Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 153/1978 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na středních školách

Částka 34/1978
Platnost od 29.12.1978
Účinnost od 29.12.1978
Zrušeno k 14.09.1984 (95/1984 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

153

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 18. prosince 1978

o přijímání ke studiu na středních školách

Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 5 odst. 4 a § 22 odst. 4 zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol, a podle § 14 odst. 2 písm.f) a § 24 odst. 6 zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství:


§ 1

Základní ustanovení

Tato vyhláška navazuje na základní zákonnou úpravu 1) a upravuje přijímání uchazečů ke studiu na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, konzervatořích, středních školách pro pracující a odborných školách (dále jen "střední školy"); nevztahuje se na přijímání ke studiu na vojenských školách, školách Sboru národní bezpečnosti a na školách Sboru nápravné výchovy České socialistické republiky. 2)

ČÁST PRVNÍ

Přijímání uchazečů se základním vzděláním k dennímu studiu

ODDÍL PRVNÍ

Přijímání uchazečů se základním vzděláním k dennímu studiu ve studijních oborech na středních školách

§ 2

Podmínky přijetí do prvních ročníků

(1) Do prvních ročníků denního studia ve studijních oborech na středních školách se v počtu stanoveném plánem přijímají uchazeči, kteří

a) do začátku následujícího školního roku úspěšně ukončili devátý anebo osmý ročník základní devítileté školy,

b) mají zdravotní způsobilost pro studium zvoleného studijního oboru a k výkonu povolání, doloženou vyjádřením příslušného lékaře,

c) do konce kalendářního roku, ve kterém začnou studovat, nedosáhnou osmnáctého roku věku,

d) vykonají s úspěchem přijímací zkoušku, pokud jim nebyla prominuta podle ustanovení § 5 odst. 4 a 5.

(2) Uchazeči o přijetí na střední umělecko-průmyslové školy, střední odborné školy výtvarné nebo do výtvarných či výtvarně technických oborů na středních odborných školách, na střední zdravotnické školy pro obory "Zubní laborant" a "Rehabilitační pracovník", na konzervatoře, na střední pedagogické školy a na odbornou ladičskou školu pro zrakově postiženou mládež v Praze se podrobí talentové zkoušce.

(3) Podmínkou přijetí na střední odbornou školu do zaměření studijního oboru "Modelářství a návrhářství oděvů, včetně scénických kostýmů" je nejméně jednoletá praxe v příslušném oboru nabytá v učebním nebo pracovním poměru.

(4) Podmínkou přijetí na střední odbornou školu do zaměření studijního oboru "Hlubinné dobývání uhlí" je vyučení v příslušném učebním oboru.

(5) Podmínka uvedená v odstavci 1 písm. c) se nevztahuje na uchazeče o přijetí do zaměření studijních oborů podle odstavců 3 a 4, na konzervatoře do studijního oboru "Zpěv" a na střední školy pro mládež vyžadující zvláštní péči.

Přihlášky ke studiu

§ 3

(1) Uchazeči, kteří jsou žáky základní devítileté školy, podávají přihlášku do studijního oboru do 15. ledna na předepsaném tiskopise 3) řediteli školy, kterou navštěvují; u uchazečů, kteří plní povinnou školní docházku mimo území Československé socialistické republiky, řediteli školy v Československé socialistické republice, v jejímž stavu jsou vedeni. Je-li uchazeč nezletilý, musí být přihláška podepsána také zákonným zástupcem uchazeče.

(2) Uchazeči, kteří jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu (dále jen "v pracovním poměru") nebo jsou v učebním poměru, podávají do 15. ledna přihlášku ke studiu na předepsaném tiskopise 3) u organizace, k níž jsou v učebním poměru nebo v pracovním poměru (dále jen "organizace").

