Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 130/1978 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o registraci objektů vypuštěných do kosmického prostoru

Částka 30/1978
Platnost od 03.11.1978
Účinnost od 15.09.1976
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

130

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 4. října 1978

o Úmluvě o registraci objektů vypuštěných do kosmického prostoru


Dne 14. ledna 1975 byla v New Yorku otevřena k podpisu Úmluva o registraci objektů vypuštěných do kosmického prostoru.

Jménem Československé socialistické republiky byla Úmluva podepsána v New Yorku dne 5. dubna 1976.

Prezident Československé socialistické republiky Úmluvu ratifikoval a ratifikační listina byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů dne 26. července 1977.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku VIII dnem 15. září 1976 a pro Československou socialistickou republiku dnem 26. července 1977.


Český překlad textu Úmluvy se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

Krajčír v. r.


ÚMLUVA

o registraci objektů vypuštěných do kosmického prostoru

Státy, které jsou stranami této úmluvy,

uznávajíce

společný zájem celého lidstva na pokroku ve výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely,

připomínajíce,

že Smlouva o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles potvrzuje, že státy nesou mezinárodní odpovědnost za svou národní činnost v kosmickém prostoru, a odvolává se na stát, v jehož rejstříku je objekt vypuštěný do kosmického prostoru zapsán,

připomínajíce též,

že Dohoda o pomoci kosmonautům, jejich návratu a o vrácení objektů vypuštěných do kosmického prostoru stanoví, že vypouštějící orgány poskytnou na požádání identifikační údaje, předtím než jim bude vrácen objekt, který vypustily do kosmického prostoru a který byl nalezen za územními hranicemi jejich pravomoci,

připomínajíce dále,

že Úmluva o mezinárodní odpovědnosti za škody způsobené kosmickými objekty stanoví mezinárodní pravidla a postupy týkající se odpovědnosti vypouštějících států za škody způsobené jejich kosmickými objekty,

požadujíce

v souladu se Smlouvou o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles přijmout ustanovení o národní registraci kosmických objektů vypuštěných do kosmického prostoru vypouštějícími státy,

požadujíce dále,

aby generální tajemník Organizace spojených národů založil a vedl na povinném základě ústřední rejstřík objektů vypuštěných do kosmického prostoru,

požadujíce též,

aby smluvním státům byly poskytnuty další prostředky a postupy, které jim pomohou identifikovat kosmické objekty,

věříce,

že povinný systém registrace objektů vypuštěných do kosmického prostoru může pomoci jejich identifikaci a přispět k používání a rozvoji mezinárodního práva upravujícího výzkum a využívání kosmického prostoru,

se dohodly takto:

Článek I

Pro účely této Úmluvy:

a) výraz „vypouštějící stát“ znamená:

1) stát, který vypouští nebo obstarává vypuštění kosmického objektu;

2) stát, z jehož území či zařízení je kosmický objekt vypuštěn;

b) výraz „kosmický objekt“ zahrnuje součásti kosmického objektu, jakož i dopravní prostředek kosmického objektu a jeho částí;

c) výraz „stát registrace“ znamená vypouštějící stát, v jehož rejstříku je kosmický objekt zapsán podle článku II.

Článek II

1. Jakmile je kosmický objekt vypuštěn na oběžnou dráhu kolem Země nebo mimo ni, zaregistruje vypouštějící stát kosmický objekt tím, že jej zapíše do příslušného rejstříku, který k tomu účelu povede. Každý vypouštějící stát informuje generálního tajemníka Organizace spojených národů o založení takovéhoto rejstříku.

2. Pokud se na vypuštění kosmického objektu podílí dva nebo více států, rozhodnou společně o tom, který z nich objekt podle odst. 1 tohoto článku zaregistruje. Vezmou přitom v úvahu ustanovení článku VIII Smlouvy o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles, aniž by tím však prejudikovaly příslušné dohody uzavřené nebo chystané mezi vypouštějícími státy o jurisdikci a kontrole kosmického objektu a jeho posádky.

3. O obsahu každého rejstříku a o podmínkách, za kterých bude veden, rozhodne stát registrace sám.

Článek III

1. Generální tajemník Organizace spojených národů povede Rejstřík, do kterého budou zapisovány údaje poskytnuté podle článku IV.

2. Všechny údaje zapsané v Rejstříku budou plně a volně přístupné.

Článek IV

1. Každý stát registrace poskytne generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, jakmile to bude možné, tyto údaje o každém kosmickém objektu, který byl zapsán do jeho rejstříku:

a) jméno vypouštějícího státu nebo států;

b) vhodný poznávací znak kosmického objektu nebo jeho registrační číslo;

c) datum a území nebo místo vypuštění;

d) základní údaje o oběžné dráze, včetně:

1) doby oběhu,

2) sklonu dráhy,

3) apogea,

4) perigea;

e) obecná funkce kosmického objektu.

2. Stát registrace může čas od času poskytnout generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů další informace o kosmických objektech zapsaných v jeho rejstříku.

