Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 96/1977 Sb.Zákon České národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství

Částka 29/1977
Platnost od 28.12.1977
Účinnost od 01.01.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

96

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. prosince 1977

o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

Hospodaření v lesích

ODDÍL 1

Úvodní ustanovení

§ 1

Všechny lesy bez ohledu na velikost a správu (vlastnictví, užívání) musí být plánovitě obhospodařovány jako lesní fond tak, aby byla zajištěna co největší produkce jakostní dřevní hmoty, byly zabezpečovány a zlepšovány ostatní funkce lesů při dodržování trvalého působení účinků lesů a byly vytvářeny předpoklady pro racionalizaci lesního hospodářství. K tomu účelu slouží hospodářská úprava lesů, jejímž výsledkem jsou lesní hospodářské plány.

ODDÍL 2

Lesní hospodářské plány

§ 2

Poslání a obsah lesních hospodářských plánů

(1) Lesní hospodářské plány jsou podkladem pro národohospodářské plánování 1) a nástrojem pro cílevědomé hospodaření v lesích sledující zlepšování funkcí lesů.

(2) Lesní hospodářské plány obsahují údaje o zjištěném stavu lesů, přírodních, technických a ekonomických podmínkách hospodaření v nich a určují na základě nejnovějších poznatků vědy a techniky cíle a úkoly hospodaření v lesích, zejména z hlediska pěstování a ochrany lesů, ochrany a tvorby životního prostředí, těžby dříví, ostatních funkcí lesů a výhledu dlouhodobého vývoje lesů.

(3) Lesní hospodářské plány obsahují

a) závazné ukazatele a údaje, kterými jsou hospodářský způsob, výše těžeb stanovená těžebním procentem v jednotlivých věkových stupních a úkoly obnovy a výchovy lesních porostů; při stanovení výše těžeb se sleduje dosažení nepřetržité rozšířené reprodukce a rovnoměrné věkové skladby lesů,

b) směrné ukazatele a údaje, kterými jsou zejména hospodářský tvar, formy hospodářského způsobu, umístění a postup těžeb, postup přeměn a převodů a meliorace lesních pozemků,

c) orientační ukazatele, kterými jsou např. charakteristiky přírodních, ekonomických a technických podmínek hospodaření v lesích.

(4) Při určování výše těžeb podle odstavce 3 písm. a) se v hospodářských lesích přihlíží také k rozložení zásob dřevní hmoty, přírůstovým poměrům a k plynulosti těžby; v ochranných lesích a v lesích zvláštního určení se přihlíží k formám hospodářských způsobů určených ve vztahu k převažující funkci těchto lesů.

§ 3

Tvorba a schvalování lesních hospodářských plánů

(1) Lesní hospodářské plány vypracovávají podle směrnic ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo") na období zpravidla deseti let organizace pověřené ministerstvem, popřípadě federálním ministerstvem národní obrany, jde-li o vojenské lesy. 2) Tyto organizace jsou povinny dbát při vypracovávání lesních hospodářských plánů o jejich soulad s dlouhodobým výhledem národního hospodářství, s perspektivou odvětví lesního hospodářství a s ochranou a tvorbou životního prostředí.

(2) Lesní hospodářské plány se vypracovávají pro lesní hospodářské celky, které určí ministerstvo; tyto celky spravují odborní lesní hospodáři, jejichž kvalifikační předpoklady stanoví ministerstvo.

(3) Lesní hospodářské plány schvalují orgány státní správy lesního hospodářství, které mohou také v odůvodněných případech povolit jejich změny.

(4) Státní organizace lesního hospodářství řízené ministerstvem nebo federálním ministerstvem národní obrany a správci, vlastníci nebo uživatelé lesního fondu (dále jen "uživatel lesů"), u nichž byl rozsah odborné správy lesů omezen (§ 13), jsou povinni vést přehled o výsledcích hospodaření podle lesních hospodářských plánů.

§ 4

Souhrnné lesní hospodářské plány

(1) Organizace pověřené vypracováváním lesních hospodářských plánů sestavují souhrnný lesní hospodářský plán České socialistické republiky a stanoví-li to ministerstvo, též souhrnné lesní hospodářské plány oblasti lesů.

(2) Souhrnné lesní hospodářské plány schvaluje ministerstvo.

(3) Státní orgány, uživatelé lesů a organizace, které mohou ovlivnit svou činností plnění funkcí lesů, na požádání sdělují ministerstvu, popřípadě organizacím jím pověřeným údaje potřebné pro sestavování a doplňování souhrnných lesních hospodářských plánů. V případě potřeby mohou ministerstvo, popřípadě organizace jím pověřené tyto údaje samy zjišťovat.

§ 5

(1) Způsob vypracovávání, sestavování, schvalování a kontroly lesních hospodářských plánů a souhrnných lesních hospodářských plánů a jejich změn, jakož i určování ukazatelů a údajů těchto plánů stanoví ministerstvo obecně závazným právním předpisem.

(2) Pro schvalování lesních hospodářských plánů a souhrnných lesních hospodářských plánů a pro povolování jejich změn neplatí obecné předpisy o správním řízení.