(3) Uchazeč k přihlášce připojí doklady svědčící o jeho schopnostech, nadání a zájmech (např. potvrzení o účasti a umístění v olympiádách, sportovních nebo uměleckých soutěžích, o autorství objevu, vynálezu, zlepšovacího návrhu nebo průmyslového vzoru přijatého podle zvláštních předpisů). 4)

(4) Uchazeč, který je občanem se změněnou pracovní schopností, připojí též rozhodnutí posudkové komise sociálního zabezpečení příslušného okresního národního výboru. 5)

§ 4

(1) Ředitel základní devítileté školy (u uchazečů, kteří jsou v učebním nebo pracovním poměru, organizace) odpovídá za vypracování osobní charakteristiky uchazeče. Osobní charakteristika uchazeče obsahuje údaje o schopnostech a zájmech uchazeče ve vztahu ke zvolenému studijnímu oboru, o jeho charakterových vlastnostech a vyjádření, zda škola nebo organizace uchazeče ke studiu doporučuje. S osobní charakteristikou seznámí škola nebo organizace uchazeče, a je-li nezletilý, jeho zákonného zástupce. Uchazeč, popřípadě zákonný zástupce může k osobní charakteristice připojit své vyjádření.

(2) Ředitel základní devítileté školy odpovídá za řádné vyplnění přihlášky a její doplnění vyjádřením příslušného lékaře o zdravotním stavu uchazeče a o jeho zdravotní způsobilosti ke studiu a k vykonávání zvoleného povolání, připojí k ní osobní charakteristiku žáka a ostatní doklady podle § 3 odst. 3 a 4 a takto doloženou přihlášku odešle, s výjimkou uvedenou v odstavci 3, střední škole, na kterou se uchazeč hlásí, do 15. února.

(3) Přihlášku uchazeče do čtyřletého studijního oboru na středním odborném učilišti odešle ředitel základní devítileté školy do 5. února okresnímu národnímu výboru příslušnému podle sídla školy, kterou žák navštěvuje. Okresní národní výbor odešle přihlášku do 18. února organizaci, kterou uchazeč uvedl v přihlášce. Organizace ji zašle do 1. března střednímu odbornému učilišti, které uchazeč uvedl v přihlášce.

(4) Organizace odpovídá za řádné vyplnění přihlášky uchazeče, který je v učebním nebo pracovním poměru, a její doplnění vyjádřením příslušného lékaře o zdravotním stavu uchazeče a o jeho zdravotní způsobilosti vykonávat povolání, na které se studiem připravuje. Připojí též osobní charakteristiku uchazeče a ostatní doklady podle § 3 odst. 3 a 4 a takto doloženou přihlášku odešle do 15. února střední škole, na kterou se uchazeč hlásí.

§ 5

Přijímací a talentové zkoušky

(1) Uchazeči o studium konají v termínech stanovených v § 20 přijímací zkoušku na střední škole. Přijímací zkoušky jsou písemné, anonymní. Jejich obsah a rozsah se řídí pokyny ministerstva školství České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo školství").

(2) Součástí přijímací zkoušky na školách a ve studijních oborech uvedených v § 2 odst. 2 je talentová zkouška. Talentové zkoušky jsou anonymní tam, kde to povaha zkoušky umožňuje. Cíle talentových zkoušek se stanoví v příloze, která je součástí této vyhlášky. Obsah a rozsah určuje ředitel střední školy.

(3) Přijímací zkoušky podle odstavce 1 nekonají uchazeči o přijetí na zdravotnické odborné školy do studijních oborů "Ošetřovatelka" a "Pěstounka".

(4) Vykonání přijímací zkoušky promine ředitel střední školy uchazečům s přihlédnutím k osobní charakteristice uchazečů, jestliže

a) v posledních čtyřech ročnících základní devítileté školy měli v pololetí i na konci školního roku z povinných vyučovacích předmětů známku výbornou anebo

b) jsou úspěšnými řešiteli některé z olympiád, které určí ministerstvo školství, a umístili se v okresním, krajském nebo národním kole na prvních třech místech (do konzervatoří i vítězové celostátních nebo mezinárodních uměleckých soutěží) a měli v pololetí i na konci školního roku v posledních čtyřech ročnících základní devítileté školy průměrný prospěch z povinných vyučovacích předmětů alespoň 1,5 nebo

c) jsou členy střediska vrcholového sportu mládeže nebo jako sportovci v době docházky do základní devítileté školy získali první až třetí místo v individuálních nebo kolektivních sportech v národních a celostátních mistrovských anebo mezistátních sportovních soutěžích a měli v pololetí i na konci školního roku v posledních čtyřech ročnících základní devítileté školy průměrný prospěch z povinných vyučovacích předmětů alespoň 1,5 anebo

d) jsou autory objevu, vynálezu, zlepšovacího návrhu nebo průmyslového vzoru podle zvláštních předpisů. 4)

(5) Vykonání přijímací zkoušky se promine pouze tehdy, jestliže

a) počet uchazečů vyhovujících podmínkám uvedeným v odstavci 4 není vyšší než plánovaný počet žáků, kteří mohou být na školu nebo do příslušného studijního oboru přijati,

b) důvod k přijetí bez přijímací zkoušky doloží uchazeč dokladem zpravidla současně s přihláškou, nejpozději však jednu hodinu před začátkem zkoušky,

c) uchazeč úspěšně vykonal talentovou zkoušku v případech, kde je předepsána.

