Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 128/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise o režimech komplexní bytové výstavby a investic, které komplexní bytovou výstavbu podmiňují

Částka 30/1978
Platnost od 03.11.1978
Účinnost od 01.01.1979
Zrušeno k 01.01.1991 (254/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

128

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise

ze dne 31. října 1978

o režimech komplexní bytové výstavby a investic, které komplexní bytovou výstavbu podmiňují

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj v dohodě s ministerstvem výstavby a techniky České socialistické republiky a ministerstvem výstavby a techniky Slovenské socialistické republiky podle § 53 písm. b) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a Státní plánovací komise podle § 17 odst. 1 písm. d) a e) a odst. 4 zákona č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování, stanoví:


ČÁST PRVNÍ

Úvodní a obecná ustanovení

§ 1

Účel a rozsah platnosti

(1) Pro stavby komplexní bytové výstavby 1) a ty stavby komplexní bytovou výstavbu podmiňující, které nejsou stanoveny jako úkoly státního plánu (dále jen "podmiňující investice") 2) se zpracovávají režimy komplexní bytové výstavby a podmiňujících investic (dále jen "režimy KBV") jako

a) konkretizace rozpisu úkolů státních plánů, 3) popřípadě hospodářských plánů a

b) podklad pro přípravu a realizaci staveb.

(2) Vyhláška stanoví povinnosti účastníků výstavby, jejich nadřízených a ústředních orgánů a povinnosti některých dalších organizací, popřípadě jejich nadřízených a ústředních orgánů, jakož i úkoly národních výborů při zpracování, projednávání a schvalování režimů KBV a při řízení průběhu výstavby.

§ 2

Režim KBV

(1) Režim KBV je souhrn údajů, popřípadě dokladů (§ 6), vyjadřující zejména skutečnosti, které jsou z věcného a časového hlediska rozhodující pro zabezpečení závazných úkolů a dodržení závazných limitů a orientačních ukazatelů státních a hospodářských plánů komplexní bytové výstavby.

(2) Zpracování režimů KBV, časový postup zpracování a projednání režimů KBV určují a režimy KBV schvalují krajské národní výbory, Národní výbor hlavního města Prahy a Národní výbor hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy (dále jen "krajské národní výbory").

(3) Režimy KBV se zpracovávají v členění podle okresů každoročně pro území jednotlivých krajů, hlavního města Prahy a hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy, a to ve dvou na sebe navazujících fázích:

a) v prvé fázi v období přípravy prováděcího státního plánu,

b) ve druhé fázi po schválení prováděcího státního plánu.

(4) Účelem režimu KBV v prvé fázi je zejména:

1. pro stavby, jež budou alespoň zčásti realizovány v dalších třech letech, prokázat, popřípadě dohodnout zajištění rozhodující projektové dokumentace nebo o něm rozhodnout,

2. pro všechny stavby plánované k zahájení v druhém roce tohoto tříletého období prokázat, popřípadě dohodnout (stanovit) všechny účastníky výstavby (§ 3 odst. 1),

3. pro všechny stavby rozestavěné a stavby plánované k zahájení v prvém roce tříletého období dohodnout (stanovit) na základě směrnice pro vypracování prováděcích státních plánů objemy prací a dodávek, termíny jejich zahájení a dokončení v členění na stavební objekty, popřípadě provozní soubory, a termíny odevzdání projektové dokumentace pro ně.

(5) Účelem režimu KBV ve druhé fázi je zejména zpřesnit údaje a ukazatele režimu KBV prvé fáze pro rok prováděcího státního plánu podle jeho úkolů a ukazatelů.

(6) Režimy KBV prvé fáze schválené podle § 10 odst. 4 nahrazují písemné dohody o spolupráci podle § 12 odst. 1 a § 16 odst. 2 vyhlášky č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb.

(7) Režim KBV zpracovaný a projednaný podle této vyhlášky je protokolem o projednání dodavatelsko-odběratelských vztahů . 4)

(8) Režimy KBV schválené podle § 10 odst. 4 nahrazují u staveb komplexní bytové výstavby pro účely financování plán investiční výstavby a jmenovitý seznam staveb. 5)

§ 3

Účastníci výstavby a jejich povinnosti

(1) Účastníky výstavby pro účely této vyhlášky jsou:

a) organizace investorů (nebo organizace jimi zmocněné k výkonu činností investora) staveb komplexní bytové výstavby a podmiňujících investic , popřípadě dalších staveb zahrnutých do režimů KBV (dále jen "investor"),

b) generální projektanti,

c) dodavatelé investorů včetně dodavatelů strojů a zařízení, popřípadě v úvahu přicházející dodavatelé 6) investora (dále jen "dodavatelé").

