Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 13/1978 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a lesním hospodářském plánování

Částka 3/1978
Platnost od 31.01.1978
Účinnost od 01.02.1978
Zrušeno k 01.01.1996 (289/1995 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

13

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

ze dne 19. ledna 1978

o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a lesním hospodářském plánování

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky stanoví podle § 23 odst. 5 zákona č. 61/1977 Sb., o lesích, a podle § 5 odst. 1 a § 7 odst. 3 zákona České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství:


ČÁST PRVNÍ

Kategorie lesů

§ 1

Lesy ochranné a lesy zvláštního určení

(1) Za lesy ochranné se vyhlašují:

a) lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích, jako jsou sutě, strže, hřebeny a stráně se souvisle vystupující matečnou horninou, nezpevněné štěrkové nánosy a hluboká rašeliniště,

b) vysokohorské lesy pod horní hranicí stromové vegetace, které plní funkci ochrany níže položených lesů, lesy na exponovaných horských hřebenech pod silným klimatickým vlivem a lesy pro snižování nebezpečí vzniku lavin,

c) lesy v pásmu kosodřeviny, d) lesy potřebné k zajištění ochrany půdy.

(2) Za lesy zvláštního určení se zpravidla vyhlašují:

a) lesy v ochranných pásmech vodních zdrojů, pokud jde o pásma I. stupně, 1)

b) lesy v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod stolních, 2) dále lesy lázeňské a lesy v okolí zařízení léčebně preventivní péče,

c) lesy v uznaných oborách a samostatných bažantnicích, 3)

d) určené lesní porosty národních parků a chráněných krajinných oblastí a ostatní území chráněná podle předpisů o státní ochraně přírody, 4) vyžadující odlišný způsob hospodaření,

e) lesy postihované exhalacemi tak, že vyžadují odlišný způsob hospodaření,

f) lesy určené pro lesnický výzkum,

g) lesy, v nichž jiné důležité potřeby společnosti vyžadují odlišný způsob hospodaření.

§ 2

Lesy hospodářské

Lesy hospodářské jsou všechny lesy, které nebyly vyhlášeny za lesy ochranné nebo za lesy zvláštního určení.

ČÁST DRUHÁ

Hospodářský tvar lesa

Hospodářský způsob a jeho formy

§ 3

Hospodářský tvar lesa

(1) Základním hospodářským tvarem lesa je les vysoký. Do lesa vysokého se zařazují i lesy nízké s dostatečným počtem kvalitních stromů.

(2) Lesy nízké a lesy střední se postupně převádějí na hospodářský tvar lesa vysokého. Lesy ochranné a lesy zvláštního určení mohou mít hospodářský tvar lesa nízkého a hospodářský tvar lesa středního, vyžaduje-li to plnění jejich funkcí.

(3) V lesích nízkých, jejichž druhová skladba, jakost, genetická hodnota a stanovištní poměry umožňují přirozenou obnovu, se převod provede s jejím využitím, v ostatních případech se převod provede holou sečí.

§ 4

Hospodářský způsob a jeho formy

(1) V lesích se podle přírodních a dalších podmínek použije hospodářský způsob pasečný a výjimečně hospodářský způsob výběrný.

(2) Hospodářský způsob pasečný má formu holosečnou maloplošnou, holosečnou velkoplošnou, násečnou, podrostní maloplošnou a podrostní velkoplošnou; hospodářský způsob výběrný má formu stromovou a skupinovou.

(3) U formy holosečné maloplošné a podrostní maloplošné činí šířka seče nejvýše dvojnásobek průměrné výšky obnovovaného lesního porostu, u formy násečné činí šířka seče nejvýše průměrnou výšku obnovovaného lesního porostu, u těchto forem je maximální výměra seče 3 ha, 5) formy holosečná velkoplošná a podrostní velkoplošná s velikostí seče nad 3 ha jsou přípustné pouze v porostech zdravotně poškozených, v porostech na písčitých půdách borových oblastí, v porostech dubových, topolových a vrbových a při převodech a přeměnách, přičemž jejich velikost nesmí přesáhnout výměru 5 ha.5)

§ 5

Určování hospodářských způsobů a jejich forem

Hospodářské způsoby a jejich formy pro lesy hospodářské a lesy ochranné jsou určeny dle jednotlivých hospodářských souborů v příloze; v lesích zvláštního určení se hospodářské způsoby a jejich formy pro hospodářské soubory určují obdobně a to s přihlédnutím k jejich zvláštnímu poslání.

ČÁST TŘETÍ

Lesní hospodářské plánování

§ 6

Úkoly lesního hospodářského plánování

Úkolem lesního hospodářského plánování je upravit hospodaření v lesích tak, aby bylo dbáno prostorové a časové úpravy lesů, byly zajišťovány jak produkční, tak i ostatní funkce lesů, při současném vytváření předpokladů pro racionalizaci hospodaření v lesích a poskytovat spolehlivé podklady pro řízení lesního hospodářství v rámci národního hospodářství i pro operativní a cílevědomé hospodaření v lesích a pro jeho hodnocení.

