Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 123/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o provádění periodických revizí hospodaření

Částka 29/1978
Platnost od 30.10.1978
Účinnost od 01.01.1979
Zrušeno k 01.01.1991 (563/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

123

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 24. října 1978

o provádění periodických revizí hospodaření

Federální ministerstvo financí podle § 32 písm. c) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, stanoví:


§ 1

Předmět a rozsah úpravy

Tato vyhláška upravuje provádění periodických revizí hospodaření ve státních hospodářských organizacích, v rozpočtových a příspěvkových organizacích, v organizacích zahraničního obchodu, v tuzemských akciových společnostech se státní účastí, v organizacích vzniklých na základě smlouvy o sdružení 1) a ve státních fondech.

§ 2

Základní ustanovení

Periodické revize hospodaření jsou jednou z forem kontroly, při níž se na základě dokladů zjišťuje dodržování socialistické zákonnosti a rozpočtové a finanční kázně a uplatňování zásad hospodárnosti a efektivnosti při správě a vynakládání hmotných a finančních prostředků.

§ 3

Orgány provádějící periodické revize hospodaření

(1) Periodické revize hospodaření provádějí:

a) orgány hospodářského řízení ve všech jimi přímo řízených státních hospodářských, rozpočtových nebo příspěvkových organizacích, v organizacích zahraničního obchodu, v tuzemských akciových společnostech se státní účastí a v organizacích vzniklých na základě smlouvy o sdružení,

b) krajské národní výbory, Národní výbor hlavního města Prahy a Národní výbor hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy (dále jen "krajské národní výbory") v organizacích jimi řízených nebo spravovaných a okresních (obvodních) národních výborech; okresní (obvodní) národní výbory v organizacích jimi řízených nebo spravovaných, v městských 2) a místních národních výborech a organizacích jimi řízených 3) nebo spravovaných,

c) federální ministerstvo financí ve federálních ústředních orgánech a ve federálních fondech, 4)

d) ministerstvo financí České socialistické republiky a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky v ústředních orgánech, krajských národních výborech, fondech a ústředích organizací v působnosti republik. 5)

(2) Periodické revize hospodaření provádějí nebo organizují a vedou pracovníci kontrolních útvarů. Periodických revizí hospodaření se účastní na základě rozhodnutí revidujícího orgánu nebo organizace v rozsahu stanoveném plánem kontrolní činnosti pracovníci odborných útvarů revidující organizace nebo podřízených jednotek a přizvaní experti - znalci. Revize výdajů na potřeby branné povahy provádějí podle zvláštních směrnic 6) pracovníci k tomu pověření.

§ 4

Lhůty a způsob provádění periodických revizí hospodaření

(1) Periodické revize hospodaření se provádějí nejméně jednou za tři roky. Při provádění periodických revizí hospodaření postupují revidující orgány nebo organizace v souladu s obecnými předpisy, platnými pro kontrolní činnost. 7)

(2) Revidované období musí navazovat na předcházející revizi hospodaření a končit uzavřeným čtvrtletím před zahájením nové revize. Revize se provádějí výběrovým způsobem nebo za stanovený časový úsek.

§ 5

Obsah periodických revizí hospodaření

(1) Periodické revize hospodaření se zaměří především na dodržování zásad hospodárnosti, a to:

a) ve státních hospodářských organizacích, v organizacích zahraničního obchodu, v tuzemských akciových společnostech se státní účastí a v organizacích vzniklých na základě smlouvy o sdružení na

- vynakládání hmotných a finančních prostředků včetně mzdových z hlediska dodržování zásad hospodárnosti, rozpočtové a finanční kázně,

- správnost vykázaných hospodářských výsledků, jejich tvorby a použití též z hlediska plnění plánovaných úkolů, dodržování stanovených cen, předpisů o odvodech do státního rozpočtu, rozpočtů národních výborů a nadřízenému orgánu,

- čerpání a používání dotací a subvencí z hlediska dodržování účelovosti, rozpočtové a finanční kázně,

- správnost a věrohodnost účetnictví, rozpočetnictví a kalkulace v revidovaných úsecích,

- stav správy a ochrany národního majetku;

b) u ústředních orgánů a rozpočtových organizací jimi řízených, u národních výborů a jimi řízených rozpočtových organizací a u státních fondů na

- kvalitu sestavování rozpočtu ve vztahu k plánovaným úkolům a úplnost a správnost rozpočtových příjmů,

- zachovávání rozpočtové kázně, účelnost a hospodárnost vynakládaných rozpočtových prostředků,

- dodržování finanční kázně ve vztazích k nadřízeným orgánům, správnost tvorby a hospodaření s fondy, účelovými rezervami, dotacemi a subvencemi,

- správnost a věrohodnost účetnictví,

- stav správy a ochrany národního majetku;

c) u příspěvkových organizací, pokud u nich převažuje hospodářská činnost, se postupuje podle písmene a), u ostatních podle písmene b).

(2) Vedoucí revidujícího orgánu nebo organizace mohou program periodických revizí hospodaření zaměřit podle svých potřeb i do jiných oblastí hospodaření.

(3) Zaměření a rozsah revize stanoví vedoucí revidujícího orgánu nebo organizace podle výsledků přípravy revize.

