Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 10/1978 Sb.Vyhláška předsedy Státní banky československé o platebním styku a zúčtování na účtech organizací

Částka 2/1978
Platnost od 27.01.1978
Účinnost od 01.03.1979
Zrušeno k 01.10.1991 (386/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

10

VYHLÁŠKA

Předsedy Státní banky československé

ze dne 24. ledna 1978

o platebním styku a zúčtování na účtech organizací

Předseda Státní banky československé stanoví podle § 7 odst. 5 zákona č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé, a k provedení hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a doplněném zákonem č. 144/1975 Sb.:


§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Touto vyhláškou se upravuje tuzemský platební styk socialistických organizací (dále jen "organizace") a zúčtování na jejich účtech u Státní banky československé (dále jen "banka").

(2) Ustanovení této vyhlášky platí i pro tuzemský platební styk organizací prováděný prostřednictvím jiných peněžních ústavů a orgánů, pro vedení účtů, popř. podúčtů organizací a zúčtování na nich u jiných peněžních ústavů; platí též pro platební styk a vedení účtů (podúčtů) jiných než socialistických organizací, majících účty v bance a pro zúčtování na nich, pokud právní předpisy upravující peněžní služby občanům 1) neobsahují odchylnou úpravu.

ČÁST PRVNÍ

Zřizování a vedení účtů a zúčtování na účtech organizací

§ 2

(1) Pobočky, popř. jiné organizační jednotky banky (dále jen "pobočky") zřizují organizacím účty, popř. podúčty na základě dohody uzavřené mezi bankou a organizací. Bližší podmínky o zřizování účtů a podúčtů stanoví Všeobecné podmínky Státní banky československé pro vedení účtů organizací a pro provádění platebního styku (dále jen "podmínky banky").

(2) Dohody se neuzavírají o účtech, popř. podúčtech zřízených organizacím povinně podle právních předpisů, na základě opatření příslušného ústředního orgánu nebo k zajištění výkonů funkcí banky.

§ 3

(1) Pobočky provádějí platby, popř. jiná zúčtování na účtech organizací zásadně na podkladě příkazů plátců; na podkladě příkazů příjemců jen v případech stanovených touto vyhláškou.

(2) Podkladem pro vyhotovení příkazů organizací jsou zejména faktury, doklady nahrazující fakturu, 2) splátkové listy, 3) pravomocná a vykonatelná rozhodnutí orgánů hospodářské arbitráže, soudu nebo jiného státního orgánu, jakož i jiné doklady, kterými věřitel vyčísluje pohledávky a požaduje jejich zaplacení, např. vyúčtování a dobropisy.

(3) Pobočky mohou provádět na vrub účtu bez příkazu nebo souhlasu jeho majitele úhrady k vyrovnání splatných úvěrů, k zúčtování úroků, poplatků při provádění bankovních operací, náhrad bankovních výloh, jakož i jejich paušálů, a to mimo pořadí. Úhrady na vrub účtu bez příkazu jeho majitele mohou pobočky provádět též, jsou-li k tomu zmocněny právními předpisy nebo dohodou s majitelem účtu. O každé takové úhradě informují pobočky organizace vyúčtováním.

§ 4

(1) Organizace dávají pobočkám příkazy

a) písemnou formou,

b) médiem přímo použitelným pro další zpracování v bance - např. děrnou nebo magnetickou páskou (dále jen "kompatibilní média"),

c) dálkovým přenosem dat.

(2) Organizace dává příkazy na vrub nebo ve prospěch svého účtu pobočce, která vede její účet, přímo nebo prostřednictvím organizace provádějící výpočetní služby.

§ 5

Příkazy musí mít náležitosti předepsané bankou a být i jinak v souladu s ustanoveními podmínek banky. Údaje nad rámec předepsaných náležitostí příkazů si organizace sdělují přímo. Podmínky banky stanoví, ve kterých případech jsou příkazci při platbách na běžné (sporožirové) účty nebo na vkladní knížky občanů u státních spořitelen nebo u jiného peněžního ústavu (dále jen "peněžní ústavy") povinni zasílat těmto peněžním ústavům a příjemcům bližší údaje ve zvláštní zprávě (avizu).

§ 6

(1) Platebními doklady pro písemné příkazy při bezhotovostních platbách jsou zpravidla příkazy k úhradě nebo příkazy k inkasu. V jednom příkazu k úhradě nebo k inkasu nelze slučovat příkazy s různým dnem požadované splatnosti. 4)

(2) Platební styk vyplývající ze zúčtování devizových prostředků uhrazovaných do zahraničí a docházejících ze zahraničí se řídí devizovými předpisy a zákoníkem mezinárodního obchodu, zpravidla za použití zvláštních platebních podmínek, forem a dokladů podle požadavků devizových bank. Rovněž i zúčtování vyplývající z nákupu a prodeje valut a deviz se řídí devizovými předpisy za použití dokladů podle požadavků devizových bank.

(3) Písemné příkazy plátců podepisují dvě osoby bez ohledu na pořadí, v jakém jsou uvedeny v podpisových vzorech pro disponování s prostředky na účtech organizace (dále jen "podpisové vzory"). Pobočky zkoumají, zda podpisy na těchto příkazech odpovídají podpisovým vzorům. Podmínky banky stanoví, kdy na písemných příkazech postačí jen jeden podpis.

(4) Písemné příkazy příjemců se opatřují podpisem osoby odpovědné za vystavení příkazu; pobočky však správnost těchto podpisů nezkoumají. Výjimku činí písemné příkazy příjemců podle § 24 odst. 1 písm. c), které musí být podepisovány dvěma osobami podle podpisových vzorů.

(5) Na písemných příkazech příjemců týkajících se pohledávek vystavených na podkladě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí nebo zvláštního předpisu [příkaz k vybrání podle § 24 odst. 1, písm. b)] vyznačuje věřitelská organizace též číslo a datum pravomocného a vykonatelného rozhodnutí a název a sídlo orgánu, který je vydal, nebo odvolání na zvláštní předpis opravňující příjemce k použití příkazu k vybrání. K těmto příkazům se žádné doklady nepřikládají. Pobočka nekontroluje oprávněnost použití uvedených příkazů. Příkazy k vybrání nelze provádět kompatibilními médii a dálkovým přenosem dat.

§ 7

(1) Příkazy dané kompatibilními médii a dálkovým přenosem dat se uskutečňují jakožto příkazy plátců a příkazy příjemců na základě dohody uzavřené mezi organizací a bankou.

(2) Pobočky zúčtovávají příkazy podle odstavce 1, pokud způsob a forma předání a jejich obsah odpovídají podmínkám sjednaným dohodou, a to podle dat, která jim došla a byla přijata počítačem banky k dalšímu zpracování.