(6) Uchazeč, který neuspěl u talentové zkoušky, nekoná přijímací zkoušku na škole, kde je talentová zkouška předepsána, ale na škole, kterou v přihlášce uvedl na druhém místě.

(7) Uchazečům, kteří se pro řádně doložené vážné důvody (zejména zdravotní a plnění povinné školní docházky mimo území Československé socialistické republiky nemohou dostavit k přijímací zkoušce ve stanoveném termínu, povolí ředitel střední školy, na kterou se hlásí, po projednání s příslušným krajským národním výborem vykonat zkoušku v náhradním termínu. Termín náhradní zkoušky, školu, kde se bude zkouška konat, a obsah zkoušky určí ředitel školy po projednání s krajským národním výborem, který školu odborně vede.

§ 6

Rozhodování o přijetí

(1) O přijetí ke studiu na střední škole rozhoduje ředitel střední školy; o přijetí do středního odborného učiliště rozhoduje ředitel středního odborného učiliště po předchozím projednání s organizací, pro kterou bude žák vychováván.

(2) Uchazeči, kteří podle rozhodnutí posudkové komise sociálního zabezpečení okresního národního výboru jsou občany se změněnou pracovní schopností, se přijímají přednostně před uchazeči, kteří rovnocenně vyhovují všem přijímacím podmínkám.

(3) Ředitel školy rozhodne o přijetí nebo nepřijetí uchazečů v souladu s plánovaným počtem žáků prvního ročníku do osmi dnů od konání písemné přijímací zkoušky. Ředitel školy neprodleně oznámí své rozhodnutí uchazeči, je-li nezletilý, jeho zákonnému zástupci, a okresnímu národnímu výboru příslušnému podle sídla základní devítileté školy, kterou uchazeč navštěvuje, 6) nebo podle sídla organizace, k níž je v učebním nebo pracovním poměru.

(4) Rozhodnutí o přijetí platí jen pro bezprostředně následující školní rok.

(5) Proti rozhodnutí může uchazeč podat do osmi dnů ode dne oznámení prostřednictvím ředitele střední školy odvolání ke krajskému národnímu výboru, který školu odborně vede. O odvolání rozhodne krajský národní výbor příslušný podle sídla střední školy, na kterou se uchazeč hlásí; pokud jde o střední odborné učiliště, po projednání s generálním ředitelstvím výrobní hospodářské jednotky nadřízeným organizaci, kterou byl uchazeč získán.

ODDÍL DRUHÝ

Přijímání uchazečů se základním vzděláním k dennímu studiu v učebních oborech na středních odborných učilištích

§ 7

Podmínky přijetí do prvních ročníků

Do prvních ročníků denního studia v učebních oborech na středních odborných učilištích se přijímají v počtu stanoveném plánem uchazeči, kteří

a) do začátku následujícího školního roku úspěšně ukončili devátý nebo osmý ročník základní devítileté školy,

b) mají zdravotní způsobilost pro studium zvoleného učebního oboru a k výkonu povolání, doloženou vyjádřením příslušného lékaře.

§ 8

Přihlášky ke studiu

(1) Přihlášky ke studiu v učebních oborech na středních odborných učilištích podávají žáci základních devítiletých škol řediteli školy, kterou navštěvují (u uchazečů, kteří plní povinnou školní docházku mimo území Československé socialistické republiky, řediteli školy v Československé socialistické republice, v jejímž stavu jsou vedeni), a to po zahájení náboru jednotlivými organizacemi v termínech stanovených ročním prováděcím plánem kvalifikovaných pracovníků.

