Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 114/1978 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o výměně zboží a platech mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou

Částka 26/1978
Platnost od 27.09.1978
Účinnost od 01.07.1978
Zrušeno k 01.05.2004 (14/2005 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

114

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 1. září 1978

o Dohodě o výměně zboží a platech mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou


Dne 1. června 1977 byla v Konakry podepsána Dohoda o výměně zboží a platech mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou. Dohoda vstoupila v platnost podle svého článku XIII dnem 1. července 1978.


Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

Krajčír v. r.


DOHODA

o výměně zboží a platech mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Guinejské republiky, vedeny přáním rozvíjet, upevnit a usnadnit obchodní vztahy mezi oběma zeměmi na základě rovnosti a vzájemných výhod, se dohodly takto:

Článek I

S cílem podpořit a usnadnit obchodní výměnu mezi oběma zeměmi si obě smluvní strany poskytnou vzájemně zacházení podle doložky nejvyšších výhod ve všem, co se dotýká obchodu mezi oběma zeměmi.

Zacházení podle doložky o nejvyšších výhodách se nevztahuje na

a) výhody, které jedna ze smluvních stran poskytuje nebo poskytne v budoucnosti sousedním zemím pro usnadnění pohraničního styku;

b) výhody vyplývající z celní unie nebo z mnohostranného seskupení obchodního a hospodářského charakteru, k nimž náleží nebo k nimž by mohla přistoupit jedna ze smluvních stran.

Článek II

K usnadnění rozvoje vzájemné výměny zboží jsou ty druhy zboží, které představují zvláštní zájem smluvních stran, uvedený v listinách "A" a "B", připojených k této Dohodě. Tyto listiny mají indikativní povahu.

Článek III

Příslušná místa obou smluvních stran budou v případě potřeby vydávat bez překážek potřebná oprávnění k dovozu a vývozu zboží, jež má být vyměněno v rámci této Dohody.

Článek IV

Platy za zboží a poskytnuté služby budou prováděny ve volně směnitelných měnách podle Protokolu o způsobu provádění platů mezi oběma zeměmi podepsaného dne 1. června 1977, který tvoří nedílnou součást této Dohody. Ustanovení tohoto Protokolu budou prováděna počínajíc dnem 1. července 1977.

Článek V

Kontrakty na dodávky zboží a poskytování služeb v rámci této Dohody budou uzavírány mezi organizacemi zahraničního obchodu, jakožto nezávislými právnickými osobami a jinými nezávislými právnickými osobami oprávněnými podle československého práva k provádění zahraničně obchodní činnosti na jedné straně, a organizacemi a právnickými a fyzickými osobami oprávněnými provozovati obchod v Guinejské republice, na straně druhé.

Článek VI

Smluvní strany vyjmou z povinnosti zaplatit clo a jiné poplatky vzorky zboží všeho druhu pocházející z území druhé smluvní strany za podmínky, že vzorky slouží pouze k získání objednávek na zboží reprezentované těmito vzorky a nejsou samy předmětem obchodu a dále že tyto vzorky odpovídají normám stanoveným vnitřními celními předpisy.

Rovněž tak budou vyjmuty z povinnosti placení cla a jiných daní a poplatků při dovozu a vývozu katalogy, ceníky a náborové obchodní a turistické materiály.

Článek VII

Každá smluvní strana umožní druhé smluvní straně dočasný dovoz

a) předmětů určených ke zkouškám a pokusům,

b) předmětů určených pro výstavy, soutěže, veletrhy atd.,

c) drobných nástrojů určených k montážním pracím,

d) předmětů dovážených v rámci ustanovení týkajících se vědeckotechnické spolupráce,

e) propagačních filmů obchodních a turistických,

f) vyvážených nebo dovážených kontejnerů na zboží.

Článek VIII

S cílem podpořit rozvoj obchodních styků mezi oběma zeměmi každá ze smluvních stran poskytne ve své zemi druhé smluvní straně potřebnou pomoc při účasti na veletrzích a při organizaci obchodních výstav.