(3) Předkládá-li organizace pobočce příkazy kompatibilními médii či dálkovým přenosem dat, a to ať přímo či prostřednictvím pověřené organizace, mohou být podpisy za organizaci nahrazeny dohodnutým kódem. Organizace je povinna zajistit taková opatření, aby tohoto způsobu udělování příkazů nemohlo být zneužito.

§ 8

(1) Pobočky informují organizace o zúčtování plateb výpisy z účtů nebo zvláštními sestavami (dále jen "zpráva o zúčtování") s případnými souhrnnými doklady ve formě soupisek (dále jen "soupiska"), popř. výstupními médii, a to buď při každém pohybu na účtě nebo po dohodě s organizacemi v určitých obdobích, či dálkovým přenosem dat. Předávání zpráv o zúčtování výstupními médii nebo dálkovým přenosem dat lze provádět jen na základě předchozí dohody organizace s pobočkou.

(2) Ke zprávám o zúčtování týkajícím se platebního styku a zúčtování podle § 6 odst. 2 obdrží organizace příslušné doklady s informacemi odpovídajícími formě zúčtování.

(3) Pokud organizace nemohou účtovat přímo podle údajů uvedených ve zprávách o zúčtování a soupiskách, mohou požádat pobočku, aby pro ně vyhotovovala navíc jednotlivé doklady, obsahující stejné údaje jako položky v soupiskách, a to jen k platbám provedeným z podnětu jiných příkazců (s výjimkou plateb prostřednictvím pošt, ke kterým obdrží doklady od orgánů spojů přímo).

ČÁST DRUHÁ

Lhůty v platebním a zúčtovacím styku

§ 9

(1) Příkazy týkající se úhrad zasílají (předkládají) organizace pobočkám ihned po provedené kontrole správnosti faktur nebo jiných dokladů, které jsou podkladem k vystavení příkazů. Organizace jsou povinny uskutečňovat tuto kontrolu tak, aby příkazy k úhradě obdržely pobočky co nejdříve, nejpozději dva pracovní dny (u investičních dodávek tři pracovní dny) před uplynutím lhůty splatnosti pohledávek, stanovené nebo dohodnuté podle zvláštních předpisů. Dohody o platebních lhůtách organizace pobočkám neoznamují a banka jejich dodržování nesleduje.

(2) Příkazy, týkající se inkas podle § 24 odst. 1 písm. a) jsou organizace povinny zasílat (předkládat) pobočkám týž den, kdy odesílají faktury (vyrovnávkové seznamy) odběratelům (přepravcům).

(3) Pobočky zúčtují proveditelné příkazy zásadně v den splatnosti, který příkazce na nich uvedl, pokud je obdrží nejpozději dva pracovní dny (u investičních dodávek tři pracovní dny) před tímto dnem. Obdrží-li je po této lhůtě, zúčtuje je pobočka nejpozději příští pracovní den (u investičních dodávek tři pracovní dny) po jejich obdržení.

(4) Neuvede-li organizace na příkazu den splatnosti, pobočka takový příkaz, je-li proveditelný, zúčtuje týž, nejpozději příští pracovní den (u investičních dodávek tři pracovní dny) po jeho obdržení.

(5) Banka je oprávněna, budou-li jí proveditelné příkazy dávány kompatibilními médii nebo dálkovým přenosem dat [§ 4 odst. 1 písm. b) a c)], povolit v dohodách, uzavřených podle § 7 odst. 1, kratší lhůty než jsou uvedeny v odstavcích 1, 3 a 4.

(6) Proveditelné příkazy k úhradě nebo k inkasu znějící na částky nižší než 1000 Kčs zúčtovávají pobočky týž, nejpozději příští pracovní den po jejich obdržení, a to i v případě, byla-li na nich vyznačena jejich splatnost.

(7) Plátce není v prodlení s placením, je-li částka odepsána z jeho účtu ve lhůtě splatnosti pohledávek stanovené nebo dohodnuté podle zvláštních předpisů.

(8) Uvede-li organizace na příkazu jako den splatnosti příkazu den pracovního klidu 5) nebo pracovního volna, zúčtuje pobočka takový příkaz příští pracovní den, pokud podmínky banky nestanoví, ve kterých případech se příkaz zúčtuje v předchozí pracovní den.

(9) Sobota, je-li v bance dnem pracovního volna, se nepovažuje z hlediska lhůt uvedených v této vyhlášce pro úkony banky za pracovní den.

(10) Banka koncem roku stanoví, do jaké lhůty mají být proveditelné písemné příkazy předloženy pobočkám, aby mohly být zúčtovány ještě ve starém roce.

(11) Odepsání z účtu i připsání na účet se z hlediska počítání lhůt považují za samostatná zúčtování.

§ 10

(1) Lhůty podle § 9 stanovené pro pobočky se nevztahují na případy, kdy pobočky uplatní kontrolní oprávnění banky. 6)

(2) Je-li v důsledku kontroly banky zúčtován příkaz organizace po lhůtě splatnosti pohledávky, platí organizace poplatek z prodlení za dobu, po kterou byl příkaz neproveditelný. 7)

ČÁST TŘETÍ

Práva a povinnosti banky

§ 11

Pobočky zúčtovávají proveditelné příkazy organizací jen do výše volných prostředků (limitu) plátců, vykázaných jim pobočkou v poslední zprávě o zúčtování, pokud je odesílána každý den, kdy je na účtě (podúčtě) prováděno jakékoli zúčtování, jinak do výše volných prostředků podle stavu na účtě (podúčtě) v pracovní den předcházející dni provedení plateb. Pobočka je však oprávněna provádět platby i z prostředků, které jsou zúčtovávány ve prospěch účtů organizací v den provedení plateb. Volnými prostředky nejsou prostředky vázané pro jiný účel (§ 14 odst. 6).

§ 12

(1) Pobočky zasílají, popř. předávají zprávy o zúčtování (§ 8 odst. 1) organizacím příští pracovní den po zúčtování nebo ve lhůtách dohodnutých s organizacemi. V termínech stanovených v podmínkách banky mohou v dohodě s organizacemi uvádět ve zprávách o zúčtování též údaje o neprovedených platebních dokladech u nich evidovaných.

(2) Pobočky vyhotovují oznámení o výši zůstatků na účtech (podúčtech) organizací k poslednímu dni v roce po vypořádání zůstatků účtů státního rozpočtu s příslušným ministerstvem financí a zasílají je organizacím do 4 pracovních dnů po poslední lhůtě stanovené pro vyřízení reklamací bankou příslušnými předpisy. 8) Správnost zůstatků potvrzují organizace do 14 kalendářních dnů po odeslání tohoto oznámení pobočkami, nebo v téže lhůtě uplatňují námitky. Neobdrží-li pobočky v uvedené lhůtě potvrzení správnosti zůstatků účtů ani námitky, považují zůstatky účtů pro účely inventarizace za schválené.