(2) Účastníci výstavby jsou povinni:

a) spolupracovat při zpracování režimu KBV a účastnit se jeho projednání,

b) kontrolovat průběh výstavby stanovený režimem KBV,

c) účastnit se kontrolních dnů a

d) řešit rozpory vzniklé v průběhu přípravy a realizace výstavby.

(3) Účastníci výstavby využívají v průběhu přípravy a realizace staveb zahrnutých do režimu KBV iniciativy pracujících; spolupracují přitom s příslušnými orgány, zejména s odborovými a společenskými organizacemi tak, aby zabezpečili plánované úkoly.

ČÁST DRUHÁ

Zpracování, projednání, schvalování a využití režimů KBV

§ 4

Podklady pro zpracování režimů KBV

Podklady pro zpracování režimů KBV jsou podle stupně připravenosti nebo rozestavěnosti jednotlivých staveb, zejména:

a) směrnice pro vypracování pětiletého a prováděcího státního plánu a státní plány,

b) schválené územní plány a územní projekty obytných zón, 7)

c) investiční programy komplexní bytové výstavby, 8)

d) vydané investiční záměry staveb, 9)

e) schválené projektové úkoly staveb, 10)

f) registrační listy projektových úkolů a zahajovaných staveb, 11)

g) schválené úvodní (jednostupňové) projekty staveb 12) včetně plánů organizace výstavby a v jejich rámci

ga) doklady o projednání plánů organizace výstavby, 13)

gb) schvalovací protokoly úvodních (jednostupňových) projektů, 14)

h) seznamy podmiňujících investic,

i) hospodářské smlouvy, 15)

j) údaje a doklady o současném stavu zajištění projektové dokumentace,

k) u rozestavěných staveb, stavebních objektů a provozních souborů údaje a doklady o současném stavu prací a dodávek a údaje statistických zjištění předchozích období,

l) režimy KBV schválené v minulém období.

§ 5

Podmínky pro zařazení staveb do režimů KBV

(1) Do režimů KBV zpracovávaných v první fázi se zařazují stavby komplexní bytové výstavby a podmiňujících investic o nákladech 16) nad 10 mil. Kčs jen na základě schváleného územního projektu zóny.

(2) Do režimů KBV zpracovávaných ve druhé fázi se zařazují stavby komplexní bytové výstavby a podmiňujících investic o nákladech nad 10 mil. Kčs jen n a základě schváleného úvodního (jednostupňového) projektu.

§ 6

Obsah režimů KBV

(1) Režim KBV obsahuje zejména:

a) jmenovité seznamy staveb komplexní bytové výstavby a podmiňujících investic, jejich stavebních objektů a provozních souborů s uvedením termínů jejich zahájení a dokončení,

b) sumář objemu prací a dodávek podle druhu výstavby a počty všech dokončovaných a zahajovaných bytů a počty lůžek v ubytovacích zařízeních zahrnovaných do komplexní bytové výstavby podle prováděcího státního plánu a prováděcích hospodářských plánů v kraji nebo okrese,

c) jmenovitý seznam obytných souborů,

d) výrobní zajištění staveb komplexní bytové výstavby a podmiňujících investic podle jednotlivých dodavatelů,

e) jmenovitý seznam podmiňujících investic,

f) zápis ze závěrečného projednání režimu KBV (§ 8),

g) rozhodnutí nadřízených nebo ústředních orgánů o případných rozporech (§ 9 odst. 4) a

h) rozhodnutí o případných výjimkách z ustanovení § 5.

(2) Stavby se v režimu KBV uvádějí v souladu s Jednotnými metodickými pokyny Státní plánovací komise pro vypracování návrhů prováděcích plánů v členění podle stavebních objektů a provozních souborů podle poslední schválené přípravné nebo projektové dokumentace.

(3) Objemy prací a dodávek se v režimu KBV za minulé období uvádějí podle statistických výkazů 17) ve výši odpovídající nákladům prostavěným v příslušném období, bez ohledu na způsob fakturování a placení jednotlivých dodávek.