(2) Uchazeč zajistí doplnění přihlášky 3) vyjádřením příslušného lékaře o zdravotním stavu uchazeče, připojí k ní doklady podle § 3 odst. 3 a 4 a odevzdá ji řediteli školy, kterou navštěvuje. Přihláška musí být podepsána také zákonným zástupcem uchazeče.

(3) Ředitel základní devítileté školy zajistí řádné vyplnění přihlášky, připojí k ní osobní charakteristiku žáka a ostatní doklady podle § 3 odst. 3 a 4 a takto doloženou přihlášku odešle do patnácti dnů po jejím obdržení od uchazeče okresnímu národnímu výboru příslušnému podle sídla školy, kterou žák navštěvuje.

(4) Okresní národní výbor postoupí přihlášku do sedmi dnů po jejím obdržení organizaci, kterou žák uvedl na prvním místě. Má-li tato organizace sídlo v jiném okrese, postoupí okresní národní výbor přihlášku okresnímu národnímu výboru podle sídla organizace, který ji postoupí do sedmi dnů po jejím obdržení uvedené organizaci.

§ 9

Rozhodování o přijetí

(1) Organizace posoudí vhodnost přijetí uchazeče pro zvolený učební obor včetně zdravotní způsobilosti a uplatnění uchazeče v organizaci po ukončení studia a zašle přihlášku se svým zdůvodněným vyjádřením, zda uchazeče doporučuje k přijetí, do tří týdnů po jejím obdržení řediteli středního odborného učiliště uvedeného v přihlášce.

(2) Ředitel středního odborného učiliště po projednání s organizací rozhodne do osmi dnů po obdržení přihlášky o přijetí nebo nepřijetí uchazeče. Ředitel středního odborného učiliště neprodleně oznámí své rozhodnutí uchazeči, je-li nezletilý, jeho zákonnému zástupci, okresnímu národnímu výboru příslušnému podle sídla základní devítileté školy, kterou žák navštěvuje, a organizaci, kterou byl žák získán.

(3) O odvolání rozhodne krajský národní výbor příslušný podle sídla středního odborného učiliště, na něž se uchazeč hlásí, po projednání s generálním ředitelstvím výrobní hospodářské jednotky nadřízeným organizaci, kterou byl uchazeč získán.

(4) Pokud uchazeč nepodá odvolání proti nepřijetí, vrátí ředitel středního odborného učiliště jeho přihlášku okresnímu národnímu výboru příslušnému podle sídla základní devítileté školy, kterou žák navštěvuje, a to do tří pracovních dnů po uplynutí lhůty k odvolání.

(5) Okresní národní výbor zašle přihlášku do sedmi dnů po jejím obdržení organizaci, kterou uchazeč uvedl na druhém místě, k dalšímu řízení podle odstavců 1 a 2.

(6) V případě, že uchazeč neuvedl v přihlášce druhou organizaci nebo nebyl ke studiu přijat, projedná okresní národní výbor s uchazečem další možnosti studia nebo přípravy pro budoucí povolání.

ČÁST DRUHÁ

Přijímání uchazečů se základním vzděláním ke studiu při zaměstnání s výjimkou středních škol pro pracující

§ 10

Podmínky přijetí

(1) Ke studiu při zaměstnání se v počtu stanoveném plánem přijímají uchazeči, kteří

a) získali základní vzdělání,

b) v roce zahájení studia dosáhnou věku osmnácti let,

c) mají zdravotní způsobilost pro studium ve zvoleném studijním nebo učebním oboru i k výkonu povolání, doloženou vyjádřením příslušného lékaře,

d) úspěšně vykonají talentovou zkoušku, pokud se hlásí ke studiu na škole, popřípadě ve studijním oboru uvedeném v § 2 odst. 2,

e) vykonají s úspěchem přijímací zkoušku, pokud jim nebyla prominuta podle ustanovení § 5 odst. 4 a 5,

f) v době zahájení studia na středním odborném učilišti jsou v pracovním poměru v oboru odpovídajícím zvolenému studijnímu nebo učebnímu oboru a jsou v pracovním poměru po dobu alespoň tří let,

g) v době zahájení studia na gymnáziu jsou v pracovním poměru po dobu alespoň tří let,