§ 13

Zjistí-li banka, že příkazy neodpovídají ustanovením právních předpisů, popř. podmínkám banky, nezúčtovává je a vrací je příkazci.

§ 14

(1) Při nedostatku prostředků na účtě (vyčerpání stanoveného limitu) zúčtovávají pobočky příkazy postupně, jak to prostředky na účtě (limit) dovolí, pokud pro jednotlivé příkazy neurčí příkazce při jejich předložení (zaslání) přednostní pořadí. Příkazce může změnit jím dříve určené pořadí plateb nejpozději dva pracovní dny přede dnem splatnosti příkazu. U příkazů neproplacených pro nedostatek prostředků a v bance evidovaných může organizace pořadí změnit dodatečně za předpokladu, že příkaz není dosud realizován. Pobočka v těchto případech změní pořadí příkazu do tří pracovních dnů po obdržení oznámení organizace o určení pořadí plateb. Způsob udělování příkazů k přednostním platbám stanoví podmínky banky. Při více příkazech k přednostnímu pořadí zúčtovává pobočka tyto příkazy v pořadí podle na nich vyznačené splatnosti, u příkazů bez splatnosti podle data pořízení vstupů do počítače banky (dále jen "časové pořadí").

(2) Neurčí-li organizace včas pořadí plateb, zúčtovává pobočka příkazy v časovém pořadí, pokud tato vyhláška (§ 3 odst. 3), zvláštní předpisy nebo zásady vnitřní a zahraniční bankovní měnové politiky, schválené vládou Československé socialistické republiky nestanoví jinak; u účelově vázaných prostředků (odstavec 6) též s přihlédnutím k účelu platby.

(3) Proveditelné příkazy k inkasu pohledávek přiznaných organizacím vůči povinným organizacím v pevně stanovených částkách pravomocným a vykonatelným rozhodnutím orgánů hospodářské arbitráže, soudu nebo jiného státního orgánu a v případech, kdy to stanoví zvláštní předpisy (příkazy k vybrání), zúčtovává banka vždy v časovém pořadí s výjimkou případů, kdy se organizaci k její žádosti již rezervují prostředky na mzdy.

(4) Při platbách stejného časového pořadí rozhoduje o pořadí jejich zúčtování pobočka.

(5) Nestačí-li prostředky na účtě (limit), popř. rozpočet stavby či objektu k provedení celého příkazu organizace, není pobočka povinna provádět částečnou úhradu.

(6) Podmínky banky stanoví, kdy lze zúčtované prostředky účelově vázat na účtě organizace, a to buď z jejího vlastního podnětu, z podnětu banky či z podnětu jiných organizací jako příkazců plateb.

§ 15

Zúčtuje-li pobočka platbu chybně nebo zjistí-li jiné závady vzniklé při placení, odstraní nesprávnost opravným zúčtováním. Jiné závady vzniklé při placení odstraní pobočka opravným zúčtováním tehdy, nemá-li pochybnosti o tom, že jde o nesprávnost a není-li jí známo, že v téže věci bylo zahájeno arbitrážní, soudní nebo správní řízení. 9)

§ 16

(1) Úrokování vkladů a úvěrů počíná dnem jejich zúčtování na účtě. Úrokování vkladů, popř. jejich části končí dnem předcházejícím dni výběru (převodu) vkladu, popř. této jejich části. Úrokování úvěrů, popř. jejich části končí dnem předcházejícím dni jejich vyrovnání, popř. jejich snížení.

(2) Při úrokování vkladů a úvěrů se počítá měsíc za 30 dnů. Úroky se počítají zpravidla ve čtvrtletních obdobích a účtují organizacím do pěti pracovních dnů následujících po úrokovacím období.

(3) Zúčtování úroků dokládá banka organizaci výpočtem s uvedením částek úroků podle jednotlivých účtů, popř. též celkových úrokových součinů. Úrokové stupnice vyhotovuje banka ve výjimečných případech k žádosti organizací, a to pouze k základním účtům; žádosti organizací musí být pobočce doručeny nejpozději tři pracovní dny před začátkem úrokovacího období.

§ 17

Pobočka účtuje organizacím kromě náhrad skutečných výloh vzniklých v zájmu organizace při provádění platebního styku též poplatky za vedení účtů a podúčtů a za mimořádné práce a služby. 10)

§ 18

K usnadnění platebního styku mezi organizacemi je pobočka oprávněna oznamovat čísla a názvy základních účtů organizací žadatelům, nejsou-li pro některé organizace stanoveny výjimky 11) a jestliže udaný důvod, pro který mají být žadatelům tyto údaje sděleny, uzná za opodstatněný.

ČÁST ČTVRTÁ

Práva a povinnosti organizací

§ 19

(1) Organizace jsou povinny uvádět v příkazech (§ 4) účel platby jen arabskými číslicemi, a to znakem vyjadřujícím povahu platby (tzv. konstantním symbolem) podle přílohy této vyhlášky, a znakem vyjadřujícím číslo faktury, vyúčtování, dobropisu apod. (tzv. variabilním symbolem). Jde-li o platby týkající se investic, státního plánu rozvoje vědy a techniky a akce Z, jsou organizace povinny uvádět v příkazech též číslo stavby, objektu, úkolu, akce Z (tzv. specifický symbol).

(2) Případné změny konstantních symbolů je banka oprávněna vyhlašovat vždy jen s účinností od prvého dne následujícího kalendářního roku.

(3) Organizace požádá financující pobočku o přidělení čísla stavby, objektu, úkolu a akce Z před jejich zařazením do návrhu příslušného plánu, popř. před zahájením financování průzkumných a projektových prací nebo jiných investičních nákladů, které mohou být placeny před zařazením staveb do plánu investic.

§ 20

(1) Příkaz organizace může být zcela nebo zčásti odvolán s udáním důvodu, a to jen písemně.

(2) Organizace, která příkaz odvolává, je současně povinna oznámit to příjemci platby (plátci, dal-li příkaz příjemce), pokud ho předtím o udělení příkazu pobočce uvědomila.

§ 21

(1) Organizace jsou povinny neprodleně po obdržení zprávy o zúčtování přezkoumat její správnost a na zjištěné chyby ihned poté písemně upozorňovat pobočky a do deseti kalendářních dnů po splatnosti příkazu, popř. - u příkazů bez uvedení splatnosti - po odeslání (předložení) příkazů písemně reklamovat u nich neprovedení proveditelných příkazů. Při nedostatku prostředků na účtě počítá se tato lhůta ode dne, kdy podle zprávy o zúčtování mohla organizace zjistit, že příkaz byl proveditelný.