ODDÍL 3

Diferencované hospodaření v lesích

§ 6

Vyhlašování lesů ochranných a lesů zvláštního určení

(1) Lesy ochranné a lesy zvláštního určení vyhlašuje ministerstvo z vlastního podnětu nebo na návrh orgánů státní správy. Na vyhlášení lesů ochranných a lesů zvláštního určení se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(2) Orgány státní správy lesního hospodářství vyhlašují lesy ochranné a lesy zvláštního určení a schvalují lesní hospodářské plány pro tyto lesy, jsou-li těmito opatřeními dotčeny zájmy chráněné zvláštními předpisy, 3) po projednání s dotčenými orgány státní správy, popřípadě stanoví-li to zvláštní předpisy s jejich souhlasem, který může být vázán na splnění podmínek stanovených uvedenými předpisy. Právo těchto orgánů vydat rozhodnutí o podmínkách ochrany zůstává nedotčeno, jestliže to předpisy na ochranu jimi sledovaných zájmů stanoví; týká-li se rozhodnutí lesů, vydávají je tyto orgány po projednání s ministerstvem.

§ 7

Hospodářský tvar lesa a hospodářský způsob

(1) Základním hospodářským tvarem lesa hospodářského je les vysoký, zajišťující nejvyšší produkci jakostní dřevní hmoty i plnění ostatních funkcí lesů. V lesích ochranných a v lesích zvláštního určení se stanoví hospodářský tvar lesa se zřetelem k poslání těchto lesů.

(2) V hospodářském lese je převažujícím hospodářským způsobem pasečný způsob maloplošných forem. Pro ochranné lesy se určí hospodářský způsob s ohledem na přírodní podmínky. Pro lesy zvláštního určení se určí hospodářský způsob se zřetelem k jejich zvláštnímu poslání s přihlédnutím k produkčním a ostatním funkcím lesů.

(3) Ministerstvo může obecně závazným právním předpisem stanovit podrobnosti o určování hospodářského tvaru lesa a hospodářského způsobu a jeho forem.

ODDÍL 4

Pěstování lesních porostů

§ 8

Obnova a výchova lesních porostů

(1) Uživatelé lesů jsou povinni

a) obnovovat lesní porosty včas a soustavně tak, aby se neustále zvyšovala jejich biologická hodnota,

b) vychovávat lesní porosty soustavně tak, aby se zlepšila jejich dřevinná skladba, jakost, popřípadě přírůst, zvýšila odolnost proti škodlivým vlivům a zlepšily se funkce lesů,

c) provádět na lesních pozemcích meliorační a jiná opatření ke zlepšení úrodnosti lesních pozemků a zlepšení funkcí lesů.

(2) Lesní porosty, jejichž zdravotní stav, přírůst nebo jakost neumožňují plnit funkce lesů, je uživatel lesů povinen převést před dosažením mýtní zralosti na vhodný hospodářský tvar lesa nebo přeměnit na lesní porosty vhodné dřevinné skladby.

(3) Velikost holé seče při těžbě úmyslné [§ 10 odstavec 1 písm. a)] nesmí překročit 3 hektary; v lesních porostech zdravotně poškozených, dále na písčitých půdách borových oblastí, v lesních porostech dubových, topolových, vrbových, a při převodech a přeměnách lesních porostů nesmí velikost holé seče překročit 5 hektarů.

(4) Holiny na lesních pozemcích musí být zalesněny do dvou let od jejich vzniku a lesní porosty na nich zajištěny do následujících pěti let, pokud v odůvodněných případech nestanoví orgán státní správy lesního hospodářství lhůtu delší . Pro stanovení této delší lhůty neplatí obecné předpisy o správním řízení.

(5) Při obnově lesů se zakazuje přiřazovat další holou seč k plochám s mladými lesními porosty na celé ploše nezajištěnými. Rovněž je zakázáno snižovat zásahem po celé ploše zakmenění lesních porostů pod sedm desetin plného zakmenění, jestliže se prosvětlení neprovádí ve prospěch mladého lesního porostu, odpovídajícího plánovanému zastoupení dřevin.

§ 9

Osivo a sazenice lesních dřevin

(1) Státní organizace lesního hospodářství řízené ministerstvem nebo federálním ministerstvem národní obrany a uživatelé lesů, u nichž byl rozsah odborné správy lesů omezen, jsou povinni zajistit dostatečné množství druhově a geneticky vhodného osiva a sazenic potřebných pro obnovu lesních porostů a pro zalesnění pozemků k tomu určených. 4)

(2) Ministerstvo může stanovit obecně závazným právním předpisem, které druhy lesních dřevin lze pěstovat jen ze semen, řízků a sazenic z uznaných lesních porostů a stromů a podrobnosti o zakládání a obnovování lesních porostů.

ODDÍL 5

Těžba a doprava dříví

§ 10

Těžba dříví

(1) Těžba dříví se provádí

a) při výchově a obnově lesních porostů v rozsahu a do výše určené lesními hospodářskými plány (těžba úmyslná),

b) při vynětí lesního pozemku z lesního půdního fondu (těžba mimořádná),

c) při odstraňování následků mimořádných přírodních vlivů nebo jiné škodlivé činnosti (těžba nahodilá).

(2) Uživatelé lesů smějí provádět v lesních porostech úmyslnou těžbu dříví jen v rozsahu a do výše těžby určené lesními hospodářskými plány; vznikne-li nutnost těžby nahodilé, jsou povinni zabezpečit její přednostní zpracování.

§ 11

Povinnosti při dopravě dříví

(1) Doprava a uskladnění dříví musí být prováděny tak, aby na vlastních i sousedních lesních porostech, lesních pozemcích, lesních cestách a vytěženém dříví nedošlo ke škodám, popřípadě, aby škody byly omezeny na nejmenší míru.

