Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 135/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech

Částka 31/1978
Platnost od 28.11.1978
Účinnost od 01.04.1979
Zrušeno k 01.07.1985 (119/1984 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

135

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva vnitra

ze dne 16. října 1978,

kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech

Federální ministerstvo vnitra stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 2 a § 13 zákona č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech:


§ 1

Vydávání občanských průkazů

(1) Občanský průkaz vydává občanům Československé socialistické republiky (dále jen "občan") starším 15 let okresní, popřípadě obvodní nebo městská správa Sboru národní bezpečnosti (dále jen "okresní správa Sboru národní bezpečnosti"), v jejímž obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu.

(2) Občanský průkaz se nevydává:

a) vojákům z povolání a vojákům základní služby; tito občané prokazují svou totožnost vojenskými průkazy. Osobní průkazy generálů, důstojníků a praporčíků Československé lidové armády nahrazují vojákům z povolání občanský průkaz;

b) občanům, kteří se trvale zdržují v cizině a svou totožnost prokazují cestovními doklady;

c) občanům zbaveným rozhodnutím soudu způsobilosti k právním úkonům.

Doklady potřebné k vydání občanského průkazu

§ 2

(1) Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, je povinen okresní správě Sboru národní bezpečnosti předložit:

a) rodný list (rodný a křestní list, výpis z knihy narození),

b) doklad o rodinném stavu [oddací list, rozhodnutí (rozsudek) soudu o rozvodu manželství nebo o prohlášení manželství za neplatné opatřené doložkou o právní moci, úmrtní list manžela, rozhodnutí soudu o prohlášení manžela za mrtvého opatřené doložkou o právní moci],

c) dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o odevzdání, ztrátě, odcizení občanského průkazu, popřípadě doklad prokazující důvod k vydání občanského průkazu. Tyto doklady, jakož i doklady uvedené v písm. b) se nevyžadují při vydávání prvního občanského průkazu občanům, kteří dosáhli věku 15 let,

d) dvě ostré, neretušované, netónované, černobílé fotografie o rozměru 5,5 x 6,5 cm, s dolním bílým okrajem širokým 1,5 cm zobrazující občana ve tříčtvrtečním profilu, v občanském oděvu a bez pokrývky hlavy (velikost hlavy přibližně 3 cm) a bez brýlí s tmavými skly, povrch papíru hladký, matný,

e) doklad o rodném čísle, 1) pokud toto číslo neobsahuje některý z dokladů uvedených v tomto odstavci.

(2) Muži starší 19 let jsou povinni předložit k nahlédnutí též vojenskou knížku, průkaz brance nebo průkaz o neschopnosti k vojenské činné službě.

(3) Vojáci z povolání, kteří při zániku služebního poměru žádají o vydání občanského průkazu, jsou povinni předložit osobní průkaz generála, důstojníka nebo praporčíka Československé lidové armády k nahlédnutí a opsání potřebných údajů; současně jsou povinni předložit doklad prokazující ukončení služebního poměru vojáka z povolání a dvě fotografie uvedené v odstavci 1 písm. d). Pokud tito vojáci z povolání nemají uvedené osobní průkazy, jsou povinni předložit doklady stanovené v odstavci 1 písm. a), b) a c).

(4) Na žádost okresní správy Sboru národní bezpečnosti je občan povinen předložit doklad o československém státním občanství, jestliže o jeho státním občanství vzniknou pochybnosti.

(5) Občan, který žádá, aby mu v občanském průkazu byly vyznačeny údaje o jeho odborném vzdělání nebo údaje o dětech (osvojencích) mladších 15 let, je povinen předložit o tom příslušný doklad (vysvědčení, popřípadě diplom, rodný list dítěte).

(6) Občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, ačkoliv mu již byl vydán, je povinen předložit potvrzení o vzniku, popřípadě o skončení pracovního (učebního), popřípadě členského poměru k výrobnímu družstvu nebo k jednotnému zemědělskému družstvu, a to od všech organizací, 2) u nichž byl v pracovním (učebním), popřípadě členském poměru k výrobnímu družstvu nebo k jednotnému zemědělskému družstvu v posledních 12 měsících; toto potvrzení nesmí být starší než sedm dnů. Občan, který není v pracovním (učebním), popřípadě členském poměru k výrobnímu družstvu nebo k jednotnému zemědělskému družstvu, avšak studuje, je v domácnosti, v důchodu nebo provozuje svobodné povolání anebo jinou činnost, je povinen předložit doklad potvrzující tuto skutečnost (například potvrzení příslušného národního výboru, školy, uměleckého svazu aj.).

§ 3

(1) Žádá-li o vydání nového občanského průkazu občan, který má občanský průkaz vydaný po 1. lednu 1955, předloží pouze rodný list, dosavadní občanský průkaz, dvě fotografie a doklad o rodném čísle, pokud není uvedeno v některém z předložených dokladů. Jestliže důvodem k vydání občanského průkazu je změna jména, příjmení, rodného čísla nebo jiná skutečnost vyžadující vydání nového občanského průkazu, předloží též doklad o této změně.

