Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 151/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o sdružování prostředků socialistických organizací

Částka 34/1978
Platnost od 29.12.1978
Účinnost od 01.01.1979
Zrušeno k 30.04.1991 (150/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

151

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky

ze dne 21. prosince 1978

o sdružování prostředků socialistických organizací

Federální ministerstvo financí podle § 391 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a doplněném zákonem č. 144/1975 Sb., a § 28 písm. e) zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla), ministerstvo financí České socialistické republiky podle § 39 odst. 2 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky) a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona Slovenské národní rady č. 32/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla) stanoví:


ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Vyhláška upravuje sdružování dohodnutých prostředků socialistických organizací (dále jen "organizace") k investiční nebo provozní činnosti, popř. k oběma činnostem (dále jen "sdružování prostředků") a stanoví zdroje pro sdružování těchto prostředků.

(2) Vyhláška se vztahuje i na sdružování prostředků se zemědělskými organizacemi, pokud se podle zvláštního předpisu nepostupuje jinak. 1)

(3) Ustanovení vztahující se na státní hospodářské organizace platí obdobně i pro jiné socialistické organizace než státní, družstevní a společenské, 2) pokud předpisy pro ně platné nestanoví jinak.

(4) Vyhláška se nevztahuje na poskytnutí příspěvku k neinvestičním účelům podle zvláštních předpisů, 3) pokud nejde o příspěvek na provozní činnost4) a dále na poskytnutí základního i zvýšeného příspěvku pobočce Československé vědeckotechnické společnosti.

(5) Na základě smlouvy o sdružení (dále jen "smlouva"), 5) uzavřené podle této vyhlášky, nemůže vzniknout nová socialistická organizace.

§ 2

Možnosti sdružování prostředků

Organizace mohou sdružovat prostředky za podmínek stanovených touto vyhláškou jen na základě smlouvy, v níž dohodly účel a způsob sdružení prostředků a podmínky jejich použití. Činnost, která je předmětem smlouvy, se nesmí zahájit před schválením smlouvy (§ 9).

§ 3

Účel sdružování prostředků

(1) Organizace sdružují prostředky v souladu se svým hospodářským plánem nebo rozpočtem k dosažení dohodnutého účelu nebo jiného společného zájmu, zejména

a) k dosažení větší hospodárnosti a efektivnosti investiční výstavby,

b) k lepšímu vybavení a využití zařízení pořízených, popř. používaných podle smlouvy,

c) k zhospodárnění provozu těchto zařízení a k provádění jiných činností sloužících jejich společným zájmům v tuzemsku (dále jen "sdružená provozní činnost"),

d) k vytvoření podmínek pro soustředění potřebné techniky a kvalifikovaných pracovníků k nutnému zabezpečení svých organizačních, technických, vědeckotechnických a společenských záměrů a potřeb.

(2) Sdružených prostředků lze použít výhradně k účelu stanovenému ve smlouvě.

§ 4

Podmínky a způsob sdružování prostředků

(1) Při sdružování prostředků musí být splněny tyto podmínky:

a) organizace 5a) sdružují prostředky k činnostem, k nimž jsou oprávněny; 6) mohou sdružit prostředky s národními výbory i na akce "Z" realizované v zájmu komplexního ekonomického a sociálního rozvoje územních obvodů, ve kterých působí, 36) jsou-li tyto akce ve společném zájmu národních výborů a organizací,

b) organizace poskytující prostředky si zabezpečí ve smlouvě účast na využití příslušného zařízení, rozsah výkonů, popř. jiných výhod pro svou činnost nebo pro své pracovníky, popř. jejich rodinné příslušníky úměrně k výši poskytnuté částky v poměru k celkovým pořizovacím nebo provozním nákladům,

c) k úhradě dohodnuté částky se použije jen prostředků ze zdrojů určených podle právních předpisů k financování takové činnosti.

d) při sdružování prostředků s národními výbory na akce "Z", kdy zvláštní právní předpisy 37) nestanoví organizacím způsob financování této činnosti, použije státní organizace a organizace zahraničního obchodu k úhradě dohodnuté částky u investiční výstavby prostředky investičního fondu (investiční prostředky) s výjimkou investičních dotací ze státního rozpočtu, popř. zisk 38) a v ostatních případech zisk. 38) V případě, kdy plánovaný zisk nepostačuje ke krytí plánovaných potřeb nebo při plánované ztrátě použijí tyto organizace místo zisku ostatní zdroje k rozdělení s výjimkou neinvestičních dotací ze státního rozpočtu.