§ 7

Postup při zpracování režimů KBV

(1) Krajské národní výbory určí zpracovatele režimu KBV a časový postup zpracování a projednání 18) tak, aby byl dodržen termín předložení režimu KBV podle § 10 odst. 2.

(2) Zpracovatel je povinen zpracovat režim KBV společně s účastníky výstavby.

(3) Při zpracování režimu KBV jsou povinny spolupracovat také nadřízené orgány investorů, a je-li to účelné, na jejich žádost i nadřízené orgány či organizace dalších účastníků výstavby . Poddodavatelé včetně dovozců jsou rovněž povinni na žádost účastníků výstavby spolupracovat v případě potřeby při zpracování režimu KBV; zejména jsou povinni se vyjádřit, zda jsou schopni uskutečnit dodávky v navrhovaných termínech. Zpracovatel režimu KBV předloží účastníkům výstavby k vyjádření příslušnou část režimu KBV nejpozději tři dny před jeho závěrečným projednáním.

(4) U rozestavěných staveb, stavebních objektů, popřípadě provozních souborů, u nichž dochází k odsunutí termínu dokončení uvedeného v předchozím režimu, je nově sjednaný termín termínem náhradním, který s výjimkou případů podle zvláštních předpisů 19) není podkladem pro změnu hospodářských smluv.

(5) O případné nutnosti dohodnout termíny, které nezabezpečují včasné dokončení staveb a dodržení lhůt výstavby, 20) jsou účastníci výstavby povinni neprodleně informovat své nadřízené orgány.

§ 8

Závěrečné projednání režimů KBV

(1) Závěrečné projednání režimu KBV zajišťuje jeho zpracovatel (§ 7 odst. 1), popřípadě národní výbor určený krajským národním výborem.

(2) Závěrečného projednání režimu KBV se zúčastňují statutární orgány účastníků výstavby nebo jimi k projednání zmocnění pracovníci a zástupci financující pobočky Státní banky československé, kteří po projednání návrhu podepíší režim KBV nebo zápis podle odstavce 3.

(3) O závěrečném projednání vyhotoví zpracovatel režimu KBV zápis. Podpisem tohoto zápisu nebo formuláře režimu KBV účastníci výstavby prohlašují, že dodávky podle režimu KBV s výjimkou rozporovaných zabezpečí v objemech a termínech uvedených v jmenovitých seznamech [§ 6 odst. 1 písm. a)].

§ 9

Řízení o rozporech

(1) Nepodařilo-li se při zpracování režimu KBV, při jeho závěrečném projednávání nebo při kontrolním dnu (§ 11) v některých otázkách dosáhnout dohody investora s dalšími účastníky výstavby, uvedou se nevyřešené rozpory v samostatné části zápisu podle § 8 odst. 3 nebo ve zvláštním rozporovém listě. K jednotlivým rozporům se uvedou:

a) dotčení účastníci výstavby, mezi nimiž rozpor vznikl, a jejich nadřízené a ústřední orgány,

b) podstata rozporu a jeho důsledky pro další průběh výstavby,

c) stanovisko dotčených účastníků výstavby, 21)

d) návrh řešení rozporu, popřípadě všech navrhovaných způsobů řešení, 21) nebylo-li dosaženo dohody ani v této otázce,

e) lhůty, v nichž je nutno rozpor vyřešit, aby bylo možno řídit výstavbu podle režimu KBV.

(2) Zápis obsahující rozpor nebo rozporový list podepsaný statutárními orgány dotčených účastníků výstavby předkládá investor spolu s příslušnou částí režimu KBV do tří dnů po závěrečném projednání nebo kontrolním dnu (§ 11) svému nadřízenému orgánu a nadřízeným orgánům těch účastníků výstavby, mezi nimiž rozpor vznikl nebo jejichž dodávky se týká.

(3) Nadřízené orgány účastníků výstavby jsou povinny rozpor do 10 dnů po obdržení zápisu (rozporového listu) rozhodnout, nebo neodstraní-li rozpor jednáním svých statutárních orgánů v téže lhůtě, neprodleně jej předložit k rozhodnutí svým ústředním orgánům. Ústřední orgány rozhodnou rozpor nejpozději do 10 dnů ode dne doručení. Projednání rozporů organizují podle potřeby krajské národní výbory tak, aby rozpory režimu KBV byly řešeny společně.

