Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 136/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu

Částka 31/1978
Platnost od 28.11.1978
Účinnost od 28.11.1978
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

136

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva vnitra

ze dne 18. listopadu 1978,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu

Federální ministerstvo vnitra stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 16 odst. 1 písm. a) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 13/1956 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu, se mění a doplňuje takto:

1. § 27 odst. 3 zní:

"(3) Zákaz jízdy podle ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na autobusy, speciální obytná motorová vozidla, vozidla ozbrojených sil, ozbrojených sborů a na vozidla užitá k nezbytné zemědělské sezónní přepravě, k přepravě rychlozkazitelného zboží nebo k zásobování, k nakládce a vykládce lodí nebo železničních vagónů, jakož i při živelní pohromě.".

2. § 28 odst. 1, 2 a 3 zní:

"(1) Řidiči vozidel, kteří na sebe upozorňují zvláštními výstražnými znameními podle odstavce 2, nejsou povinni dodržovat ustanovení části II, IV a VI této vyhlášky, vyžaduje-li to nezbytně plnění jejich zvláštních úkolů; tím nejsou zproštěni povinnosti dbát potřebné opatrnosti. To platí obdobně i pro vozidla doprovázená vpředu, a jde-li o více než tři vozidla, i vzadu, vozidlem ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru se zvláštními výstražnými znameními podle odstavce 2; u doprovázených vozidel musí být v takovém případě vždy rozsvícena tlumená světla. U doprovázených vozidel, která mají absolutní právo přednostní jízdy (odstavec 2) musí být též uvedeno v činnost zvláštní zařízení umožňující výstražnou funkci směrových světel.

(2) Řidiči vozidel požární ochrany, zdravotnické a důlní záchranné služby, ozbrojených sil a ozbrojených sborů užívají při plnění zvláštních úkolů zvukového znamení s pronikavým tónem (sirény) doplněného modrými světly (dále jen "vozidla s právem přednostní jízdy"); řidiči vozidel požární ochrany, pokud nejsou vybavena těmito výstražnými znameními, užívají zvukového znamení "Hoří" doplněného červenými nebo modrými světly. Řidiči některých vozidel Sboru národní bezpečnosti užívají při doprovodu vozidel zvukového výstražného znamení s pronikavým tónem (sirény), zjevně odlišeného od zvukového znamení (sirény) používaného na vozidlech s právem přednostní jízdy, doplněného červenými a modrými světly (dále jen "vozidla s absolutním právem přednostní jízdy").

(3) Řidiči ostatních vozidel jsou povinni vozidlům s právem přednostní jízdy umožnit bezpečné projetí, zejména křižovatkou, a jestliže je to nutné i zastavit vozidlo na takovém místě, aby jim nepřekáželi. Řidiči všech vozidel, včetně řidičů vozidel s právem přednostní jízdy, jsou povinni vozidlům s absolutním právem přednostní jízdy uvolnit dostatečný prostor pro jejich projetí a bezpodmínečně zastavit vozidlo až do projetí vozidel s absolutním právem přednostní jízdy. Je-li modré nebo červené světlo rozsvíceno na stojícím vozidle, jsou řidiči ostatních vozidel povinni podle okolností snížit rychlost jízdy a popřípadě i zastavit vozidlo.".

3. § 42 odst. 6 poslední věta zní:

"Chodec nesmí vstupovat do vozovky, přijíždějí-li vozidla s absolutním právem přednostní jízdy a vozidla s právem přednostní jízdy; nachází-li se na vozovce, je povinen neprodleně jim uvolnit prostor pro jejich projetí.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Doc. Dr. Obzina CSc. v. r.

Přesunout nahoru