(2) Prostředky se sdružují

a) poskytnutím finančních prostředků na sdruženou investiční výstavbu a na sdružený technický rozvoj organizaci určené smlouvou,

b) převedením části hmotného majetku organizaci určené smlouvou, a to základních prostředků a investic, popř. při sdružování k provozní činnosti zásob,

c) jinou nefinanční účastí 7) v souvislosti se sdruženou investiční výstavbou,

d) úhradou části nákladů sdružené provozní činnosti prováděné podle smlouvy po odpočtu případných výnosů.

§ 5

Finanční a majetkové zabezpečení při sdružování prostředků

Investiční i provozní činnost se zabezpečuje finančně a majetkově podle dohody organizací sdružujících prostředky. Při splnění podmínek podle § 4 organizace ve smlouvě podle zaměření a účelu, k němuž je uzavírána, dohodnou zejména:

a) u investiční i u provozní činnosti:

1. způsob využití zařízení, popř. způsob řízení a rozhodování o činnosti,

2. lhůty pro převádění prostředků na financování dohodnuté činnosti k zabezpečení jejího plynulého financování v souladu s plánem nebo rozpočtem,

3. podmínky pro ukončení a zánik činnosti,

4. podmínky pro odstoupení organizace od smlouvy a pro vyloučení organizace,

5. způsob finančního vypořádání v případech uvedených pod č. 3 a 4,

6. dobu trvání činnosti prováděné podle smlouvy,

b) u investiční činnosti dále:

1. investora výstavby; organizace mohou sdružit prostředky k investiční výstavbě jen tehdy, je-li investorem určena jen jedna organizace,

2. správce nebo vlastníka majetku pořízeného ze sdružených prostředků, popř. užívaného podle smlouvy (dále jen "správce" a "vlastník"),

3. způsob převodu limitů plánu investiční výstavby,

4. výši příspěvků poskytovaných jednotlivými sdruženými organizacemi jako jejich účast na financování investiční výstavby zařízení určeného k užívání podle smlouvy, způsob a lhůty poskytnutí těchto částek,

5. způsob úhrady případných zvýšených nákladů výstavby, popř. způsob použití případných úspor dosažených při výstavbě,

6. postup a zdroje v případě potřeby dalších finančních prostředků na reprodukci sdruženého majetku při obnově, rozšíření, škodách apod.,

7. rozsah brigádnické výpomoci zabezpečované účastníky smlouvy, pokud jde o výstavbu prováděnou v akci Z,

c) u provozní činnosti dále:

1. provozovatele (§ 28) sdružené provozní činnosti,

2. výši příspěvků poskytovaných jednotlivými sdruženými organizacemi jako jejich účast na úhradu nákladů provozu, popř. sdružené provozní činnosti po odpočtu případných výnosů [§ 4 odst. 2 písm. d)].

§ 6

Sdružování prostředků k bytové výstavbě

Na výstavbu bytového objektu, který bude tvořit samostatný základní prostředek, nelze sdružit prostředky státní organizace a prostředky stavebního bytového družstva; budou-li však součástí bytového objektu nebytová zařízení, mohou organizace své prostředky určené na tato zařízení sdružit s prostředky určenými na bytovou výstavbu.

§ 7

Sdružování prostředků ke zřízení samostatného sdruženého zařízení staveniště

(1) Organizace sdružující prostředky ke zřízení samostatného sdruženého zařízení staveniště, 8) které se financuje z provozních prostředků, se řídí ustanoveními § 1 odst. 1, § 3, § 4 odst. 1 a 2 písm. d), § 5 písm. a) a c), § 9, 11, 14, § 29 odst. 2 a § 30. 9)

(2) Výši příspěvků na samostatné sdružené zařízení staveniště, uvedenou ve smlouvě, organizace zpřesní na základě schváleného jednostupňového, popř. prováděcího projektu.

(3) Příspěvky sdružených organizací na zřízení samostatného sdruženého zařízení staveniště použije zřizovatel ke splátkám bankovního úvěru čerpaného jím na financování tohoto zařízení.

§ 8

Způsob uzavírání smluv

Sdružují-li organizace prostředky k investiční činnosti a na ni navazující provozní činnosti, uzavírají před započetím investiční činnosti za účelem vyjasnění vzájemných vztahů a vztahů k jiným orgánům a organizacím jen jednu smlouvu zahrnující obě činnosti.