(4) Rozhodnutí podle odstavce 3 jsou nadřízené, popřípadě ústřední orgány povinny odeslat do tří dnů svým podřízeným orgánům nebo organizacím a zpracovateli režimu KBV.

(5) Zpracovatel režimu KBV je povinen obsah rozhodnutí o vyřešení rozporů zahrnout do režimu KBV a režim KBV s odkazem na rozhodnutí předložit ve lhůtě, umožňující dodržení termínů stanovených v § 10 odst. 2, v osmi vyhotoveních příslušnému krajskému národnímu výboru a po jednom vyhotovení účastníkům výstavby.

§ 10

Předložení a schválení režimů KBV

(1) Krajské národní výbory předloží režimy KBV

a) ministerstvu výstavby a techniky ČSR nebo ministerstvu výstavby a techniky SSR,

b) České plánovací komisi nebo Slovenské plánovací komisi,

c) ministerstvu financí ČSR nebo ministerstvu financí SSR [jen doklady podle § 6 odst. 1 písm. b) až e)],

d) ministerstvu stavebnictví ČSR nebo ministerstvu stavebnictví SSR [jen doklady podle § 6 odst. 1 písm. b) až d)],

e) krajské správě Státní banky československé (oddělení investiční výstavby a nevýrobních odvětví - ve dvou vyhotoveních),

f) Státní plánovací komisi [jen doklady podle § 6 odst. 1 písm. b) až e)],

g) ústředním orgánům investorů podmiňujících investic [jen doklady podle § 6 odst. 1 písm. e)].

(2) Režimy KBV se předloží orgánům uvedeným v odstavci 1:

a) v prvé fázi do 31. července příslušného roku [§ 2 odst. 2 písm. a)],

b) ve druhé fázi do 10. března roku, pro který je schválen prováděcí státní plán.

(3) Orgány uvedené v odstavci 1 prověří podle své působnosti, zda jsou v režimech KBV zabezpečeny stavby uložené jako úkoly státního plánu, dodrženy závazné limity a orientační ukazatele státního plánu a respektovány platné právní předpisy, a do 15 dnů od obdržení režimů KBV vypracují k nim své stanovisko a zašlou je předkládajícímu národnímu výboru.

(4) Krajské národní výbory promítnou do režimů KBV stanoviska orgánů podle předchozího odstavce a režimy schválí 22) v rozsahu, v němž byly dohodnuty, nebo v němž o nich bylo rozhodnuto, a to

a) režimy prvé fáze do 15. září příslušného roku a

b) režimy druhé fáze do 15. dubna roku, pro který je schválen prováděcí plán.

(5) Schválené režimy a upravené části režimů zašlou krajské národní výbory neprodleně orgánům uvedeným v odstavci 1.

§ 11

Kontrolní dny

(1) Orgán oprávněný schválit režimy KBV (§ 10 odst. 4) určí, v jakých časových intervalech a u kterých staveb komplexní bytové výstavby a podmiňujících investic bude průběh výstavby stanovený v režimech KBV kontrolován na kontrolních dnech.

(2) Kontrolních dnů jsou povinny se zúčastnit statutární orgány účastníků výstavby nebo jimi k tomu zmocnění pracovníci a zástupci financujících poboček Státní banky československé. Zmocnění pracovníků musí obsahovat oprávnění činit jménem zastupovaných organizací veškeré úkony, k nimž při kontrolních dnech obvykle dochází.

(3) Účelem kontrolního dne je zejména:

a) zjistit, zda průběh přípravy, popřípadě realizace staveb je v souladu s údaji stanovenými v režimu KBV,

b) zjistit případy, kdy některý z účastníků výstavby nemůže zajistit další průběh výstavby podle režimu KBV,

c) projednat opatření při odchylkách od průběhu výstavby stanoveného režimem KBV,

d) dojde-li k rozporům, postupovat obdobně podle ustanovení § 9.

(4) V závěru kontrolního dne se pořizuje protokol, který obsahuje:

oddíl A - informace o průběhu výstavby a

(5) Protokol podepisují účastníci kontrolního dne, uvedení v odstavci 2.


