Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 12/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o ochraně lesního půdního fondu při územně plánovací činnosti

Částka 3/1978
Platnost od 31.01.1978
Účinnost od 01.03.1978
Zrušeno k 01.01.1996 (289/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

12

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj

ze dne 25. ledna 1978

o ochraně lesního půdního fondu při územně plánovací činnosti

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj v dohodě s ministerstvem lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky a ministerstvem lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky stanoví podle § 5 odst. 1 zákona č. 61/1977 Sb., o lesích:


§ 1

Úvodní ustanovení

Vyhláška stanoví požadavky na ochranu lesního půdního fondu při pořizování a zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů a při územním rozhodování.

§ 2

Pořizování územně plánovací dokumentace

(1) Orgán územního plánování, 1) který pořizuje územně plánovací dokumentaci si vyžádá od orgánů státní správy lesního hospodářství podklady pro zajištění ochrany lesního půdního fondu a lesních porostů. 2)

(2) Podklady podle odstavce 1 jsou koncepce rozvoje oblastí lesů, koncepce rozvoje státní organizace lesního hospodářství, údaje souhrnných lesních hospodářských plánů, základní údaje lesních hospodářských plánů, projekty delimitace zemědělského a lesního půdního fondu, projekty souhrnných pozemkových úprav a popřípadě další podklady, týkající se ochrany a tvorby životního prostředí nebo jiných důležitých zájmů společnosti. Podkladem jsou rovněž lesní mapy. 3)

§ 3

Průzkumy a rozbory pro zpracování územně plánovací dokumentace

(1) Zpracovatel 4) územně plánovací dokumentace vyhodnotí podklady o ochraně lesního půdního fondu při zpracování průzkumů a rozborů; vyhodnocení znázorní jak v grafické, tak i textové části dokumentace průzkumů a rozborů . 5)

(2) U územně plánovací dokumentace velkého územního celku se provádí vyhodnocení pro celé řešené území a zahrnuje rozložení lesů v území , členění lesů podle kategorií 6) a lesní dopravní a meliorační síť.

(3) U územně plánovací dokumentace sídelního útvaru a zóny se vyhodnocení provádí pro celé řešené území a zahrnuje rozložení lesů v území, členění lesů podle kategorií, 6) věkovou a druhovou skladbu lesních porostů; u územně plánovací dokumentace zóny se vyhodnocení provádí až na jednotlivé pozemky.

§ 4

Hlavní požadavky na zpracování územně plánovací dokumentace

Při zpracování prognózního úkolu, územních a hospodářských zásad nebo programu výstavby 7) vyzve orgán územního plánování orgán státní správy lesního hospodářství příslušný k udělení souhlasu podle § 6, aby uplatnil požadavky z hlediska ochrany lesního půdního fondu a lesních porostů, záměry vyplývající z koncepce rozvoje lesního hospodářství a z lesních hospodářských plánů, zejména pokud jde o nezbytný rozsah lesů v území pro zajištění celospolečenských funkcí.

§ 5

Zpracování územně plánovací dokumentace

(1) Územně plánovací dokumentace musí kromě náležitostí stanovených předpisy o územním plánování obsahovat dále

a) údaje o celkovém rozsahu lesních pozemků, jejichž vynětí z lesního půdního fondu se předpokládá, a to v členění podle navrhovaného funkčního využití pozemků,

b) výhledový postup záboru lesní půdy, 8)

c) údaje o celkovém rozsahu pozemků určených k zalesnění včetně úvahy o jejich případné rekultivaci,

d) údaje o celkové rozloze lesních pozemků, u nichž se předpokládá omezení v jejich využívání, a to v členění podle jednotlivých druhů omezení,

e) zdůvodnění, že navrhovaná řešení územně plánovací dokumentace je z hlediska ochrany lesního půdního fondu a ostatních společenských zájmů nejvýhodnější,

f) u územního plánu zóny a územního projektu zóny se provede vyhodnocení ekonomické efektivnosti jednotlivých umisťovaných investic v e vztahu ke ztrátě lesního půdního fondu. 9)