(2) Při zřizování a údržbě cest, svážnic, přibližovacích linek a ostatních zařízení na lesním půdním fondu je uživatel lesů povinen dbát, aby nedocházelo k erozi nebo zamokřování.

(3) Odvoz vytěžené dřevní hmoty musí být zajištěn tak, aby nebyla ohrožena její jakost.

ČÁST DRUHÁ

Odborná správa lesů

§ 12

Výkon odborné správy lesů

(1) V lesích, které nejsou ve správě nebo užívání státních organizací lesního hospodářství řízených ministerstvem nebo federálním ministerstvem národní obrany, se zabezpečuje odborná pomoc a dohled na hospodaření odbornou správou lesů.

(2) Úkoly odborné správy lesů jsou zejména:

a) zajišťovat vypracování podkladů pro lesní hospodářské plány,

b) vyhotovovat podle schválených lesních hospodářských plánů roční plány lesní výroby, dodávek dříví a určovat opatření k zlepšování funkcí lesů,

c) vyžadovat plnění úkolů v lesní výrobě, zajištění a zlepšení funkcí lesů a ochrany lesů a na plnění těchto úkolů dozírat,

d) zajišťovat osivo a sazenice lesních dřevin pro obnovu lesa,

e) vyznačovat těžbu a provádět výkup dříví,

f) vydávat uživatelům lesů pokyny k hospodaření v lesích a k jejich ochraně,

g) vést lesní hospodářskou evidenci a výkazy o výkonech provedených v lesích,

h) vést evidenci uživatelů lesů v odborné správě.

(3) Odbornou správu lesů vykonávají státní organizace lesního hospodářství řízené ministerstvem, pokud ji ministerstvo nesvěří jiné organizaci, popřípadě si ji nevyhradí. Na svěření a vyhrazení výkonu odborné správy lesů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(4) Socialistické organizace mohou dodávat vytěžené dříví přímo odběratelům, pokud se o tom dohodnou s organizací vykonávající odbornou správu lesů; jiní uživatelé lesů v odborné správě mohou dodávat vytěžené dříví jen organizacím, vykonávajícím odbornou správu lesů.

(5) Úkoly podle odstavce 2 písm. b) sdělují organizace vykonávající odbornou správu lesů uživatelům lesů písemně, oznámí-li uživatel lesů do 15 dnů ode dne doručení písemného sdělení orgánu státní správy lesního hospodářství, že s nimi nesouhlasí, určí tento orgán úkoly rozhodnutím.

(6) Organizace vykonávající odbornou správu lesů jsou povinny podávat o plnění úkolů odborné správy lesů zprávy orgánu státní správy lesního hospodářství a oznamovat mu zjištěné případy porušení ustanovení zákona o lesích, tohoto zákona a předpisů a rozhodnutí vydaných na jejich základě.

§ 13

Omezení rozsahu odborné správy lesů

Ministerstvo může omezit rozsah odborné správy lesů u uživatelů lesů, kteří zajistí plnění úkolů v lesích vlastními odbornými lesními hospodáři podle § 3 odstavce 2. Na rozhodnutí o omezení rozsahu odborné správy lesů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

§ 14

Příspěvky za odbornou správu lesů

Uživatelé lesů jsou povinni za výkon odborné správy lesů platit příspěvky.

§ 15

Ministerstvo stanoví obecně závazným právním předpisem podrobněji úkoly organizací vykonávajících odbornou správu lesů a způsob jejího provádění; stanoví též výši příspěvků a další podrobnosti o placení těchto příspěvků.

ČÁST TŘETÍ

Vstup do lesů a úprava některých činností v nich

§ 16

Užívání lesů občany

(1) Každý smí vstupovat na lesní pozemky a do lesních porostů, sbírat lesní plodiny a klest, přitom je povinen les chránit, zachovávat v lesích potřebnou opatrnost a nerušit lesní prostředí.

(2) Orgán státní správy lesního hospodářství může zakázat, popřípadě omezit užívání lesů uvedené v odstavci 1, vyžaduje-li to ochrana lesů nebo jiné důležité zájmy společnosti; na vydávání a odvolávání těchto zákazů a omezení se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Zákazy vstupu na lesní pozemky nebo jiná omezení užívání lesů, stanovené zvláštními předpisy 5) anebo podle nich vyhlášené, zůstávají nedotčeny.

§ 17

Užívání lesů organizacemi podle zvláštních předpisů

(1) Při činnostech prováděných v lesích podle zvláštních předpisů, 6) k nimž podle zákona o lesích nebo tohoto zákona není třeba povolení, jsou organizace povinny oznámit rozsah a účel těchto činností nejméně 15 dnů před začátkem jejich provádění orgánu státní správy lesního hospodářství a uživateli lesů.

(2) Orgán státní správy lesního hospodářství může omezit, popřípadě jinak upravit provádění činností uvedených v odstavci 1, vyžaduje-li to ochrana lesů nebo jiné důležité zájmy společnosti.

§ 18

Zákaz některých činností v lesích

(1) V lesích je zakázáno

a) rozdělávat ohně a tábořit mimo vyhrazená místa a v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů kouřit,

b) vjíždět a stát s motorovými vozidly,

c) pást dobytek a umožňovat výběh hospodářským zvířatům do lesních porostů,

d) zakládat skládky, znečišťovat les odpadky a odpady,

e) provádět terénní úpravy, stavět ploty a budovat chodníky,

f) rušit klid a ticho,

g) narušovat půdní kryt,

h) vstupovat do lesních školek a oplocených míst,

i) těžit stromy a keře.

