Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 152/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 103/1973 Sb., o dokumentaci staveb

Částka 34/1978
Platnost od 29.12.1978
Účinnost od 01.01.1979
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

152

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj

ze dne 21. prosince 1978,

kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj stanoví podle § 53 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev:


Čl. I

Vyhláška č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 7 se na konci připojuje tato věta:

"Místně soustředěné objekty plnící funkci zařízení staveniště pro více staveb tvoří sdružené zařízení staveniště (příloha č. 16).".

2. V § 17 odst. 1 se na konci připojuje tato věta:

"V rámci první etapy musí být zajištěno zařízení staveniště nezbytné k zahájení stavby, zejména sociální zařízení.".

3. V § 17 odst. 2 se na konci připojují tato slova:

"nebo výjimečně nutnost včasného zajištění části stavby potřebné k rozvinutí výstavby u staveb, jejichž dokumentace podléhá státní expertize (§ 65).".

4. V § 20 odst. 1 se na konci připojuje písmeno d), které zní:

"d) s odborovými svazy svých rozhodujících v úvahu přicházejících vyšších dodavatelů zásady řešení sociálního zařízení staveniště u staveb, jejichž dokumentace podléhá státní expertize (§ 65).".

5. K § 30 odst. 4 písm. b) se na konci připojují tato slova:

"s výjimkou řešení sdruženého zařízení staveniště, pokud není součástí zařízení staveniště stavby.".

6. § 32 odst. 4 zní:

"(4) U staveb nad 10 mil. Kčs nákladů zahrnovaných do plánu investiční výstavby, jejichž dokumentace podléhá státní expertize, zpracuje se v rámci úvodního projektu projektová dokumentace (jednostupňový projekt, popřípadě prováděcí projekty) části stavby potřebné v roce plánovaného zahájení stavby k rozvinutí výstavby, 80) a to pro stavební objekty nebo provozní soubory, které lze využít jako zařízení staveniště (jde zejména o sociální zařízení, terénní úpravy, komunikace, inženýrské sítě, administrativní, ubytovací, skladové a halové objekty, transformační stanice, kompresorovny). Současně zpracuje příslušný v úvahu přicházející dodavatel projektovou dokumentaci dočasných objektů zařízení staveniště nezbytných k rozvinutí výstavby, které nebudou nahrazeny sdruženým zařízením staveniště (příloha č. 16). Pro ostatní stavby se může tento postup uplatnit jen se souhlasem ústředního orgánu investora.".

7. V § 37 odst. 2 písm. a) se na konci připojuje další odrážka, která zní:

"- základní řešení sociálního zařízení staveniště [§ 20 odst. 1 písm. d)] u staveb, jejichž dokumentace podléhá státní expertize (§ 65). 81)".

8. Příloha č. 2 část D první odrážka a příloha č. 3 část D první odrážka zní:

"- zásady řešení zařízení staveniště, zejména z hlediska včasného zajištění sociálního zařízení,".

9. Připojuje se příloha č. 16, která včetně nadpisu zní:

"PŘÍLOHA Č. 16

Sdružené zařízení staveniště

I. Společná ustanovení

(1) Sdružené zařízení staveniště se zřizuje pro potřeby více staveb v místech soustředěné výstavby za účelem efektivnějšího využití věcných i finančních prostředků vynakládaných na dočasné objekty zařízení staveniště a pro včasné zabezpečení jeho funkcí sociálních (zejména ubytování a výroba jídel) a provozních (např. sklady a opravárny).

(2) Náklady přípravy, vybudování a užívání sdruženého zařízení staveniště se kryjí z globálních rozpočtových nákladů staveb.

(3) Sdružené zařízení staveniště se může zřídit pro potřeby vyšších dodavatelů u staveb, které mají na základě projednaného projektového úkolu nebo zpracované studie souboru staveb dohodnuty (určeny) rozhodující vyšší dodavatele investora a jsou uvažovány ve výrobních plánech ústředních dodavatelských orgánů.