§ 9

Schvalování smluv

Orgány hospodářského řízení při schvalování 10) smlouvy posoudí, zda účel sdružování prostředků není v rozporu se zájmy společnosti, zda použití prostředků je pro organizaci efektivní a zda jsou v organizaci předpoklady pro plnění jejích závazků a povinností. Tyto orgány zároveň zjistí, že byly splněny všechny podmínky stanovené vyhláškou a případné další podmínky stanovené zvláštními předpisy, že smlouva obsahuje potřebné náležitosti a že je v souladu s ostatními právními předpisy; jinak smlouvu neschválí.

§ 10

Koordinační činnost národních výborů

(1) Národní výbory mohou podle zvláštních předpisů 10a) navrhovat a koordinovat sdružování prostředků a činností socialistických organizací, je-li takové sdružování účelné a vyžaduje-li to celospolečenský zájem. Nedojde-li k dohodě, mohou národní výbory uložit socialistickým organizacím povinnost uzavřít smlouvu. Toto oprávnění přísluší národním výborům, i když se sdružování prostředků a činností samy nezúčastní.

(2) Při navrhování, organizování a koordinování sdružování prostředků socialistických organizací, jakož i při ukládání povinnosti smlouvu uzavřít postupují národní výbory podle zásad stanovených vládami Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky. 10b)

(3) Orgán nadřízený organizaci, jíž hodlá národní výbor uložit povinnost uzavřít smlouvu, po zvážení práv a povinností vyplývajících pro organizaci z navrhované smlouvy, efektivnost akce pro organizaci a souladu se zájmy společnosti, sdělí národnímu výboru na jeho dožádání své stanovisko. Přitom dbá především na to, aby uvažované sdružení bylo v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. a).

(4) Pokud organizace nesouhlasí s povinností uzavřít smlouvu o sdružení prostředků uloženou jí národním výborem, může požádat o její změnu nebo zrušení. Postupuje se při tom podle zvláštních předpisů. 10c)

ČÁST DRUHÁ

Sdružování prostředků mezi státními organizacemi

DÍL I

Způsob sdružování prostředků a správa hmotného národního majetku

§ 11

Forma sdružování prostředků

(1) Prostředky mezi státními organizacemi se sdružují formou poskytování nenávratných příspěvků (§ 4 odst. 2).

(2) Příspěvek podle odstavce 1 může být jednorázový nebo opakovaný. Jiná nefinanční účast [§ 4 odst. 2 písm. c)] se ocení pro účely zjištění úměrnosti zabezpečené výhody [§ 4 odst. 1 písm. b)], popř. pro shodné zachycení změn majetku u poskytující i u přijímající státní organizace podle příslušných právních předpisů 11) platných ke dni, kdy smlouva nabývá účinnosti, a vyjádří se peněžní částkou.

§ 12

Sdružování prostředků mezi rozpočtovými organizacemi

(1) Rozpočtové organizace sdružují mezi sebou jen prostředky z doplňkových zdrojů12) a rozpočtové prostředky na společná pracoviště k zabezpečení úkolů v oblasti výzkumu a vývoje.

(2) V případě zájmu dvou nebo více rozpočtových organizací na investiční výstavbě financované z rozpočtových prostředků se prostředky s výjimkou prostředků pro společná pracoviště podle odstavce 1 nesdružují, ale úhradu celých rozpočtových nákladů zajišťuje ve svém rozpočtu jen rozpočtová organizace určená smlouvou za investora této výstavby.

§ 13

Výstavba ve státních hospodářských organizacích plně financovaná ze státního rozpočtu

V případě zájmu státní hospodářské organizace na investiční výstavbě plně financované ze státního rozpočtu společně s jinou takovou organizací nebo s organizací rozpočtovou se postupuje obdobně podle ustanovení § 12 odst. 2.

§ 14

Správa hmotného národního majetku

Převod hmotného národního majetku do správy jiné státní organizace podle smlouvy a správa hmotného národního majetku pořízeného ze sdružených prostředků, prováděná státními organizacemi, se řídí předpisy o správě národního majetku. 13)

DÍL II

Zdroje sdružených prostředků

§ 15

Zdroje státních hospodářských organizací na sdruženou investiční výstavbu

Státní hospodářská organizace použije k poskytnutí finančních prostředků na investiční výstavbu podle jejího zaměření zdrojů financování, které jsou k tomuto účelu určeny předpisy pro financování; těmito zdroji jsou především vlastní zdroje organizace. 14) Státní hospodářská organizace, jejíž vztah ke státnímu rozpočtu nebo k rozpočtu národního výboru je určen finančním plánem, 15) použije k takovému sdružování zdroje určené finančním plánem.