(2) Zákazy uvedené v odstavci 1 písm. a), b), e) až i) neplatí pro činnosti, které jsou prováděny uživateli lesů v rámci plnění jejich úkolů při hospodaření v lesích a při jejich ochraně nebo které jsou povoleny zvláštními předpisy. 7)

(3) Orgán státní správy lesního hospodářství může po vyjádření uživatele lesů povolit výjimky ze zákazů uvedených v odstavci 1. Na povolení výjimky se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

ČÁST ČTVRTÁ

Ochrana lesů

§ 19

Opatření k předcházení škodám v lesích

(1) Orgány státní správy, organizace i občané jsou povinni při své činnosti dbát ochrany lesů. Ochranu lesů je třeba zabezpečit především předcházením škodám vznikajícím v důsledku výstavby, provozní hospodářské činnosti i při kulturních, rekreačních, sportovních a jiných činnostech.

(2) Vydání rozhodnutí o umístění stavby a o využití území 8) ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesních pozemků vyžaduje souhlas orgánu státní správy lesního hospodářství. Na udělení tohoto souhlasu se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(3) Při provozní, hospodářské a jiné činnosti nesmějí být v lesích a v jejich blízkosti použity technologické způsoby, které působí poškození lesních porostů; orgán státní správy lesního hospodářství může v konkrétních případech stanovit podmínky, za jakých lze vzhledem ke stavu terénu, odtokovým poměrům apod. v lesích a do určité vzdálenosti od jejich okraje, technologický způsob použít.

§ 20

Povinnosti uživatelů lesů při ochraně lesů

(1) Uživatelé lesů jsou povinni

a) zjišťovat a evidovat výskyt škodlivých činitelů a škod způsobených těmito činiteli,

b) provádět opatření k předcházení vývinu a rozšíření rostlinných a živočišných škůdců, zejména přednostně z lesních porostů odstraňovat polomy, vývraty, souše, jakož i stromy nemocné a poškozené,

c) provádět preventivní opatření k ochraně lesů před požáry,

d) provádět obnovu a výchovu lesních porostů tak, aby se při současném zajištění a zlepšování produkčních schopností a ostatních funkcí lesů předcházelo možnému vlivu všech škodlivých činitelů a zvýšila odolnost lesních porostů proti působení těchto činitelů,

e) vytvářet při zakládání lesních porostů na pozemcích určených k zalesnění podmínky pro předcházení vzniku škod zejména volbou vhodného způsobu zalesnění a dřevinné skladby,

f) provádět při vzniku škod bezodkladně opatření k odstranění, popřípadě ke zmírnění jejich následků.

(2) Vyskytne-li se v lesích i jejich okolí nebo na skladech dříví některý z rostlinných nebo živočišných škůdců v nadměrném množství, může orgán státní správy lesního hospodářství uložit opatření k vyhubení těchto škůdců a proti jejich rozšíření i organizacím, které skladují dříví, a dalším uživatelům pozemků v okolí lesů.

§ 21

Opatření v případě mimořádných okolností a nepředvídaných škod

(1) V případě mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lesích (větrné a sněhové kalamity, přemnožení škůdců, nebezpečí vzniku lesních požárů v období sucha apod.) jsou uživatelé lesů povinni bezodkladně učinit opatření k jejich odvrácení a k odstranění následků škod.

(2) Orgány státní správy lesního hospodářství mohou také na přechodnou dobu zakázat nebo jinak upravit užívání lesů v případech uvedených v § 16 odstavci 2, § 17 odstavci 2, § 18 odstavci 3 a § 19 odstavci 3; mohou také uživatelům lesů uložit ke zvládnutí mimořádné situace v lesích potřebná opatření. Na uložení opatření podle tohoto odstavce se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

§ 22

Ochrana před škodami působenými zvěří

(1) Uživatelé lesů jsou povinni soustavně chránit lesní porosty před škodami působenými zvěří. Uživatelé lesů a orgány státní správy lesního hospodářství jsou povinni dbát, aby stavy zvěře a chov zvěře v lesních honitbách byly v souladu se zásadami řádného hospodaření v lesích.

(2) Uživatelé lesů, popřípadě organizace vykonávající odbornou správu lesů jsou povinni zjišťovat každoročně nejpozději do 30. června výši škody způsobené zvěří na lesních porostech za předcházejících 12 měsíců; k zjišťování škod jsou povinni přizvat uživatele honiteb.

(3) Nelze-li škody působené zvěří na lesních porostech snížit technicky přiměřenými a ekonomicky únosnými způsoby tak, aby nebyl zhoršován stav lesních porostů, je uživatel lesů povinen:

a) požádat podle předpisů o myslivosti, aby bylo rozhodnuto o snížení stavu zvěře v honitbě,

b) sledovat, zda uživatel honitby provedl stanovené snížení stavu zvěře,

c) uplatnit nárok na náhradu škody podle zvláštních předpisů, 9)

d) neprodlužovat platnost smlouvy o postoupení výkonu práva myslivosti v honitbě, jestliže uživatel honitby poruší závažně nebo opětovně povinnosti, směřující ke snížení škod působených zvěří na lesních porostech.

