Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 142/1978 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky

Částka 32/1978
Platnost od 12.12.1978
Účinnost od 01.09.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

142

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 16. listopadu 1978

o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky


Dne 1. září 1978 byla v Lagosu podepsána Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky. Dohoda na základě svého článku XV vstoupila v platnost dnem 1. září 1978.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


KULTURNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky

Vláda Československé socialistické republiky a federální vojenská vláda Nigerijské federativní republiky (dále jen "smluvní strany"),

přejíce si posílit přátelské vztahy a porozumění existující mezi oběma zeměmi a podporovat a rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, zdravotnictví a techniky,

dohodly se takto:

Článek I

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci v oblasti vědy, školství, kultury, umění, zdravotnictví, osvěty, sdělovacích prostředků, turistiky, tělesné výchovy a sportu.

Článek II

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti školství, vědy, zdravotnictví a osvěty:

a) výměnou univerzitních profesorů, učitelů, expertů, vědeckých pracovníků ve výzkumu a zdravotnických pracovníků a

b) poskytováním stipendií studentům a absolventům ke studiu na univerzitách, vysokých školách a jiných vzdělávacích institucích druhé strany.

Článek III

Každá ze smluvních stran bude v rámci svých možností podporovat studium jazyků, kultury a literatury druhé smluvní strany v příslušných vzdělávacích a vědeckých institucích své země.

Článek IV

Každá ze smluvních stran bude postupovat druhé smluvní straně statistiky z oblasti školství a informační materiály, které by mohly představovat užitečný příspěvek k rozvoji školství druhé smluvní strany.

Článek V

Každá smluvní strana prozkoumá způsoby a podmínky, na jejichž základě mohou být vědecké hodnosti, diplomy a jiná osvědčení, vydávané institucemi jedné smluvní strany, uznávány druhou smluvní stranou pro vědecké nebo odborné účely.

Článek VI

Smluvní strany budou podporovat vzájemné seznamování svých národů s kulturou druhé strany organizováním výměnných programů pro své hudební a divadelní skupiny, umělce, herce, hudebníky, spisovatele a novináře a organizováním koncertů, uměleckých výstav a přednášek ve svých zemích.

Článek VII

1. Za účelem vzájemného porozumění a informovanosti o kultuře a civilizaci budou smluvní strany organizovat výměnu knih, periodik, vědeckých a technických publikací, časopisů, novin, fotografií, filmů a magnetofonových nahrávek, jakož i statistických informací o všeobecném rozvoji svých zemí.

2. Za stejným účelem, uvedeným v předchozím odstavci, budou smluvní strany umožňovat výměnu názorů a informací o svých muzeích, knihovnách a jiných kulturních zařízeních a rovněž výměnu informací o materiálech týkajících se starobylých památek, přírodopisu a umění.

Článek VIII

Smluvní strany budou zvát představitele druhé smluvní strany k účasti na kongresech, konferencích, seminářích s mezinárodní účastí konaných v jejich zemích.

Článek IX

Smluvní strany budou podporovat spolupráci svých rozhlasových, televizních, filmových a tiskových organizací a jejich představitelů. Za tím účelem si budou vyměňovat pořady, filmy, informace a jiné materiály přispívající k vzájemnému poznání lidu obou zemí a organizovat výměnu odborníků na akcích pořádaných druhou stranou.

Článek X

Berouce v úvahu velký význam turistiky pro poznání života, umění a kultury svých národů budou smluvní strany podporovat výměnu a šíření turistické literatury a organizování turistiky.

Článek XI

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi sportovními organizacemi obou zemí v zájmu rozvoje sportu a rovněž s cílem uskutečňovat přátelské sportovní soutěže mezi oběma zeměmi.

Článek XII

K provádění této dohody budou obě smluvní strany společně vypracovávat prováděcí plány konkrétních akcí na určité časové období. Tyto plány budou rovněž obsahovat finanční podmínky dohodnutých akcí.

Článek XIII

Smluvní strany se budou diplomatickou cestou všemožně snažit o urovnání jakýchkoli sporů týkajících se výkladu nebo provádění této dohody.

Článek XIV

Osoby vysílané v souvislosti s prováděním této dohody se budou řídit zákony a nařízeními hostitelské země.

Článek XV

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti čtyři roky. Poté bude její platnost automaticky prodlužována vždy o další dva roky, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Dáno v Lagosu dne 1. září 1978 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za federální vojenskou vládu Nigerijské federativní republiky:

Henry E. Olufemi Adefope v. r.

Přesunout nahoru