Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 141/1978 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Částka 32/1978
Platnost od 12.12.1978
Účinnost od 14.10.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

141

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 16. listopadu 1978

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu


Dne 20. prosince 1977 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Dohoda vstoupila v platnost podle svého článku 5 dnem 14. října 1978.


Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Finské republiky, vedeny přáním dosáhnout užší spolupráce v oblasti cestovního ruchu,

uznávajíce význam cestovního ruchu nejenom pro rozvoj národního hospodářství obou zemí, ale i pro širší rozvíjení vzájemných přátelských vztahů,

majíce na zřeteli ustanovení týkající se rozvoje cestovního ruchu v Závěrečném aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě podepsaném v Helsinkách dne 1. srpna 1975,

se dohodly na tomto:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou.

Za tím účelem budou smluvní strany podporovat:

a) cestovní ruch mezi oběma zeměmi s využitím všech druhů přepravy,

b) cesty organizované cestovními kancelářemi a dalšími organizacemi, cesty u příležitosti kulturních a sportovních událostí, veletrhů a odborné tematické zájezdy se zvláštním zřetelem k cestování mládeže,

c) užší spolupráci mezi orgány cestovního ruchu obou zemí, jakož i mezi dalšími organizacemi a institucemi zúčastněnými na rozvoji cestovního ruchu,

d) výměnu zkušeností a metod rozvíjení cestovního ruchu a výměnu odborných publikací, výzkumných materiálů, statistických a jiných základních informací ze všech úseků domácího a zahraničního cestovního ruchu v obou zemích.

Článek 2

V zájmu rozvoje vzájemného cestovního ruchu budou smluvní strany usilovat o vytváření podmínek k tomu, aby jejich občané byli lépe informováni o možnostech cestování v druhé zemi.

Článek 3

Příslušné orgány cestovního ruchu smluvních stran budou uzavírat protokoly anebo vypracovávat periodické plány za účelem plnění této dohody; v případě potřeby budou hodnotit jejich plnění a rozvoj vzájemného cestovního ruchu.

Článek 4

Platy spojené se vzájemným cestovním ruchem budou prováděny podle Platební dohody mezi Československou republikou a Finskem podepsané v Praze 23. února 1959, včetně jakýchkoliv platných doplňků.

Článek 5

Tato dohoda vstoupí v platnost 30 dnů poté, kdy si smluvní strany diplomatickou cestou vymění nóty potvrzující, že byly splněny všechny potřebné právní předpoklady k tomu, aby dohoda vstoupila v platnost.

Článek 6

Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu pěti let. Potom bude mlčky prodlužována vždy o další rok, pokud nebude písemně diplomatickou cestou vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran šest měsíců před uplynutím příslušného období.

Dáno v Praze dne 20. prosince 1977 ve dvou originálních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. František Žurek v. r.

Za vládu Finské republiky:

Olli Johannes Auero v. r.

Přesunout nahoru