h) v době zahájení studia na odborných nebo středních odborných školách prokáží tříletý učební poměr nebo tříletý pracovní poměr zpravidla v odpovídajícím oboru. Přitom uchazeči o přijetí ke studiu na středních průmyslových školách, středních umělecko-průmyslových školách, na středních zemědělských technických školách ve studijním oboru "Mechanizace zemědělské výroby", na středních lesnických technických školách a na středních hotelových školách prokáží, že vykonali závěrečnou učňovskou zkoušku v oboru odpovídajícím studijnímu oboru, který chtějí studovat, nebo v odpovídajícím oboru vykonali v pracovním poměru kvalifikační zkoušku podle zvláštních předpisů; uchazeči, kteří nevykonali závěrečnou učňovskou zkoušku nebo kvalifikační zkoušku, prokáží zkouškou základní vědomosti a dovednosti v rozsahu stanoveném učební osnovou předmětu praxe nebo dílenské vyučování v denním studiu příslušného studijního oboru.

(2) Výjimku z požadované délky pracovního poměru podle odstavce 1 písm. f) až h) může povolit ředitel školy po projednání s krajským národním výborem, který odborně vede zvolenou školu; v odůvodněných případech může požadovanou délku učebního nebo pracovního poměru zcela prominout, a to ženám, které pečují alespoň o jedno dítě, občanům se změněnou pracovní schopností a invalidním důchodcům, kteří se ucházejí o přijetí ke studiu na gymnáziích, na středních ekonomických školách a na středních pedagogických školách.

§ 11

Přihlášky ke studiu

(1) Uchazeči podávají do 1. února přihlášky ke studiu na předepsaném tiskopise 7) řediteli zvolené školy prostřednictvím organizace, k níž jsou v pracovním poměru. Organizace přihlášku doplní osobní charakteristikou uchazeče včetně vyjádření, zda ho ke studiu doporučuje, a odešle ji do 15. dubna řediteli zvolené střední školy.

(2) Uchazeči, kteří nejsou v pracovním poměru, podávají do 1. února přihlášky ke studiu prostřednictvím okresního národního výboru příslušného podle bydliště uchazeče. Okresní národní výbor přihlášku doplní osobní charakteristikou uchazeče, stanoviskem k jeho studiu a odešle ji do 15. dubna řediteli zvolené střední školy.

(3) Uchazeč připojí k přihlášce doklady podle § 3 odst. 3 a 4.

§ 12

Přijímací a talentové zkoušky

(1) Uchazeči konají v termínech stanovených v § 20 písemné přijímací zkoušky na škole, na kterou se hlásí. Organizaci těchto zkoušek stanoví ministerstvo školství. Zkoušky jsou anonymní.

(2) Na školách uvedených v § 2 odst. 2 konají uchazeči kromě písemné přijímací zkoušky podle odstavce 1 ještě talentovou zkoušku. Cíle talentových zkoušek se stanoví v příloze, která je součástí této vyhlášky. Obsah a rozsah talentové zkoušky stanoví ředitel školy. Talentové zkoušky jsou anonymní tam, kde to povaha zkoušky umožňuje.

(3) V dalším platí obdobně ustanovení § 5 odst. 3 až 7.

§ 13

Rozhodování o přijetí

(1) O přijetí uchazeče rozhoduje ředitel střední školy.

(2) Při rozhodování o přijetí platí ustanovení § 6 s výjimkou předchozího projednání s organizací a oznámení rozhodnutí okresnímu národnímu výboru.

(3) Ke studiu při zaměstnání může být přijat i uchazeč, kterého organizace nedoporučila.

ČÁST TŘETÍ

Přijímání uchazečů ke studiu na střední školy pro pracující

§ 14

Podmínky přijetí

(1) Do prvních ročníků dvouletého i tříletého studia na středních školách pro pracující lze v počtu stanoveném plánem přijímat uchazeče, kteří

a) do zahájení studia získali základní vzdělání a úspěšně vykonali závěrečnou učňovskou zkoušku,

b) mají zdravotní způsobilost ke studiu na střední škole pro pracující a k výkonu povolání, doloženou vyjádřením příslušného lékaře,

c) vykonali s úspěchem přijímací zkoušku, pokud jim nebyla prominuta podle § 5 odst. 4 a 5.

(2) Uchazeči se zařazují do studijního oboru odpovídajícího učebnímu oboru, v němž úspěšně vykonali závěrečnou učňovskou zkoušku.