§ 23

Povinnosti a oprávnění některých pracovníků orgánů a organizací při ochraně lesů

Pracovníci státních organizací lesního hospodářství řízených ministerstvem zabezpečující úkoly rozvoje, správy, provozu a ochrany lesů, jakož i odborné správy lesů a pracovníci vykonávající státní správu lesního hospodářství podle zákona o lesích a tohoto zákona, jsou povinni při výkonu veškeré své činnosti dbát a aktivně napomáhat při zabezpečení a zlepšení ochrany lesů. Tito pracovníci jsou oprávněni nosit při výkonu povinností vyplývajících z pracovního poměru lesnický stejnokroj se státním znakem a služebním označením. Podrobnosti o lesnických stejnokrojích stanoví ministerstvo.

§ 24

Lesní stráž

(1) Státní organizace lesního hospodářství řízené ministerstvem nebo federálním ministerstvem národní obrany a uživatelé lesů, u nichž byl rozsah odborné správy lesů omezen, jsou povinni zajistit řádný výkon ochranné služby v lesích. Orgány státní správy lesního hospodářství ustanovují na jejich návrh, popřípadě z vlastního podnětu nebo na návrh ministerstva lesní stráž. Na ustanovení lesní stráže se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Lesní stráž vykonává svoji funkci ve všech lesích stanoveného obvodu působnosti, bez ohledu na vlastnické a užívací vztahy k lesům.

(2) Lesní stráž při výkonu své funkce se prokazuje zvláštním průkazem. Lesní stráž je oprávněna:

a) zjišťovat totožnost osob, které porušují ustanovení zákona o lesích, tohoto zákona a předpisů na jejich základě vydaných k ochraně lesů,

b) ukládat za přestupky na úseku lesního hospodářství pokuty v blokovém řízení v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními předpisy, 10)

c) předvést orgánu Sboru národní bezpečnosti osobu, kterou přistihne při trestném činu nebo přečinu nebo při přestupku na úseku lesního hospodářství, je-li toho nezbytně třeba k zjištění totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazu.

(3) Zjistí-li lesní stráž, že porušením předpisů o ochraně lesů vznikla škoda, oznámí to uživateli lesů.

(4) Lesní stráž je oprávněna při výkonu funkce nosit zbraň a tuto zbraň použít jen při:

a) nutné obraně k odvrácení útoku vedeného proti své osobě nebo jí bezprostředně hrozícího nebo útoku na život jiné osoby,

b) zneškodňování zvířat, která ohrožují život nebo zdraví osob,

c) varovném výstřelu do vzduchu k odvrácení škody zvlášť velkého rozsahu, která bezprostředně ohrožuje existenci lesa, bezpečnost provozu lesního hospodářství nebo jiné důležité zájmy společnosti,

d) varovném výstřelu do vzduchu při útěku osoby, kterou je lesní stráž oprávněna podle odstavce 2 předvést orgánu Sboru národní bezpečnosti.

(5) Před použitím zbraně je lesní stráž povinna, pokud to okolnosti zásahu dovolují, použít prostředků mírnějších jako je domluva, napomenutí a výstraha.

(6) Při použití zbraně je lesní stráž povinna:

a) zachovávat nutnou opatrnost, zejména aby nebyl ohrožen život jiných osob,

b) co nejvíce šetřit život osoby, proti níž zásah směřuje,

c) zjistit přímé následky použití zbraně ihned, jakmile se to může stát bez ohrožení sebe nebo jiné osoby, a poraněnému poskytnout první pomoc.

(7) Lesní stráž je povinna o použití zbraně proti osobě neprodleně uvědomit orgán Sboru národní bezpečnosti, jakož i organizaci (orgán), která ji navrhla do této funkce.

(8) Ustanoveními odstavců 4 až 7 nejsou dotčeny zvláštní předpisy upravující nošení a použití zbraně. 11)

(9) Ministerstvo stanoví obecně závazným právním předpisem podrobnosti o ustanovení a odvolávání lesních stráží, o stanovení obvodů jejich působnosti, o jejich počtech, povinnostech, oprávněních, průkazech a slibu; v dohodě s federálním ministerstvem vnitra stanoví podmínky, za nichž je lesní stráž oprávněna nosit zbraň, popřípadě další podrobnosti.

ČÁST PÁTÁ

Orgány státní správy lesního hospodářství a jejich působnost

§ 25

Orgány státní správy lesního hospodářství

Státní správu lesního hospodářství podle zákona o lesích a tohoto zákona, jakož i úkoly stanovené předpisy na jejich základě vydanými, vykonávají orgány státní správy lesního hospodářství, kterými jsou

a) okresní národní výbory, krajské národní výbory a národní výbory jim naroveň postavené,

b) ministerstvo jako ústřední orgán státní správy lesního hospodářství.

§ 26

Okresní národní výbory

(1) Okresní národní výbory rozhodují

a) o prohlášení pozemku za lesní pozemek podle § 2 odstavce 2 zákona o lesích a podle § 2 odstavce 3 zákona o lesích v pochybnostech, zda jde o pozemek náležející do lesního půdního fondu,

b) o uložení opatření potřebných k ochraně a racionálnímu využívání lesních pozemků a lesních porostů podle § 4 odstavce 1 zákona o lesích,

c) o vynětí lesních pozemků z lesního půdního fondu a o omezení v jejich využívání v lesích hospodářských podle § 4 odstavce 2 zákona o lesích do výměry 2 ha,

d) o povinnosti provést skrývku kulturních vrstev půdy a o opatřeních k jejímu hospodárnému využití podle § 4 odstavce 3 písm. f) zákona o lesích,