(2) Práva ze závad v platebním styku reklamuje u pobočky zpravidla příkazce. V období roční účetní uzávěrky přijímá pobočka reklamace, týkající se chybného zúčtování v minulém roce, nejpozději do 14 kalendářních dnů v novém roce, má-li být ještě v minulém roce zúčtováno.

(3) Ustanoveními odstavců 1 a 2 nejsou dotčena práva organizací, která jim vzniknou vůči bance ze závad v platebním styku, pokud je reklamují ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy k závadě došlo. 12)

ČÁST PÁTÁ

Zrušení účtů a podúčtů organizací

§ 22

(1) Účty a podúčty zřízené podle § 2 odst. 1 ruší pobočka na základě žádosti organizace. Podúčty může pobočka také zrušit po předchozím vyrozumění organizace i bez takové žádosti, nedošlo-li na nich po dobu šesti měsíců k pohybu.

(2) Pobočka zruší účet (podúčet) ke dni stanovenému organizací, pokud žádost obdrží alespoň dva pracovní dny před tímto datem, jinak do dvou pracovních dnů po obdržení žádosti. K tomuto dni také převede podle příkazu organizace případný zůstatek účtu příslušnému příjemci.

ČÁST ŠESTÁ

Platební styk

ODDÍL PRVNÍ

Platební styk bezhotovostní

§ 23

(1) Na podkladě příkazů plátců se mohou provádět platby

a) za dodávky všeho druhu,

b) finanční povahy.

(2) Platby za dodávky podle § 24 odst. 1 písm. a) rozpočtovým a příspěvkovým organizacím federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra, ministerstva vnitra České socialistické republiky, ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, federálního ministerstva dopravy - velitelství železničního vojska, ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky - Správy sboru nápravné výchovy a ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky - Správy sboru nápravné výchovy, jejich závodním kuchyním a útvarovým organizacím KSČ, SSM a ROH se provádějí vždy na podkladě příkazů plátců.

§ 24

(1) Na podkladě příkazů příjemců se mohou provádět inkasa částek

a) za fakturované dodávky výrobků, prací, výkonů a služeb (včetně fakturovaného i nefakturovaného přepravného),

b) přiznaných organizacím v pevně stanovené výši pravomocným a vykonatelným rozhodnutím orgánů hospodářské arbitráže, soudu nebo jiného státního orgánu a v případech, kdy to stanoví zvláštní předpisy (příkazy k vybrání),

c) podle zvláštních dohod uzavřených mezi příslušným ústředním orgánem a ústředím banky nebo jejím hlavním ústavem, popř. podle zvláštních předpisů,

d) týkajících se pohledávek finanční povahy peněžních ústavů na základě dohod uzavřených s organizacemi,

e) soupisek šeků k zúčtování podle § 33 odst. 4.

(2) Přepravné za železniční, automobilovou, vodní a leteckou dopravu zásilek zahrnuje též

a) poplatky za nakládací, vykládací a překládací práce, za uskladnění a uložení zásilek u dopravních organizací, jakož i poplatky jiného druhu vzniklé ve stanici odesílací, pokud uvedené poplatky s přepravou přímo souvisí,

b) poplatky za přistavení a odtažení vozů na vlečkách,

c) poplatky vzniklé při přepravě nebo ve stanici určení placené příjemcům,

d) jízdné za aerotaxovou a leteckou přepravu osob, jakož i poplatky za jejich cestovní zavazadla při těchto přepravách,

e) jízdné za hromadnou přepravu osob, jakož i poplatky za jejich cestovní zavazadla při těchto přepravách.

§ 25

Organizace mohou použít příkazy podle § 24 odst. 1 písm. a) jen v případě, že se na tomto způsobu placení dohodnou. Nedojde-li k dohodě, uhrazují se závazky na podkladě příkazů plátců. Banka uzavření dohody nezkoumá.

§ 26

(1) Organizace si může po provedeném inkasu částku částečně nebo úplně vybrat zpět jakožto zpětné inkaso v případech

a) nemusí-li platit fakturu podle zvláštních předpisů nebo podle hospodářské smlouvy,

b) byla-li faktura (vyúčtování přepravného) již zcela nebo zčásti zaplacena,

c) byla-li z jejího účtu z jiných důvodů neoprávněně vybrána částka podle § 24 odst. 1 písm. a), na kterou příjemce původního inkasa neměl právo,

a to do 10 kalendářních dnů od data zúčtování zaplacené částky.

(2) Při zpětném inkasu je organizace současně povinna písemně sdělit důvody zpětného inkasa příjemci původního inkasa; tím nejsou dotčeny zvláštní předpisy o reklamační povinnosti. Banka nezkoumá, zda organizace takové sdělení zaslala či reklamaci uplatnila.

§ 27

Zpětné inkaso zpětného inkasa je nepřípustné; pohledávku z titulu zpětného inkasa lze vyrovnat jen na podkladě příkazu plátce.

§ 28

Jestliže si dodavatel (dopravce) vyinkasuje svou pohledávku bez dohody s odběratelem (přepravcem), zaplatí penále ve výši 5 % z neoprávněně inkasované částky. Penále ve stejné výši zaplatí odběratel (přepravce), který neoprávněně použil zpětného inkasa, jakož i dodavatel (dopravce), který si inkasoval částku před dohodnutou splatností pohledávky. Tuto sankci nemusí oprávněná organizace účtovat a vymáhat.

§ 29

Reklamace týkající se inkasa plateb si vyřizují organizace mezi sebou následně po zúčtování inkas.

§ 30

Příkazy organizací, na jejichž zaplacení není na účtě (podúčtě) plátce dostatek prostředků, pobočka eviduje až do jejich zaplacení. U inkasa přepravného podle § 24 odst. 2 písm. a) až c) vůči úvěrovaným organizacím, pokud nejde o platby z investičních prostředků, je pobočka v takovém případě zúčtovává na vrub poskytnutého úvěru na přepravné.

§ 31

(1) Opakující se platby uhrazuje příkazce zpravidla trvalým příkazem, jde-li o platby, popř. zúčtování ve stejné výši, splatné v určitém termínu, nebo při dosažení určitého zůstatku účtu či při převodech celého zůstatku účtu v určitém termínu.

(2) Trvalým příkazem se uhrazují i platby plánovaného zúčtování používané v případech, kdy jde o stálé a rovnoměrné neinvestiční dodávky a kdy se odběratel a dodavatel (přepravce a dopravce) dohodne o fakturovacím a zúčtovacím období, termínech splátek a jejich výši, způsobu vyrovnávání rozdílu mezi částkou faktury a hodnotou plánovaných splátek a době platnosti dohody.

