Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 107/1978 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Španělským královstvím o obchodní výměně a rozvoji hospodářské a průmyslové kooperace

Částka 24/1978
Platnost od 15.09.1978
Účinnost od 05.05.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

107

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 16. srpna 1978

o Dlouhodobé dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Španělským královstvím o obchodní výměně a rozvoji hospodářské a průmyslové kooperace


Dne 12. prosince 1977 byla v Madridu podepsána Dlouhodobá dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Španělským královstvím o obchodní výměně a rozvoji hospodářské a průmyslové kooperace. Dohoda vstoupila v platnost podle svého článku XI dnem 5. května 1978.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DLOUHODOBÁ DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Španělským královstvím o obchodní výměně a rozvoji hospodářské a průmyslové kooperace

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Španělského království

- vedeny přáním rozvíjet a co nejvíce usnadňovat vzájemné hospodářské styky a zvláště obchodní výměnu a hospodářskou a průmyslovou kooperaci mezi oběma zeměmi,

- usilujíce o plnější využívání možností, které vyplývají z rozvoje jejich ekonomik ke zvýšení obchodní výměny a hospodářské a průmyslové kooperace,

- majíce na zřeteli, že obě země jsou členy Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT),

- uznávajíce užitečnost uplatňování dlouhodobých úprav k dosažení trvalejší perspektivy obchodních styků a hospodářské a průmyslové kooperace,

se dohodly takto:

Článek I

Aby dosáhly cílů této Dohody, obě smluvní strany se dohodly zajistit - v duchu rovnosti a vzájemnosti - harmonický a rozumně vyvážený rozvoj své obchodní výměny a hospodářské a průmyslové kooperace, jakož i svých celkových vzájemných hospodářských styků.

Proto strany co nejvíce usnadní provádění této Dohody a přijmou k tomu všechna nezbytná opatření.

Článek II

K dosažení cílů této Dohody a k zabezpečení vzájemných nejvýhodnějších podmínek pro rozvoj hospodářských styků mezi oběma zeměmi obě smluvní strany znovu potvrzují, že ve vzájemných hospodářských stycích jako smluvní strany GATT si poskytnou zacházení podle doložky nejvyšších výhod s okamžitou účinností. Doložka nejvyšších výhod a jiná pravidla upravující výměnu zboží mezi oběma zeměmi se budou uplatňovat v souladu s ustanoveními zmíněné Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT).

Článek III

Obě smluvní strany v souladu s mezinárodními dohodami, jejímiž jsou členy, si vzájemně poskytnou nezbytná ulehčení při dovozech na celní záznam nebo při zušlechťovacím styku u zboží a výrobků druhé smluvní strany.

Článek IV

Příslušné podrobnosti obchodní výměny předvídané v této Dohodě budou stanovovány v ročních protokolech, které bude sjednávat Smíšená komise ustavená podle článku X této Dohody majíc na zřeteli přání obou stran zvyšovat vzájemnou roční obchodní výměnu a podporovat její stabilitu tím, že její členitost bude v souladu s obecnou skladbou obchodu obou zemí v době platnosti této Dohody.

Článek V

Dovoz a vývoz zboží mezi oběma zeměmi se bude uskutečňovat podle ustanovení této Dohody a kontraktů uzavřených mezi československými organizacemi a španělskými fyzickými a právnickými osobami oprávněnými k zahraničně obchodní činnosti.

Článek VI

1. Obě strany si budou vzájemně uznávat zdravotní, veterinární a fytopatologická osvědčení a jakostní rozbory vystavené příslušnými úřady obou zemí, které stanoví, že výrobky přicházející ze země, jež uvedené osvědčení nebo rozbory vystavila, odpovídají vnitřním předpisům země původu.

2. Každá z obou smluvních stran má právo přikročit, pokud to bude pokládat za vhodné, k nutným zkouškám, i když shora uvedené dokumenty budou předloženy.

