Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 129/1978 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, zvláštních a služebních pasů

Částka 30/1978
Platnost od 03.11.1978
Účinnost od 15.09.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

129

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 29. září 1978

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, zvláštních a služebních pasů


Dne 1. srpna 1978 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, zvláštních a služebních pasů. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dnem 15. září 1978.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

Krajčír v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, zvláštních a služebních pasů

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Laoské lidově demokratické republiky vedeny přáním rozvíjet a dále upevňovat vztahy mezi oběma státy se dohodly na následujících ustanoveních:

Článek 1

Státní příslušníci jednoho z obou států, kteří jsou držiteli platných diplomatických, zvláštních nebo služebních pasů, jsou osvobozeni od vízové povinnosti vyžadované pro vstup a dočasný pobyt na území druhého státu, jakož i pro výjezd z tohoto státu a tranzit územím tohoto státu.

Článek 2

(1) Osoby uvedené v článku 1 této dohody mohou pobývat na území druhého smluvního státu bez víz tři měsíce.

(2) Příslušné orgány každé strany mohou v každém konkrétním odůvodněném případě prodloužit pobyt státního příslušníka druhého státu v rámci platnosti jeho pasu.

(3) Členové diplomatické mise nebo konzulárního úřadu jednoho smluvního státu na území druhého smluvního státu, odborníci a pracovníci jednoho smluvního státu poskytnutí vládě druhého smluvního státu, jakož i členové delegací jednoho smluvního státu vysílaní k mezinárodním jednáním do druhého smluvního státu, pokud jsou držiteli platných cestovních dokladů uvedených v článku 1 této dohody, mohou pobývat na území druhého smluvního státu po dobu svého přidělení nebo trvání oficiálních jednání bez víz.

(4) Rodinní příslušníci žijící s osobami uvedenými v odstavci 3 tohoto článku ve společné domácnosti mohou po dobu jejich přidělení, pokud jsou držiteli platných cestovních dokladů uvedených v článku 1 této dohody, pobývat na území druhého smluvního státu bez víz.

Článek 3

(1) Smluvní strany si vymění diplomatickou cestou vzory cestovních dokladů uvedených v článku 1 této dohody nejpozději do 30 dnů před vstupem této dohody v platnost.

(2) Zavedení nových cestovních dokladů a případné změny v těchto dokladech provedené jednou ze stran budou oznámeny druhé straně diplomatickou cestou zároveň s předáním příslušných vzorů nejpozději do 30 dnů před jejich zavedením.

Článek 4

Osoby uvedené v článku 1 této dohody mohou překračovat státní hranice na všech hraničních přechodech určených pro mezinárodní cestovní styk.

Článek 5

(1) Každý státní příslušník jednoho ze států, který ztratil na území druhého státu svůj pas, bude povinen o tomto neprodleně informovat příslušné orgány tohoto státu. Tyto zdarma vydají potvrzení o tom, že ztráta pasu byla ohlášena.

(2) Diplomatický nebo konzulární úřad vydá svému státnímu příslušníkovi na základě tohoto potvrzení dočasný cestovní doklad, který mu umožní upravit svůj pobyt, pokračovat v cestě nebo se vrátit do své země.

(3) Tento dočasný cestovní doklad musí být opatřen výjezdním vízem vydaným přijímajícím státem, aby takový státní příslušník mohl opustit území tohoto státu.

Článek 6

(1) Státní příslušníci obou států jsou povinni respektovat po dobu svého pobytu na území druhého státu jeho zákony a předpisy.

(2) Tato dohoda neomezuje právo obou států zakázat vstup na jejich příslušné území osobám, které považují za nežádoucí, a ukončit pobyt státních příslušníků druhého státu.

Článek 7

Změny a rozšíření této dohody mohou být přijaty výměnou nót po vzájemném souhlasu obou smluvních stran.

Článek 8

Každá smluvní strana může z důvodů veřejného pořádku nebo z důvodů zdravotních přerušit provádění této dohody. Přerušení provádění a jeho zrušení musí být neprodleně oznámeno diplomatickou cestou druhé smluvní straně.

Článek 9

Tato dohoda se uzavírá na neurčitou dobu a zůstane v platnosti až do uplynutí 3 měsíců ode dne, kdy jedna ze smluvních stran písemně oznámila její výpověď.

Článek 10

Tato dohoda vstoupí v platnost 45 (čtyřicet pět) dnů po jejím podpisu.

Dáno v Praze dne 1. srpna 1978 v českém, laoském a francouzském jazyce, český a laoský text mají stejnou platnost.

V případě rozdílného výkladu českého a laoského textu bude rozhodujícím francouzský text.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu Laoské lidově demokratické republiky:

Phoune Sipraseuth v. r.

Přesunout nahoru