Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c21/1977 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 21/1977
Platnost od 31.10.1977
Účinnost od 31.10.1977
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 28. června 1977 čj. 9888/77-Va/3 o odměňování dělníků v organizacích přímo řízených ministerstvem kultury ČSR a řízených nebo spravovaných národními výbory v České socialistické republice.

Výnos se vztahuje na dělníky, řidiče a závozníky silničních motorových vozidel, hlídače, vrátné a členy závodních stráží v organizacích přímo řízených ministerstvem a řízených nebo spravovaných národními výbory všech stupňů, ve kterých na základě rozhodnutí tohoto ministerstva v přímo řízených organizacích a příslušného krajského národního výboru (Národního výboru hlavního města Prahy) v řízených nebo spravovaných organizacích těmito orgány se uplatňuje soustava odměňování podle zásad schválených usnesením vlády ČSSR ze dne 3. května 1973 č. 128 ke zhodnocení ověřování a dalšímu postupu racionalizace práce a mzdových soustav.

Výnos nabývá v jednotlivých organizacích přímo řízených ministerstvem účinnosti dnem, který určí ministerstvo, a v organizacích řízených nebo spravovaných národními výbory dnem, který určí krajský národní výbor (Národní výbor hl. m. Prahy).

Pro dělníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývá platnosti

— ustanovení § 8 až 10, § 13 až 17 výnosu ministerstva kultury a informací ze dne 27. července 1967, čj. 8333/67-V/2 o úpravě platových poměrů pracovníků v církvích, náboženských společnostech, ostatních církevních organizacích a na bohosloveckých fakultách (reg. v částce 34/1967 Sb.), ve znění výnosu ze dne 20. února 1968 čj. 4533/68 V/2 (reg. v částce 11/ 1968 Sb.), výnosu ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 22. března 1971 čj. 5685/71-V/2 (reg. v částce 11/1971 Sb.) a výnosu ze dne 31. října 1972 čj. 16 038/72-V/2 (reg. v částce 1/1973 Sb.) a část B, C a D přílohy č. 2 vydané k tomuto výnosu;

— výnos ministerstva kultury a informací ze dne 30. dubna 1968 čj. 7777/68-V/2 o úpravě mzdových podmínek dělníků v podnicích (organizacích) v oboru působnosti ministerstva kultury a informací (reg. v částce 25/1968 Sb.), ve znění výnosu ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 31. prosince 1971 čj. 18 386/71-V/2 (reg. v částce 7/1972 Sb.) a výnosu ze dne 28. prosince 1975 čj. 19 400/75-Va/4 (reg. v částce 6/1976 Sb.);

— ustanovení § 7 až 15, 17 až 22 výnosu ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 20. června 1969 čj. 9090/69 o úpravě platových poměrů pracovníků kulturních a kulturně výchovných organizací spravovaných národními výbory a odst. b) a c) přílohy č. 2 a přílohy č. 4, vydané k tomuto výnosu (reg. v částce 32/1969 Sb.);

— výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 30. září 1974 čj. 16 399/74-Va/4 o odměňování dělníků v n. p. Gramofonové závody Loděnice u Berouna (reg. v částce 27/1974 Sb.);

— výnos Státní komise pro finance, ceny a mzdy ze dne 29. července 1967 o odměňování domovníků v obytných domech některých organizací a soukromníků s tím, že zůstávají v platnosti ustanovení § 4 až 6 vyhlášky č. 42/1967 Sb., o mzdových podmínkách domovníků;

— ustanovení § 5 odst. 1 první věty vyhlášky č. 132/1967 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých, nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního poměru;

— výnos ministerstva spotřebního průmyslu ze dne 28. srpna 1968 č. 52 o některých opatřeních ke zvýšení úrovně výdělků pracovníků;

— vyhláška č. 103/1968 Sb., o mzdových podmínkách členů závodních stráži, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany;

— vyhláška č. 111/1968 Sb., o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách;

— vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích;

— výnos ministerstva dopravy ze dne 19. prosince 1968 o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, tramvaji a trojebusů, závozníků, průvodčích a výhybkářů městských dopravních podniků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (Věstník ministerstva dopravy č. 1/1969, reg. v částce 1/1969 Sb.);

— výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 19. února 1969 o odměňování řidičů silničních motorových vozidel, závozníků a průvodčích autobusu (reg. v částce 11/1969 Sb.);

— výnos ministerstva vnitra ze dne 30. června 1967 č. 18 o úpravě mzdových podmínek dělníků v podnicích a organizacích místního hospodářství (reg. v částce 36/1967 Sb.).

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu kultury ČSR, v odborech kultury KNV (Národního výboru hl. m. Prahy) a ONV a ve všech organizacích řízených nebo spravovaných těmito orgány po zavedení racionalizace práce a mzdových soustav.

Ministerstvo kultury České socialistické republiky vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev a podle § 95 zákoníku práce, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 21. března 1980 čj. 7777/80-Va/3, kterým se měrní a doplňuje výnos ze dne 28. června 1977 čj. 9888/77-Va/3 o odměňování dělníků v organizacích přímo řízených ministerstvem kultury České socialistické republiky a řízených nebo spravovaných národními výbory v České socialistické republice.
Výnosem se doplňuje § 3 odst. 2 o písm. p) - kvalifikační katalog dělnických povolání plynárenského průmyslu, mění se obsah § 21 - zvláštní ustanovení pro řidiče motorových vozidel a § 23 odst. 2 v tom smyslu, že § 8 lze použít i na mistry a prověřené pracovníky lidové umělecké výroby a uměleckých řemesel. V příloze č. 1 (stupnice mzdových tarifů) se mění text ve stupnici mzdových tarifů č. 2 „v silniční automobilové dopravě a při opravách silničních motorových vozidel“, ve stupnici mzdových tarifů č. 3 se text v posledním odstavci pod písm. a) nahrazuje novým zněním „- ve scénografické výrobě a údržbě a v jevištní technice ve státních divadlech“, za písm. b) se též stupnice mzdových tarifů doplňuje o písm. c) - „pro řidiče a závozníky nákladních automobilů o celkové hmotnosti 4,5 t, řidiče autobusů, kolových traktorů v silniční dopravě, řidiče a závozníky silničních tahačů“. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1980 a je možno do něj nahlédnout na ministerstvu kultury ČSR, odborech kultury KNV (NVP) a ONV a ve všech organizacích v působnosti těchto orgánů, v nichž je po uplatnění racionalizace práce a mzdových soustav pro odměňování dělníků používán výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. června 1977 čj. 9888/77-Va/3.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos ze dne 27. ledna 1983 čj. 3707/83-V/3, pozbývá platnosti výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 28. června 1977 čj. 9888/77-Va/3 o odměňování dělníků v organizacích přímo řízených ministerstvem kultury České socialistické republiky a řízených nebo spravovaných národními výbory v České socialistické republice (reg. v částce 21/1977 Sb.).

Přesunout nahoru