Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 19/1978 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se stanoví povinnosti správců vodních toků a upravují se některé otázky týkající se vodních toků

Částka 4/1978
Platnost od 24.02.1978
Účinnost od 01.04.1978
Zrušeno k 01.01.2002 (470/2001 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

19

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

ze dne 2. února 1978,

kterou se stanoví povinnosti správců vodních toků a upravují se některé otázky týkající se vodních toků

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky v dohodě s federálním ministerstvem financí, Českým úřadem geodetickým a kartografickým a s ostatními dotčenými ústředními orgány státní správy stanoví podle § 31 odst. 7, § 33 a § 34 odst. 2 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon):


Povinnosti správce vodního toku

§ 1

(1) Správce vodního toku je povinen spravovat vodní tok tak, aby byl řádně a komplexně využit k vodohospodářským účelům, jakož i k jiným důležitým zájmům společnosti; přitom má správce vodního toku, kromě povinnosti stanovených vodním zákonem nebo zákonem o státní správě ve vodním hospodářství 1) a předpisy podle nich vydanými, zejména tyto další povinnosti:

a) eviduje rozhodnutí vodohospodářských orgánů, týkající se vodního toku, 2)

b) sleduje dodržování podmínek a povinností stanovených v povoleních a souhlasech vodohospodářských orgánů,

c) sleduje obecné užívání vod ve vodním toku,

d) dbá, aby nedocházelo k narušování zájmů rekreace, rybářství a jiných důležitých zájmů společnosti a spolupracuje při tvorbě a ochraně životního prostředí,

e) sleduje jakost vody, jakož i odběry vod a vypouštění odpadních vod a jiné nakládání s vodami ve vodním toku,

f) podává vodohospodářským orgánům podněty, návrhy a vyjádření při nedostatku vody ve vodním toku, popřípadě při jiných mimořádných vodohospodářských situacích,

g) poskytuje vodohospodářským orgánům technické, ekonomické a jiné podklady potřebné pro jejich vodohospodářskou činnost, pokud je má k dispozici; správce drobného vodního toku 3) poskytuje takové podklady také správci vodohospodářsky významného vodního toku, 4) v jehož povodí je drobný vodní tok,

h) sděluje organizaci pověřené ministerstvem lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky 5) data rozhodná pro sestavování a doplňování směrného vodohospodářského plánu, zejména pro vyhodnocování zásob povrchových vod,

i) hlásí orgánu geodézie a kartografie změny zjištěné podle § 6 a 9 této vyhlášky.

(2) Dále je správce vodního toku povinen udržovat jím spravovaný vodní tok a zabezpečovat řádně všechny jeho funkce a za tím účelem i spravovat vodohospodářská díla nezbytná k funkcím toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící nebo plnící současně více celospolečenských účelů. Tuto povinnost plní tím, že

a) soustavně sleduje a pečuje o stav a ochranu vodního toku,

b) pečuje o řádný stav vodohospodářských děl, která jsou nezbytná k funkcím vodního toku a která má ve své správě, 6)

c) zabezpečuje údržbu vodního toku a výstavbu jeho úprav; přitom přihlíží k požadavkům ochrany přírody a životního prostředí,

d) dbá o plynulý průtok ve vodním toku a umožňuje podle podmínek povolení vodohospodářského orgánu nakládání s vodami, popřípadě jiné činnosti ve vodním toku, za mimořádných vodohospodářských situací jen pokud to umožňují hydrologické podmínky,

e) plní povinnosti uložené povodňovým plánem nebo příslušným povodňovým orgánem,

f) spolupracuje podle zvláštních předpisů 7) při zneškodňování havarijního zhoršení jakosti povrchových vod a při odstraňování jeho škodlivých následků,

g) odstraňuje překážky ve vodním toku, pokud k tomu nejsou povinni správci (vlastníci, uživatelé) vodohospodářských děl nebo jiných nemovitostí při vodním toku, popřípadě správci nemovitostí ve vodním toku, 8)

h) odstraňuje ve vodohospodářsky významném vodním toku nánosy tvořící nánosový kužel pod ústím jím spravovaného drobného vodního toku v případech, kdy tyto nánosy narušují plynulý průtok vod ve vodohospodářsky významném vodním toku.

