Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c28/1977 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 28/1977
Platnost od 22.12.1977
Účinnost od 22.12.1977
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální statistický úřad

vydal

I. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s Českým statistickým úřadem, Slovenským statistickým úřadem, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu

1. výnos o odměňování dělníků v organizacích výpočetní techniky v působnosti statistických úřadů (čj. 2952/77 ze dne 15. července 1977).

Tento výnos se vztahuje na dělníky, řidiče, závozníky silničních motorových vozidel, hlídače, vrátné a členy závodních stráží v organizacích výpočetní techniky v působnosti Federálního, Českého a Slovenského statistického úřadu.

Pro dělníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývají platnosti:

a) výnos Federálního statistického úřadu čj. 14 762/75 ze dne 8. dubna 1975 o odměňování některých pracovníků Centrální databanky při Federálním statistickém úřadu,

b) vyhláška č. 103/1969 Sb., o mzdových podmínkách členů závodních stráži, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany, pokud se týká členů závodních stráži, hlídačů a vrátných,

c) vyhláška č. 111/1968 Sb., o úpravě výše příplatků za práci v nočních směnách,

d) vyhláška č. 200/1968 Sb.. o mzdovém zvýhodněnípráce o sobotách a nedělích,

e) § 5 odst. 1 vyhlášky č. 132/1967 Sb. o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých, nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního poměru,

f) výnos ministerstva dopravy ze dne 19. prosince 1968 č. 30 532/68 o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, tramvají a trolejbusů, závozníků, průvodčích a výhybkářů městských dopravních podniků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (č. 1/1969 Věstníku ministerstva dopravy reg. v částce 1/1969 Sb.),

g) výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 19. února 1969 čj. IV/3-7305-13. 2. 1969 o odměňováni řidičů silničních motorových vozidel, závozníků a průvodčích autobusů (reg. v částce 11/1969 Sb.),

h) výnos ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky ze dne 1. března 1969 č. 1037/69-OM-4 o odměňování řidičů silničních motorových vozidel, závozníků a průvodčích autobusů (reg. v částce 25/1969 Sb.);

Výnosem ze dne 8. února 1985 čj. 514-10779-3123 se zrušuje výnos Federálního statistického úřadu ze dne 15. 7. 1977 čj. 2952/77 o odměňování dělníků v organizacích výpočetní techniky v působnosti statistických úřadů (reg. v částce 28/1977 Sb.) s výjimkou příloh č. 1 až 3, a výnosy ústředních orgánů, kterými byl pro oblast jejich působnosti recipován uvedený výnos Federálního statistického úřadu.

2. výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích výpočetní techniky v působnosti statistických úřadů (čj. 2951/77 ze dne 15. července 1977).

Tento výnos se vztahuje na technickohospodářské pracovníky v organizacích výpočetní techniky v působnosti Federálního, Českého a Slovenského statistického úřadu. Pro pracovníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývají platnosti:

a) výnos ministra-předsedy Ústřední komise lidové kontroly a statistiky ze dne 17. listopadu 1964 čj. 40 780/64 o úpravě platových poměrů pracovníků strojně početních stanic, se všemi doplňky,

b) výnos ministra-předsedy Ústřední komise lidové kontroly a statistiky ze dne 17. listopadu 1964 čj. 37 780/84 o úpravě platových poměrů pracovníků v automatizaci samočinnými počítači, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících,

c) výnos Federálního statistického úřadu ze dne 12. prosince 1974 čj. 18 666/74 o odměňování technických pracovníků Centrální databanky při Federálním statistickém úřadu,

d) výnos Federálního statistického úřadu ze dne 18. února 1975 čj. 14 173/75 o nástupních platech absolventů škol v organizacích v působnosti Federálního statistického úřadu,

e) výnos Federálního statistického úřadu čj. 14 762/75 ze dne 8. dubna 1975 o odměňování některých pracovníků Centrální databanky při Federálním statistickém úřadu,

f) ustanovení § 5 odst. 1 druhé věty vyhlášky č. 132/1967 Sb., o odměňováni a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního poměru,

g) vyhláška č. 111/1968 Sb., o úpravě výše příplatků za prácí v nočních směnách,

h) vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích.

Federální statistický úřad vydal v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s Českým statistickým úřadem, Slovenským statistickým úřadem, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos (čj. 260/1980 ze dne 30. ledna 1980), kterým se mění a doplňují přílohy výnosu o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích výpočetní techniky v působnosti statistických úřadů. Výnosem se mění přílohy č. 1 a 2 výnosu Federálního statistického úřadu čj. 2951/77 ze dne 15. 7. 1977 (výnos byl publikován pod poř. č. 7 ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 9/1977; jeho vydání bylo oznámeno v částce 28/1977 Sbírky zákonů) tak, že v příloze č. 1 se u funkce č. 104 (samostatný operátor VS) v 8. třídě doplňuje poznámka upravující podmínky pro zvýšení tarifního zařízení u této funkce o 1 třídu, v příloze č. 2 se u funkce č. 200 (organizátor provozu VS) vypouští tarifní třída 12 a za funkci č. 229 (samostatný inženýr VS) se doplňuje funkce č. 230 se zařazením do tarifní třídy 12; současně se připojuje pracovní charakteristika této funkce. Výnos byl uveřejněn pod poř. č. 2 ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 2/1980; nabývá účinnosti dnem, který určí příslušný ústřední orgán. Do výnosu je možno nahlédnout u všech orgánů státní statistiky.

Výnosem ze dne 8. února 1985 čj. 514-9348-3123 se zrušuje výnos Federálního statistického úřadu ze dne 15. 7. 1977 čj. 2951/77 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích výpočetní techniky v působnosti statistických úřadů (reg. v částce 28/1977 Sb.), ve znění výnosu ze dne 30. 1. 1980 čj. 260/1980 (reg. v částce 7/1980 Sb.) s výjimkou příloh č. 1 až 4, a výnosy ústředních orgánů, kterými byl pro oblast jejich působnosti recipován uvedený výnos Federálního statistického úřadu.

Oba výnosy nabývají účinnosti v jednotlivých organizacích dnem, který určí příslušný ústřední orgán; byly uveřejněny ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 9, ročník 1977, a to výnos ad 1 pod poř. č. 6 a výnos ad 2 pod poř. č. 7. Lze do nich nahlédnout u Federálního, Českého a Slovenského statistického úřadu;

II. podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací,

Přesunout nahoru