Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 103/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.), o provozu na silnicích

Částka 23/1978
Platnost od 05.09.1978
Účinnost od 01.10.1978
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

103

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva vnitra

ze dne 21. srpna 1978,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.), o provozu na silnicích

Federální ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s federálním ministerstvem dopravy, ministerstvem vnitra České socialistické republiky, ministerstvem vnitra Slovenské socialistické republiky a ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 16 odst. 1 písm. a) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 13/1956 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.), o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje takto:

1. V § 90 se vypouští odstavec 1. Dosavadní odstavce 2, 3, 4 a 5 se označují jako odstavce 1, 2, 3 a 4.

2. § 90 odst. 2 zní:

"(2) Státní poznávací značku tvoří série dvou nebo tří písmen a čtyřmístné číslo.".

3. § 91 odst. 1 písm. a), b) a c) zní:

"a) u osobních automobilů, dodávkových automobilů s užitečnou hmotností do 900 kg, motocyklů, motorových tříkolek a vozíků pro invalidy a u přívěsů těchto vozidel černými písmeny a číslicemi na bílém podkladě,

b) u nákladních automobilů, autobusů, speciálních vozidel, traktorů, motorových pojízdných pracovních strojů a jejich přípojných vozidel černými písmeny a číslicemi na žlutém podkladě,

c) u vozidel, jejichž držitelé jsou cizinci, žlutými písmeny a číslicemi na modrém podkladě.".

4. § 91 odst. 4 zní:

"(4) Tvar a rozměry tabulky se státní poznávací značkou, jakož i tvar a rozměry písmen a číslic a jejich uspořádání stanoví ministerstvo vnitra, které může podle potřeby nařídit hromadnou výměnu státních poznávacích značek.".

5. V § 92 odst. 1 poslední věta zní:

"Vpředu je tabulka umístěna uprostřed vozidla; vzadu u osobních automobilů, přívěsů za osobní automobily, u autobusů a jejich přívěsů uprostřed, u nákladních automobilů, traktorů, přívěsů a návěsů na levé straně vozidla.".

6. V § 92 odst. 3 poslední věta zní:

"Přívěsné vozíky k motocyklům opatří držitel vozidla vzadu namalovanou státní poznávací značkou shodnou se státní poznávací značkou tažného vozidla.".

7. V § 92 se vypouštějí odstavce 4 a 5 a dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 4 a 5.

8. § 92 odst. 5 zní:

"(5) V odůvodněných případech může orgán schvalující technickou způsobilost vozidla nebo příslušný dopravní inspektorát povolit jiné umístění státní poznávací značky. Povolení musí být zaznamenáno v technickém průkazu a v osvědčení o technickém průkazu.".

9. § 93 odst. 1 zní:

"(1) Motorová vozidla členů cizích zastupitelských úřadů v Československé socialistické republice, kteří požívají diplomatické imunity a výsady, nebo vozidla osob, které jsou jim postaveny na roveň, musí být opatřena u státní poznávací značky vpředu i vzadu ještě oválnou značkou s písmeny CD nebo CC. Pro provedení této značky platí ustanovení § 91 odst. 1 písm. c).".

10. § 93 odst. 3 zní:

"(3) Motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, jichž má být užito k jízdě do ciziny, musí být opatřena mezinárodní značkou pro Československou socialistickou republiku. Tato značka se skládá z písmen CS v černé barvě vysokých nejméně 80 mm a o šířce čar nejméně 10 mm; písmena jsou provedena na bílém podkladě tvaru elipsy, jejíž vodorovná osa je dlouhá nejméně 175 mm a svislá osa nejméně 115 mm. Značka musí být na vozidle umístěna vzadu na dobře viditelném místě, pokud možno kolmo k podélné ose vozidla.".

11. V § 93 se vypouští odstavec 4.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1978.


Ministr:

Doc. Dr. Obzina, CSc. v. r.

Přesunout nahoru