§ 6

Oprávnění a povinnosti revidujících a revidovaných orgánů a organizací

(1) Revidované orgány a organizace jsou povinny vytvořit pracovníkům provádějícím revize vyhovující pracovní podmínky, poskytnout jim veškerou pomoc, zejména umožnit vstup do všech revidovaných objektů, v určených lhůtách předložit vyžádané písemnosti a jiné materiály a podat požadované informace - pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak. 8)

(2) Vedoucí pracovníci revidovaného objektu jsou povinni vysvětlit příčiny osobního zavinění nedostatků a projednat s revidujícím orgánem nebo organizací výsledky revize. Požadovanou součinnost jsou povinni zajistit i u podřízených pracovníků.

(3) Pracovníci provádějící revize jsou povinni zachovávat státní, hospodářské a služební tajemství o věcech, o nichž se dověděli při své činnosti. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního poměru.

(4) Revidující a revidované orgány a organizace jsou povinny neprodleně a důsledně provést opatření k odstranění závad a jejich příčin zjištěných při periodické revizi hospodaření, k zlepšení řídící činnosti a k bezodkladnému vyvozování důsledků vůči odpovědným pracovníkům z porušení pracovních povinností včetně včasného uplatnění nároků na náhradu jimi způsobených škod, jakož i zabezpečit účinnou kontrolu plnění opatření stanovených k nápravě. Revidující orgán nebo organizace sleduje plnění opatření až do úplného odstranění závad.

§ 7

Metodické řízení a dohled

(1) Federální ministerstvo financí metodicky řídí periodické revize hospodaření v Československé socialistické republice a sleduje jejich provádění u všech federálních orgánů. 9)

(2) Ministerstvo financí České socialistické republiky a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky v oboru své působnosti řídí a usměrňuje v rámci předpisů vydaných federálním ministerstvem financí výkon periodických revizí hospodaření. 10)

(3) Orgány hospodářského řízení usměrňují, koordinují a sledují činnost kontrolních útvarů podřízených organizací na úseku periodických revizí hospodaření.

§ 8

Oznamovací povinnost

(1) Revidující orgány a organizace jsou povinny oznamovat závažné skutečnosti zjištěné při periodických revizích orgánům, jimž přísluší v takových případech činit příslušná opatření podle zvláštních předpisů. 11)

(2) Revidující orgán nebo organizace oznámí revidované organizaci nebo jinému příslušnému orgánu i takové nedostatky, které nesouvisejí s programem revize. Organizace nebo orgán, který takové upozornění obdržel, je povinen do 30 dnů sdělit revidujícímu orgánu nebo organizaci, jaká opatření k nápravě učinil.

§ 9

Vnitropodnikové revize

Organizace uvedené v § 1 provádějí přiměřeně podle ustanovení této vyhlášky periodické revize hospodaření ve svých závodech a samostatných organizačních jednotkách, které jako objekty revizí určí nadřízené orgány.

§ 10

Hodnocení periodických revizí hospodaření

Vedoucí ústředních orgánů a rady krajských národních výborů jsou povinni zabezpečit na všech stupních řízení každoročně hodnocení výsledků a účinnosti periodických revizí hospodaření na základě kritérií stanovených federálním ministerstvem financí a o výsledku podávat souhrnnou zprávu příslušnému ministerstvu financí.


Závěrečná ustanovení

§ 11

Zrušuje se:

a) vyhláška federálního ministerstva financí č. 163/1971 Sb., o provádění periodických revizí hospodaření,

b) metodický pokyn pro sestavování programů periodických revizí hospodaření uveřejněný ve Finančním zpravodaji částka 13/1974 a registrovaný v částce 27/1974 Sb. ze dne 27. 12. 1974.

§ 12

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979.


Ministr:

Ing. Lér CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 360a odst. 4 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb.

2) Pravomoc městských národních výborů vykonávat periodické revize hospodaření v organizacích jimi řízených podle schváleného statutu není tímto dotčena.

3) § 27 a 28 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, v úplném znění, jak vyplývá s platností pro Českou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků, vyhlášeném pod č. 28/1972 Sb., a v úplném znění, jak vyplývá s platností pro Slovenskou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků, vyhlášeném pod č. 27/1972 Sb.

4) § 27 zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla).

5) § 32 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky) a § 35 zákona Slovenské národní rady č. 32/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla).

6) Směrnice federálního ministerstva financí pro financování příprav civilní obrany a výdajů branné povahy.

7) Zásady k zajištění kontroly v národním hospodářství a ve státní správě schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky (uveřejněné pod č. 5/1975 Sb.), schválené usnesením vlády České socialistické republiky (uveřejněné pod č. 40/1975 Sb.), schválené usnesením vlády Slovenské socialistické republiky (uveřejněné pod č. 77/1975 Sb.) a metodické pokyny pro kontrolní činnost stanovené vyhláškou ministra státní kontroly č. 75/1959 Ú. l. (Ú. v.).

8) Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, a prováděcí předpisy.

9) § 32 písm. c) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev.

10) Zákon České národní rady č. 60/1971 Sb. a zákon Slovenské národní rady č. 32/1971 Sb.

11) Například zákon o trestním řízení soudním (trestní řád), zákoník práce, zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži, v úplném znění vyhlášeném pod č. 38/1971 Sb., zákony České národní rady č. 33/1970 Sb. a Slovenské národní rady č. 115/1970 Sb., o finančních správách, zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, zákon č. 64/1962 Sb., kterým se rozšiřuje působnost státní energetické inspekce, zákon č. 122/1962 Sb., o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci, ve znění zákona č. 31/1968 Sb., zákon č. 35/1967 Sb., o opatřeních proti znečišťování ovzduší, zákon č. 18/1958 Sb., o požární ochraně.

Přesunout nahoru