§ 7

Prostorová úprava lesů

(1) Lesy se člení na lesní hospodářské celky, které jsou zpravidla dlouhodobého charakteru a pro něž se vypracovává lesní hospodářský plán. Pro lesní hospodářské plánování se lesní hospodářské celky člení na hospodářské soubory a jednotky prostorového rozdělení lesů.

(2) Hospodářské soubory jsou základními systematickými jednotkami pro rámcové plánování, jejichž prostřednictvím se uplatňují hospodářské způsoby a jejich formy.

(3) Oddělení jsou nejvyššími jednotkami prostorového rozdělení lesů v lesním hospodářském celku a slouží pro orientaci při hospodaření v lesích.

(4) Základní jednotkou prostorového rozdělení lesů a hospodaření v nich je lesní porost (dále jen "porost"). Porost je vymezená část oddělení o velikosti zpravidla větší než 3 ha. Hospodaření v porostech sleduje postupnou integraci jejich skladby a zvyšování stálosti jejich hranic. Jsou jednotkami, pro něž lesní hospodářské plánování stanoví hospodářská opatření. Porostní skupiny, vyskytující se v porostech, jsou dočasného charakteru a slouží k podrobnému zjištění současného stavu lesů a pro odvození hospodářských opatření v porostech.

(5) Uživatel lesů je povinen hranice oddělení a porostů vyznačit.

§ 8

Časová úprava lesů

(1) Obmýtní doba jako rámcová produkční doba porostů se stanoví s ohledem na zajištění produkce dřevní hmoty v množství i kvalitě, na plnění a zlepšování ostatních funkcí lesů a hospodárnost provozní činnosti.

(2) Délka obmýtní doby se řeší v hospodářských souborech v rámci stanoveného rozpětí (příloha).

(3) Obnovní doba je dána počtem let od počátku obnovy porostu do jejího ukončení. Je různá podle hospodářských souborů (příloha) s ohledem na hospodářský způsob a jeho formu, hospodářský tvar lesa a cílovou skladbu následného porostu.

§ 9

Zjišťování stavu lesů

(1) Zjišťování stavu lesů zahrnuje:

a) zjištění ploch jednotek rozdělení lesů,

b) určení porostních charakteristik, zejména lesního a terénního typu,

c) vyšetření taxačních veličin - věku, zakmenění, zastoupení dřevin, jejich výšky, bonity a výčetní tloušťky,

d) stanovení genetické klasifikace,

e) zjištění porostních zásob dřevní hmoty (dále jen "porostní zásoba") (§ 10),

f) odvození přírůstů (§ 10).

(2) Při zjišťování ploch se vychází z podnikové evidence pozemků a případné rozdíly údajů této evidence a evidence nemovitostí musí být následně odstraněny. Plošné údaje se uvádějí s přesností na 0,01 ha. U porostů etážových se u spodní etáže odhadne její plocha a u horní etáže se plocha odvodí s ohledem k výši porostní zásoby.

(3) Pro stanovení lesního a terénního typu se zpravidla využijí výsledky speciálních šetření.

(4) Věk porostů, popř. porostních skupin, se odvozuje z dosavadních lesních hospodářských plánů a z lesní hospodářské evidence. Ve sporných případech se přezkouší na vývrtech. U porostů zakládaných sadbou se nepřihlíží k věku sazenic. U nestejnověkých porostů, kde nelze určit hranice věkově odlišných porostních skupin, se stanoví střední věk.

(5) Zakmenění se odvodí jako poměr redukované plochy porostní k ploše skutečné; přitom redukovaná plocha porostní je součet redukovaných ploch pro všechny dřeviny, vyplývající z poměru porostní zásoby (popř. kruhové plochy) skutečné k porostní zásobě (popř. kruhové ploše) tabulkové. V porostech, kde nebyla porostní zásoba zjišťována přímým měřením, se zakmenění odhaduje.

(6) Zastoupení dřevin v porostech (porostních skupinách), vyjádřené v procentech plochy, se stanoví:

a) v porostech, kde byla porostní zásoba zjištěna přímým měřením, jako poměr skutečného plošného podílu jednotlivých hlavních dřevin,

b) v ostatních porostech odhadem.

(7) Výška a výčetní tloušťka (v 1,30 m nad zemí) se zjišťuje u jednotlivých hlavních dřevin v porostech.

(8) Bonitní stupeň udává produkční schopnost dřeviny na daném stanovišti. Zjišťuje se pro jednotlivé lesní dřeviny podle platných růstových tabulek.