§ 16

Použití dotací ze státního rozpočtu

Ke sdružování k investiční výstavbě nelze použít prostředků, které státní organizace obdržela jako dotaci ze státního rozpočtu nebo ze státních fondů, pokud není stanoveno jinak.

§ 17

Zdroje státních hospodářských organizací na sdruženou provozní činnost

Příslušnou část nákladů nebo část rozdílu mezi náklady a výnosy ze sdružené provozní činnosti hradí sdružená státní hospodářská organizace provozovateli ze stejných zdrojů, z nichž je hradí, provozuje-li tuto činnost sama. 16)

§ 18

Zdroje rozpočtových a příspěvkových organizací

(1) Rozpočtová organizace použije ke sdružování prostředků se státními hospodářskými a příspěvkovými organizacemi zdrojů určených k tomu jejím rozpočtem. Ve vztahu k nim zajišťuje rozpočtová organizace ve svém rozpočtu částku na ni připadající podle smlouvy a tuto částku převede organizaci stanovené smlouvou. V případech stanovených zvláštními předpisy 17) může ke sdružování použít prostředky z doplňkových zdrojů.

(2) Příspěvková organizace použije ke sdružování prostředků k investiční a k provozní činnosti zdrojů určených k tomu jejím rozpočtem; pokud vytváří fond výstavby, použije ke sdružování prostředků k investiční výstavbě zdrojů z tohoto fondu. V případech stanovených zvláštními předpisy 17) může ke sdružování použít prostředky z doplňkových zdrojů.

(3) Nepoužité sdružené prostředky uložené na zvláštním účtě rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi pověřenými prováděním činnosti podle smlouvy nepropadají koncem roku ve prospěch státního rozpočtu.

§ 19

Převedené zdroje u investora a provozovatele

(1) Zdroje převedené od ostatních organizací podle smlouvy se zahrnují u přijímající státní hospodářské organizace, která je investorem, do jejího fondu výstavby, popř. do jiného fondu používaného k financování příslušné investiční výstavby, jde-li o zdroje určené na sdruženou investiční výstavbu.

(2) Zdroje převedené od ostatních organizací podle smlouvy se zahrnují u přijímající státní hospodářské organizace, která je provozovatelem, do výnosů, jde-li o úhradu části nákladů nebo o úhradu části nákladů po odpočtu výnosů z provozní činnosti, jež se hradí na vrub nákladů při samostatném výkonu této činnosti podle příslušných právních předpisů; 18) jde-li o zdroje určené na financování technického rozvoje, 19) zahrnují se do finančních zdrojů na technický rozvoj.

§ 20zrušeno

DÍL III

Sdružování prostředků k investiční výstavbě

§ 21

Financování sdružené investiční výstavby u investora

(1) Smlouva je v případě sdružené investiční výstavby součástí podkladů pro financování investic. 21)

(2) Nemá-li investor smluvně zabezpečeny finanční prostředky potřebné na celou investiční výstavbu prováděnou podle smlouvy ve lhůtách odpovídajících potřebě financování podle plánu realizace výstavby, nesmí být sdružená investiční výstavba financována.

§ 22

Financování u správce

(1) Správce v rámci povinností stanovených příslušnými předpisy o správě národního majetku zajišťuje také údržbu a opravy sdružených základních prostředků.

(2) Jestliže v zařízení pořízeném podle smlouvy každá ze zúčastněných organizací provádí činnost samostatně a vzájemný vztah státních organizací v době provozu (užívání) není řešen podle jiných právních předpisů, 22) hradí správci tohoto zařízení dohodnutou část skutečných nákladů bez odpisů základních prostředků (§ 26 odst. 3) po odpočtu případných výnosů na ni připadajících, úměrnou k výši zabezpečené výhody [§ 4 odst. 1 písm. b)].

§ 23

Plánování sdružených prostředků

Ve všech etapách sestavování plánu financování investiční výstavby investor zahrne částky, které má podle smlouvy na sdruženou investiční výstavbu obdržet, do plánovaných zdrojů; sdružená organizace zahrne částku, kterou má poskytnout podle smlouvy, do ostatní finanční potřeby na investiční výstavbu. Do plánu se uvedou pouze částky připadající podle smlouvy na příslušný rok.

§ 24

Limity plánu investiční výstavby

(1) Finanční prostředky převedené podle uzavřených smluv a plánu investiční výstavby od ostatních státních organizací může investor použít jen k financování sdružené investiční výstavby, která byla zařazena do plánu nebo rozpočtu v souladu s předpisy pro prováděcí plány a rozpočet v rámci závazných limitů plánu investiční výstavby jemu stanovených, pokud pro tyto investice jsou limity stanoveny.