§ 2

Správce vodohospodářsky významného vodního toku má kromě povinností správce vodního toku podle § 1, 3, 4, 8 a 9 této vyhlášky ještě tyto další povinnosti:

a) zřizuje, udržuje a označuje vodní cesty a vytyčuje plavební dráhu, 9)

b) zajišťuje komplexní péči o jakost vody a navrhuje vodohospodářským orgánům opatření k zamezení znečišťování vody a ke zlepšení jakosti vody ve vodních tocích z hlediska povodí,

c) vypracovává na žádost vodohospodářského orgánu, popřípadě organizace pověřené ministerstvem lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky potřebné podklady a vyjádření z hlediska směrného vodohospodářského plánu,

d) provádí systematickou kontrolu jakosti vody ve vztahu na průtoky v určených profilech a tyto průtoky sleduje; výsledky kontrol, včetně rozborů vody, sděluje na požádání vodohospodářskému orgánu, popřípadě Státní vodohospodářské inspekci,

e) dbá na to, aby manipulační řády vodohospodářských děl byly zpracovány i s ohledem na možnost zabezpečování jakosti vody ve vodním toku,

f) spolupracuje se správci drobných vodních toků při řešení vodohospodářských úkolů, u kterých je to nutné z hlediska potřeb celého povodí,

g) sleduje podle zvláštních předpisů 10) odběry podzemních vod a předkládá příslušnému vodohospodářskému orgánu návrhy na určení povinnosti měřit tyto odběry,

h) navrhuje příslušnému vodohospodářskému orgánu stanovení ochranných pásem k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů ve vodních tocích a sleduje dodržování podmínek těchto rozhodnutí,

i) zajišťuje technický rozvoj všech funkcí vodního toku.

§ 3

Zjistí-li správce vodního toku nedodržení povinností nebo podmínek stanovených v povoleních nebo souhlasech vodohospodářského orgánu nebo porušení povinností stanovených vodním zákonem, zákonem o státní správě ve vodním hospodářství nebo předpisy podle nich vydanými, popřípadě vážné závady na vodním toku způsobené přírodními nebo jinými vlivy, je povinen oznámit to příslušnému vodohospodářskému orgánu; současně může navrhnout opatření k nápravě.

§ 4

Dojde-li při činnostech, které vykonává správce vodního toku v souvislosti se správou nebo funkcemi vodního toku, popřípadě s jeho údržbou, k použití výbušnin nebo se převádí voda z vodního toku nebo jinak mohou být dotčeny zájmy rybářství, je správce vodního toku povinen tuto činnost oznámit písemně 15 dnů předem příslušnému uživateli rybářského revíru nebo podniku státního rybářství. Toto ustanovení se nevztahuje na případy havarijního

zhoršení jakosti povrchových vod a opatření na ochranu před povodněmi.

Koryta vodních toků a jejich změny

§ 5

Součástí vodních toků nejsou vodohospodářská díla nebo jiné stavby v korytech vodních toků.

§ 6

(1) Při změně přirozeného koryta vodního toku, k níž dojde působením vod tohoto vodního toku, je správce (vlastník, uživatel) změnou dotčeného pozemku oprávněn vrátit vodní tok na vlastní náklad do původního koryta. Takové opatření může učinit jen se souhlasem příslušného vodohospodářského orgánu. Tento orgán udělí souhlas, jestliže změnou přirozeného koryta nedošlo k zlepšení odtokových poměrů.

(2) Zlepší-li změna přirozeného koryta odtokové poměry, rozhodne příslušný vodohospodářský orgán o hranici změněného přirozeného koryta; při rozhodování je povinen přihlížet k zákonem chráněným zájmům správce (vlastníka, uživatele) pozemku dotčeného změnou.