§ 15

Přijímání ke studiu

(1) Přihlášky ke studiu na středních školách pro pracující podávají uchazeči do 1. února na předepsaném tiskopise 7) prostřednictvím organizace, k níž jsou v pracovním nebo učebním poměru. Přihlášku nezletilého uchazeče musí podepsat též jeho zákonný zástupce. Uchazeči, kteří nejsou v pracovním poměru, podávají do 1. února přihlášky ke studiu zvolené střední škole pro pracující prostřednictvím okresního národního výboru příslušného podle bydliště uchazeče. Uchazeč k přihlášce připojí doklady podle § 3 odst. 3 a 4.

(2) Organizace, popřípadě okresní národní výbor příslušný podle bydliště uchazeče doplní přihlášku osobní charakteristikou uchazeče, stanoviskem k jeho studiu a odešle ji do 15. dubna řediteli zvolené školy.

(3) Uchazeči, kterým nebyly přijímací zkoušky prominuty podle § 5 odst. 4 a 5, konají písemné přijímací zkoušky v termínu stanoveném v § 20. Organizaci, obsah a rozsah zkoušek určuje ministerstvo školství.

(4) O přijetí uchazeče rozhoduje ředitel školy podle ustanovení § 6 s výjimkou předchozího projednání s organizací a oznámení rozhodnutí okresnímu národnímu výboru.

(5) Ke studiu může být přijat i uchazeč, kterého organizace nedoporučila.

ČÁST ČTVRTÁ

Studium na středních odborných učilištích a na středních odborných školách pro absolventy škol poskytujících úplné střední vzdělání

§ 16

Podmínky přijetí k dennímu studiu pro absolventy gymnázií na středních odborných školách

(1) K dennímu studiu pro absolventy gymnázií na středních odborných školách mohou být v počtu stanoveném plánem přijati uchazeči, kteří

a) do začátku následujícího školního roku získají úplné střední vzdělání na gymnáziu,

b) mají zdravotní předpoklady pro studium zvoleného studijního oboru i k výkonu povolání,

c) úspěšně vykonali talentovou zkoušku, pokud se přihlásili ke studiu na škole nebo ve studijním oboru uvedeném v § 2 odst. 2.

(2) S výjimkou talentové zkoušky podle odstavce 1 písm. c) nekonají uchazeči přijímací zkoušku, ale pouze přijímací pohovor v termínech stanovených v § 20.

(3) Žáci posledního ročníku gymnázií (dále jen "absolventi") podávají přihlášky k dennímu studiu pro absolventy gymnázií na středních odborných školách i s doklady podle § 3 odst. 3 a 4 do 10. května řediteli školy, na níž končí studium; ředitel této školy doplní přihlášku osobní charakteristikou absolventa a zašle ji do 20. května řediteli střední odborné školy, na kterou se uchazeč hlásí.

(4) Absolventi, kteří se hlásí ke studiu pro absolventy gymnázií na středních odborných školách po nepřijetí ke studiu na vysokých školách, podávají do 15. srpna přihlášku přímo řediteli zvolené střední odborné školy, který si vyžádá od děkanátu příslušné fakulty jejich doklady předložené i s přihláškou ke studiu na vysoké škole.

(5) O přijetí uchazeče rozhoduje ředitel zvolené střední odborné školy. Při rozhodování o přijetí platí ustanovení § 6.

§ 17

Podmínky přijetí ke studiu při zaměstnání pro absolventy škol poskytujících úplné střední vzdělání

(1) Ke studiu při zaměstnání na středních odborných učilištích a na středních odborných školách pro absolventy škol poskytujících úplné střední vzdělání se přijímají v počtu stanoveném plánem uchazeči, kteří

a) získali úplné střední vzdělání,

b) mají zdravotní způsobilost pro studium zvoleného studijního nebo učebního oboru i k výkonu povolání, doloženou vyjádřením příslušného lékaře,

c) v době zahájení studia jsou v pracovním poměru v povolání odpovídajícím zvolenému studijnímu nebo učebnímu oboru,