(2) Jestliže ke sdružení prostředků na investiční výstavbu dojde zcela výjimečně až během roku, je nutná i úprava limitů plánu investiční výstavby u investora a ostatních státních organizací; nedojde-li k takové úpravě limitů, nemůže investor převedených prostředků na sdruženou výstavbu použít.

(3) Limity plánu investiční výstavby se převádějí delimitačním protokolem podepsaným sdruženými státními organizacemi a schváleným jejich nadřízenými a ústředními orgány.

DÍL IV

Odpisy sdružených základních prostředků

§ 25

Odpisování základních prostředků

Při sdružování prostředků mezi státními organizacemi odpisuje sdružené základní prostředky správce určený smlouvou, jestliže podle příslušných právních předpisů 23) základní prostředky u něho odpisování podléhají.

§ 26

Použití odpisů základních prostředků

(1) Odpisů sdružených základních prostředků používá správce podle předpisů pro něho platných. 24)

(2) Odpisy sdružených základních prostředků a zdroje z nich vytvořené nelze rozdělovat mezi sdružené organizace.

(3) Sdružené státní organizace neposkytují správci základního prostředku financovaného ze sdružených prostředků na základě smlouvy úhradu části odpisů z tohoto základního prostředku ani v rámci úhrady části nákladů (rozdílu mezi náklady a výnosy spojenými s jeho provozem), ani v případě, že vzájemný vztah těchto organizací v době provozu je upraven formou náhrad za užívání.

DÍL V

Sdružování prostředků k provádění sdružené provozní činnosti

§ 27

Zařízení pro sdruženou provozní činnost

Pro sdruženou provozní činnost se mohou využívat zařízení vybudovaná z prostředků všech nebo několika sdružených státních organizací nebo zařízení, která vybudovala a spravuje jen jedna organizace, popř. i zařízení jiné organizace.

§ 28

Provozovatel sdružené provozní činnosti

Sdruženou provozní činnost zabezpečuje státní organizace, kterou určuje smlouva za provozovatele. Provozovatel hradí výdaje na sdruženou provozní činnost ze zdrojů stanovených příslušnými předpisy pro dohodnutý druh činnosti, 16) pokud se organizace nedohodnou, že některé výdaje hradí přímo některá z nich, popř. pokud podle zvláštních předpisů není stanoveno, že určité výdaje hradí jiný orgán (např. národní výbor). 25)

§ 29

Převody prostředků

(1) Pokud vzájemný vztah státních organizací v době provozu není upraven podle jiných právních předpisů, 22) je třeba lhůty pro převádění prostředků na financování sdružené provozní činnosti [§ 4 odst. 2 písm. d)] dohodnout tak, aby ji provozovatel mohl plynule financovat. Jde-li o nízké částky každoročně uhrazované provozovateli na financování sdružené provozní činnosti, lze mezi státními organizacemi dohodnout, že se hradí jen příslušná část nákladů na rozsáhlejší opravy, jejichž výše se dohodne ve smlouvě.

(2) Částky připadající na jednotlivé sdružené státní organizace se hradí ve výši a termínech stanovených pro ně smlouvou.

(3) Úhrady podle ustanovení § 28 a § 29 odst. 1 a 2, pokud se v souladu s příslušnými předpisy hradí na vrub nákladů, se u uhrazující státní organizace uznají z hlediska výpočtu základu pro odvod (daň) ze zisku jen ve výši odpovídající poměrné části připadající na tuto organizaci podle smlouvy [§ 4 odst. 1 písm. b)]. 26)

(4) Pokud jde o sdruženou provozní činnost, jejíž výnosy jsou vyšší než náklady na ni, rozvrhne provozovatel částku rozdílu mezi výnosy a náklady této činnosti mezi sdružené státní organizace způsobem a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě. 27) Rozvržené částky jsou u provozovatele položkou snižující jeho výnosy a u ostatních sdružených organizací položkou zvyšující jejich výnosy.

(5) Rozpočtové a příspěvkové organizace a státní hospodářské organizace, jejichž vztah ke státnímu rozpočtu je určen finančním plánem, zahrnují příjmy ze sdružené provozní činnosti do plánovaných příjmů, popř. výnosů.

§ 30

Evidence sdružené provozní činnosti

Provozovatel je povinen zabezpečit samostatnou analytickou evidenci sdružené provozní činnosti.