(9) Genetická klasifikace se provádí na základě posouzení fenotypu jednotlivých dřevin ve fyzicky zralých porostech.

§ 10

Zjišťování porostních zásob a přírůstů

(1) Způsoby zjišťování porostních zásob se rozlišují podle kategorií lesů, hospodářského tvaru lesa, hospodářského způsobu, stavu porostů, požadované přesnosti a hospodárnosti. Zjišťují se v m3 bez kůry (na pni). Průměrkováním naplno se zjišťují porostní zásoby v hospodářském lese vysokém v částech, kde se uvažuje s obnovní těžbou. Statistické reprezentativní metody se uplatňují v porostech posledních dvou věkových stupňů a porostech starších, pokud v nich není předepsána obnovní těžba. Intenzita i rozsah výběru zkusných ploch musí odpovídat stupni tloušťkové různosti porostů (skupin) tak, aby bylo dosaženo požadované přesnosti. V ostatních porostech se porostní zásoby zjišťují statistickými metodami nebo pomocí růstových tabulek na podkladě plochy, zastoupení dřevin, věku, bonitního stupně a zakmenění. Při průměrkování naplno se porostní zásoby zjišťují s přesností ± 5 %, při statistických reprezentativních metodách s přesností ± 10 %. Výpočet se provádí pomocí hmotových tabulek, popř. tabulek jednotných hmotových křivek.

(2) V lese nízkém se porostní zásoba odvodí z výsledků předchozích těžeb nebo pomocí růstových tabulek.

(3) V lesích ochranných se porostní zásoby zjišťují pomocí růstových tabulek.

(4) V lesích zvláštního určení se porostní zásoby zjišťují stejně jako v lesích hospodářských.

(5) Ve vysokém lese hospodářském s hospodářským způsobem výběrným se porostní zásoby zjišťují průměrkováním naplno.

(6) Pro všechny hospodářské soubory se zjišťují: průměrný mýtní přírůst (PMP), celkový průměrný přírůst (CPP), celkový běžný přírůst (CBP).

(7) Průměrný mýtní přírůst a celkový průměrný přírůst se zjišťují pro hospodářský soubor jako celek pomocí růstových tabulek na základě plochy, zastoupení dřevin, jejich průměrné bonity a zakmenění. Celkový běžný přírůst se zjišťuje obdobně podle věkových stupňů.

§ 11

Odvození a určení výše těžeb

(1) V lesích jsou přípustné těžby dřevní hmoty v rozsahu a do výše určené lesními hospodářskými plány. Při stanovení výše těžeb je uplatňována jako prvořadá rozšířená reprodukce, jako druhořadá těžební vyrovnanost; v lesích ochranných a lesích zvláštního určení se při stanovení výše těžeb musí zabezpečit především plnění ostatních funkcí lesů.

(2) Výše těžeb se odvozuje pro hospodářské soubory, přičemž plošně méně významné soubory se sdružují anebo přiřazují k hospodářským souborům s obdobnými podmínkami.

(3) Celková těžba se skládá z těžby obnovní (mýtní) a z těžby výchovné (předmýtní). V lesích s hospodářským způsobem výběrným se stanoví jen celková těžba. Údaje o těžbách se uvádějí v m3 bez kůry při pni (po zpracování).

(4) Výše obnovní těžby pro hospodářské soubory se z hlediska rozšířené reprodukce odvodí ve věkových stupních těmito těžebními procenty:

Počet desetiletí, o něž je věkový stupeň vzdálen od obmýtní doby Obnovní doba (roky)
1020304050
-4----2
-3--41218
-21225302925
-18667504033
+1100100886750
+2--10010088
+3----100

(5) K zajištění těžební vyrovnanosti se výše obnovních těžeb, odvozená pro tři následná desetiletí podle odstavce 4, vyrovná v jednotlivých kategoriích lesů tak, aby bylo dosaženo rovnoměrného vývoje těžeb i skladby věkových stupňů; porovná se s plochou normální paseky a průměrným mýtním přírůstem.

(6) Pokud se výše obnovních těžeb podle odstavce 5 v lesích hospodářských odchyluje o více než ± 5 % od výše obnovních těžeb odvozených pomocí těžebního procenta, je třeba schválení ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky.

(7) V lesích ochranných a v lesích zvláštního určení se odvodí výše obnovních těžeb obdobně jako v lesích hospodářských a porovná se s výší těžeb potřebnou k zajištění funkčního poslání lesů. Pokud se tato výše obnovních těžeb odchyluje o více než - 10 % od výše obnovních těžeb odvozených pomocí těžebního procenta, je třeba schválení ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky.