d) v době zahájení studia na středních průmyslových školách, středních umělecko-průmyslových školách, na středních zemědělských technických školách ve studijním oboru "Mechanizace zemědělské výroby", na středních lesnických technických školách a na středních hotelových školách prokáží alespoň jednoletý pracovní poměr v oboru a vyučení v oboru odpovídajícím zaměření školy, na které chtějí studovat, nebo v tomto oboru vykonali v pracovním poměru kvalifikační zkoušku podle zvláštních předpisů. Uchazeči, kteří tuto podmínku nesplňují, prokáží zkouškou v rámci pohovoru podle odstavce 3 základní vědomosti a dovednosti v rozsahu stanoveném učební osnovou předmětu praxe nebo dílenské vyučování v denním studiu příslušného studijního oboru. Podmínka délky pracovního poměru, vyučení v oboru nebo kvalifikační zkoušky nebo zkoušky ze základů předmětu praxe nebo dílenské vyučování se nevztahuje na uchazeče z řad absolventů gymnázií, která poskytují odbornou přípravu, 8) studijních oborů na středních odborných učilištích a čtyřletých učebních oborů ukončených maturitní zkouškou,

e) úspěšně vykonali talentovou zkoušku, pokud se přihlásili ke studiu na škole nebo ve studijním oboru uvedeném v § 2 odst. 2.

(2) Při podávání písemných přihlášek ke studiu se postupuje podle ustanovení § 11.

(3) S výjimkou talentových zkoušek podle odstavce 1 písm. e) nekonají uchazeči přijímací zkoušku, ale pouze přijímací pohovor v termínech stanovených v § 20.

(4) O přijetí uchazeče rozhoduje ředitel střední školy. Při rozhodování o přijetí platí ustanovení § 6 s výjimkou předchozího projednání s organizací a oznámení rozhodnutí okresnímu národnímu výboru.

(5) Ke studiu může být přijat i uchazeč, kterého organizace nedoporučila.

ČÁST PÁTÁ

Přijímání do vyšších ročníků středních škol

§ 18

Přijímání do vyšších ročníků denního studia na středních školách s výjimkou dvouletého a tříletého studia na středních odborných učilištích

(1) Do vyšších ročníků denního studia na střední škole mohou být v rámci plánu školy přijati uchazeči, kteří nejsou žáky nebo učni jiné střední školy a splňují podmínky uvedené v § 2 s výjimkou písm. d), popřípadě v § 16 odst. 1, jestliže úspěšně vykonají rozdílové zkoušky z vyučovací látky předchozích ročníků. Obsah a rozsah rozdílových zkoušek určí ředitel střední školy, na kterou se uchazeč hlásí.

(2) Při podávání přihlášek ke studiu a rozhodování o přijetí platí obdobně ustanovení § 3, § 4 a § 6.

(3) Přestup žáků nebo učňů do vyšších ročníků denního studia na jiné střední škole se řídí zvláštními předpisy.

§ 19

Přijímání do vyšších ročníků studia při zaměstnání na středních školách

(1) Uchazeči o přijetí do vyšších ročníků studia při zaměstnání na středních školách, i pokud mají vzdělání vyšší než základní, konají rozdílové zkoušky z vyučovací látky předchozích ročníků. Obsah a rozsah rozdílových zkoušek určí ředitel střední školy, na kterou se uchazeč hlásí.

(2) O podmínkách pro přijetí, podávání přihlášek ke studiu a rozhodování o přijetí platí obdobně ustanovení § 10, § 11 a § 13.

ČÁST ŠESTÁ

Společná ustanovení

§ 20

Termíny přijímacích zkoušek

(1) Talentové zkoušky do denního studia středních škol (s výjimkou studia absolventů gymnázií na středních odborných školách) se konají v prvním úplném kalendářním týdnu v měsíci březnu.

(2) Přijímací zkoušky do denního studia středních škol (s výjimkou studia absolventů gymnázií na středních odborných školách) se konají první úterý a středu v měsíci dubnu.

(3) Přijímací pohovory, popřípadě talentové zkoušky do denního studia absolventů gymnázií na středních odborných školách konají uchazeči, kteří se přihlásili v květnovém termínu, koncem června. Uchazeči, kteří se přihlásili v srpnovém termínu, vykonají přijímací pohovory, popřípadě talentové zkoušky koncem srpna. Přijímací pohovory v obou termínech se konají pouze v tom případě, jestliže se přihlásí ke studiu více uchazečů, než kolik žáků může být podle plánu přijato. Přesný termín pohovorů určí ředitel střední odborné školy, na kterou se uchazeč hlásí.

