Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 2/1978 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci při výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely

Částka 1/1978
Platnost od 26.01.1978
Účinnost od 25.03.1977
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

2

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 28. prosince 1977

o Dohodě o spolupráci při výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely


Dne 13. července 1976 byla v Moskvě podepsána Dohoda o spolupráci při výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely.

Listina Československé socialistické republiky o schválení Dohody byla uložena u vlády Svazu sovětských socialistických republik, depozitáře Dohody, dne 18. srpna 1976.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 dnem 25. března 1977 a tímto dnem vstoupila rovněž v platnost i pro ČSSR.


Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

o spolupráci při výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely

Vlády Bulharské lidové republiky, Československé socialistické republiky, Republiky Kuba, Maďarské lidové republiky, Mongolské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik, dále jen „Smluvní strany“,

usilujíce o další rozšíření bratrského přátelství a mnohostranné spolupráce,

vycházejíce z úkolů souvisejících s realizací Komplexního programu dalšího prohlubování a zdokonalování spolupráce a rozvoje socialistické ekonomické integrace členských států RVHP,

uznávajíce účelnost těsnějšího a účinnějšího spojení úsilí ve výzkumu a využívání kosmu pro mírové účely,

přejíce si upevnit získané kladné zkušenosti ze vzájemné spolupráce v této oblasti,

berouce v úvahu důležitý praktický význam výsledků kosmických výzkumů pro různá odvětví národního hospodářství,

jsouce přesvědčeny, že rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles, pro mírové účely slouží zájmům národů celého světa,

berouce na vědomí ustanovení Smlouvy o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles, ze dne 27. ledna 1967,

dohodly se na tomto:

Článek 1

Smluvní strany budou všestranně napomáhat dalšímu rozvoji spolupráce zainteresovaných organizací svých zemí ve výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely.

Článek 2

Za účelem pokračování a rozvoje programu společných kosmických výzkumů, který byl přijat v r. 1967 (program „Interkosmos“), se bude spolupráce uskutečňovat v těchto základních oblastech:

studium fyzikálních vlastností kosmického prostoru,

kosmická meteorologie,

kosmická biologie a medicína,

kosmické spoje,

studium přírodního prostředí pomocí kosmických prostředků.

Článek 3

Spolupráce v základních oblastech uvedených v článku 2 této Dohody může být uskutečňována v těchto formách:

a) vypouštění kosmických objektů pro vědecké a aplikované účely;

b) konstrukce přístrojů pro provádění společných kosmických výzkumů;

c) experimenty na geofyzikálních a meteorologických raketách;

d) provádění společných pozorování, experimentálních a teoretických výzkumů s kosmickou tematikou;

e) zpracování, rozbor a využití výsledků společných kosmických výzkumů pro vědecké a aplikované účely, jakož i příprava společných publikací;

f) uskutečnění konzultací mezi zainteresovanými zeměmi a poskytování, na základě zvláštních ujednání, vzájemné vědeckotechnické pomoci, včetně výměny technologie podle jednotlivých témat a projektů v oblasti výzkumu a využívání kosmu pro mírové účely;

g) organizování symposií, konferencí, seminářů a jiných porad;

h) výměna vědeckotechnické dokumentace a informací.

Článek 4

Smluvní strany mohou určovat i jiné oblasti a formy spolupráce ve výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely.

Článek 5

Koordinace prací spojených s plněním této Dohody se v každé zemi ukládá národnímu koordinačnímu orgánu pro spolupráci při výzkumu a využívání kosmického prostoru (dále jen „národní orgán“).

Článek 6

Spolupráce zainteresovaných organizací Smluvních stran se bude uskutečňovat na základě koordinovaných programů a plánů určujících podmínky provádění konkrétních kosmických experimentů a výzkumů.

Uvedených programů a plánů se mohou podle zainteresovanosti účastnit organizace všech Smluvních stran nebo některých z nich.