(4) Při splnění podmínek podle bodu 3 se dále vyžaduje, aby

a) stavby, které mají charakter staveb centrálně posuzovaných a nejsou závaznými úkoly státního plánu, byly zařazeny v prováděcím státním plánu nebo uvedeny v seznamu staveb připravovaných k zahájení v následujících letech,

b) stavby komplexní bytové výstavby a stavby komplexní bytovou výstavbu podmiňující, které nejsou stanoveny jako závazné úkoly státního plánu, byly zahrnuty do režimů komplexní bytové výstavby.

(5) Sdružené zařízení staveniště buduje, provozuje 82) a udržuje, vede ve své správě a poskytuje jeho užívání zřizovatel. Zřizovatelem je stavební dodavatelská organizace určená podle bodu II/2 nebo podle bodu III/2; zřizovatelem může být určena i jiná dodavatelská organizace, souhlasí-li s tím podle příslušnosti federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj nebo ministerstvo výstavby a techniky České socialistické republiky, popřípadě ministerstvo výstavby a techniky Slovenské socialistické republiky, na návrh svého ústředního orgánu.

(6) Sdružené zařízení staveniště se zřizuje jako:

a) samostatné sdružené zařízení staveniště,

b) sdružené zařízení staveniště souboru staveb.

(7) V příslušné části dokumentace staveb, jejichž dodavatelé se na zřízení sdruženého zařízení staveniště dohodli, se uvede, do jaké míry budou potřeby těchto staveb uspokojeny sdruženým zařízením staveniště.

(8) Režim hospodaření s rozpočtovými náklady sdruženého zařízení staveniště upravuje zvláštní předpis. 83)

II. Samostatné sdružené zařízení staveniště

(1) Samostatné sdružené zařízení staveniště lze zřizovat pro stavby, splňují-li podmínky uvedené v bodě I/3 a 4; zřizuje se jako samostatný celek podle vlastní dokumentace (bod 5) na dobu trvání výstavby těchto staveb.

(2) Samostatné sdružené zařízení staveniště se zřizuje z podnětu ústředních orgánů dodavatelů uskutečňujících dodávky pro stavby připadající v úvahu pro jeho zřízení; na základě jejich dohody určí jeden z nich podřízenou organizaci, která bude vykonávat funkci zřizovatele, a oznámí jí, pro které stavby by se v dané oblasti mělo sdružené zařízení staveniště využít.

(3) Zřizovatel určený podle bodu 2 uzavře s přicházejícími v úvahu vyššími dodavateli investorů, kteří se budou na samostatném sdruženém zařízení staveniště podílet, smlouvu o sdružení prostředků ke zřízení samostatného sdruženého zařízení staveniště. 84)

(4) Pokud všechny potřebné funkce nemohou být zabezpečeny jedním samostatným sdruženým zařízením staveniště, lze zřídit pro daný okruh staveb i několik samostatných sdružených zařízení staveniště.

(5) Zřizovatel samostatného sdruženého zařízení staveniště zabezpečuje dokumentaci samostatného sdruženého zařízení staveniště, která zahrnuje:

a) projektový úkol samostatného sdruženého zařízení staveniště (dále jen "projektový úkol"),

b) jednostupňový projekt samostatného sdruženého zařízení staveniště (dále jen "jednostupňový projekt"),

c) popřípadě úvodní projekt a prováděcí projekty samostatného sdruženého zařízení staveniště (dále jen "úvodní projekt a prováděcí projekty").

(6) Pro zpracování a projednání dokumentace samostatného sdruženého zařízení staveniště a pro řešení rozporů se použijí přiměřeně ustanovení části třetí až páté a desáté vyhlášky, pokud v této příloze není stanoveno jinak.

(7) Podkladem pro zpracování projektového úkolu je smlouva o sdružení prostředků ke zřízení samostatného sdruženého zařízení staveniště.

