Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 18/1978 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky

Částka 4/1978
Platnost od 24.02.1978
Účinnost od 25.11.1977
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

18

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 12. ledna 1978

o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky


Dne 25. listopadu 1977 byla ve Vientiane podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky. Dohoda vstoupila v platnost podle svého článku 10 dnem 25. listopadu 1977.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


Dohoda

o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Laoské lidově demokratické republiky, vedeny přáním rozšiřovat kulturní a vědecké styky mezi oběma zeměmi, rozvíjet svazky přátelství a posilovat vzájemné porozumění mezi národy obou států, dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou upevňovat a rozšiřovat vzájemně výhodné kulturní a vědecké výměny na základě respektování zásad svrchovanosti, rovnosti a nevměšování do vnitřních záležitostí druhé strany a v souladu se zákony obou zemí.

Článek 2

Smluvní strany budou přispívat k rozvoji spolupráce v oblasti výchovy, vědy, kultury a umění, literatury a vydávání knih, filmu, tisku, rozhlasu, televize, zdravotnictví, tělesné výchovy, sportu a turistiky. Za tím účelem budou podporovat navazování a rozvoj styků mezi státními orgány a nevládními organizacemi působícími ve vědecké a kulturní oblasti.

Článek 3

1. Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci v oblasti školství. Za tím účelem budou podporovat:

a) výměnu informací o svých školských systémech a učebních osnovách;

b) výměnu školních učebnic, pedagogických a laboratorních pomůcek;

c) výměnu profesorů k odbornému zdokonalování nebo jejich vysílání k výuce;

d) vzájemné poskytování stipendií ke studiu, jakož i výměnu informací o nabídnutých studijních oborech a o podmínkách přijímání studentů na školy.

2. Smluvní strany budou na základě zvláštní dohody, kterou za tím účelem uzavřou, uznávat doklady o absolvovaném školním vzdělání a získaných vědeckých hodnostech.

Článek 4

1. Smluvní strany budou podporovat výměny vědeckých pracovníků, představitelů vědeckých společností a dalších odborníků k provádění vědeckého výzkumu, přednášek a k seznamování se s činností vědeckých zařízení, jakož i výměny publikací a dalších vědeckých materiálů, o které budou mít společný zájem.

2. Smluvní strany budou usnadňovat účast odborníků druhé smluvní strany na národních nebo mezinárodních vědeckých konferencích a seminářích, které se budou konat na jejich území.

Článek 5

Každá smluvní strana bude usnadňovat poznávání kulturního dědictví a současné národní kultury lidu druhého státu. Za tím účelem budou obě strany podporovat:

a) výměny uměleckých souborů a umělců k uměleckému vystupování;

b) navazování styků a výměn mezi svými národními knihovnami, muzei, vydavatelstvími, archivy a jinými kulturními zařízeními;

c) překládání knih a vydávání literárních, uměleckých a kulturních děl druhé strany;

d) výměny celovečerních, dokumentárních, výchovných nebo zdravotnických filmů, popř. výměny filmových natáčecích týmů, jakož i pořádání filmových týdnů nebo filmových premiér;

e) vzájemné návštěvy spisovatelů, malířů, skladatelů, pracovníků filmu i dalších kulturních pracovníků.

Článek 6

Smluvní strany přistoupí k aktivní spolupráci v oblasti tisku a rozhlasu. Za tím účelem budou podporovat přímou spolupráci mezi svými tiskovými agenturami a rozhlasy a novinářskými organizacemi. Budou rovněž uskutečňovat výměny novinářů a tiskových zpravodajů, jakož i výměny informačních materiálů a dokumentace z politického, hospodářského a kulturního života svých zemí.

Článek 7

Smluvní strany budou umožňovat spolupráci v oblasti zdravotnictví, a to zejména:

a) účastí svých odborníků na zasedáních se zdravotnickou tematikou;

b) výměnou zdravotnických publikací a zdravotnického materiálu;

c) výměnou lékařů k odbornému zdokonalování nebo jejich vysíláním k výuce.

Článek 8

Smluvní strany budou napomáhat rozvoji styků mezi tělovýchovnými a sportovními organizacemi obou zemí.

Článek 9

K provádění této dohody budou smluvní strany periodicky vypracovávat plány spolupráce, ve kterých budou stanoveny rovněž finanční podmínky realizace jednotlivých akcí.

Článek 10

Dohoda podléhá schválení podle ústavních předpisů obou smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

Článek 11

Tato dohoda se uzavírá na pětileté období. Bude mlčky prodlužována vždy o další pětiletá období, dokud ji jedna nebo druhá smluvní strana písemně nevypoví nejméně šest měsíců před uplynutím příslušného období její platnosti.

Dáno ve Vientiane dne 25. 11. 1977 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém, laoském a francouzském, přičemž české a laoské znění mají stejnou platnost. V případě rozdílnosti ve výkladu českého a laoského textu bude rozhodující francouzské znění.

Za vládu Československé socialistické republiky:

PhDr. Matej Lúčan v. r.

Za vládu Laoské lidově demokratické republiky:

Phoumi Vongvichit v. r.

Přesunout nahoru