e) o souhlasu podle § 5 odstavce 3 zákona o lesích s územními rozhodnutími, jimiž má být dotčen lesní půdní fond,

f) o tom, že se poškození lesního fondu a objektů a zařízení na lesních pozemcích sloužících lesnímu hospodářství odstraní uvedením do původního stavu, jakož i o opatřeních k zábraně hrozících škod a proti vzniku dalších škod podle § 10 odstavce 7 zákona o lesích,

g) v pochybnostech, zda socialistické organizaci náleží právo užívání lesních pozemků podle § 12 odstavce 3 zákona o lesích,

h) o převodu práva užívání podle § 15 odstavce 4 zákona o lesích a o náhradě nákladů na investice při převodu tohoto práva podle § 15 odstavce 3 zákona o lesích,

i) o zřízení práva užívání lesních pozemků podle § 17 odstavce 3 zákona o lesích,

j) o vytváření ucelených lesních částí podle § 19 zákona o lesích,

k) o uložení opatření podle § 20 odstavce 3 zákona o lesích potřebných v zájmu zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny sesouváním půdy, padáním kamenů, pádem stromů, lavinami apod. z lesních pozemků, a o tom, kdo nese náklady s tím spojené,

l) o době, způsobu, rozsahu a trvání lesní dopravy po cizích pozemcích, popřípadě i o výši náhrady škody podle § 21 odstavce 2 zákona o lesích,

m) o určení úkolů podle § 12 odstavce 5 uživatelům lesů v odborné správě,

n) o zákazu, popřípadě omezení některých činností v lesích a v jejich okolí, jakož i o stanovení podmínek podle § 17 odstavce 2 a § 19 odstavce 3,

o) o uložení opatření proti rozšíření škůdců a k jejich vyhubení v lesích, na skladech dříví a na jiných pozemcích v okolí lesů podle § 20 odstavce 2,

p) o uložení pokuty podle § 26 zákona o lesích a podle § 34.

(2) Okresní národní výbory

a) vydávají souhlas podle § 7 odstavce 2 zákona o lesích k návrhům projektových úkolů, jimiž má být dotčen lesní půdní fond; u tras směrových a liniových staveb jen pokud trasa neprochází lesy více okresů,

b) vydávají souhlas k rozhodnutí o umístění stavby a o využití území ve vzdálenosti do 50 metrů od kraje lesních porostů podle § 19 odstavce 2,

c) vydávají souhlas podle § 15 odstavce 1 zákona o lesích ke smlouvě o převodu práva užívání lesních pozemků,

d) stanoví výjimky z ustanovení § 8 odstavce 4 o lhůtách pro zalesnění holin a pro zajištění na nich vzniklých lesních porostů,

e) vydávají podle § 16 odstavce 2 zákazy o omezení užívání lesů,

f) povolují podle § 18 odstavce 3 výjimky ze zákazu některých činností v lesích,

g) ukládají opatření podle § 21 odstavce 2 k zvládnutí situace v lesích v případě mimořádných okolností a nepředvídaných škod,

h) ustanovují lesní stráž podle § 24 odstavce 1,

i) plní další úkoly stanovené předpisy vydanými na základě zákona o lesích a tohoto zákona.

(3) Okresním národním výborům se podle § 12 odstavce 6 podávají zprávy o plnění úkolů odborné správy lesů a oznamují zjištěné případy porušení ustanovení zákona o lesích a tohoto zákona, jakož i předpisů vydaných na jejich základě. Okresním národním výborům se podle § 17 odstavce 1 oznamuje rozsah a účel činností vykonávaných v lese podle zvláštních předpisů.

§ 27

Krajské národní výbory

(1) Krajské národní výbory rozhodují u lesů hospodářských o vynětí lesních pozemků z lesního půdního fondu a o omezení v jejich využívání podle § 4 odstavce 2 zákona o lesích při výměře nad 2 do 5 hektarů.

(2) Krajské národní výbory

a) vydávají souhlas podle § 5 odstavce 2 zákona o lesích k návrhům územních plánů zón, podle § 6 odstavce 2 zákona o lesích k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, jimiž má být dotčen lesní půdní fond, a podle § 7 odstavce 2 zákona o lesích k návrhům na projednání projektového úkolu tras směrových a liniových staveb, pokud trasa prochází více okresy a dotýká se lesního půdního fondu,

b) sledují hospodaření v lesích z hlediska zabezpečování funkcí lesů i z hlediska rozvoje kraje a vyjadřují se ke koncepcím rozvoje lesního hospodářství,

c) schvalují lesní hospodářské plány podle § 3 odstavce 3, dozírají na jejich dodržování a povolují jejich změny,

d) ukládají podle § 21 odstavce 2 opatření při mimořádných okolnostech a nepředvídaných škodách, ohrožujících stav lesů a přesahujících obvod působnosti okresního národního výboru nebo jeho možnosti,

e) plní další úkoly stanovené předpisy vydanými na základě zákona o lesích a tohoto zákona.

(3) Krajské národní výbory si mohou vyhradit

a) rozhodování o vynětí lesních pozemků z lesního půdního fondu a o omezení v jejich využívání u lesů hospodářských podle § 4 odstavce 2 zákona o lesích i při nižší výměře než 2 hektary,

b) povolování výjimek ze zákazů některých činností v lesích podle § 18 odstavce 3.