(8) Zpracovaný a projednaný projektový úkol předloží zřizovatel k posouzení svému ústřednímu orgánu, který projektový úkol posoudí zejména z hlediska efektivnosti vybudování samostatného sdruženého zařízení staveniště a jeho hospodárného umístění ve vztahu k zúčastněným stavbám, věcné účelnosti a úplnosti sdruženého zařízení staveniště s ohledem na nároky zúčastněných staveb, objektivity propočtových nákladů a jejich splatitelnosti z příspěvků zúčastněných staveb.

(9) V případě potřeby úvěru projedná zřizovatel projektový úkol posouzený podle bodu 8 s financující pobočkou Státní banky československé.

(10) Projektový úkol posouzený podle bodu 8 a projednaný podle bodu 9 je podkladem k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podle zvláštních předpisů, 85) o které žádá zřizovatel.

(11) Na základě splněných předpokladů podle předchozích bodů může ústřední orgán zřizovatele schválit návrh projektového úkolu.

(12) V propočtu a v souhrnném rozpočtu se náklady samostatného sdruženého zařízení staveniště rozčlení bez ohledu na povahu vedlejších rozpočtových nákladů do jednotlivých hlav podle své věcné příslušnosti stanovené přílohou č. 13.

III. Sdružené zařízení staveniště souboru staveb

(1) Sdružené zařízení staveniště souboru staveb je možné zřizovat pro územně souvisící stavby souboru staveb zajišťované pouze jediným investorem pro jednoho budoucího provozovatele-uživatele; připravuje se a buduje jako součást zařízení staveniště první stavby plánované k zahájení (dále jen "první stavba").

(2) O zřízení sdruženého zařízení staveniště souboru staveb se mohou dohodnout v úvahu přicházející vyšší dodavatelé investora stavební a technologické části stavby, kteří projeví úmysl podílet se na sdruženém zařízení staveniště souboru staveb, a to nejpozději do schválení projektového úkolu první stavby. Zřizovatelem sdruženého zařízení staveniště souboru staveb je dodavatel stavební části první stavby, u níž má být sdružené zařízení staveniště souboru staveb zřízeno, pokud se nevyužije ustanovení poslední věty za středníkem bodu I/5.

(3) Dohoda o zřízení sdruženého zařízení staveniště souboru staveb podle bodu 2 musí obsahovat podmínky využití sdruženého zařízení staveniště souboru staveb a výši podílů odpovídající části globálních rozpočtových nákladů jednotlivých staveb souboru, které budou tvořit náklady sdruženého zařízení staveniště souboru staveb.

(4) Na základě této dohody musí být podíly z globálních rozpočtových nákladů jednotlivých staveb souboru začleněny do propočtu projektového úkolu první stavby, u které má být sdružené zařízení staveniště souboru staveb zřízeno.

(5) Není-li možné nebo účelné zřizovat sdružené zařízení staveniště souboru staveb, lze se dohodnout o zřízení samostatného sdruženého zařízení staveniště.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979.


Ministr:

Ing. Šupka v. r.

Poznámky pod čarou

80) Takové zahájení stavby vyžaduje povolení podle zvláštních předpisů [zejména podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 85/1977 Sb., o podmínkách zahajování staveb a jejich registraci a evidenci].

81) Příslušným orgánem je okresní odborová rada odpovídající místu stavby.

82) Stravování se řídí nařízením vlády č. 25/1974 Sb., o závodním stravování.

83) Článek 26 výnosu FCÚ a FMTIR č. V-1/76 ze dne 12. dubna 1976 o vedlejších rozpočtových nákladech staveb ve znění výnosu FCÚ a FMTIR č. V-3/78 ze dne 21. prosince 1978 (reg. v částce 34/1978 Sb.).

84) § 360a hospodářského zákoníku a § 7 vyhlášky č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací.

85) § 39 zákona č. 50/1976 Sb.

Přesunout nahoru