(2) Navrhne-li výjimečně zpracovatel územně plánovací dokumentace, aby pro individuální rekreační chaty a objekty a rekreační objekty socialistických organizací byly vymezeny plochy, které jsou součástí lesního půdního fondu, musí být tato otázka při projednávání konceptu řešení 10) dohodnuta s ministerstvem lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky nebo s ministerstvem lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky. 11)

(3) Plochy pro individuální rekreační chaty a objekty a rekreační objekty socialistických organizací nelze vymezit v ochranných lesích a lesích zvláštního určení . 12)

§ 6

Souhlas s řešením územního plánu

(1) Orgány státní správy lesního hospodářství vydávají souhlas 13) s navrhovaným řešením územních plánů velkých územních celků, sídelních útvarů a zón, pokud se dotýkají lesního půdního fondu, při projednávání konceptu řešení. Souhlas může obsahovat podmínky, jimiž je zajišťována ochrana lesního půdního fondu a lesních porostů.

(2) Při projednávání návrhu územních plánů uvedených v odstavci 1 kontrolují orgány státní správy lesního hospodářství, zda návrh je v souladu s uděleným souhlasem a zda jsou v návrhu splněny podmínky, za kterých byl souhlas udělen.

(3) Pro udělení souhlasu si může orgán státní správy lesního hospodářství vyžádat stanovisko státní organizace lesního hospodářství, která dotčené lesy užívá, popřípadě v nich vykonává odbornou správu lesů.

§ 7

Územně plánovací podklady

Ustanovení § 2, 3, 5 a 6 platí přiměřeně i pro opatřování urbanistické studie, územního generelu a seznamu pozemků pro výstavbu rodinných domků.

§ 8

Územní rozhodování

(1) Územní rozhodnutí 14) na pozemky, které jsou součástí lesního půdního fondu, lze vydat jen na základě rozhodnutí, kterým se vydává souhlas orgánu státní správy lesního hospodářství. 15)

(2) Rozhodnutí o umístění stavby a o využití území na pozemky ve vzdálenosti do 50 metrů od kraje lesních pozemků 16) lze vydat jen se souhlasem orgánu státní správy lesního hospodářství. Tento souhlas je udělován v rámci územního řízení; podmínky, jimiž se zajišťuje ochrana lesního půdního fondu a lesních porostů, se zahrnují do územního rozhodnutí.


§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1978.


Ministr:

Ing. Šupka v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 16 a § 18 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

2) § 4 odst. 3 zákona č. 61/1977 Sb., o lesích.

3) § 18 vyhlášky MLVH ČSR č. 13/1978 Sb., o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a lesním hospodářském plánování, § 19 vyhlášky MLVH SSR č. 14/1978 Sb., o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a hospodářské úpravě lesů.

4) § 1 odst. 7 vyhlášky č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci.

5) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci.

6) § 23 zákona č. 61/1977 Sb., o lesích.

7) § 20 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
§ 20 vyhlášky č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci.

8) Příloha č. 3 vyhlášky č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci.

9) Sdělení federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj ze dne 15. 4. 1977 ke způsobu zkoumání ekonomické efektivnosti investic, které se mají dotknout lesní půdy - Zpravodaj FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR částka 3-4/1977.

10) § 25 až 27 vyhlášky č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci.

11) § 4 odst. 6 a 7 zákona č. 61/1977 Sb., o lesích.

12) § 23 zákona č. 61/1977 Sb., o lesích, § 1 vyhlášky MLVH ČSR č. 13/1978 Sb., o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a lesním hospodářském plánování, § 1 vyhlášky MLVH SSR č. 14/1978 Sb., o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a hospodářské úpravě lesů.

13) § 5 odst. 2 zákona č. 61/1977 Sb., o lesích.

14) § 39 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

15) § 5 odst. 3 zákona č. 61/1977 Sb., o lesích.

16) § 19 odst. 2 zákona ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.
§ 20 odst. 4 zákona SNR č. 100/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.

Přesunout nahoru