Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 98/1977 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o lesní stráži

Částka 29/1977
Platnost od 28.12.1977
Účinnost od 01.01.1978
Zrušeno k 01.01.1996 (289/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

98

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesního a vodního hospodářství

České socialistické republiky

ze dne 28. prosince 1977

o lesní stráži

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy podle § 24 odst. 9 zákona České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství:


§ 1

Ochranná služba v lesích

(1) Ochrannou službu v lesích zajišťují lesní stráže ustanovené na návrh státních organizací lesního hospodářství řízených ministerstvem lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo"), popřípadě uživatelů lesů, u nichž byl rozsah odborné správy lesů omezen 1) nebo z vlastního podnětu okresního národního výboru nebo na návrh ministerstva.

(2) Státní organizace lesního hospodářství řízené ministerstvem a uživatelé lesů, u nichž byl rozsah odborné správy lesů omezen (dále jen "organizace lesního hospodářství") jsou povinni navrhnout takový počet svých pracovníků, kteří mají vykonávat funkci lesní stráže v rámci plnění svých pracovních úkolů, aby na jednu lesní stráž připadla výměra nejvýše 500 ha lesů.

(3) Pracovníci orgánů státní správy lesního hospodářství a pracovníci (členové) ostatních socialistických organizací, popřípadě další osoby vykonávají funkci lesní stráže jako funkci dobrovolnou a čestnou.

§ 2

Ustanovení lesní stráže

(1) Lesní stráž ustanovuje okresní národní výbor, v jehož územním obvodu má navržený do funkce lesní stráže trvalé bydliště.

(2) Lesní stráží může být ustanoven československý státní občan starší 21 let, oddaný socialistickému společenskému zřízení, zdravotně způsobilý k výkonu této funkce, který zná povinnosti a oprávnění lesní stráže, a který složil předepsaný slib.

(3) Pracovníka státní organizace lesního hospodářství řízené ministerstvem, který má vykonávat funkci lesní stráže jako plnění pracovních úkolů, ustanoví okresní národní výbor lesní stráží jen tehdy, jestliže má oprávnění k nošení zbraně podle zvláštních předpisů. 2)

(4) Navrhovatel k návrhu na ustanovení lesní stráže připojí doklad o zdravotním stavu navrhovaného a výpis z rejstříku trestů, uvede kdy a jak byl poučen o povinnostech a oprávněních lesní stráže a navrhne obvod působnosti lesní stráže. Ve výjimečných případech může být doklad o zdravotním stavu nahrazen prohlášením navrhovaného.

(5) Okresní národní výbor před ustanovením lesní stráže přezkouší též, zda navržený je seznámen s povinnostmi a oprávněními, která z této funkce vyplývají. Okresní národní výbor může od přezkoušení, zda navržený je seznámen s povinnostmi a oprávněními, upustit, je-li ze zastávané funkce v orgánu státní správy lesního hospodářství nebo v organizaci lesního hospodářství nepochybné, že navržený splňuje předpoklady kladené na výkon funkce lesní stráže.

(6) Lesní stráž skládá okresnímu národnímu výboru tento slib:

"Slibuji, že jako lesní stráž budu chránit zájmy Československé socialistické republiky, že budu s největší svědomitostí a péčí plnit své povinnosti při výkonu ochranné služby v lesích, že při své činnosti budu dodržovat právní předpisy a že nepřekročím oprávnění příslušející lesní stráži.".

(7) Okresní národní výbor vydá lesní stráži průkaz lesní stráže, v němž stanoví obvod její působnosti. U pracovníků orgánů státní správy lesního hospodářství a u pracovníků státních organizací lesního hospodářství řízených ministerstvem se ustanovení lesní stráží a obvod působnosti vyznačí též v jejich služebních průkazech.

(8) Obvodem působnosti lesní stráže ustanovené na návrh organizace lesního hospodářství je územní obvod organizace, popřípadě její nižší organizační jednotky, a zahrnují se do něho všechny lesy bez ohledu na vlastnické a užívací vztahy k nim.

(9) Při trvalé změně místa výkonu práce u pracovníka organizace lesního hospodářství vyznačí okresní národní výbor, který lesní stráž ustanovil, změnu obvodu působnosti. Při změně trvalého bydliště lesní stráže do obvodu působnosti jiného okresního národního výboru se nové ustanovení lesní stráží provádí zjednodušeně; zejména se neskládá slib a upustí se od přezkoušení znalostí o povinnostech a oprávněních lesní stráže.

§ 3

Oprávnění lesní stráže

(1) Lesní stráž je oprávněna vykonávat ochrannou službu ve všech lesích stanoveného obvodu působnosti bez ohledu na vlastnická a užívací práva k lesům.