ČÁST TŘETÍ

Sdružování prostředků mezi státními organizacemi a organizacemi družstevními, popřípadě společenskými

§ 31

Forma sdružování prostředků a zdroje úhrady

(1) Prostředky mezi státními organizacemi a organizacemi družstevními, popř. společenskými se sdružují podle stejných zásad a stejným způsobem jako prostředky mezi státními organizacemi (část druhá), pokud dále není stanoveno jinak.

(2) Rozpočtová organizace použije při sdružování prostředků se společenskými organizacemi zdrojů stanovených zvláštními předpisy. 28)

§ 32

Nakládání se sdruženými prostředky

Státní organizace může při sdružování prostředků převést hmotný národní majetek bezplatně do vlastnictví družstevní nebo společenské organizace 29) nebo jí poskytnout finanční prostředky, popř. jinou nefinanční účast jen tehdy, vyhradí-li si ve smlouvě

a) přiměřenou část na případném výnosu sdruženého majetku a

b) pro případy likvidace družstevní nebo společenské organizace, zániku sdružení prostředků, zániku nebo ukončení činnosti či účasti na sdružení prostředků, ať už odstoupením této organizace od smlouvy nebo jejím vyloučením, bezplatný zpětný převod hmotného národního majetku; pokud tento převod není možný, vyhradí si zaplacení pořizovací ceny nevrácených základních prostředků po odpočtu jejich opotřebení a ceny ostatního jí do sdružení převedeného a nevráceného majetku podle cenových předpisů platných v době likvidace, zániku či ukončení účasti; vyhradí si také vrácení sdružených finančních prostředků, popř. jiné nefinanční účasti [§ 4 odst. 2 písm. c)] nebo její proplacení.

§ 33

Převod hmotného národního majetku

Převod hmotného národního majetku spravovaného státní organizací do vlastnictví družstevní organizace nebo do vlastnictví společenské organizace, popř. jejího podniku nebo hospodářského zařízení podle smlouvy se řídí předpisy o správě národního majetku; 30) tyto organizace hospodaří s převedeným majetkem podle předpisů pro ně platných.

§ 34

Použití odpisů základních prostředků

Je-li vlastníkem sdruženého základního prostředku používaného podle smlouvy se státní organizací družstevní nebo společenská organizace, nelze odpisy z něho prováděné a zdroje z nich vytvořené mezi ně rozdělovat, pokud si toto rozdělení v poměru podle výše jejich účasti na sdružené investiční výstavbě ve smlouvě nedohodnou.

§ 35

Evidence o prostředcích na sdruženou investiční výstavbu

Investor (správce) i ostatní sdružené organizace při sdružování prostředků státních organizací s organizacemi družstevními, popř. společenskými k investiční výstavbě musí vést evidenci o poskytnutých nebo přijatých prostředcích po dobu trvání smlouvy 31) na podrozvahovém účtě a provádět inventarizaci jeho zůstatku podle obecně platných předpisů. 32)

§ 36

Sdružování prostředků formou podílů

Pokud nestátní socialistická organizace 33) poskytující prostředky na sdružení k investiční činnosti požádá o sdružování prostředků formou podílů, jsou státní organizace oprávněny na tuto formu sdružování přistoupit; 34) tyto podíly se u poskytující organizace posuzují jako vklad a u přijímající organizace jako cizí zdroj.


ČÁST ČTVRTÁ

Přechodná, společná a závěrečná ustanovení

§ 37

Povinnost úpravy smluv uzavřených podle dřívějších předpisů

(1) Investor, správce (vlastník) nebo provozovatel spolu s ostatními sdruženými organizacemi prověří smlouvy o sdružení prostředků nebo o poskytnutí příspěvků uzavřené podle dosud platných předpisů, pokud platnost těchto smluv trvá i po 1. lednu 1979, a upraví je nejpozději do 30. června 1979 tak, aby byly v souladu s vyhláškou a s ostatními právními předpisy. Dodatky ke smlouvám a nově formulované smlouvy předloží organizace ke schválení nadřízeným orgánům ve stejné lhůtě.

(2) Pokud byly povoleny podle dosud platných předpisů výjimky při sdružování prostředků nebo při poskytování příspěvků, může příslušné ministerstvo financí v odůvodněných případech jejich platnost na žádost ústředního orgánu nadřízeného organizaci prodloužit, popř. povolit obdobnou výjimku z této vyhlášky. Ministerstvo financí České socialistické republiky a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky přitom postupují v dohodě s federálním ministerstvem financí.