Každá Smluvní strana bude hradit náklady prací a opatření, které provádějí její organizace na základě dokumentů uvedených v tomto článku, pokud zvláštní dohody nestanoví jinak.

Článek 7

Přijetí rozhodnutí a doporučení k programům a plánům společných prací prováděných v souladu s touto Dohodou, jakož i projednávání organizačních otázek spolupráce, včetně ustavení a činnosti stálých smíšených pracovních skupin bude prováděno Poradou vedoucích národních orgánů (dále jen „Porada“).

Zasedání Porady se budou konat nejméně jednou ročně, zpravidla postupně v členských zemích této Dohody.

Předsedou řádného zasedání Porady bude vedoucí národního orgánu země, v níž se zasedání koná.

V období mezi zasedáními Porady bude běžnou koordinaci činnosti národních orgánů pro plnění této Dohody uskutečňovat národní orgán depozitárního státu.

Článek 8

Rozhodnutí a doporučení Porady budou přijímána většinou hlasů vedoucích národních orgánů a zapsána v příslušném protokolu. Vedoucí každého národního orgánu má na Poradě jeden hlas.

Rozhodnutí a doporučení Porady nejsou závazná pro Smluvní strany, které se nevyslovily pro jejich přijetí. V případě zájmu se však tyto Strany mohou později k těmto rozhodnutím a doporučením připojit.

Otázky týkající se spolupráce pouze některých Smluvních stran budou řešeny dohodou vedoucích národních orgánů těchto Stran.

Článek 9

Realizaci dohodnutých kosmických experimentů a výzkumů budou provádět zainteresované organizace v rámci stálých smíšených pracovních skupin pro základní oblasti spolupráce.

Článek 10

Vědecké výsledky společných kosmických experimentů a výzkumů mohou být na základě ujednání mezi zeměmi, které se jich účastnily, poskytovány vědcům a vědeckým organizacím a ústavům jiných zemí.

Článek 11

Tato Dohoda se nedotýká práv a závazků vyplývajících pro Smluvní strany z jiných jimi uzavřených mezinárodních dohod ani práva Smluvních stran uzavírat mezi sebou nebo s třetími státy jiné mnohostranné a dvoustranné dohody o spolupráci při výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely.

Článek 12

Tato Dohoda podléhá ratifikaci nebo schválení podle ústavních předpisů Smluvních stran.

Ratifikační listiny nebo dokumenty o schválení budou uloženy u vlády Svazu sovětských socialistických republik, která se pověřuje funkcí depozitáře Dohody.

Tato Dohoda vstoupí v platnost po uložení ratifikačních listin nebo dokumentů o schválení šesti Smluvními stranami.

Pro Smluvní strany, jejichž ratifikační listiny nebo dokumenty o schválení budou uloženy poté, co Dohoda vstoupí v platnost, vstoupí Dohoda v platnost dnem uložení jejich ratifikačních listin nebo dokumentů o schválení.

Článek 13

Se souhlasem Smluvních stran mohou k této Dohodě přistoupit i jiné země.

Písemné oznámení o přístupu se zašle depozitáři, který o tom uvědomí všechny Smluvní strany.

Přístup k Dohodě se považuje za účinný ode dne, kdy depozitář obdrží písemný souhlas dvou třetin Smluvních stran.

Článek 14

Tato Dohoda bude v platnosti po dobu deseti let.

Pro každou ze Smluvních stran, která šest měsíců před uplynutím uvedeného desetiletého období a následujících pětiletých období nevypoví svoji účast na této Dohodě, bude Dohoda zůstávat v platnosti vždy dalších pět let.

Článek 15

Kterákoli Smluvní strana může odstoupit od této Dohody, zašle-li o tom dvanáct měsíců předem písemně sdělení depozitáři, který o tom neprodleně uvědomí všechny Smluvní strany.

Článek 16

Originál této Dohody bude uložen v archívech depozitáře, který rozešle řádně ověřené kopie této Dohody všem Smluvním stranám.

Dáno v Moskvě dne 13. července 1976 v jednom vyhotovení v ruském znění.

Přesunout nahoru