Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 97/1977 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o odborné správě lesů a o příspěvcích za ni

Částka 29/1977
Platnost od 28.12.1977
Účinnost od 01.01.1978
Zrušeno k 01.01.1996 (289/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

97

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

ze dne 28. prosince 1977

o odborné správě lesů a o příspěvcích za ni

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky stanoví podle § 15 zákona České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství:


ČÁST PRVÁ

Výkon odborné správy lesů

§ 1

(1) Organizace vykonávající odbornou správu lesů při plnění úkolů odborné správy

a) zajišťují vypracování odborných podkladů pro lesní hospodářské plány;

b) dohlížejí, jak uživatelé lesů v odborné správě (dále jen "uživatelé lesů") hospodaří podle schválených lesních hospodářských plánů, a vedou přehled o výsledcích tohoto hospodaření;

c) vyhotovují podle schválených lesních hospodářských plánů roční plány lesní výroby v pěstební činnosti a ochraně lesa a určují opatření k zlepšování funkcí lesů, informují písemně o úkolech vyplývajících z těchto plánů a opatření uživatele lesů a plnění těchto úkolů vyžadují a sledují;

d) projednávají s uživateli lesů způsob provedení úkolů v pěstební, těžební, popřípadě jiné činnosti související s hospodařením v lesích na místě, kde mají být úkoly prováděny, a dávají jim přitom podrobnější pokyny pro provedení jednotlivých prací;

e) zajišťují osivo a sazenice lesních dřevin pro obnovu lesů v odborné správě;

f) vyznačují těžbu a výchovné zásahy v lesních porostech v souladu s úkoly vyplývajícími ze schválených lesních hospodářských plánů;

g) vyžadují na uživatelích lesů přednostní zpracování nahodilých těžeb a uplatňují promítnutí důsledků těchto mimořádných skutečností do ročních plánů lesní výroby;

h) vedou lesní hospodářskou evidenci a výkazy o výkonech provedených v lesích v odborné správě;

i) sledují a vyžadují, aby v souladu se zásadami řádného hospodaření byla zabezpečena řádná ochrana lesů v odborné správě, zejména sledují výskyt škodlivých činitelů;

l) poskytují uživatelům lesů potřebné podklady, popřípadě údaje z lesních hospodářských plánů;

j) podávají uživatelům lesů k jejich žádosti odborná vysvětlení v otázkách týkajících se hospodaření v lesích v odborné správě a jejich ochrany;

k) podávají orgánům státní správy lesního hospodářství pravidelné zprávy o plnění úkolů v lesích v odborné správě a oznamují jim porušení předpisů o hospodaření v lesích;

m) vedou v rámci vlastní (podnikové) evidence lesních pozemků evidenci lesních pozemků v odborné správě s vyznačením jejich uživatelů, běžně ji doplňují podle oznámení uživatelů lesů a každoročně porovnávají s údaji evidence nemovitostí vedené orgány geodézie a kartografie;

n) dávají podněty k odstranění zjištěných rozdílů mezi stavem v evidenci nemovitostí a skutečným stavem.

(2) Základním úkolem odborné správy lesů s omezeným rozsahem 1) je zajištění vypracování odborných podkladů pro lesní hospodářské plány a dohled, jak je podle těchto plánů hospodařeno; případné další úkoly odborné správy lesů se uvedou v jednotlivých rozhodnutích ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o omezení rozsahu odborné správy lesů.

§ 2

Organizace vykonávající odbornou správu lesů spolupracují s uživateli lesů, kteří jsou povinni:

a) účastnit se na výzvu organizace vykonávající odbornou správu lesů projednání způsobu provedení úkolů v pěstební, těžební, popřípadě jiné činnosti související s hospodařením v lesích, na místě, kde mají být úkoly prováděny;

b) postupovat při hospodaření v lesích v odborné správě v souladu s pokyny organizace vykonávající odbornou správu lesů;

c) oznamovat neprodleně organizaci vykonávající odbornou správu lesů splnění úkolů, změny ve správě, vlastnictví nebo užívání lesů v odborné správě a změny své adresy, popřípadě názvu a sídla, a sdělovat jí rozhodnutí jiných státních orgánů týkající se lesů v odborné správě.

ČÁST DRUHÁzrušeno

§ 3, § 4zrušeno

ČÁST TŘETÍ

Příspěvky za odbornou správu lesů

§ 5

(1) Příspěvek za odbornou správu lesů je povinen platit ten, kdo je k 1. lednu běžného roku uživatelem lesních pozemků.

(2) Výše ročních příspěvků se určuje:

a) uživatelům, u nichž byl rozsah odborné správy lesů omezen, z 1 ha lesních pozemků 10,- Kčs

b) ostatním uživatelům z 1 ha lesních pozemků 40,- Kčs.

(3) Pro určení příspěvků se výměra lesních pozemků do 1 ha považuje za celý hektar, při vyšší výměře se vždy výměra do 0,50 ha zaokrouhluje směrem dolů a výměra nad 0,50 ha směrem nahoru.

(4) V příspěvku není zahrnuta úhrada za dodávky osiva a sazenic lesních dřevin.

§ 6

(1) Příspěvek za odbornou správu lesů je uživatel lesů povinen zaplatit na základě výzvy k úhradě příspěvku. Výzvu zasílá organizace vykonávající odbornou správu lesů doporučeně vždy do konce března běžného roku a uvede v ní výměru lesů, z níž je příspěvek určen, výši příspěvku a rok, za který se příspěvek určuje.

(2) Příspěvek je splatný do 15 dnů od doručení výzvy k zaplacení příspěvku.

(3) Splatné příspěvky, které nebyly zaplaceny, vymáhají organizace vykonávající odbornou správu lesů v občanskoprávním nebo arbitrážním řízení.

§ 7

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky může ve výjimečných případech povolit výjimku z placení příspěvků za odbornou správu lesů.


ČÁST ČTVRTÁ

Společná a závěrečná ustanovení

§ 8

Zjistí-li organizace vykonávající odbornou správu lesů, že uživatel lesů neplnil povinnosti stanovené touto vyhláškou, předloží orgánu státní správy lesního hospodářství podnět, popřípadě návrh na potřebné opatření; obdobně postupuje, neprovedl-li uživatel lesů opatření orgánu státní správy lesního hospodářství nebo nesplnil-li tímto orgánem určený úkol ročního plánu lesní výroby nebo dodávek dříví. 3)

§ 9

Státní organizace , jimž byla povolena výjimka ke správě lesního národního majetku podle § 18 zákona č. 166/1960 Sb., platí příspěvky za odbornou správu lesů podle této vyhlášky počínaje dnem 1. 1. 1979.

§ 10

Zrušují se:

1. vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 173/1973 Sb., o výkupu dříví z lesa, ve znění vyhlášky č. 179/1975 Sb.;

2. vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 89/1965 Sb., o ochraně stromů rostoucích mimo les, ve znění vyhlášek č. 154/1968 Sb. a č. 142/1969 Sb.;

3. zásady pro vykonávání odborné správy v lesích spravovaných vlastními lesními hospodáři (Sbírka pokynů státních lesů 1964, čl. 65, registrovány v částce 47/1967 Sb.).

§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1978.


Ministr: Ing. Hruzík v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 13 zákona ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.

2) § 12 odst. 4 zákona ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.

3) § 12 odst . 5 zákona ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.

Přesunout nahoru