§ 38

Zrušení podílů organizací ze sdružování prostředků

(1) Státní organizace, které na základě smluv o sdružení prostředků podle dosud platných předpisů vedou podíly jako vklad nebo jako cizí zdroj vůči jiným organizacím, zruší tyto podíly ke dni účinnosti vyhlášky; zrušení provedou nepeněžně dodatečným převodem zdrojů ze sdružené organizace na investora nebo správce nejpozději do 30. září 1979 tak, jako kdyby šlo o poskytnutí příspěvku; ve stejné lhůtě změní své plány nebo rozpočty.

(2) Jestliže nestátní socialistická organizace, jež prostředky poskytla, požádá příslušnou státní organizaci, aby dosavadní podíly ke dni účinnosti vyhlášky ponechala, nedojde výjimečně k jejich zrušení podle ustanovení odstavce 1.

(3) Částky vyplývající ze smluv o sdružení prostředků k investiční výstavbě uzavřených mezi státními organizacemi a organizacemi družstevními, popř. společenskými, pokud platnost smluv upravených v souladu s ustanovením § 37 trvá i po 1. lednu 1979, evidují organizace na podrozvahovém účtě.

§ 39

Vypořádání odvodů (daní) do státního rozpočtu, popřípadě do rozpočtu národního výboru za rok 1978

Odvody (daně) do státního rozpočtu, popř. do rozpočtu národního výboru za rok 1978 se vypořádají v termínech stanovených příslušnými předpisy 35) způsobem stanoveným vyhláškou č. 119/1972 Sb.

§ 40

Evidování a archivování smluv

Smlouvy se soustřeďují a evidují v určeném útvaru organizace a archivují se ještě po dobu 5 let po jejich zániku.

§ 40a

Výjimky z ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) a d), § 6, 12 a 13 může organizacím řízeným orgány federace povolit federální ministerstvo financí a organizacím řízeným orgány republik ministerstva financí republik; při poskytování výjimek státním hospodářským organizacím, kromě organizací řízených národními výbory, postupují ministerstva financí republik v dohodě s federálním ministerstvem financí.

§ 41

Zrušuje se vyhláška č. 119/1972 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací a o poskytování příspěvků na investiční výstavbu a provoz některých zařízení.

§ 42

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979.


Ministr financí ČSSR:

Ing. Lér CSc. v. r.

První náměstek ministra financí ČSR:

Ing. Dluhoš v. r.

První náměstek ministra financí SSR:

Ing. Valášek v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 159/1975 Sb., o spolupráci v zemědělství a jejích formách.

2) § 14 a 390 hospodářského zákoníku.

3) Vyhláška č. 155/1975 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

4) Vyhláška se nevztahuje též na investorskou činnost inženýrských organizací, prováděnou za hospodářské nebo jiné organizace, která se zabezpečuje na základě smluv o obstarání záležitostí uzavřených mezi zúčastněnými organizacemi. Jde o smlouvy podle § 354, nikoliv podle § 360a hospodářského zákoníku.

5) § 360a hospodářského zákoníku.

5a) § 17 hospodářského zákoníku.

6) § 18a hospodářského zákoníku.
Např. vyhláška federálního ministerstva financí č. 90/1972 Sb., o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu , vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČSR, ministerstva financí SSR a Ústřední rady odborů č. 21/1986 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, a nařízení vlády ČSSR č. 127/1982 Sb., o závodním stravování.

7) Např. poskytnutí práv, pracovní výpomoci, dopravních prostředků, bezplatná výuka nebo zapracování pracovníků.

8) Vyhláška č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 152/1978 Sb.

9) Ostatní podmínky upravuje výnos Federálního cenového úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj čj. V-1/1976 ve znění výnosu čj. V-3/1978 z 21. 12. 1978, publikovaný v Cenovém věstníku a ve Zpravodaji federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a ministerstev výstavby a techniky ČSR a SSR, a registrovaný v částce 34/1978 Sb.

10) § 360a odst. 3 hospodářského zákoníku. Při koncernovém uspořádání výrobní hospodářské jednotky schvaluje smlouvu o sdružení prostředků uzavíranou koncernovým podnikem, pokud mu to umožňuje statut koncernu, generální ředitel koncernu.

10a) Zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech, v úplném znění vyhlášeném pro ČSR pod č. 31/1983 Sb. a pro SSR pod č. 35/1983 Sb.

10b) Zásady koordinační činnosti národních výborů při sdružování prostředků a činností socialistických organizací č. 52/1983 Sb.

10c) Hlava pátá oddíl 2 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, v úplném znění vyhlášeném pro ČSR pod č. 31/1983 Sb. a pro SSR pod č. 35/1983 Sb.

11) Zejména mzdových předpisů, jako vyhláška č. 157/1975 Sb., o usměrňování mzdového vývoje a odměňování práce.