(2) Vzniknou-li v případech uvedených v předchozím odstavci pochybnosti o správnosti dokladů nebo údajů v nich uvedených, je občan povinen předložit příslušný nový doklad (§ 2).

§ 4

(1) Doklady musí být předloženy v řádném stavu, v prvopise nebo ověřeném opise (ověřená fotokopie). U cizojazyčných dokladů je občan povinen na žádost okresní správy Sboru národní bezpečnosti předložit jejich ověřený překlad do češtiny nebo slovenštiny.

(2) Místo matričního dokladu vystaveného orgánem cizího státu je občan povinen předložit výpis ze zvláštní matriky vedené Národním výborem města Brna. 3)

(3) Doklady potřebné k vydání občanského průkazu může za občana žádajícího o jeho vydání předložit osoba jemu blízká nebo žijící s ním ve společné domácnosti anebo jiná jím k tomu zmocněná osoba.

(4) Občanský průkaz je povinen občan převzít osobně a vlastnoručně ho podepsat.

Zápisy v občanském průkazu

§ 5

(1) Při vydání občanského průkazu zapisuje do něho okresní správa Sboru národní bezpečnosti údaje podle předtištěných rubrik, a to buď z úřední povinnosti nebo na žádost občana.

(2) Po převzetí občanského průkazu je občan povinen předložit občanský průkaz:

a) organizaci (§ 11) k provedení záznamu o vzniku a skončení pracovního (učebního), popřípadě členského poměru k výrobnímu družstvu nebo k jednotnému zemědělskému družstvu, pokud je občan v takovém poměru, 4)

b) okresnímu ústavu národního zdraví k provedení záznamu o očkování - přeočkování proti tetanu nebo k ověření takového záznamu, pokud se tomuto očkování podrobil [§ 10 písm. c)].

§ 6

(1) Do občanského průkazu zapisuje okresní správa Sboru národní bezpečnosti na základě rozhodnutí soudu opatřeného doložkou o právní moci uložení trestu zákazu pobytu, podmíněné upuštění od výkonu jeho zbytku, popřípadě vykonání zbytku tohoto trestu, vykonání trestu zákazu pobytu včetně upuštění od jeho výkonu nebo výkonu jeho zbytku. Stejně se do občanského průkazu zapisuje uložení, přerušení, upuštění, propuštění a zánik, popřípadě pokračování ochranného dohledu.

(2) K provedení zápisů uvedených v předchozím odstavci je občan povinen se dostavit na vyzvání na okresní správu Sboru národní bezpečnosti příslušnou podle místa svého trvalého pobytu.

(3) Občan, u něhož byl trest zákazu pobytu vykonán, popřípadě u něhož bylo od výkonu tohoto trestu upuštěno, má právo žádat o vydání nového občanského průkazu, ve kterém se mu tento trest zákazu pobytu již nevyznačuje. Stejné právo má občan, u kterého ochranný dohled zanikl, popřípadě, který byl z tohoto ochranného opatření propuštěn.

§ 7

Občan je povinen dbát, aby základní údaje zapsané v občanském průkazu o jménu a příjmení, o rodinném stavu a o pobytu, jakož i údaje o zaměstnání stále odpovídaly skutečnosti; za tím účelem je povinen:

a) požádat při změně příjmení, jména nebo rodného čísla - jestliže je toto číslo uvedeno na první straně občanského průkazu - nejpozději do 15 dnů okresní správu Sboru národní bezpečnosti o vydání nového občanského průkazu;

b) předložit při změně rodinného stavu (uzavření manželství, rozvodu manželství, prohlášení manželství za neplatné, ovdovění) - pokud nedošlo ke změně příjmení nebo jména - nejpozději do 15 dnů občanský průkaz s příslušným dokladem matrikáři k zápisu nastalé změny;

c) předložit při hlášení pobytu občanský průkaz ohlašovně 5) k zápisu údajů o pobytu;

d) předložit při vzniku a skončení pracovního (učebního), popřípadě členského poměru k výrobnímu družstvu nebo k jednotnému zemědělskému družstvu občanský průkaz organizaci k zápisu údajů o tomto poměru (§ 11);

e) předložit při změně (opravě) rodného čísla zapsaného v rubrice 17 občanského průkazu do 15 dnů občanský průkaz k vyznačení této změny

ea) okresnímu oddělení Českého statistického úřadu nebo Slovenského statistického úřadu, popřípadě jinému oblastnímu statistickému orgánu republiky, vykonávajícímu jejich působnost, pokud se narodil dne 1. ledna 1969 a později na území Československé socialistické republiky,

eb) městskému oddělení Českého statistického úřadu v Brně, pokud se narodil dne 1. ledna 1969 a později v cizině,

ec) odboru sociálních věcí a zdravotnictví okresního (městského, obvodního) národního výboru v ostatních případech. 6)

§ 8

Po vydání občanského průkazu může občan žádat po předložení příslušného dokladu o zapsání:

a) údajů o narození, osvojení nebo úmrtí dětí mladších 15 let, a to u matrikáře;

b) údajů o jiných skutečnostech a jejich změnách (zapsání akademického titulu, dosažení vzdělání, získání vědecké hodnosti apod.), a to u okresní správy Sboru národní bezpečnosti.

