Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 27/1978 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou

Částka 5/1978
Platnost od 10.03.1978
Účinnost od 04.01.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

27

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 27. února 1978

o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou


Dne 17. října 1977 byla v Panamě podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou. Dohoda vstoupila v platnost podle svého článku 11 dnem 4. ledna 1978.


Slovenské znění Dohody se vyhlašuje současně. *)


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Panamské republiky

vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma zeměmi v oblasti kultury,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti kultury a školství.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat styky mezi vysokými školami a vědeckými institucemi obou zemí a za tím účelem napomáhat výměně vědců a učitelů k přednáškám, k studiím a k výzkumu z jejich oboru.

Článek 3

Smluvní strany budou poskytovat stipendia studentům, odborníkům, technikům, vědcům a umělcům druhé země způsobem, který bude stanoven v prováděcích plánech k této dohodě.

Článek 4

Smluvní strany se zavazují, že budou zkoumat podmínky vzájemného uznávání platnosti ukončených studií, složených zkoušek a dosažených diplomů v příslušných školských zařízeních .

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat spolupráci kulturních a školských institucí a organizací obou stran.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat

a) pořádání výstav kulturního , technického a vědeckého charakteru

b) pořádání divadelních a filmových festivalů a účast na mezinárodních filmových festivalech pořádaných smluvními stranami

c) uvádění hudebních děl a filmových děl v rozhlase a televizi

d) uvádění uměleckých, výchovných a dokumentárních filmů na komerčním i nekomerčním základě

e) překládání děl literárních a vědeckých

f) spolupráci a výměnu programů mezi rozhlasovými organizacemi smluvních stran.

Článek 7

Každá ze smluvních stran umožní v souladu se svými vnitrostátními předpisy dočasný vývoz nebo dovoz vědeckých a technických přístrojů, pedagogického materiálu, uměleckých děl, knih a dokumentů, které by mohly účinně přispět k rozvoji činností obsažených v této dohodě.

Článek 8

Smluvní strany budou v souladu se svými vnitrostátními předpisy podporovat dovoz knih, časopisů a jiných kulturních, vědeckých a technických publikací druhé strany.

Článek 9

Smluvní strany při provádění této dohody zajistí vzájemnou ochranu autorských práv podle svých vnitrostátních předpisů a v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž jsou obě strany vázány.

Článek 10

K provádění této dohody smluvní strany budou sjednávat na tříleté období plány kulturní spolupráce a finanční podmínky této spolupráce.

Článek 11

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si smluvní strany písemně oznámí, že byla schválena podle jejich vnitrostátních předpisů a zůstane v platnosti, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví se šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Dáno v Panamě dne 17. října 1977 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce slovenském a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek

ministr zahraničních věcí

Za vládu Panamské republiky:

N. G. Revilla

ministr zahraničních věcí

Poznámky pod čarou

*) Zde se uveřejňuje český překlad.

Přesunout nahoru