ČÁST TŘETÍ

Závěrečná ustanovení

§ 12

Zpracování a vyhodnocení režimů KBV

Zpracovatelé režimů KBV jsou povinni zpracovávat a vyhodnocovat režimy KBV výpočetní technikou ode dne, který stanoví ministerstvo výstavby a techniky ČSR pro území České socialistické republiky a ministerstvo výstavby a techniky SSR pro území Slovenské socialistické republiky; tyto orgány současně upraví metodickými pokyny postup při strojním zpracování a vyhodnocování a stanoví formuláře, jimiž určí způsob vyjadřování obsahu, uvedeného v § 6 odst. 1 písm. a) až e).

§ 13

Povolování výjimek a změn

(1) Ministerstvo výstavby a techniky ČSR a ministerstvo výstavby a techniky SSR mohou na žádost ústředních orgánů investorů povolit výjimku z ustanovení § 5.

(2) Změnu termínů pro předkládání a schvalování režimů KBV, stanovených v § 10 odst. 2 a 4 povoluje na návrh ministerstva výstavby a techniky ČSR nebo ministerstva výstavby a techniky SSR federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj v dohodě se Státní plánovací komisí.

§ 14

Zrušovací ustanovení

(1) Zrušují se pokyny federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 2 ze dne 31. srpna 1971 23) pro zpracování režimů a realizačních programů komplexní bytové výstavby.

(2) Platnosti pozbývají směrnice ministerstva výstavby a techniky SSR čj. 2679 ze dne 1. července 1970 pro vypracování režimů komplexní bytové výstavby a podmiňujících investic. 24)

§ 15

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979.


Ministr a místopředseda

Státní plánovací komise:

Ing. Janza v. r.

Ministr ČSSR

pro technický a investiční rozvoj:

Ing. Šupka v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 5 a 6 vyhlášky č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb.

2) Směrnice ministerstva výstavby a techniky ČSR č. 25 ze dne 30. 11. 1970 o určování investic podmiňujících komplexní bytovou výstavbu (oznámeno v částce 37/1970 Sb.) a směrnice ministerstva výstavby a techniky SSR č. 3 ze dne 30. 11. 1970 o určování investic podmiňujících komplexní bytovou výstavbu (Zpravodaj FMTIR, částka 1, ročník 1971).

3) § 24 odst. 1 zákona č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování, a § 9 vyhlášky č. 33/1975 Sb., o projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu.

4) § 5 odst. 3 a 6 a § 15 odst. 1 a 5 vyhlášky č. 33/1975 Sb., o projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu.

5) § 11 odst. 3 vyhlášky č. 152/1975 Sb., o financování reprodukce základních prostředků.

6) § 3 odst. 3 vyhlášky č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb.

7) § 11 a 15 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

8) Pokyny federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise č. 14/1977 pro zpracování investičních programů komplexní bytové výstavby (Zpravodaj FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR částka 5-6, ročník 1977; oznámeno v částce 28/1977 Sb.).

9) § 7 vyhlášky č. 163/1973 Sb.

10) § 13 vyhlášky č. 163/1973 Sb.

11) § 15 a 16 vyhlášky č. 85/1977 Sb., o podmínkách zahajování staveb a jejich registraci a evidenci.

12) § 25, 28 a 30 vyhlášky č. 163/1973 Sb.

13) § 30 odst. 4 vyhlášky č. 163/1973 Sb.

14) § 64 a příloha č. 14 k vyhlášce č. 163/1973 Sb.

15) Smlouvy o přípravě dodávek a smlouvy o provedení investiční výstavby, pokud jsou v době zpracování režimů uzavřeny.

16) Jde o náklady zahrnované do plánu investiční výstavby (hlavy II až VIII propočtu - souhrnného rozpočtu stavby).

17) Směrnice Federálního statistického úřadu k státním statistickým výkazům za úsek Investiční výstavba (5-Iv).

18) Termíny se stanoví ve shodě s termíny směrnic pro vypracování návrhů prováděcích státních plánů.

19) § 285 odst. 2 hospodářského zákoníku. 20) Vyhláška č. 91/1972 Sb., o normách lhůt výstavby.

20) Vyhláška č. 91/1972 Sb., o normách lhůt výstavby.

21) § 16 odst. 3 vyhlášky č. 33/1975 Sb., o projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu.

22) § 46 odst. 2 písm. a) zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech.

23) Oznámeno v částce 28/1971 Sb.

24) Směrnice byly uveřejněny ve Zpravodaji Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj, ministerstva výstavby a techniky ČSR a ministerstva výstavby a techniky SSR (ročník II, částka 6).

Přesunout nahoru