Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 1/1978 Sb.Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o podmínkách racionálního využívání ložisek nevyhrazených nerostů

Částka 1/1978
Platnost od 26.01.1978
Účinnost od 01.07.1978
Zrušeno k 01.01.1992 (520/1991 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

1

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Slovenské socialistické republiky

ze dne 7. prosince 1977

o podmínkách racionálního využívání ložisek nevyhrazených nerostů

Vláda Slovenské socialistické republiky nařizuje k provedení zákona Slovenské národní rady č. 42/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Organizace, které dobývají ložiska nevyhrazených nerostů, o nichž nebylo rozhodnuto, že se hodí k průmyslovému dobývání (dále jen "ložisko"), popřípadě vydobyté nerosty též upravují nebo zušlechťují, 1) jsou povinny těchto ložisek využívat racionálně a bezpečně. Racionálním využíváním se rozumí hospodárné a pokud možno úplné dobývání ložisek při dodržení těchto podmínek:

a) dobývání zaměřit na využití všech ověřených nebo kvalifikované odhadnutých zásob ložiska na určeném území, 2)

b) postup dobývání určovat na základě známých geologických údajů, důlně technických podmínek ložiska a fyzikálně mechanických vlastností nerostů tak, aby bylo umožněno využití i těch zásob nerostů ložiska, které dočasně nejsou určeny k dobývání z technologických, technických nebo jiných důvodů; přitom je nutno dodržovat požadavky bezpečnosti provozu, jeho pracovníků a okolí, jakož i požadavky ochrany životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu a dalších důležitých zájmů společnosti,

c) skrývku povrchových vrstev půdy provádět v potřebném rozsahu a v dostatečném předstihu před dobýváním,

d) skrývkový materiál ukládat pouze na určená místa tak, aby neomezoval využití zásob ložiska, určených k dobývání, a mohl být hospodárně využit k rekultivačním nebo jiným účelům; stejně postupovat při ukládání odpadového materiálu po úpravě nebo zušlechtění vydobytých nerostů,

e) při určování délky těžební etáže, stěny, řezu, stupně apod. (dále jen "těžební etáž") zajistit, aby při plánovaném rozsahu těžby bylo umožněno dobývání i méně kvalitních částí ložiska,

f) šířku, výšku, směr a sklon těžební etáže určovat s ohledem na fyzikálně mechanické vlastnosti nerostů; přitom je třeba zabezpečit stabilitu těžební etáže, bezpečnost provozu, jeho pracovníků a okolí, jakož i používání vhodných dobývacích a nakládacích strojů a dopravních zařízení, 3)

g) trhací práce, uskladňování a manipulaci s výbušinami provádět v souladu se stanoveným postupem dobývání při dodržení zvláštních předpisů o výbušinách, 4)

h) ložisko dobývat zásadně shora dolů a po celé délce těžební etáže; dobývání z vody provádět rovnoměrně a do určené hloubky,

i) jestliže se vydobyté nerosty též upravují nebo zušlechťují, je nutno zabezpečit jejich řádné využití vhodnými technologickými procesy, při nichž nedochází ke zbytečným ztrátám nebo znehodnocování nerostu,

j) vydobyté, popřípadě upravené nebo zušlechtěné nerosty uskladňovat odděleně podle druhu a kvality.

(2) Při dobývání ložiska není přípustný takový postup,kterým se znehodnocuje ložisko nebo omezuje, popřípadě ztěžuje jeho další využití, zejména výběrová těžba zaměřená jen na kvalitní části ložiska, vytváření převisů nebo sesuvů horniny podkopáváním, podlamováním nebo jiným narušováním těžební etáže. Rovněž není přípustný takový postup, při kterém se devastuje nebo jinak znehodnocuje zemědělský a lesní půdní fond.

§ 2

(1) K zabezpečení racionálního využívání ložiska je organizace provádějící práce uvedené v § 1 odst. 1 (dále jen "těžební práce") povinna vypracovat plán využívání ložiska, který je pro provádění těchto prací závazný.

(2) Plán využívání ložiska obsahuje zejména:

a) postup a způsob provádění těžebních prací s údaji o zajištění podmínek racionálního využívání ložiska podle § 1,

b) údaje o vydání a podmínkách územního rozhodnutí a povolení těžebních prací, 5) popřípadě jiných rozhodnutí podle zvláštních předpisů, 6)

c) polohopisnou a výškopisnou situaci v poměru 1 : 500, popřípadě 1 : 1000 a charakteristické řezy ložiskem s určením těžebních etáží a s vyznačením postupu dobývání.

(3) Jestliže to vyžaduje zajištění racionálního využívání ložiska nebo jiné závažné důvody, je organizace povinna vypracovat změnu plánu využívání ložiska.

(4) Plán využívání ložiska, popřípadě jeho změnu předloží organizace příslušnému obvodnímu báňskému úřadu k účelům provádění státního odborného dozoru před započetím těžebních prací. Jde-li o těžební práce započaté před účinností tohoto nařízení, předloží organizace plán využívání ložiska obvodnímu báňskému úřadu do 3 měsíců od jeho účinnosti.

(5) Obvodní báňský úřad může v odůvodněných případech upustit od předložení některých údajů, popřípadě části plánu využívání ložiska (odstavec 2) a stanovit jinou lhůtu k jeho předložení (odstavec 4).

§ 3

(1) O těžebních pracích, jejich kontrole a usměrňování je organizace povinna vést dokumentaci. V dokumentaci s e pravidelně zaznamenává a eviduje postup dobývání, množství a druh vydobytých nerostů, důležité důlně geologické a jiné provozní údaje, jakož i zjištění, příkazy a opatření týkající se využívání ložiska.

(2) Evidence stavu a pohybu zásob ložiska se vede podle zvláštních předpisů . 7)

§ 4

Orgány státní báňské správy v rámci státního odborného dozoru kontrolují, jak organizace plní povinnosti uložené jim tímto nařízením, zejména jak zabezpečují podmínky racionálního využívání ložiska podle § 1 v plánech využívání ložisek a jak je dodržují při provádění těžebních prací.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1978.


Dr. Colotka v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 písm. a) zákona SNR č. 42/1972 Sb.

2) § 39 zákona č . 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

3) Výnos Slovenského báňského úřadu č. 18/1972 Ú. v. SSR o rozšíření platnosti některých předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu na práce, které podléhají dozoru orgánů státní báňské správy.

4) Vyhláška č. 62/1965 Sb., o výbušinách.
Výnos Ústředního báňského úřadu č. 65/1965, kterým se vydává bezpečnostní předpis o výbušinách , registrovaný v částce 31/1965 Sb.

5) § 32 a 71 zákona č. 50/1978 Sb.

6) Např. zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb. (úplné znění č. 124/1976 Sb.), zákon č. 61/1977 Sb., o lesích.

7) Směrnice č. 180/1958 Ú. v. o evidenci stavu a pohybu zásob ložisek nerostných surovin ve znění výnosu Slovenského geologického úřadu č. 3/1972 Ú. v. SSR.

Přesunout nahoru