(8) Výše výchovných těžeb se odvodí jako součet těžeb plánovaných v jednotlivých porostech. K odvození objemu výchovné těžby v jednotlivých porostech dále uvedených dřevin se použije probírková intenzita (těžební procento), stanovená podle věkových stupňů a zakmenění:

Lesní dřevina Zakmenění Věk (roky)
30 40 50 60 70 80 90 100
Smrk pro hospodářské soubory kyselé řady 1,0 30 23 20 19 17 16 15 14
0,9 23 16 13 10 9 8 6 5
0,8 18 10 6 3 1 - - -
0,7 10 4 - - - - - -
Smrk pro hospodářské soubory živné řady 1,0 26 20 17 14 13 12 11 10
0,9 20 13 10 7 5 5 2 -
0,8 13 7 3 - - - - -
0,7 - - - - - - - -
Jedle 1,0 38 31 24 18 15 12 10 8
0,9 32 24 17 12 9 6 4 2
0,8 26 18 11 6 3 - - -
0,7 19 12 6 1 - - - -
Borovice 1,0 22 16 13 10 8 7 5 5
0,9 15 11 8 6 4 3 2 1
0,8 8 5 3 1 - - - -
0,7 - - - - - - - -
Dub 1,0 14 12 11 10 8 7 7 6
0,9 11 9 7 6 4 3 2 2
0,8 8 5 3 1 - - - - -
0,7 4 2 - - - - - -
Buk 1,0 32 27 23 19 16 14 12 11
0,9 23 19 17 14 11 9 7 5
0,8 15 13 11 9 7 4 2 -
0,7 9 6 5 4 3 1 - -

Těžební procento neobsahuje hmotu z těžby při rozčleňování porostů.

(9) Celková výše těžeb se zaokrouhlí v rozmezí ± 0,5 %.

(10) Při schvalování lesních hospodářských plánů se určí výše těžeb na základě součtu těžeb odvozených podle předchozích odstavců pro jednotlivé kategorie lesů jednotlivých lesních hospodářských celků.

§ 12

Vypracování lesních hospodářských plánů

(1) Lesní hospodářské plány vypracovávají pověřené organizace.6) Státní organizace lesního hospodářství řízené ministerstvem lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky a federálním ministerstvem národní obrany a uživatelé lesů, u nichž byl rozsah odborné správy omezen, jsou povinni spolupracovat při vypracování lesních hospodářských plánů.

(2) Za údaje o stavu lesů a údaje rámcového a podrobného plánování odpovídají organizace pověřené vypracováváním lesních hospodářských plánů, za realizaci plánovaných opatření odpovídají uživatelé lesů.

§ 13

Obsah a členění lesního hospodářského plánu

Lesní hospodářský plán se člení na všeobecnou část včetně číselných a grafických přehledů, hospodářskou knihu a lesní mapy.

§ 14

Rámcové plánování pro hospodářské soubory ve všeobecné části lesního hospodářského plánu

(1) Rámcové plánování navrhuje způsoby budoucího obhospodařování lesů na základě potřeb společnosti, vyjádřených v dlouhodobých výhledech rozvoje odvětví, dle hospodářských souborů a zjištěného stavu lesů; přihlíží se při něm i na potřeby rozvoje oblastí lesů. Rámcovým plánováním se navrhuje hospodářský tvar lesa, hospodářský způsob a jeho forma, doba obmýtní, doba obnovní a cílová skladba, dále způsoby obnovy, výchovy a výše těžeb. V závislosti na daných růstových podmínkách jsou řešeny i meliorace.

(2) Pro potřeby rámcového plánování, pokud je to třeba, se provádí speciální šetření o přírodních, společenských, technických a ekonomických podmínkách lesního hospodářského celku.

§ 15

Všeobecná část lesního hospodářského plánu

(1) Všeobecná část lesního hospodářského plánu obsahuje přehled přírodních a hospodářských poměrů, zhodnocení dosavadního hospodaření včetně přehledu o jeho výsledcích za poslední desetiletí, rozbor současného stavu lesů, cíle a úkoly hospodaření, rozpracované podle hospodářských souborů, a technickou zprávu.

(2) Číselné a grafické přehledy vyjadřují nejdůležitější informace o lesním hospodářském celku zpravidla v členění na nižší organizační jednotky (polesí) a podle kategorie lesů. Tyto přehledy obsahují: informace o skladbě a stavu lesů, zejména o zastoupení věkových stupňů a dřevin, o zakmenění, bonitách, porostních zásobách a přírůstech, výši těžby obnovní a výchovné v ploše i hmotě podle dřevin, úkoly obnovy podle dřevin a ploch, úkoly prořezávek. Přehledy o úkolech jsou sestaveny tak, aby poskytovaly nejdůležitější údaje pro přípravu výroby včetně tloušťkového členění dříví plánovaného k těžbě s uvedením podílu dříví užitkového a z toho zvláště jakostních sortimentů. Součástí číselných přehledů jsou kalkulace očekávaného vývoje těžebních možností lesů. Přehledy budou sestaveny pro tyto lesní dřeviny: smrk, jedle včetně obrovské a douglasky, borovice včetně borovice černé a vejmutovky, modřín, kosodřevina, ostatní jehličnaté, dub včetně dubu červeného, dub cér, buk, habr, javor, jasan, akát, bříza, olše, lípa, topoly nešlechtěné včetně osiky, topoly šlechtěné, vrby, ostatní listnaté.