(3) Banka může v podmínkách banky stanovit druhy plateb, které lze uhrazovat jen trvalým příkazem.

(4) Organizace předkládají pobočkám příkazy k trvalým platbám nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem stanoveným pro zúčtování první platby. Způsob předkládání trvalých příkazů stanoví podmínky banky.

§ 32

Vyrovnávání vzájemných pohledávek mezi organizacemi započtením (periodické či jednorázové, mezi dvěma organizacemi či skupinou organizací) může být prováděno jen se souhlasem banky. Způsob skupinového vyrovnávání vzájemných pohledávek se upravuje dohodou mezi ústředím banky, popř. jejími hlavními ústavy a příslušnými federálními ústředními orgány, popř. ústředními orgány republik. Banka je oprávněna z vlastního podnětu vzájemně zúčtovat u ní evidované platby, jsou-li pro to ekonomické důvody.

§ 33

(1) Organizace mohou k bezhotovostnímu vyrovnávání svých pohledávek neinvestiční povahy přejímat šeky vystavené na banku, označené jako šeky k zúčtování. Šeky k zúčtování musí být předloženy při převzetí dodávky a musí být na nich uvedena zúčtovací data příjemce a příslušné symboly. Šeky k zúčtování musí organizace, která je převzala, předložit pobočce, která vede její účet, ve lhůtě platnosti šeků, která je totožná s platností pokladních šeků podle § 36 odst. 1.

(2) Organizace mohou přejímat k bezhotovostnímu vyrovnávání svých pohledávek za dodávky všeho druhu šeky k zúčtování vystavené na banku jako šekovníka jinými peněžními ústavy, které poskytují peněžní služby občanům. Tyto šeky platí 30 kalendářních dnů ode dne jejich vystavení, tento den v to nepočítaje, a organizace, která šek převzala, musí jej předložit pobočce, která vede její účet, nejdéle do 5 pracovních dnů po uplynutí platnosti šeku.

(3) Organizace mohou dále přejímat k bezhotovostnímu vyrovnávání svých pohledávek šeky k zúčtování vystavené občany, kteří mají vklady na běžných a sporožirových účtech, vedených u jiných peněžních ústavů. Tyto šeky musí být předány organizacím do 8 dnů po vystavení, organizace je pak předávají pobočce do 5 pracovních dnů po jejich převzetí. Převzetí takových šeků organizacemi se řídí podmínkami stanovenými příslušným peněžním ústavem v šekové knížce. Pokud organizace nedodržela při převzetí šeku podmínky stanovené v tomto odstavci, může jí šekovník šek vrátit a požádat ji o vrácení částky, pokud byla již uhrazena.

(4) Organizace předávají šeky k zúčtování podle předchozích odstavců, sepsané do soupisek, pobočce, která vede jejich účet.

ODDÍL DRUHÝ

Platební styk hotovostní

§ 34zrušeno

§ 35

Organizace skládají hotovosti u poboček, jiných peněžních ústavů nebo u pošt ve prospěch svých účtů, popř. ve prospěch účtů jiných organizací u poboček nebo u jiných peněžních ústavů. Při skládání hotovosti u poboček a jiných peněžních ústavů používají organizace výhradně pokladní složenky.

§ 36

(1) Organizace vybírají hotovosti z účtů vedených u poboček pouze na pokladní šeky (dále jen "šeky"). Šeky platí 14 kalendářních dnů ode dne vystavení, přičemž den vystavení se do této lhůty nepočítá; v této lhůtě musí být šeky předloženy k proplacení. Šek je splatný v den jeho předložení a nelze jej odvolat.

(2) Šeky je možno vystavovat pouze na jméno. Výstavce šeku je povinen vyznačit v textu šeku nezkrácené jméno a příjmení osoby, které má být hotovost vyplacena.

(3) Osoba ze šeku oprávněná je povinna při jeho předložení prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo jiným dokladem nahrazujícím občanský průkaz a příjem peněz potvrdit na šeku svým podpisem.

(4) Šeky vystavené na doručitele, na řad, šeky indosované, jakož i šeky s prošlou lhůtou platnosti a šeky, na jejichž úhradu není na účtě výstavce šeku dostatek prostředků, pobočka vrací předložiteli bez provedení výplaty; stejně postupuje v případě, nejsou-li splněny podmínky odstavců 1 až 3.

(5) Odloučené závody, které nejsou zapsány do podnikového rejstříku jako odštěpné závody, popř. jiné složky organizací mohou čerpat hotovosti u pověřených poboček bez předchozí úhrady prostředků z účtů organizací, popř. u pověřených pošt, není-li v jejich sídle pobočka, a to na podkladě dohody uzavřené mezi organizací a pobočkou vedoucí její účet, jakož i příslušným orgánem spojů, jde-li o čerpání hotovostí u pošt (tzv. čerpání hotovosti v krátké cestě). Jednatelství a pobočky státních spořitelen mohou čerpat hotovosti v krátké cestě u pošt i v případech, kdy v jejich sídle je pobočka banky. Rozsah čerpání, jakož i další podmínky pro vybírání hotovostí v krátké cestě stanoví zvláštní podmínky, vydané ústředím banky, které pobočky předají organizacím hodlajícím tohoto způsobu výběru hotovosti používat.

§ 37

(1) Ke skládání hotovostí prostřednictvím pošt používají organizace poštovní poukázky (vzorce A) k úhradám částek ve prospěch účtů u poboček nebo u jiných peněžních ústavů.

(2) Na celkové částky hotovostí složených u pošt předávají orgány spojů pobočkám nebo jiným peněžním ústavům příkazy k zúčtování těchto částek ve prospěch účtů jednotlivých organizací.

§ 38

(1) Příkazy k výplatám hotovostí u pošt na vrub účtů organizací u poboček nebo u jiných peněžních ústavů se provádějí poštovními poukázkami (vzorce B) nebo šeky.

(2) Příkaz k zúčtování celkové částky poštovních poukázek sepsaných do seznamu poštovních poukázek předkládají organizace na samostatném tiskopisu.

§ 39

Při platbách prováděných prostřednictvím pošt lze uplatnit reklamace pouze u pošt.

ČÁST SEDMÁ

Ustanovení platná pro přechodné období

ODDÍL PRVNÍ

Všeobecná ustanovení

§ 40

(1) Platební styk a zúčtování na účtech organizací podle předchozích ustanovení (dále jen "automatizovaný způsob zúčtování") se zavádí postupně podle poboček nebo jiných peněžních ústavů, popř. krajů, v nichž jsou vytvořeny podmínky pro tento způsob zúčtování, a to pro všechny organizace, jež mají u nich účty, popř. podúčty.