(4) Přijímací zkoušky do studia při zaměstnání se konají

a) na středních školách pro pracující v úterý, středu a čtvrtek v posledním úplném kalendářním týdnu v měsíci květnu,

b) na ostatních středních školách od 10. do 31. května; přesný termín určí krajský národní výbor, který školu odborně vede. Talentové zkoušky se konají v termínu určeném ředitelem střední školy.

(5) Rozdílové zkoušky do vyšších ročníků denního studia na středních školách a do vyšších ročníků studia při zaměstnání se konají v termínu, který určí ředitel střední školy, na kterou se uchazeč hlásí.


ČÁST SEDMÁ

Závěrečná ustanovení

§ 21

Tato vyhláška se vztahuje také na cizí státní příslušníky, kteří mají na území Československé socialistické republiky povolený pobyt. O přijetí cizích státních příslušníků rozhoduje ředitel střední školy po projednání s krajským národním výborem, který střední školu odborně vede.

§ 22

Zrušují se:

1. směrnice ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 27. listopadu 1975 čj. 30 847/75-24 o přijímání ke studiu na školách poskytujících střední a vyšší vzdělání, oznámené v částce 34/1975 Sb.,

2. § 4 směrnic ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 11. května 1977 čj. 14 991/77-261 o středních školách pro pracující, oznámených v částce 12/1977 Sb.

§ 23

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Vondruška v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 5 a § 22 zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol; § 14 a § 24 zákona ČNR č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství.

2) U odborných učilišť a učňovských škol jde o přípravu na povolání v učebním poměru podle § 13 a § 14 zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol.

3) Tiskopis "Přihláška k dennímu studiu - do učebního poměru - do pracovního poměru" vydává základním devítiletým školám, popřípadě organizacím, u nichž jsou uchazeči o studium v učebním nebo pracovním poměru, odbor pracovních sil příslušného ONV. Postup při vydávání přihlášek a součinnost základních devítiletých škol s odbory pracovních sil při vedení evidence o rozmisťování dorostu upravuje metodický návod ministerstva školství ČSR a ministerstva práce a sociálních věcí ČSR čj. I/5-6707-30. 8. 1971 Evidence a statistika dorostu.

4) § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech.

5) § 23 písm. a) bod 1 zákona České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení.

6) Nařízení vlády ČSR č. 121/1970 Sb., o povinnostech organizací a občanů při zabezpečování práce občanů.

7) Tiskopis "Přihláška do studia při zaměstnání na středních školách a do kursu pro doplnění základního vzdělání", který uchazeči obdrží na škole, na níž hodlají studovat.

8) § 8 zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol.


Příloha

Cíle talentových zkoušek

1. Cílem talentových zkoušek ve výtvarných nebo výtvarně technických studijních oborech na středních umělecko-průmyslových školách a na středních odborných školách je zjišťování míry výtvarného nadání pomocí úloh z kreslení, malby nebo modelování a zvláštních výtvarně technických dispozic pomocí úloh zaměřených podle studijního oboru.

2. Cílem talentové zkoušky na konzervatořích je zjišťování stupně technické vyspělosti ve zpěvu nebo hře na zvolený hudební nástroj, předpokladů uchazeče pro další hudební vývoj a základních znalostí ve všeobecné nauce o hudbě; u uchazeče o přijetí do studijního oboru "Tanec" jeho fyzická dispozice a hudebnost. Na konzervatoři pro zrakově postiženou mládež v Praze se zjišťuje stupeň technické vyspělosti ve zpěvu nebo ve hře na zvolený hudební nástroj, sluchová orientační schopnost a základní znalosti ve všeobecné nauce o hudbě.

3. Cílem talentové zkoušky na odborné ladičské škole pro zrakově postiženou mládež v Praze je ověření hudebního sluchu a manuální zručnosti uchazeče.

4. Cílem talentové zkoušky na středních zdravotnických školách u uchazeče o přijetí do studijního oboru "Zubní laborant" je zjištění jeho schopností kreslení a modelování; u uchazeče o přijetí do studijního oboru "Rehabilitační pracovník" zjištění jeho pohybových schopností a dovednosti plavání.

5. Cílem ověřování předpokladů ke studiu na středních pedagogických školách je zjištění vloh uchazeče pro hudební, výtvarnou a tělesnou výchovu a jeho správná výslovnost a vyjadřování.

Přesunout nahoru