(2) Lesní stráž je oprávněna nosit zbraň, jestliže má k držení této zbraně povolení 3) vydané podle zvláštních předpisů. 2)

(3) Lesní stráž je oprávněna

a) vyzvat, aby bylo upuštěno od činnosti, která je v rozporu se zájmy ochrany lesů nebo jinými právem chráněnými společenskými zájmy, zejména zájmy vodohospodářskými a zájmy ochrany přírody,

b) zjistit totožnost osob, které porušují ustanovení zákona o lesích nebo ustanovení zákona o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství nebo ustanovení předpisů na jejich základě vydaných k ochraně lesů,

c) zastavit v lesích nebo v jejich bezprostředním okolí motorové nebo jiné vozidlo, je-li podezření, že přepravuje neoprávněně získané dříví, vánoční stromky apod., a za tím účelem požadovat předložení dokladu o nabytí takových přepravovaných věcí,

d) vykázat motorové nebo jiné vozidlo z lesních pozemků, pokud vjezd není povolen podle zvláštních předpisů, 4)

e) ukládat občanům pokuty v blokovém řízení za přestupky na úseku lesního hospodářství v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními předpisy, 5)

f) předvést ihned útvaru, popřípadě příslušníku Sboru národní bezpečnosti osobu, která byla přistižena při trestném činu nebo přečinu nebo při přestupku na úseku lesního hospodářství, je-li toho nezbytně třeba k zjištění totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazu,

g) použít zbraně v případech a za podmínek uvedených v zákoně, 6)

h) požádat v jednotlivých případech o spolupráci útvar, popřípadě příslušníka Sboru národní bezpečnosti, jestliže plnění svých povinností nemůže zajistit vlastními silami nebo prostředky.

§ 4

Povinnosti lesní stráže

Lesní stráž je povinna

a) řídit se obecně závaznými právními předpisy,

b) pokud byla ustanovena na návrh organizace lesního hospodářství, postupovat podle jejích pokynů pro výkon ochranné služby v lesích,

c) zachovávat státní, hospodářské a služební tajemství o skutečnostech, o kterých se dozví při výkonu funkce,

d) prokázat se při provádění úkonu na požádání zvláštním průkazem, který ji k takovému úkonu opravňuje,

e) mít při sobě oprávnění k držení zbraně, kterou má při výkonu funkce,

f) oznámit uživateli lesů zjištěnou škodu v lesích, popřípadě organizaci nebo občana, kteří škodu způsobili,

g) provést neodkladná opatření k odstranění nebo zmírnění následků škody vzniklé v lesích, která jsou v jejích možnostech,

h) oznámit okresnímu národnímu výboru, který ji ustanovil, ztrátu průkazu lesní stráže,

i) odevzdat průkaz lesní stráže v případě odvolání z funkce okresnímu národnímu výboru, který ji ustanovil.

§ 5

Odvolání z funkce lesní stráže

Okresní národní výbor, který lesní stráž ustanovil, ji odvolává z funkce zejména v případech, kdy:

a) nastanou okolnosti, které brání tomu, aby lesní stráž nadále plnila své úkoly,

b) lesní stráž překročí své oprávnění nebo jinak poruší svůj slib,

c) lesní stráž přes upozornění neplní řádně svoji funkci.

§ 6

Evidence lesních stráží

Okresní národní výbory vedou evidenci lesních stráží, které ustanovily.


Společná a závěrečná ustanovení

§ 7

(1) Organizace lesního hospodářství vybaví potřebnými pomůckami lesní stráže, jejichž ustanovení navrhla.

(2) Organizace lesního hospodářství jsou povinny předkládat orgánům státní správy lesního hospodářství na jejich výzvu zprávy o zajištění ochranné služby v lesích, o zjištění a stíhání přestupků na úseku lesního hospodářství, o plnění povinností lesních stráží a o jejich součinnosti s útvary a příslušníky Sboru národní bezpečnosti a navrhovat potřebná opatření.

§ 8

Do doby ustanovení lesních stráží podle této vyhlášky, nejpozději však do 31. prosince 1978, vykonávají v příslušných obvodech funkci lesní stráže osoby ustanovené jako stráže k ochraně lesů podle dosavadních předpisů.

§ 9

Pro lesní stráž ve vojenských lesích platí zvláštní předpis.

§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1978.


Ministr: Ing. Hruzík v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 13 zákona ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.

2) Zákon č. 162/1949 Sb., o zbraních a střelivu, vyhláška č. 124/1961 Sb., o střelných zbraních a střelivu, vyhláška č. 7/1955 Ú. l., o loveckých zbraních.

3) Zbrojní pas, lovecký lístek, popřípadě hromadné povolení vydané socialistické organizaci, která zbraň lesní stráži přidělila.

4) Např. § 18 zákona ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.

5) Vyhláška č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení.

6) § 24 odst. 4 až 7 zákona ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.

Přesunout nahoru