Článek IX

Obě smluvní strany si poskytnou vzájemně všemožné úlevy při průvozu zboží druhé smluvní strany přes jejich území.

Článek X

Smíšená komise složená ze zástupců obou smluvních stran bude dohlížet na provádění této Dohody a bude oprávněna k případným změnám a doplněním přiložených zbožových listin. Komise bude moci navrhovat všechna vhodná opatření k usnadnění rozvoje vzájemné výměny zboží. Komise se bude scházet na žádost jedné nebo druhé smluvní strany v nejkratší možné době střídavě v Praze a v Konakry.

Článek XI

Dohoda o výměně zboží a platech mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Guinejské republiky, podepsaná v Praze 3. července 1959, jakož i všechny dodatkové protokoly k této Dohodě pozbudou platnosti dnem, kdy vstoupí v platnost tato Dohoda.

Článek XII

Ustanovení této Dohody zůstanou závazná i po skončení její platnosti, pokud jde o kontrakty uzavřené v době její platnosti, které však nebyly plně realizovány do dne, kdy platnost této Dohody skončí.

Článek XIII

Tato Dohoda podléhá schválení příslušných míst v souladu s ústavními předpisy platnými v každé z obou zemí. Vstoupí v platnost dnem výměny nót o jejím schválení.

Sepsáno v Konakry dne 1. června 1977 ve dvou vyhotoveních ve francouzském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Vladimír Loskot v. r.

Za vládu

Guinejské republiky:

Soriba Touré v. r.

LISTINA "A"

československé vývozy do Guinejské republiky

- Mléčné výrobky

- Chmel

- Antracit

- Slad

- Koksovatelné uhlí

- Koks

- Cukr

- Celulóza

- Papír (včetně novinového papíru)

- Sanitní výrobky

- Chemické výrobky

- Farmaceutické výrobky

- Textil

- Vlákna bavlněná, umělohedvábná, hedvábná a šicí nitě

- Sportovní potřeby

- Sportovní a lovecké zbraně

- Tabulové sklo, okenní sklo a zrcadla

- Sklo osvětlovací, laboratorní, technické a stolní

- Hutnické a metalurgické výrobky

- Železářské výrobky

- Přístroje a potřeby pro domácnost

- Petrolejové a větruvzdorné lampy

- Porcelán a keramika pro domácnost

- Tiskařské stroje

- Elektropotřeby a elektropřístroje

- Ocelové konstrukce

- Stroje, přístroje, zařízení a náhradní díly

- Vědecké přístroje

- Radiopřijímače, televizory, magnetofony a náhradní díly

- Obráběcí stroje

- Žáruvzdorné výrobky

- Osobní automobily a náhradní díly

- Zemědělské stroje a přístroje a náhradní díly

- Motocykly a náhradní díly

- Sportovní letadla a náhradní díly

- Vagóny a jejich části

- Pneumatiky a vzdušnice

- Transportní pásy a další gumové výrobky

- Kancelářské a školní potřeby

- Glukóza

- Různé

LISTINA "B"

guinejské vývozy do Československa

- Jižní ovoce

- Mango

- Olejové esence

- Ovocné šťávy a koncentráty

- Potravinové konzervy

- Koncentráty neželezných kovů

- Železná ruda

- Chemické výrobky

- Kosmetické výrobky

- Kůže a kožené výrobky

- Artisanát

- Filmy, časopisy, knihy, známky, gramodesky

- Bauxit

- Kysličník hlinitý

- Banány

- Palmojádro

- Palmojádrové pokrutiny

- Chinin

- Kulatina

- Zpracované dřevo a překližky

- Přírodní vlákna

- Rudy neželezných kovů

- Živá zvířata

- Exotičtí ptáci

- Zlato a průmyslové diamanty

- Různé

Přesunout nahoru