Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 108/1978 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Perú

Částka 24/1978
Platnost od 15.09.1978
Účinnost od 03.05.1978
Zrušeno k 04.03.1996 (133/1996 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

108

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 14. září 1978

o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Perú

Dne 25. února 1977 byla v Limě podepsána Obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Perú. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XIII dne 3. května 1978.

Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.

Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.

OBCHODNÍ DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Perú

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Perú, dále označované jako smluvní strany, majíce na zřeteli pouta přátelství, která spojují obě země, a vzájemné přání upevnit své hospodářské vztahy a vyrovnat vzájemný obchod s cílem konsolidovat, zvýšit a diversifikovat tyto vztahy na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti, dohodly se uzavřít tuto obchodní dohodu:

Článek I

Smluvní strany si ve svých obchodních vztazích poskytnou zacházení podle doložky nejvyšších výhod v souladu s článkem I a dalšími ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu, jejímiž členy jsou obě země.

Ustanovení tohoto článku se nebudou vztahovat na výhody, osvobození a výsady poskytnuté kteroukoliv ze smluvních stran

a) sousedním zemím za účelem usnadnění pohraničního obchodu,

b) třetím zemím v důsledku svého členství v oblastech volného obchodu, v celních uniích nebo jiných ekonomických integračních seskupeních.

Článek II

Berouce v úvahu možnosti a potřeby národního hospodářství obou zemí, jakož i potřebu zajistit stabilní zásobování svých ekonomik, obě smluvní strany se dohodly všemi dostupnými prostředky podporovat příslušné podniky nebo organizace svých zemí v uzavírání kontraktů o dodávkách zboží a služeb s cílem dosáhnout postupně dynamičtější a vyrovnanější výměny zboží mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Perú.

Článek III

Smluvní strany se dohodly, že budou podporovat uzavírání dlouhodobých obchodních kontraktů mezi příslušnými podniky nebo organizacemi obou zemí.

Článek IV

Výrobky vyvezené v rámci této dohody budou určeny pro vnitřní spotřebu nebo zpracování v zemi dovozce. Reexport zboží bude přípustný jen s předchozím a výslovným souhlasem příslušných orgánů nebo organizací země vývozce.

Článek V

Obchodní transakce v rámci této dohody se budou uskutečňovat mezi československými organizacemi oprávněnými k zahraničně obchodní činnosti jakožto nezávislými právnickými osobami na jedné straně a peruánskými právnickými a fyzickými osobami na straně druhé, s přihlédnutím ke světovým cenám.

Článek VI

Smluvní strany přijmou potřebná opatření v souladu s vlastními předpisy a s mezinárodními dohodami podepsanými oběma smluvními stranami, aby při obchodních operacích chránily na svých územích výrobky pocházející od druhé smluvní strany před všemi formami nekalé soutěže a za tímto účelem zabrání dovozu a zamezí výrobě, oběhu nebo prodeji výrobků, které by nesly značku, pojmenování, nápisy nebo jakékoliv jiné znaky, nesprávně označující původ, druh nebo povahu výrobků.

Článek VII

Obě smluvní strany s cílem usnadnit a zvýšit vzájemnou obchodní výměnu budou vzájemně podporovat, v rámci zákonů a předpisů platných ve svých zemích, účast na veletrzích a výstavách, ať trvalých či příležitostných a poskytnou potřebnou podporu pro uskutečnění těchto akcí.

Článek VIII

Smluvní strany si budou v souladu se svými zákony a předpisy poskytovat potřebná usnadnění pro:

a) dovoz vzorků a zboží bez komerční hodnoty a propagačních obchodních materiálů;

b) dovoz zařízení určeného k pokusům, zkouškám a vědeckotechnickému výzkumu na základě předem dohodnutých programů;

c) dovoz do vázaného oběhu zboží určeného pro stálé nebo dočasné veletrhy a výstavy;

d) dovoz do vázaného oběhu nástrojů a zařízení určeného k montáži nebo opravám;

e) dovoz do vázaného oběhu kontejnerů, které budou použity při uskutečňování obchodní výměny.

Článek IX

Ustanovení této dohody nebudou vykládána jako překážky pro přijímání a uskutečňování opatření určených k:

a) aplikaci zákonů a předpisů o bezpečnosti;

b) regulaci dovozů a vývozů zbraní, munice a jiného válečného materiálu;

c) ochraně národního majetku hodnoty umělecké, historické a archeologické;

d) označení jakosti výrobků a sanitárních norem.

Článek X

Všechny platy mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Perú, související s touto dohodou, se budou provádět ve volně směnitelných měnách.

Článek XI

Za účelem dosažení cílů této dohody se obě smluvní strany dohodly periodicky zajišťovat prostřednictvím svých příslušných podniků nebo organizací vzájemné informace o svých dodacích možnostech a nákupních požadavcích.

Článek XII

Smluvní strany se dohodly, že Smíšená komise bude dohlížet na plnění ustanovení této dohody.

Článek XIII

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny nót potvrzujících její schválení podle příslušných zákonných předpisů platných v každé zemi.

Článek XIV

Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu pěti let ode dne, kdy vstoupí v platnost, a bude automaticky prodlužována vždy o další jeden rok, pokud ji jedna ze smluvních stran výslovně nevypoví nejméně šest měsíců před uplynutím příslušného období platnosti.

Článek XV

Ukončení platnosti této dohody nebude mít vliv na kontrakty uzavřené v jejím rámci, které zůstanou v platnosti až do svého splnění.

Sepsáno v Limě dne 25. února 1977 ve dvou původních vyhotoveních ve španělském jazyce.

Za vládu ČSSR:

Ing. Jaroslav Jakubec

náměstek ministra zahraničního obchodu

Za vládu Republiky Perú:

Velvyslanec José de La Puente Radbill

ministr zahraničních věcí

Přesunout nahoru