(3) Celková těžba se uvádí podle toho, zda jde o lesy v užívání státních organizací lesního hospodářství, lesy v užívání jednotných zemědělských družstev a lesy v užívání občanů (dále jen "druh užívání").

(4) Úkoly a ukazatelé lesního hospodářského plánu, které jsou sledovány národohospodářským plánem, se zpracují též pro období celých národohospodářských pětiletek, do nichž zasahuje období platnosti lesního hospodářského plánu, a na jednotlivá léta těchto pětiletek.

§ 16

Podrobné plánování pro porosty v hospodářské knize

Podrobné plánování vychází z rámcového plánování a konkretizuje je pro jednotlivé porosty. Navrhuje pro dobu platnosti lesního hospodářského plánu výši obnovní a výchovné těžby (v objemu podle lesních dřevin a v ploše celkem) včetně prořezávek, úkoly obnovy podle lesních dřevin, další údaje a ukazatele, včetně zabezpečení prostorového pořádku, popř. dalších hospodářských opatření podle místních podmínek. Objem těžeb se uvádí v celých m3 po zpracování bez kůry, plochy s přesností 0,01 ha.

§ 17

Hospodářská kniha

(1) Hospodářská kniha obsahuje pro základní jednotky prostorového rozdělení lesů (porosty) přírodní, ekonomické a technické podmínky, zjištění o skladbě a stavu lesů a plán hospodářských opatření.

(2) Charakteristiku porostu uvádějí číselné indikace (označení oddělení a porostu, druh užívání, kategorie lesů, hospodářský soubor, terénní typ) a slovní charakteristiky, které nelze vyjádřit číselnou indikací.

(3) Zjištění o skladbě a stavu lesů je sestaveno pro jednotlivé porosty, popř. též pro věkové stupně nebo porostní skupiny, a uvádí výměru, vyšetřené taxační veličiny, porostní zásobu a genetickou klasifikaci.

(4) Plán hospodářských opatření je sestaven pro jednotlivé porosty, popř. též pro věkové stupně nebo porostní skupiny. Uvádí zejména výši těžby obnovní a výchovné v ploše i hmotě podle dřevin, úkoly zalesnění podle dřevin a ploch a úkoly prořezávek.

(5) Pro lesy uživatelů, u nichž byl rozsah odborné správy omezen, se vyhotovují výpisy z hospodářské knihy.

§ 18

Lesní mapy

(1) Lesní mapy jsou mapa organizační, mapa obrysová a na jejím podkladě vyhotovená mapa provozně - technologická, popř. další mapy, jejichž potřeba vyplývá ze zvláštnosti lesního hospodářského celku.

(2) Mapa organizační v měřítku 1 : 25 000 popř. 1 : 50 000 poskytuje přehled o rozmístění všech lesů lesního hospodářského celku, organizačním členění, polohopisné a výškopisné situaci.

(3) Mapa obrysová v měřítku 1 : 10 000 se vyhotovuje pro jednotlivá polesí a obsahuje podrobný zákres prostorového rozdělení lesů, ploch bezlesí a ostatních ploch, pokud jsou součástí lesního půdního fondu, dopravní síť, výškopis, vodní toky a zákres polohopisné situace mimo les, pokud je důležitá pro lesní hospodářství.

(4) V mapě porostní se barevně vyjadřuje věkové rozpětí porostů a hranice kategorií lesů. Dále tato mapa obsahuje zákres hranic souborů lesních typů a druh užívání.

(5) Mapa provozně - technologická obsahuje zejména zákres úkolů podrobného plánování, klasifikaci lesní dopravní sítě a hranice terénních typů. Těžební úkoly jsou rozlišeny podle druhu těžby, způsobu a postupu obnovy a naléhavosti těžeb.

§ 19

Projednávání návrhů lesních hospodářských plánů

(1) Po zjištění potřebných údajů, popř. po provedení speciálních šetření předloží pověřená organizace 6) příslušnému orgánu státní správy lesního hospodářství předběžnou zprávu k návrhu na vypracování lesního hospodářského plánu.

(2) Po předložení předběžné zprávy provede orgán státní správy lesního hospodářství základní šetření, kterého se zúčastní zástupci organizace pověřené vypracováváním lesních hospodářských plánů, státní organizace lesního hospodářství a dalších zainteresovaných orgánů státní správy a organizací; na základě závěrů provedeného šetření se vypracuje návrh lesního hospodářského plánu.