§ 28

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

(1) Ministerstvo

a) řídí komplexní rozvoj, uplatňování vědy a techniky a hospodářskou politiku v lesním hospodářství,

b) řídí výkon státní správy lesního hospodářství,

c) provádí výkon státní správy lesního hospodářství ve vojenských lesích podle ustanovení zákona o lesích, popřípadě tohoto zákona, 12)

d) rozhoduje podle § 4 odstavce 2 zákona o lesích o vynětí lesních pozemků z lesního půdního fondu a o omezení v jejich využívání u lesů ochranných a u lesů zvláštního určení; u lesů hospodářských při výměře nad 5 hektarů,

e) povoluje podle § 4 odstavců 6 a 7 zákona o lesích vynětí lesních pozemků z lesního půdního fondu pro výstavbu rekreačních objektů,

f) vydává podle § 5 odstavce 2 zákona o lesích souhlas k návrhům územních plánů velkých územních celků a sídelních útvarů,

g) povoluje podle § 11 odstavce 3 zákona o lesích výjimky ke správě lesního národního majetku,

h) vydává podle § 11 odstavce 4 zákona o lesích souhlas k převodu správy lesního národního majetku,

i) stanoví podle § 3 odstavce 2 lesní hospodářské celky,

j) stanoví podle § 3 odstavce 2 kvalifikační předpoklady pro odborné lesní hospodáře,

k) schvaluje podle § 4 odstavce 2 souhrnné lesní hospodářské plány,

l) vyhlašuje podle § 6 lesy ochranné a lesy zvláštního určení,

m) omezuje rozsah odborné správy lesů podle § 13 a svěřuje její výkon podle § 12 odstavce 3,

n) ukládá podle § 21 odstavce 2 opatření při mimořádných okolnostech a nepředvídaných škodách ohrožujících stav lesů a přesahujících obvod působnosti krajského národního výboru nebo jeho možnosti,

o) plní další úkoly vyplývající ze zákona o lesích a tohoto zákona.

(2) Ministerstvo si může vyhradit

a) rozhodování o vynětí lesních pozemků z lesního půdního fondu a o omezení v jejich využívání u lesů hospodářských podle § 4 odstavce 2 zákona o lesích při nižší výměře než 5 hektarů,

b) výkon odborné správy lesů podle § 12 odstavce 3.

§ 29

Místní příslušnost orgánů státní správy lesního hospodářství

(1) Pro řízení o vynětí lesních pozemků z lesního půdního fondu nebo o omezení v jejich využívání je příslušný orgán státní správy lesního hospodářství, v jehož územním obvodu leží největší část lesního půdního fondu, které se žádost o vydání rozhodnutí dotýká.

(2) Je-li lesní hospodářský celek, pro který se vypracovává lesní hospodářský plán, v územních obvodech několika okresních národních výborů, určí podle potřeby příslušnost k výkonu státní správy lesního hospodářství a dozoru krajský národní výbor. Je-li lesní hospodářský celek na území více krajů, určí příslušnost ministerstvo.

ČÁST ŠESTÁ

Dozor v lesním hospodářství

§ 30

Dozor vykonávaný národními výbory

(1) Okresní a krajské národní výbory dozírají na dodržování ustanovení zákona o lesích, tohoto zákona a předpisů na jejich základě vydaných. V rozsahu své působnosti též soustavně dozírají, zda jsou dodržována jimi vydaná rozhodnutí, zda příslušné organizace vykonávají odbornou správu lesů a zda uživatelé lesů hospodaří v lesích podle lesních hospodářských plánů, zvyšují úrodnost lesních pozemků, produkci dřevní hmoty a zajišťují, popřípadě zlepšují ostatní funkce lesů.

(2) Okresní a krajské národní výbory při výkonu dozoru podle odstavce 1 ukládají opatření k odstranění zjištěných nedostatků a v souvislosti s tím případná nutná opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí.

§ 31

Dozor vykonávaný ministerstvem

Ministerstvo dozírá, jak orgány a organizace provádějí ustanovení zákona o lesích, tohoto zákona a předpisů na jejich základě vydaných; je oprávněno ukládat opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

§ 32

Oprávnění a povinnosti pracovníků orgánů vykonávajících dozor

Pracovníci orgánů uvedených v § 30 a v § 31, kteří jsou pověřeni výkonem dozoru, jsou při plnění svých úkolů oprávněni vstupovat na pozemky, do závodů, zařízení a objektů, pokud k tomu není třeba povolení podle zvláštních předpisů, 13) zjišťovat a ověřovat potřebné skutečnosti, požadovat potřebné údaje a vysvětlení a nahlížet do příslušných dokladů; přitom jsou povinni zachovávat státní, hospodářské a služební tajemství o skutečnostech, o kterých se dověděli při výkonu své činnosti a vykazovat se průkazem orgánu, z jehož pověření vykonávají dozor.

ČÁST SEDMÁ

Řízení

§ 33

(1) Pokud zákon o lesích nebo tento zákon nestanoví jinak, postupují orgány státní správy lesního hospodářství při řízení o věcech těmito zákony upravených (dále jen "řízení") podle správního řádu. 14)

(2) Jestliže se řízení týká užívacích práv k lesním pozemkům, které má v užívání socialistická organizace, je účastníkem řízení pouze tato organizace.

(3) Týká-li se řízení lesů pod odbornou správou, je účastníkem řízení vedle uživatele lesů také organizace odborné správy lesů. Týká-li se řízení lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení, přihlédne orgán státní správy lesního hospodářství ke stanovisku orgánu státní správy, k jehož návrhu byly lesy za takové vyhlášeny a vydané rozhodnutí tomuto orgánu též doručí.