(2) Data, k nimž se u poboček zavede automatizovaný způsob zúčtování, stanoví předseda banky; o termínu zavedení automatizovaného způsobu zúčtování vyrozumí ředitelé poboček vedoucí organizací nejméně dva měsíce předem doporučeným dopisem. Obdobně se v dohodě s bankou postupuje i u jiných peněžních ústavů a jejich složek.

(3) Pro ostatní organizace a pobočky platí do dne zapojení na automatizovaný způsob zúčtování (přechodné období) ustanovení této vyhlášky s výjimkou ustanovení § 8 a s doplňky a odchylkami uvedenými v § 41 až 52. Podrobnosti o používání platebních dokladů v přechodném období stanoví podmínky banky.

(4) Pokud organizace budou předávat pobočkám příkazy splatné k datu zavedení automatizovaného způsobu zúčtování (odstavec 2) nebo později, budou je vystavovat již způsobem stanoveným pro automatizovaný způsob zúčtování. Stejným způsobem budou pobočky od uvedeného data zpracovávat i platební doklady nezaplacené pro nedostatek prostředků (limitu), popř. z jiných důvodů, a u nich evidované.

§ 41

Pobočky jsou povinny zasílat, popř. podle dohody s organizacemi předávat jim výpisy z účtů se soupiskami, popř. též s jednotlivými doklady, vystavenými příkazci nebo bankou, a to příští pracovní den po zúčtování, pokud s organizacemi nebyla dohodnuta jiná lhůta. Vazba mezi jednotlivými doklady vystavenými příkazci, popř. vyhotovenými bankou, a výpisy z účtů se soupiskami je zajištěna pouze číslem účtu příkazce a částkou.

§ 42

Organizace, pro něž banka nezpracovává platební doklady automatizovaným způsobem zúčtování, vystavují příkazy podle ustanovení § 43 až 52. Číselně vyjádřený účel platby formou variabilního a konstantního, popř. též specifického symbolu, nahrazující slovně vyjádřený účel platby, uvádějí organizace na jednotlivé platební doklady.

ODDÍL DRUHÝ

Placení z podnětu plátců

§ 43

(1) Platebními doklady při placení z podnětu plátců jsou zejména převodní příkazy (§ 44), nákupní lístky (§ 45) a poštovní poukázky (§ 46).

(2) Pokud není v této části stanoveno jinak, platí pro používání platebních dokladů uvedených v odstavci 1 obdobně ustanovení části druhé až šesté, platící pro příkazy plátce.

(3) Platební doklady uvedené v odstavci 1 předkládají plátci pobočkám, které vedou jejich účty, jednotlivě nebo - jde-li o více příkazů - je sepisují do hromadného dokladu.

§ 44

Placení převodními příkazy

Převodní příkazy používají organizace rovněž při platbách plánovaného zúčtování (§ 31 odst. 2); tyto příkazy označují datem splatnosti a poznámkou, že jde o plánované zúčtování, a předkládají je pobočkám jednotlivě ke dni splatnosti příkazů nebo po dohodě s pobočkou hromadně na období s ní dohodnuté.

§ 45

Placení nákupními lístky

Nákupní lístky mohou používat jen nákupní organizace, a to k proplácení nákupu zemědělských výrobků od zemědělských organizací.

§ 46

Placení poštovními poukázkami

Organizace mohou použít k platbám neinvestiční povahy poštovní poukázky (vzorce A), obsahují-li všechny náležitosti požadované pro převodní příkazy.

§ 47

Zúčtování převodů zpracovaných orgány spojů

(1) Platby skládané v hotovosti u pošt na poštovní poukázky (vzorce A), určené k přípisu na účty organizací u poboček, připisují pobočky těmto organizacím úhrnnými částkami podle podkladů orgánů spojů ve lhůtách uvedených v § 9 odst. 4. Ústřižky poštovních poukázek zasílají pošty přímo příjemcům plateb.

(2) Mají-li příjemci účty u státních spořitelen, připisují pobočky úhrnné částky převodů ve prospěch těchto peněžních ústavů, které podle ústřižků poštovních poukázek došlých jim od pošt zúčtují příslušné částky jednotlivým příjemcům.

(3) Mají-li příjemci účty u jiných peněžních ústavů, 14) postupují tyto peněžní ústavy způsobem uvedeným v odstavci 1.

ODDÍL TŘETÍ

Placení z podnětu příjemců

§ 48

(1) Platebními doklady při placení z podnětu příjemců jsou inkasní příkazy (§ 49), výběrky přepravného (§ 50), příkazy k vybrání (§ 51) a převodní příkazy, vyhotovené podle zvláštních dohod nebo zvláštních předpisů (§ 52).

(2) Pokud není v této části stanoveno jinak, platí pro používání platebních dokladů uvedených v odstavci 1 obdobně ustanovení části druhé až šesté platící pro příkazy příjemců, a to u inkasních příkazů a výběrek přepravného ustanovení platící pro inkasa podle § 24 odst. 1 písm. a), u příkazů k vybrání ustanovení platící pro inkasa podle § 24 odst. 1 písm. b) a pro převodní příkazy vyhotovované podle zvláštních dohod nebo zvláštních předpisů ustanovení platící pro inkasa podle § 24 odst. 1 písm. c).

§ 49

Placení inkasními příkazy

Inkasní příkazy zasílají (předkládají) dodavatelé pobočkám, které vedou účty odběratelů.

§ 50

Placení výběrkami přepravného

(1) Ve styku s Československými státními dráhami a Československými aeroliniemi předkládá výběrku přepravného a vyrovnávkový seznam přepravce těmto dopravcům. O způsobu vyplňování výběrek přepravného a jejich předkládání se ostatní dopravci dohodnou přímo s přepravci.

(2) Výběrky přepravného sepsané do soupisek výběrek přepravného předkládá dopravce pobočce, která vede její účet. Železniční stanice odevzdá nebo odešle výběrky přepravného spolu se soupiskami pobočce určené příslušnou správou dráhy po dohodě s bankou.

(3) Výběrky přepravného, na které pobočka neposkytuje úvěr na přepravné (§ 30), odevzdává nebo odesílá dopravce pobočce, která vede účet přepravce.

§ 51

Placení příkazy k vybrání

Oprávněná organizace odesílá nebo odevzdává příkazy k vybrání obsahující údaje podle § 6 odst. 5 pobočce, která vede účet povinné organizace.

§ 52

Placení podle zvláštních dohod nebo zvláštních předpisů

Platebními doklady při tomto druhu inkas (bankovní inkaso), který mohou používat organizace individuálně určené dohodou mezi příslušným ústředním orgánem a bankou pro určité druhy plateb jsou převodní příkazy, které vystavuje příjemce a předkládá je pobočce vedoucí jeho účet.


