Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 33/1978 Sb.Zákon České národní rady o divadelní činnosti (divadelní zákon)

Částka 7/1978
Platnost od 13.04.1978
Účinnost od 01.07.1978
Zrušeno k 01.01.1996 (237/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

33

ZÁKON

České národní rady

ze dne 31. března 1978

o divadelní činnosti (divadelní zákon)

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1zrušeno

§ 2

Divadelní činnost

(1) Divadelní činnost je veřejné scénické předvádění divadelního díla divadelními umělci nebo divadelními ochotníky, a to i pomocí loutek nebo ve spojení s audiovizuálními prostředky (dále jen "představení").

(2) Za divadelní dílo 1) se považuje dílo dramatické, hudebně dramatické, choreografické nebo pantomimické.

§ 3, § 4zrušeno

ČÁST DRUHÁ

Divadla

§ 5

Zřizování, řízení a zrušování divadel

(1) Divadlo je socialistická organizace s posláním vykonávat divadelní činnost.

(3) Národní výbory, společenské organizace a kulturní fondy zřizují a zrušují divadla se souhlasem ministerstva kultury České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo kultury").

(4) Ministerstvo kultury a národní výbory zřizují divadla jako příspěvkové nebo rozpočtové organizace.

§ 6, § 7zrušeno

ČÁST TŘETÍzrušeno

§ 8, § 9zrušeno

ČÁST ČTVRTÁzrušeno

§ 10zrušeno

Činnost ochotnických souborůzrušeno

§ 11 – § 14zrušeno

ČÁST PÁTÁ

Pořádání představení

§ 15zrušeno

Povinnosti pořadatele

§ 16

Pořadatel odpovídá za vytvoření vhodných podmínek pro konání představení, za zachování pořádku při jeho průběhu a za dodržování autorskoprávních, bezpečnostních, požárních, hygienických a jiných obecně závazných právních předpisů. 5)

§ 17zrušeno

ČÁST ŠESTÁzrušeno

§ 18 – § 20zrušeno

Představení pořádaná divadlemzrušeno

§ 21 – § 23zrušeno

ČÁST SEDMÁzrušeno

Dohlédací orgánzrušeno

§ 24, § 25zrušeno

Výkon dohleduzrušeno

§ 26, § 27zrušeno

ČÁST OSMÁzrušeno

§ 28 – § 30zrušeno

ČÁST DEVÁTÁzrušeno

§ 31 – § 33zrušeno

ČÁST DESÁTÁ

Společná ustanovení

§ 34

(1) Pořizovat zvukové, obrazové a jiné záznamy na představení lze jen se souhlasem pořadatele.

§ 35, § 36zrušeno


ČÁST JEDENÁCTÁ

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 37, § 38zrušeno

§ 39

Zrušují se

a) zákon č. 55/1957 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon),

b) položka č. 47 přílohy A, položky č. 27 a 28 přílohy B a položka č. 14 přílohy D k zákonu České národní rady č. 146/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy,

c) vyhláška č. 71/1958 Ú. l., kterou se stanoví podmínky účinkování divadelních umělců z povolání v představeních mimo provoz divadla, ve znění vyhlášek č. 196/1958 Ú. l. a č. 74/1964 Sb.,

d) ustanovení první, druhé a čtvrté části vyhlášky č. 99/1958 Ú. l., o povolování veřejných koncertních a jiných hudebních produkcí, veřejných produkcí estrádních a artistických, podniků lidové zábavy, některých divadelních představení, výstav, přednášek a filmových představení a o výhradném oprávnění ochranných organizací autorských, pokud se vztahují na veřejná divadelní představení mimo oblast působení nebo mimo provoz divadel a na veřejná představení ochotnická.

§ 40

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1978.


Erban v. r.

Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 1 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon).

2) § 27 a § 39 autorského zákona.

2a) § 41 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon).
§ 2 odst. 2 písm. b) vládního nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl.

3) Pragokoncert, československá umělecká agentura v Praze, podle § 4 odst. 1 zákona č. 81/1957 Sb., o koncertní a jiné hudební činnosti, a podle § 3 zákona č. 82/1957 Sb., o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě.

4) § 20 a násl. hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů; § 8 a násl. úplného znění zákoníku práce č. 55/1975 Sb.; § 18 a násl. občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.

5) Autorský zákon; zákoník práce č. 65/1965 (úplné znění č. 55/1975 Sb.); vyhláška č. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení; vyhláška č. 106/1959 Ú. l., o organizaci požární ochrany; vyhláška č. 70/1960 Sb., o zajištění pohotovosti hasicích zařízení; zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu atd.

6) Divadelní a literární agentura DILIA v Praze podle § 44 autorského zákona a § 10 vyhlášky č. 99/1958 Ú. l., o povolování veřejných koncertních a jiných hudebních produkcí, veřejných produkcí estrádních a artistických, podniků lidové zábavy, některých divadelních představení, výstav, přednášek a filmových představení a o výhradním oprávnění ochranných organizací autorských.

7) Např. § 75 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu; § 3 a § 5 zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně; § 7 až 14 vyhlášky č. 106/1959 Ú. l., o organizaci požární ochrany; § 6 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, atd.

8) § 4 a § 11 zákona č. 17/1964 Sb., o Československém rozhlase, § 4 odst. 2 a 3 zákona č. 18/1964 Sb., o Československé televizi; § 12 až 18 a § 36 až 38 autorského zákona.

9) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Přesunout nahoru