§ 9

(1) Občan nesmí provádět žádné zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu.

(2) Jestliže do občanského průkazu nelze zapsat nové údaje nebo údaje o nastalé změně, protože je jeho příslušná rubrika zápisy zcela zaplněna, je občan povinen požádat okresní správu Sboru národní bezpečnosti o vydání nového občanského průkazu.

§ 10

Zápisy prováděné jinými orgány státní správy

Do občanského průkazu zapisují:

a) ohlašovny údaje o počátku a ukončení pobytu občana,

b) matrikář údaje o uzavření manželství, rozvodu nebo o prohlášení manželství za neplatné a o ovdovění (nikoli změnu jména nebo příjmení) a údaje o narození, osvojení nebo úmrtí dětí mladších 15 let,

c) okresní ústavy národního zdraví údaje o očkování - přeočkování proti tetanu nebo ověření takového zápisu,

d) okresní oddělení Českého statistického úřadu nebo Slovenského statistického úřadu, popřípadě jiný oblastní statistický orgán vykonávající jejich působnost, anebo odbory sociálních věcí a zdravotnictví okresních (městských, obvodních) národních výborů změny nebo opravy rodného čísla, pokud je toto číslo zapsáno v rubrice 17 občanského průkazu.

§ 11

Úkoly organizací

Organizace

a) ověřují podle občanského průkazu totožnost občana, kterého přijímají do pracovního (učebního), popřípadě členského poměru k výrobnímu družstvu nebo k jednotnému zemědělskému družstvu,

b) zapisují do občanského průkazu vznik a skončení pracovního (učebního), popřípadě členského poměru občana k výrobnímu družstvu nebo k jednotnému zemědělskému družstvu,

c) neprodleně oznamují nejbližšímu útvaru Sboru národní bezpečnosti každého, kdo při uzavírání pracovního (učebního), popřípadě členského poměru k výrobnímu družstvu nebo k jednotnému zemědělskému družstvu neprokáže svou totožnost občanským průkazem nebo se prokazuje občanským průkazem, který ztratil průkazní moc (§ 6 zákona o občanských průkazech).


Závěrečná ustanovení

§ 12

(1) Občanský průkaz nesmí být vyvezen do ciziny s výjimkou případů, kdy tvoří součást cestovního dokladu.

(2) Zasílá-li se občanský průkaz poštou, musí být podán jako cenné psaní nebo balík s uvedenou cenou nad 1 001 Kčs.

(3) Občanský průkaz zemřelého je povinen odevzdat okresní správě Sboru národní bezpečnosti nebo matrikáři ten, kdo o zemřelého naposledy pečoval nebo zajišťoval jeho pohřeb. Matrikář předá občanský průkaz okresní správě Sboru národní bezpečnosti.

(4) Občanský průkaz občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, je povinen odevzdat okresní správě Sboru národní bezpečnosti jeho opatrovník, popřípadě zákonný zástupce.

(5) Občané, kteří nastupují vojenskou činnou službu, jsou povinni odevzdat občanský průkaz nejbližšímu útvaru Sboru národní bezpečnosti. Tuto jejich povinnost může za ně splnit příslušný orgán vojenské správy.

(6) Útvary Sborů nápravné výchovy ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky odebírají občanské průkazy občanům, kteří nastupují výkon trestu odnětí svobody, a neodkladně tyto průkazy zasílají okresní správě Sboru národní bezpečnosti, v jejímž obvodu měl občan svůj poslední trvalý pobyt.

(7) Občanům, kteří ukončili základní vojenskou službu a odcházejí do zálohy, jakož i občanům propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody vrátí příslušná okresní správa Sboru národní bezpečnosti jejich občanský průkaz.

§ 13

Zrušuje se vyhláška ministerstva vnitra č. 5/1958 Ú. l. (Ú. v.), kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech, ve znění vyhlášek č. 119/1961 Sb., č. 109/1969 Sb., č. 119/1969 Sb., č. 109/1970 Sb. a č. 105/1973 Sb.

§ 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1979.


Ministr:

Doc. Dr. Obzina CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 5 a 6 vyhlášky Federálního statistického úřadu č. 55/1976 Sb., o rodném čísle.

2) § 8 a 268 zákoníku práce.

3) § 61 vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách.

4) § 1 až 3 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce.

5) § 3 zákona č. 52/1949 Sb., o hlášení obyvatelstva, ve znění zákona č. 76/1957 Sb. a zákona č. 68/1965 Sb.

6) § 7 vyhlášky Federálního statistického úřadu č. 55/1976 Sb., o rodném čísle.

Přesunout nahoru