ČÁST OSMÁ

Ustanovení společná a závěrečná

§ 53

(1) Souhlas jednotlivým organizacím mít peněžní prostředky na účtech u jiných peněžních ústavů a provádět platby jejich prostřednictvím udílejí hlavní ústavy banky. 15)

(2) Souhlas ke zřízení podúčtů organizace u jiného peněžního ústavu dává pobočka, která vede její účet.

§ 54

Bez souhlasu banky podle § 53 odst. 1 mohou být zřizovány účty

a) organizacím zahraničního obchodu u Československé obchodní banky, a. s.; výjimku činí organizace uvedené ve zvláštní části státního plánu rozvoje národního hospodářství,

b) cestovním kancelářím v České socialistické republice u Živnostenské banky, národního podniku v Praze,

c) cestovním kancelářím ve Slovenské socialistické republice u Československé obchodní banky, a. s., pobočky v Bratislavě,

d) okresním a nižším složkám společenských organizací u státních spořitelen; výjimku činí útvarové organizace KSČ, SSM a ROH organizací uvedených v § 23 odst. 2.

§ 55

Banka může pro jednotlivé organizace nebo odvětví (obory) na jejich žádost podanou prostřednictvím příslušného ústředního orgánu povolovat výjimky nebo stanovit odchylky z této vyhlášky. Vyžadují-li to důležité důvody, zejména potřeby zavádění a dalšího prohlubování automatizace platebního styku a zúčtování na účtech organizací, může banka sama po projednání s příslušnými ústředními orgány stanovit výjimky nebo odchylky.

§ 56

Bližší podmínky, za kterých banka zřizuje a vede účty, popř. podúčty organizacím a provádí platební styk a zúčtování, stanoví podmínky banky. Podmínky banky platí v těchto vztazích i pro jiné peněžní ústavy a organizace, jejichž účty vedou, pokud k žádosti peněžních ústavů banka nestanoví odchylky.

§ 57

Dohody o inkasu částek za dodávky podle § 24 odst. 1 písm. a) (kromě dohod o inkasu částek za přepravné) uzavřené na základě dosavadních předpisů pozbývají platnosti.

§ 58

Změna vyhlášky č. 118/1972 Sb.

Vyhláška předsedy Státní banky československé a federálního ministerstva financí č. 118/1972 Sb., o pokladních operacích v socialistických organizacích, se mění takto:

1. v § 2 písm. d) se slova "účel platby a číselný symbol pokladního plánu banky 4) (příloha č. 1)" nahrazují slovy "symboly podle předpisu o platebním styku 4)";

2. zrušuje se příloha č. 1 této vyhlášky.

§ 59

Zrušuje se vyhláška generálního ředitele Státní banky československé č. 85/1966 Sb., o platebním styku a zúčtování na účtech organizací.

§ 60

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1979 s výjimkou ustanovení § 19, které nabývá účinnosti již dnem 1. ledna 1979.


Předseda

Státní banky československé:

Ing. Potáč v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 325 a násl. občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a vyhláška ministerstva financí č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky č. 136/1969 Sb.

2) § 2 odst. 2 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 154/1975 Sb., o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy.

3) § 2 odst. 2 vyhlášky ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací.

4) Dnem splatnosti příkazu je den, vyznačený organizací na příkazu jako den zúčtování.

5) Zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění zákona č. 65/1965 Sb. a č. 56/1975 Sb.

6) § 6 zákona č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé, a zvláštní předpisy.

7) § 378 odst. 4 hospodářského zákoníku.

8) Pokyny federálního ministerstva financí pro roční uzávěrku a sestavení ročních účetních výkazů národních výborů, ústředně řízených rozpočtových organizací a hospodářských organizací.

9) § 372 odst. 1 hospodářského zákoníku.

10) Sazebník poplatků a náhrad vydaný předsedou Státní banky československé.

11) Výjimku činí účty organizací federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra, ministerstva vnitra České socialistické republiky, ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, federálního ministerstva dopravy - velitelství železničního vojska, ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky - Správy sboru nápravné výchovy a ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky - Správy sboru nápravné výchovy, o nichž se data neoznamují.

12) § 371 hospodářského zákoníku.

13) Vyhláška ministra vnitřního obchodu č. 10/1966 Sb., o nákupu zboží ve vnitřním obchodě socialistickými organizacemi.

14) Československá obchodní banka, a. s., Živnostenská banka, národní podnik a Investiční banka.

15) § 367 odst. 2 hospodářského zákoníku.


Příloha

Symboly vyjadřující povahu platby (konstantní symboly) používané v platebním styku

A. Všeobecná ustanovení

1. Konstantní symbol je důležitou informací nutnou pro provádění platebního styku a správné zúčtování jak v peněžních ústavech, tak v organizacích. Vyjadřuje charakter platby a nahrazuje slovní účel platby.

2. Konstantní symboly uvedené v této příloze jsou pro organizace závazné. Konstantní symboly označené "P" používají jen peněžní ústavy, konstantní symboly označené "PS" používají jen peněžní ústavy a orgány spojů.

3. Způsob použití konstantních symbolů je upřesněn ve Všeobecných podmínkách Státní banky československé pro vedení účtů organizací a pro provádění platebního styku.

B. Skladba konstantních symbolů

1. Konstantní symbol se skládá

a) z jednomístné až trojmístné základní části vyjadřující charakter platby (Z), a

b) z jednomístné proměnné části zajišťující rozlišení plateb z hlediska způsobu placení a zúčtování (X)

a má toto schéma: Z Z Z X.

2. Základní část konstantního symbolu ("Z") zprava doleva představuje

a) hlavní ekonomické třídění plateb (třída),

b) druhové členění plateb podle potřeb výkaznictví nebo ekonomických vazeb,

c) podrobnější členění pro potřeby analýz nebo evidence.

3. Hlavní ekonomické třídění plateb

0 - platby provozního charakteru za dodávky výrobků, prací, výkonů a služeb

1 - vztahy ke státním rozpočtům a rozpočtům národních výborů

2 - platby za dodávky investiční povahy

3 - mzdové a ostatní osobní náklady

4 - vztahy ke státním rozpočtům a rozpočtům národních výborů

5 - ostatní finanční platby

6 - převody mezi účty organizací

7 - příjmy pokladního plánu

8 - platby za dodávky investiční povahy uskutečněné do konce minulého roku

9 - vztahy peněžních ústavů ke klientele a ostatní převody.