3. Stát registrace zpraví generálního tajemníka Organizace spojených národů, v co největším rozsahu a jakmile to bude možné, o kosmických objektech, o nichž dříve podal informace a které byly, ale již nejsou na oběžné dráze kolem Země.

Článek V

Jestliže má kosmický objekt vypuštěný na oběžnou dráhu kolem Země nebo za ní poznávací znak nebo registrační číslo podle článku IV, odst. 1 b) nebo obojí, zpraví stát registrace generálního tajemníka o této skutečnosti, až bude podávat informace o tomto kosmickém objektu podle článku IV. V takovém případě zapíše generální tajemník Organizace spojených národů toto sdělení do Rejstříku.

Článek VI

V případě, že použití ustanovení této Úmluvy neumožní smluvnímu státu identifikovat kosmický objekt, který jemu, nebo kterékoliv z jeho fyzických nebo právnických osob způsobil škodu, nebo který vyvolává nebezpečí nebo může způsobit škodu, vyhoví ostatní smluvní státy, zejména státy, které mají kosmická monitorovací a sledovací zařízení, v co největším rozsahu přímé žádosti tohoto smluvního státu, nebo žádosti učiněné jeho jménem prostřednictvím generálního tajemníka, o pomoc při identifikaci kosmického objektu za spravedlivých a rozumných podmínek. Smluvní stát, který požádá o takovou pomoc, předá v co největším rozsahu informace o době, povaze a okolnostech události, která jej vedla k podání žádosti. Podmínky a podrobnosti, za kterých bude taková pomoc poskytnuta, budou dohodnuty stranami, kterých se to týká.

Článek VII

1. Odkazy na státy obsažené v této Úmluvě kromě článků VII až XII se vztahují na každou mezinárodní mezivládní organizaci, která provádí kosmickou činnost, jestliže organizace prohlásí, že přijímá práva a závazky předvídané v této Úmluvě a jestliže většina členských států této organizace jsou stranami této Úmluvy a Smlouvy o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles.

2. Členské státy každé takové organizace, které jsou stranami této Úmluvy, učiní všechny vhodné kroky pro to, aby se zajistilo, že organizace učiní prohlášení podle předcházejícího odstavce.

Článek VIII

1. Tato Úmluva je otevřena k podpisu všem státům v sídle Organizace spojených národů v New Yorku. Každý stát, který nepodepíše tuto Úmluvu předtím, než podle odstavce 3 tohoto článku nabude platnosti, může k ní kdykoliv přistoupit.

2. Tato Úmluva podléhá ratifikaci signatárních států. Ratifikační listiny a listiny o přístupu budou uloženy u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

3. Tato Úmluva nabude platnosti mezi státy, které uložily ratifikační listiny, po uložení páté ratifikační listiny u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

4. Pro státy, jejichž ratifikační listiny nebo listiny o přístupu budou uloženy až poté, co tato Úmluva nabude platnosti, bude platit ode dne uložení jejich ratifikační listiny nebo listiny o přístupu.

5. Generální tajemník bude ihned informovat všechny signatární a přistoupivší státy o datu každého podpisu, datu uložení každé ratifikační listiny nebo listiny o přístupu k této Úmluvě, o datu jejího nabytí platnosti a o jiných oznámeních.

Článek IX

Každý stát, který je stranou této Úmluvy, může navrhnout změny této Úmluvy. Změny nabudou platnosti pro každý smluvní stát, který tyto změny přijme, od okamžiku, kdy budou přijaty většinou smluvních států, a poté pro každý další smluvní stát ode dne, kdy je přijme.

Článek X

Deset let poté, co tato Úmluva nabude platnosti, bude otázka revize této Úmluvy zařazena na prozatímní pořad jednání Valného shromáždění Organizace spojených národů, aby se posoudilo ve světle dosavadního provádění této Úmluvy, zda vyžaduje revizi. Avšak kdykoliv poté, co Úmluva bude v platnosti po pět let, se na žádost jedné třetiny států, které budou stranami této Úmluvy, a se souhlasem většiny smluvních států, svolá konference smluvních států k revizi této Úmluvy. Tato revize vezme v úvahu vývoj příslušné techniky včetně identifikace kosmických objektů.

Článek XI

Každý stát, který je stranou této Úmluvy, může písemně oznámit generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů svoji výpověď Úmluvy rok poté, kdy vstoupí v platnost. Tato výpověď nabude platnosti za rok ode dne obdržení tohoto oznámení.

Článek XII

Tato Úmluva, jejíž anglické, arabské, čínské, francouzské, ruské a španělské znění jsou stejně autentické, bude uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, který předá náležitě ověřené kopie všem signatářům a přistoupivším státům.

Na důkaz toho podepsali níže podepsaní, po náležitém zmocnění svými vládami tuto Úmluvu, otevřenou k podpisu v New Yorku dne 14. ledna 1975.

Přesunout nahoru