(3) Návrh lesního hospodářského plánu posoudí při závěrečném šetření orgán státní správy lesního hospodářství. Závěrečného šetření se zúčastní tytéž orgány a organizace jako při základním šetření. O průběhu závěrečného šetření se vyhotoví závěrečný protokol.

§ 20

Schválení lesního hospodářského plánu a povolování jeho změn

(1) Orgán státní správy lesního hospodářství rozhodne o schválení lesního hospodářského plánu nejpozději do jednoho měsíce po zpracování úprav ve smyslu závěrečného protokolu.

(2) Dojde-li v průběhu platnosti lesního hospodářského plánu ke změně poslání lesního hospodářského celku nebo jeho podstatné části, k nepředvídaným škodám v důsledku přírodních vlivů nebo k jiným závažným okolnostem, může být na základě žádosti státní organizace lesního hospodářství nebo z podnětu orgánu státní správy lesního hospodářství provedeno předčasné vypracování lesního hospodářského plánu nebo změna některých jeho částí. Pro postup při předčasném vypracování lesního hospodářského plánu platí ustanovení § 19 přiměřeně.

§ 21

Ukazatelé a údaje lesních hospodářských plánů

(1) Závaznými ukazateli lesního hospodářského plánu jsou výše těžeb a úkoly obnovy a výchovy stanovené pro jednotlivé kategorie lesů. Výše těžby určená pro kategorii lesů (§ 11 odst. 10) je nepřekročitelná. Závazným údajem lesního hospodářského plánu je hospodářský způsob stanovený pro hospodářský soubor.

(2) Směrnými údaji jsou hospodářský tvar lesa, forma hospodářského způsobu, umístění, postup a naléhavost těžeb, způsob převodů a přeměn, způsob meliorací lesních pozemků, plánovaná druhová skladba a prostorové uspořádání porostů. Směrnými ukazateli jsou rozsah meliorací lesních pozemků a v jednotlivých porostech stanovená výše těžby.

(3) Ostatní ukazatelé lesního hospodářského plánu jsou orientační.

(4) Těžba provedená v jednotlivých porostech se může od těžby stanovené podle odstavce 2 odchylovat o ± 10 %. V případě nahodilých těžeb se provádějí úmyslné těžby v porostech s vyšší naléhavostí těžby.

§ 22

Lesní hospodářská evidence

(1) Pro kontrolu a jiné účely lesního hospodářského plánování se výsledky hospodaření podle lesních hospodářských plánů zaznamenávají v lesní hospodářské evidenci podle základních jednotek prostorového rozdělení lesů (porostů) a jednotlivých roků platnosti lesního hospodářského plánu.

(2) Předmětem lesní hospodářské evidence je úmyslná těžba obnovní a výchovná těžba včetně prořezávek, nahodilá těžba mýtní a předmýtní a těžba mimořádná. Úmyslná těžba obnovní a nahodilá těžba mýtní se uvádí v těžební ploše, která se rovná vzniklé zalesňovací povinnosti. Úmyslná těžba výchovná se uvádí v manipulační ploše, pro nahodilou těžbu předmýtní se plocha neuvádí. U mimořádné těžby se eviduje skutečně odlesněná plocha. Veškeré objemové údaje výše těžeb se uvádějí v celých m3 bez kůry po zpracování, podle lesních dřevin. U úmyslných těžeb je hranicí mezi těžbou výchovnou a obnovní začátek obnovní doby, u nahodilých těžeb je těžbou mýtní těžba, po níž vzniká zalesňovací povinnost a to bez ohledu na věk porostu, a těžba v porostech překračujících začátek obnovní doby. Rozlišování současně provedené těžby obnovní a výchovné v jednom porostě je přípustné pouze za předpokladu, lze-li příslušné plochy od sebe zřetelně odlišit.

(3) Dále se v lesní hospodářské evidenci sleduje provedená obnova porostů v členění na první a opakované zalesnění. Eviduje se zalesněná plocha podle lesních dřevin.

(4) Postupná realizace úkolů lesního hospodářského plánu se sleduje grafickou evidencí na provozně-technologické, případně obrysové mapě.

(5) Z údajů lesní hospodářské evidence se každoročně vyhotovují sestavy v členění podle organizačních jednotek, druhů užívání a kategorií lesů.

§ 23

Kontrola plnění lesních hospodářských plánů

(1) Orgány státní správy lesního hospodářství schvalující lesní hospodářské plány, běžně kontrolují plnění lesních hospodářských plánů a vedení lesní hospodářské evidence.

(2) Tyto orgány vykonávají dále za účasti organizace pověřené vypracováváním lesních hospodářských plánů a organizace lesního hospodářství soustavné prověrky plnění lesních hospodářských plánů, zpravidla dvakrát za období jejich platnosti. Při těchto prověrkách se současně hodnotí, jak se lesní hospodářské plány osvědčují.