§ 7

Ve sporech o hranici koryta vodního toku rozhoduje příslušný vodohospodářský orgán, u vodních toků s přirozeným korytem, s přihlédnutím k přírodním, zejména vodohospodářským a geografickým podmínkám, popřípadě, nelze-li rozhodnout jen na základě těchto hledisek, též s přihlédnutím k břehovým čárám 11) na sousedních úsecích vodního toku.

§ 8

Změní-li se upravené nebo umělé koryto vodního toku působením vod tohoto vodního toku, je správce vodního toku povinen vrátit vodní tok do původního koryta.

§ 9

Vzniknou-li ve vodním toku nánosy nebo ostrov a zhoršují-li průtok, je správce vodního toku povinen je odstranit. Jinak je povinen vzniklé nánosy a ostrovy spravovat podle předpisů o správě národního majetku.

§ 10

Ostrovy ve vodních tocích neuvedené v evidenci nemovitostí (bez parcelního čísla) jsou součástí koryta vodního toku.

§ 11

Užívání pozemků při vodních tocích

(1) Správce vodního toku, popřípadě organizace upravující vodní tok, může užívat pozemku při vodním toku, pokud je to nezbytně nutné při zřizování, provozu a udržování vodohospodářských děl a zařízení, k provádění vodohospodářských prací na vodním toku a k jiným vodohospodářským účelům, s přihlédnutím k potřebám správy a údržby vodního toku, jakož i k vodohospodářskému významu vodního toku, a to

a) u vodního toku určeného pro vodní cestu nejvýše v šířce do 10 m od břehové čáry,

b) u jiných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry podle druhu opevnění břehů a vegetace.

(2) Na návrh správce vodního toku může příslušný vodohospodářský orgán pro nezbytně nutné potřeby podle odstavce 1 stanovit k užívání i větší šířku pozemků při vodním toku.

§ 12

Těžba říčního materiálu

(1) Správce vodního toku umožní organizacím, popřípadě občanům (dále jen "těžitel") těžbu říčního materiálu 12) v rozsahu povolení vodohospodářského orgánu; těžitel přitom nesmí

a) poškozovat při těžbě koryto a vodohospodářská díla na vodním toku,

b) vytvářet ve vodním toku prohlubně přesahující určenou hloubku nebo vytvářet nánosy sypáním vytěženého materiálu do vodního toku,

c) ukládat bez souhlasu správce vodního toku vytěžený materiál na pozemcích při vodním toku, na březích nebo v zátopových územích,

d) poškozovat plavební dráhu a ohrožovat bezpečnost a plynulost plavby,

e) narušovat výkon oprávnění ostatních uživatelů vodního toku, popřípadě vod vodního toku, jakož i zájmy rekreace a jiné důležité zájmy společnosti,

f) narušovat odchod velkých vod a ledů,

g) zhoršovat jakost vod ve vodním toku.

(2) Vodohospodářský orgán může uložit při povolování těžby říčního materiálu ještě další podmínky těžby tohoto materiálu.

(3) Poruší-li těžitel povolení těžby říčního materiálu, popřípadě povinnosti stanovené v odst. 1, je správce vodního toku oprávněn požádat vodohospodářský orgán o zrušení povolení těžitele.

(4) Těžitel je povinen po skončení těžby zaměřit a zakreslit do technické dokumentace skutečný stav místa těžby a předat tuto dokumentaci správci vodního toku.


§ 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1978.


Ministr:

Ing. Hruzík v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství.

2) § 8, 9 a 10 vodního zákona.

3) § 32 odst. 2 vodního zákona.

4) § 32 odst. 1 vodního zákona.

5) § 8 odst. 2 zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství.

6) § 41 vodního zákona.

7) Vyhláška č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod.

8) § 36 odst. 1 písm. b) a § 41 odst. 1 písm. f) vodního zákona.

9) Zákon č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě ve znění zákona č. 126/1974 Sb.

10) Vyhláška č. 63/1975 Sb., o povinnostech organizací podávat zprávy o zajištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech.

11) § 31 odst. 2 vodního zákona.

12) § 10 písm. b) vodního zákona.

Přesunout nahoru