Článek VII

1. Obě smluvní strany uznávající důležitost, kterou má hospodářská a průmyslová kooperace pro rozvoj hospodářských styků, budou v souladu se zákony a předpisy platnými v obou zemích podporovat

a) rozvoj spolupráce mezi podniky, československými a španělskými hospodářskými a průmyslovými organizacemi v různých oblastech jak v obou zemích, tak na třetích trzích

b) pokračování činnosti pracovních skupin pro kooperaci ustavených v rámci Dlouhodobé dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska o obchodních stycích z 5. října 1971, popřípadě pracovních skupin pro kooperaci, které budou zřízeny v budoucnu

c) výměnu průmyslových práv (licence, patenty, technologické informace atd.) mezi institucemi a podniky obou zemí v rámci příslušných předpisů obou zemí

d) výměnu informací o zaměření hospodářského rozvoje svých zemí, jakož i o investičních záměrech, u kterých by bylo možno dosáhnout společné účasti

e) zřizování stálých zastoupení podniků nebo obchodních firem druhé země v příslušných zemích, vysílání obchodních a průmyslových misí, účasti na mezinárodních veletrzích obou zemí a organizování obchodních výstav.

2. Kontrakty na průmyslovou kooperaci, které vyžadují udělení licencí nebo jakéhokoliv jiného dovozního povolení, budou podmíněny schválením československých úřadů a udělením dovozních licencí španělskými úřady. Úřady obou zemí v těchto kooperačních případech budou co nejvíce podporovat udělování licencí nebo jakéhokoliv jiného nezbytného dovozního povolení a tyto licence budou udělovány bez množstevních omezení, v souladu s podmínkami příslušných kontraktů.

Článek VIII

Jako průmyslová kooperace budou posuzovány především tyto činnosti:

a) výměna součástek, prvků strojů a zařízení za účelem společné výroby nebo obchodu vykonávaného popřípadě pod společnou značkou konečného výrobku

b) dodávka souprav nebo dílců vyrobených jednou ze stran podle dokumentace dodané druhou stranou, která potom obchoduje s finálním výrobkem

c) zušlechťovací činnost, na které mají obě strany společný zájem

d) výměna zkušeností v oblasti normalizace, standardizace a kvality výroby, organizace práce, zavádění vynálezů, novinek a zlepšovacích návrhů v průmyslovém procesu a technických informací

e) postupování licencí zejména v případech vzájemných dodávek prvků vyrobených podle těchto licencí

f) výměna patentů a technologických postupů nebo jejich postoupení za podmínek dohodnutých zainteresovanými institucemi a podniky

g) výstavba určitých průmyslových celků představujících společný zájem obou ekonomik, z kterých výjimečně část výroby byla dovážena z jiné země, zvláště když se jedná o doplňující výrobu, anebo prodávána na třetí trhy průmyslovými firmami a organizacemi druhé strany, a to takovým způsobem, aby se uvolnily vlastní zdroje pro zajištění financování do výše hodnoty zařízení a poskytnutých služeb.

Článek IX

Platby, vyplývající z transakcí uskutečňovaných v rámci této Dohody, se budou provádět ve volně směnitelných měnách podle platných předpisů každé země.

Článek X

Obě smluvní strany ustavují Smíšenou komisi, která se bude scházet na plenárních zasedáních jednou do roka, střídavě v Československé socialistické republice a Španělsku a která se sejde na zvláštním zasedání vždy, když o to jedna z obou stran požádá.

Komise bude podrobně usměrňovat předpoklady obchodní výměny, které budou zahrnuty do ročních protokolů.

Smíšená komise bude podporovat vývoj kooperace a nástrojů k jejímu podněcování a současně vymezovat konkrétní úseky, které bude třeba na poli hospodářské a průmyslové kooperace mezi oběma podniky podněcovat.

Článek XI

Tato Dohoda se bude prozatímně uplatňovat od data podpisu a vstoupí v platnost dnem, kdy si smluvní strany potvrdí výměnou nót, že byla splněna ústavní opatření o uzavírání a vstupu v platnost mezinárodních dohod.

Dnem podpisu této Dohody skončí platnost Dlouhodobé dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska o obchodních stycích z 5. října 1971.

Tato Dohoda bude mít platnost tři roky ode dne vstupu v platnost. Po ukončení uvedené lhůty se bude dohoda automaticky prodlužovat o jednoroční období, pokud nebude písemně vypovězena kteroukoliv z obou stran tři měsíce před koncem každého prodloužení.

Ukončení platnosti této Dohody nebude mít vliv na platnost a provádění kontraktů uzavřených v rámci této Dohody.

Sepsáno v Madridu 12. prosince 1977 ve dvou vyhotoveních, v českém a španělském jazyce, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

Za vládu Španělského království:

Garcia Diez v. r.

Přesunout nahoru