(3) Předmětem soustavných prověrek lesních hospodářských plánů je kontrola dodržování jejich závazných a směrných ukazatelů a údajů a hodnocení vývoje stavu lesů; příslušné podklady vyhotoví pověřená organizace.6)

§ 24

Souhrnné lesní hospodářské plány

(1) Souhrnný lesní hospodářský plán České socialistické republiky slouží jako podklad k vypracování dlouhodobého výhledu rozvoje lesního hospodářství i ostatních národohospodářských odvětví a k usměrnění zásadních rozhodnutí o hospodaření v lesích a získání přehledu o stavu lesů.

(2) Pro lesní oblasti souhrnné lesní hospodářské plány stanoví základní směry a cíle hospodaření v lesích s ohledem na jejich přírodní a hospodářské podmínky a společenské zájmy těchto oblastí.

(3) Souhrnné lesní hospodářské plány vycházejí z údajů lesních hospodářských plánů. Ustanovení § 15 odst. 4 platí i pro souhrnné lesní hospodářské plány.

(4) Souhrnné lesní hospodářské plány obsahují zejména přehledy o užívání a kategoriích lesů, o přírodních a hospodářských podmínkách, o druhové a věkové skladbě lesů, porostních zásobách, o výši těžeb, o výhledových možnostech těžeb a plánovaných úkolech.


ČÁST ČTVRTÁ

Ustanovení společná a závěrečná

§ 25

Lesní hospodářské plány vypracované přede dnem účinnosti této vyhlášky se upraví podle zvláštních pokynů ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky nejpozději do jednoho roku ode dne účinnosti této vyhlášky.

§ 26

Výjimky z ustanovení § 7, 18 až 20 a 22 povoluje v odůvodněných případech ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky.

§ 27

Zrušují se:

1. Směrnice o hospodářské úpravě lesů ze dne 18. listopadu 1961 čj. 52/49 441/1961 (Sbírka pokynů státních lesů 1961, čl. 71 - registrované v částce 11/1962 Sb.) ve znění směrnic ze dne 17. prosince 1971 čj. 12 835/I/ORLH/71 (Věstník MLVH ČSR 1971, poř. č. 15 - registrované v částce 4/1972 Ú. v.).

2. Směrnice pro rozvrh, vyznačování, taxaci a sortimentaci těžebního fondu (Sbírka pokynů státních lesů 1963, čl. 61, 1964, čl. 68 - registrované v částce 47/1967 Sb.).

3. Směrnice pro zabezpečení a evidenci výzkumných ploch (Sbírka pokynů státních lesů 1961, čl. 24 - registrované v částce 47/1967 Sb.).

§ 28

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1978.


Ministr:

Ing. Hruzík v. r.