C. Přehled konstantních symbolů

I. Základní část konstantního symbolu

Třída 0 - platby provozního charakteru za dodávky výrobků, prací, výkonů a služeb:

00X - platby za dodávky výrobků (kromě dodávek zemědělských výrobků, předmětů nakupovaných v maloobchodě, dodávek pro rozvoj vědy a techniky, popř. dodávek podle zvláštních předpisů)

10X - platby za zemědělské výrobky

20X - platby za předměty nakupované v maloobchodě1)

30X - platby za dodávky prací, výkonů a služeb (kromě plateb za samostatně placené přepravné dopravním organizacím)

40X - platby za samostatně placené přepravné dopravním organizacím

50X - platby za dodávky výrobků na rozvoj vědy a techniky

750X - platby za dodávky výrobků na rozvoj vědy a techniky - dodatkové výdaje

150X - platby za dodávky prací, výkonů a služeb na rozvoj vědy a techniky

850X - platby za dodávky prací, výkonů a služeb na rozvoj vědy a techniky - dodatkové výdaje

80X - platby za dodávky podle zvláštních předpisů.

U plateb provozního charakteru za dodávky z dovozu ze zahraničí se vždy na 4. místě zprava konstantního symbolu doplní číslice 3.

Třída 1 - vztahy ke státním rozpočtům a rozpočtům národních výborů: konstantní symboly této třídy se stanoví v dohodě mezi Státní bankou československou a federálním ministerstvem financí.

Třída 2 - platby za dodávky investiční povahy včetně úhrad splátkových listů, popř. akontací při dovozu:

02X - platby za stavební a montážní práce a stroje zahrnuté do rozpočtu staveb

22X - platby za stroje nezahrnuté do rozpočtu a jejich montáže

32X - platby za průzkumné a projektové práce

42X - platby za jiné investice

142X - platby za jiné investice nakupované v maloobchodě

52X - platby za inženýrskou činnost a předprojektovou přípravu u bytové výstavby stavebních bytových družstev

62X - platby nákladů nezahrnovaných do pořizovací ceny základních prostředků

72X - příspěvky na sdruženou výstavbu uhrazované jiným organizacím

82X - platby na akci Z - věcné náklady

92X - platby na akci Z - osobní náklady.

U plateb, týkajících se investic prováděných ve vlastní režii (svépomocí), se vždy na 4. místě zprava konstantního symbolu doplní číslice 2.

U plateb za dodávky (akontace) investiční povahy z dovozu ze zahraničí se vždy na 4. místě zprava konstantního symbolu doplní číslice 3.

Třída 3 - mzdy a ostatní osobní náklady:

03X - výběry prostředků na mzdy, odměny za práce a ostatní osobní náklady

13X - srážky z mezd

83X - podíly na hospodářských výsledcích

93X - dávky sociálního zabezpečení (důchody, podpory, národní pojištění).

Třída 4 - vztahy ke státním rozpočtům a rozpočtům národních výborů: konstantní symboly této třídy se stanoví v dohodě mezi Státní bankou Československou a federálním ministerstvem financí. Pro organizace jsou závazné symboly předepsané jim v rámci této dohody příslušnými finančními správami.

Třída 5 - ostatní finanční platby:

05X - penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce, náhrady škod

15X - hospodářsko-operativní výdaje

25X - platby v Kčs určené k úhradám do zahraničí

35X - platby určené k výplatám v hotovosti prostřednictvím orgánů spojů

459 - hotovostní výplaty z účtů jednotných zemědělských družstev

55X - finanční platby ostatní (kromě plateb do státních rozpočtů)

1559 - výplaty z vkladů obyvatelstva (PS)

255X - úhrady pojistných plnění státními pojišťovnami

355X - platby pojistného státním pojišťovnám

65X - odvody do centralizovaných prostředků

75X - dotace z centralizovaných prostředků

175X - zvláštní příspěvky zúčtované národními výbory na zdrojové investiční účty stavebních bytových družstev

85X - přechodně poskytnuté půjčky jiným organizacím

959 - dotace poštám (P)

195X - dotace státním spořitelnám (PS)

295X - dotace ostatním peněžním ústavům (PS)

3959 - dotace pobočkám Státní banky československé (P).

Třída 6 - převody mezi účty organizací:

06X - převody prostředků na mzdy a ostatní osobní náklady

16X - splátky úvěrů a půjček

26X - převody odpisů na investiční účet zdrojový

126X - převody vlastních členských podílů stavebních bytových družstev (kromě svépomoci)

36X - převody investičních plateb nezahrnovaných do operativní evidence banky

96X - převody ostatní.

Třída 7 - příjmy pokladního plánu:

079 - tržby maloobchodu a veřejného stravování

179 - tržby podniků poskytujících služby

279 - vklady na účty jednotných zemědělských družstev

379 - ostatní příjmy

1379 - vklady obyvatelstva (PS)

479 - vrácené mzdy

579 - vrácené hotovosti na nákup

1979 - odvody pošt (P)

2979 - odvody státních spořitelen (PS)

3979 - odvody ostatních peněžních ústavů (PS)

4979 - odvody poboček Státní banky československé (P).

Třída 8 - platby za dodávky investiční povahy uskutečněné do konce minulého roku: členění podle druhů plateb je stejné jako ve třídě 2.

Třída 9 - vztahy peněžních ústavů k organizacím a ostatní převody (P):

098 - automatické převody zůstatků

1098 - převody zůstatků zrušených účtů

198 - regulace zůstatků účtů

298 - ostatní převody

398 - poskytnuté úvěry

498 - splátky úvěrů a půjček

598 - zúčtování úroků

1598 - zúčtování úrokových sankcí

2598 - zúčtování úrokových bonifikací

269X - odpočet za nakoupené valuty a devizy

369X - odpočet za prodané valuty a devizy

898 - zúčtování bankovních poplatků, náhrad a paušálů náhrad

1898 - zúčtování náhrad skutečných výloh účtovaných jiným peněžním ústavem

998 - zúčtování soupisů poštovních poukázek.

II. Proměnná část konstantního symbolu

Znaky "X" pro rozlišení plateb z hlediska způsobu placení a zúčtování:

0 - platby podle zvláštních dispozic peněžních ústavů (P)

1 - platby na podkladě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí hospodářské arbitráže, soudu nebo jiného státního orgánu

2 - úvěrovatelné přepravné a úvěrovatelné platby dodavatelům

3 - výplaty v krátké cestě

4 - přednostní platby

5 - neobsazeno

6 - dobropisy (vratky) na platby běžného roku

7 - dobropisy (vratky) na platby minulého roku

8 - ostatní bezhotovostní platby

9 - hotovostní operace.

1) Podle vyhlášky ministra vnitřního obchodu č. 10/1966 Sb., o nákupu zboží ve vnitřním obchodě socialistickými organizacemi.

Přesunout nahoru