12) Doplňkovými zdroji jsou např. fond kulturních a sociálních potřeb a u národních výborů též fond rezerv a rozvoje.

13) Vyhláška č. 156/1975 Sb., o správě národního majetku.

14) Např. z fondu výstavby, z fondu drobných podnikových investic, z fondu rozvoje nebo z fondu kulturních a sociálních potřeb.

15) Část třetí nařízení vlády ČSSR č. 151/1975 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací.

16) Na vrub nákladů, z fondu kulturních a sociálních potřeb, popř. ze zisku podle vyhlášky č. 90/1972 Sb., nařízení vlády ČSSR č. 25/1974 Sb., vyhlášky č. 155/1975 Sb., nařízení vlády ČSSR č. 151/1975 Sb. apod.

17) § 29 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky), a § 29 zákona Slovenské národní rady č. 32/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla), vyhláška č. 155/1975 Sb. apod.

18) Vyhláška č. 90/1972 Sb., nařízení vlády ČSSR č. 25/1974 Sb.

19) Vyhláška č. 153/1975 Sb., o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky.

20) Např. vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků, ve znění vyhlášky č. 180/1982 Sb. (fond výstavby, fond rozvoje).

21) § 11 odst. 15 vyhlášky č. 152/1975 Sb., o financování reprodukce základních prostředků.

22) § 23 směrnic o financování některých výdajů rozpočtových a příspěvkových organizací, uveřejněných ve Finančním zpravodaji č. 10/1972, registrovaných v částce 7/1973 Sb. a § 23 směrnic o financování některých výdajů národních výborů a jimi spravovaných rozpočtových a příspěvkových organizací, uveřejněných ve Finančním zpravodaji č. 1/1974, registrovaných v částce 42/1973 Sb. apod.

23) Vyhláška č. 76/1966 Sb., o odpisování základních prostředků, ve znění vyhlášky č. 103/1970 Sb. a vyhlášky č. 97/1976 Sb.

24) Např. § 6 nařízení vlády ČSSR č. 151/1975 Sb.

25) Zákon č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon), § 6 odst. 3 směrnic o financování některých výdajů rozpočtových a příspěvkových organizací (zdravotnická zařízení) apod.

26) § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení, ve znění vyhlášeném pod č. 72/1977 Sb.

27) Odchylně se postupuje ve vztahu k zemědělským organizacím v souladu s § 11 odst. 4 zákona č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, ve znění pozdějších předpisů, čl. 8 odst. 4 a čl. 13 odst. 2 vyhlášky č. 106/1974 Sb., kterou se provádí zákon o zemědělské dani.

28) Směrnice o financování některých výdajů rozpočtových a příspěvkových organizací (Finanční zpravodaj č. 10/1972) a směrnice o financování některých výdajů národních výborů a jimi spravovaných rozpočtových a příspěvkových organizací (Finanční zpravodaj č. 1/1974).

29) § 69 odst. 3 a § 349 hospodářského zákoníku.

30) Hospodářský zákoník a vyhláška č. 156/1975 Sb.

31) Platnost smlouvy nekončí převodem hmotného majetku pořízeného podle ní do vlastnictví družstevní nebo společenské organizace.

32) Vyhláška č. 155/1971 Sb., o inventarizacích hospodářských prostředků.

33) Zejména organizace spotřebního družstevnictví.

34) Tyto podíly se u státních organizací vedou na příslušném účtě účtové skupiny 26.

35) Zákon č. 111/1971 Sb. ve znění zákonů č. 154/1976 Sb. a č. 62/1977 Sb., zákon č. 113/1971 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení, ve znění zákonů č. 103/1974 Sb., č. 142/1975 Sb., č. 154/1976 Sb. a č. 62/1977 Sb., zákon č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, ve znění zákonů č. 154/1976 Sb. a č. 62/1977 Sb., vyhláška č. 112/1971 Sb., kterou se provádí zákon o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení, vyhláška č. 114/1971 Sb., kterou se provádí zákon o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení, vyhláška č. 106/1974 Sb., kterou se provádí zákon o zemědělské dani, a opatření platná pro experimentující organizace.

36) § 2 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech (úplné znění č. 31/1983 Sb. pro ČSR a č. 35/1983 Sb. pro SSR).

37) Např. vyhláška č. 90/1972 Sb. a vyhláška č. 21/1986 Sb.

38) Nařízení vlády ČSSR č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků, ve znění nařízení vlády ČSSR č. 100/1985 Sb.

Přesunout nahoru