Příloha

Hospodářské lesy

Hospodářský souborForma hospodářského způsobu1)Obmýtí2),3)Obnovní doba3)Cílová skladba dřevin14)
č.cílové hospodářstvísoučasné porostyhlavní přimíšené4)
13Borové hospodářství přirozených borových stanovišťborové
smrkové
holosečná velkoplošná
holosečná velkoplošná
110-120
90-100
10
10-20
bodb, sm, bř
19Hospodářství lužních stanovišťdubové
topolové
holosečná velkoplošná
holosečná velkoplošná
140-160
30
10-20
10
db-tpjs, lp, hb, jl
21Borové nebo dubové hospodářství exponovaných stanovišťborové
dubové
smrkové
násečná
násečná
násečná
120
120-130
90-100
20 (30)
20 (30)
30 (20)
bo-dbbk, md
23Borové nebo dubové hospodářství kyselých stanovišťborové
dubové
smrkové
holosečná5)
holosečná5)
holosečná5)
110-120
120
90-100 (60)6)
20
30
20
bo-dbmd, bk
25Dubové hospodářství živných stanovišťdubové
borové
smrkové
holosečná, násečná7)
holosečná
holosečná
160
100
100 (60-70)6)
20-30
20
20
dbbk, lp, md
27Borové hospodářství oglejených stanovišťborové
dubové
smrkové
násečná, holosečná
násečná, holosečná
násečná, holosečná
110-120
120-130
100 (90)
20 (30)
20-30
30 (20)
bodb, sm, bř, jd
29Olšové hospodářství podmáčených stanovišťolšovénásečná60-70 (80)8)10-20oljs, sm, bř, vr
31Bukové hospodářství (příp. s dubem) exponovaných stanovišťbukovépodrostní (násečná)3)12020-40bkdb, bo
33Bukové hospodářství (příp. s dubem) kyselých stanovišťbukovénásečná (podrostní)3)12020-30bkdb, jd, md
35Bukové hospodářství (příp. s dubem) živných stanovišťbukové
smrkové
borové
násečná, holosečná
holosečná
holosečná
120
70
100
20
20
20
bkdb, jd, md
39Borové hospodářství podmáčených stanovišťborové
smrkové
násečná9)
násečná9)
110-120
100
20 (30)
30
bosm, bř, db
41Bukové hospodářství (příp. se smrkem) exponovaných stanovišť10)bukové
smrkové
násečná
násečná
120
100-110
30
30
bk-smjd, md
43Smrkové nebo borové hospodářství kyselých stanovišť středních polohholosečná, podrostní
holosečná
holosečná, násečná
110
110-120
120
30-40
30 (20)
30 (20)
sm-bobk, jd, md
45Smrkové nebo bukové hospodářství živných stanovišť středních polohsmrkové
bukové
borové
holosečná
holosečná, podrostní
holosečná
100-110
120-130
100
30
30
sm-bkjd, md
51Smrkové hospodářství exponovaných stanovišť vyšších polohsmrkové
bukové
borové
násečná
násečná
násečná
120
120-130
110-120
30
30
30
smbk, jd, md
53Smrkové hospodářství kyselých stanovišť vyšších polohsmrkové
bukové
borové
holosečná, podrostní
holosečná
holosečná
110-120
120
110-120
30-40
30 (20)
30
smbk, jd, md
55Smrkové hospodářství živných stanovišť vyšších polohsmrkové
bukové
jedlové
holosečná11)
holosečná11), podrostní
podrostní
110-120
120-130
110
30
30
40
smbk, jd, md, jv
57Smrkové hospodářství oglejených stanovišťsmrkové
borové
dubové
násečná9)
násečná9)
holosečná, násečná
100-110
100-110
120
30
20-30
30
smjd, bk, bo
59Smrkové hospodářství podmáčených stanovišťsmrkové
borové
podrostní9) násečná9)100 (110)
110 (100)
30 (40)
30
smjd, bř, ol
65Smrkové hospodářství živných stanovišť horských polohsmrkové
bukové
jedlové
holosečná11)
násečná, podrostní
podrostní
120
130
110
30
30-40
40
smbk, jd, md
71Přirozené smrkové hospodářství exponovaných stanovišťsmrkovénásečná120-14012)30-40smbk
73Přirozené smrkové hospodářství kyselých stanovišťsmrkovéholosečná120-14012)30smbk
75Přirozené smrkové hospodářství živných stanovišťsmrkovéholosečná120-14012)30smbk
77Přirozené smrkové hospodářství oglejených stanovišťsmrkovénásečná120-14012)30-40smjd
79Přirozené smrkové hospodářství podmáčených (raš.) stanovišťsmrkovépodrostní 12040sm-

Ochranné lesy

č.Hospodářský souborHospodářskýObmýtí13)Obnovní dobaCílová skladba dřevin14)
tvarzpůsob
01mimořádně nepříznivá stanovištěvysoký
nízký
výběrný150nepřetržitáblízká přirozené skladbě
02Vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace (obvody lavin)vysokývýběrný
pasečný
150nepřetržitáblízká přirozené skladbě
03Pásmo kosedřevinyvysokývýběrný200nepřetržitákos, sm
04Ostatní ochranné lesypodle funkčního zaměření

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách, a § 12 vyhlášky č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek.

2) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

3) Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti.

4) Zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody.

5) § 8 zákona České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.

6) § 3 odst. 1 zákona České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.

1) Pokud není uvedeno jinak, jde o formu maloplošnou.

2) Při zaměření na cenné sortimenty db 160 + let, sm rezonanční 150 + let
Při převodech a přeměnách se přizpůsobí hospodářskému stavu porostu a naléhavosti

3) Údaje v závorkách pouze pro zvláštní případy.

4) Výběr dřevin podle stanoviště.

5) V exponovanějších polohách - násečná.

6) Zdravotně závadné.

7) Při možnosti docílení přirozené obnovy - podrostní.

8) Cenné sortimenty 80 let, ve směsi s jasanem 90 let.

9) Na odvodněných, méně ohrožených stanovištích - přípustná holosečná.

10) Převážně vápence a bazické horniny.

11) Mimo strmé vápencové svahy.

12) 140 ve smrkovém vegetačním stupni.

13) Pouze orientačně.

14) Zkratky znamenají:
sm = všechny druhy smrku
jd = všechny druhy jedle
bo = všechny druhy borovice mimo kosodřevinu
md = modřín
kos = kosodřevina
db = všechny druhy dubu
bk = buk
hb = habr
jv = všechny druhy javoru
js = všechny druhy jasanu
bř = všechny druhy břízy
ol = všechny druhy olše
lp = všechny druhy lípy
jl = všechny druhy jilmu
tp = topoly šlechtěné
vr = všechny druhy vrby
Ve vhodných stanovištních podmínkách lze zavádět introdukované dřevi

Přesunout nahoru