(4) Orgán státní správy lesního hospodářství v rozhodnutí o vynětí lesních pozemků z lesního půdního fondu nebo o omezení v jejich využívání uvede výměry lesních pozemků nebo jejich částí vyjímaných, popřípadě omezených v jejich využívání. Jestliže je k dalšímu využití vyňatých lesních pozemků třeba stavební povolení 8) nebo jiné rozhodnutí podle zvláštních předpisů, 15) nesmí být započato s jejich odlesňováním dříve, než toto rozhodnutí nabude právní moci. Rozhodnutí o trvalém, popřípadě dočasném vynětí u rozsáhlejší výstavby nebo těžby nerostů vydává orgán státní správy lesního hospodářství tak, aby vyňaté lesní pozemky byly využity pro plnění funkcí lesů až do doby jejich skutečného použití k jiným účelům.

(5) Orgán státní správy lesního hospodářství může oznámit rozhodnutí účastníkům řízení veřejnou vyhláškou na místních národních výborech, v jejichž územních obvodech jsou dotčeny zájmy účastníků, s výjimkou žadatele, uživatele lesů, popřípadě organizace vykonávající odbornou správu lesů.

(6) Rozhodnutí o trvalém nebo dočasném vynětí lesních pozemků z lesního půdního fondu se též doručují příslušnému orgánu geodézie a kartografie.

(7) Platnost rozhodnutí o vynětí lesních pozemků z lesního půdního fondu nebo o omezení v jejich využívání zaniká:

a) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,

b) nerealizuje-li oprávněný záměr, k jehož uskutečnění bylo rozhodnutí vydáno, do dvou let od nabytí právní moci rozhodnutí, pokud orgán státní správy lesního hospodářství tuto lhůtu neprodlouží.

(8) Orgán státní správy lesního hospodářství může po provedeném řízení z vlastního podnětu nebo na návrh jím vydané rozhodnutí o vynětí lesních pozemků z lesního půdního fondu nebo o omezení v jejich využívání změnit, popřípadě zrušit

a) vyžadují-li to důležité zájmy lesního hospodářství, zejména pokud je to nezbytné k vytvoření ucelené lesní části,

b) přestane-li pozemek sloužit účelům, pro které bylo rozhodnutí vydáno.

(9) Náklady na znalecké posudky v řízení zahájeném na návrh účastníka řízení hradí navrhovatel.

(10) Může-li rozhodnutí orgánu státní správy lesního hospodářství ovlivnit hospodaření v lesích nebo poslání lesů v územním obvodu jiného orgánu státní správy lesního hospodářství, rozhodne příslušný orgán státní správy lesního hospodářství po projednání s orgánem státní správy lesního hospodářství, jehož územního obvodu se rozhodnutí týká.

ČÁST OSMÁ

Pokuty

§ 34

(1) Orgány státní správy lesního hospodářství ukládají pokuty až do výše 500 000 Kčs organizacím, které

a) nedodrží závazný ukazatel nebo údaj lesního hospodářského plánu,

b) nezajistí přednostní zpracování těžby nahodilé,

c) nedostatečně zajišťují výkon odborné správy lesů,

d) provádějí činnosti v lesích nepovolené nebo zakázané,

e) neplní opatření k ochraně lesů nebo jiné povinnosti stanovené tímto zákonem nebo na jeho základě uložené.

(2) Poruší-li organizace v době jednoho roku od právní moci rozhodnutí o uložení pokuty podle zákona o lesích nebo tohoto zákona jakoukoliv povinnost, za niž se ukládá pokuta podle zákona o lesích nebo tohoto zákona, uloží se další pokuta až do výše dvojnásobku pokuty, která by byla jinak uložena.

(3) Orgány státní správy lesního hospodářství ukládají pokuty i pracovníkům organizací, kteří porušení povinností organizací zavinili, pokud nejde o trestný čin nebo přečin. Výše pokuty může činit u pracovníka organizace nejvýše trojnásobek jeho průměrného výdělku. 16)

(4) Řízení o uložení pokuty lze zahájit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán státní správy lesního hospodářství dověděl o porušení povinností uvedených v odstavci 1, nejpozději však do tří let, jde-li o porušení povinností uživatelů lesů, nejpozději do pěti let ode dne, kdy k porušení těchto povinností došlo.

(5) Uložením pokuty organizaci zůstává nedotčena trestní odpovědnost jejích pracovníků i odpovědnost organizace, popřípadě pracovníků organizace podle předpisů o náhradě škody. Byla-li uložena pokuta podle odstavce 3 pracovníku organizace, nelze mu již uložit pokutu podle jiných předpisů.

(6) Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

(7) Pokuty uložené podle zákona o lesích a tohoto zákona jsou příjmem národních výborů s výjimkou pokut uložených federálním ministerstvem národní obrany. 17)


ČÁST DEVÁTÁ

Společná a závěrečná ustanovení

§ 35

Zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, se doplňuje takto:

1. dosavadní text § 13 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavcem 2, který zní:

"(2) O kácení stromů rostoucích mimo les, na něž se nevztahují zvláštní předpisy, *) rozhodují místní národní výbory; okresní národní výbory si mohou rozhodování vyhradit.";

2. dosavadní text § 19 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavcem 2, který zní:

"(2) Ministerstvo kultury České socialistické republiky stanoví obecně závazným právním předpisem podrobnosti o ochraně stromů rostoucích mimo les, o postupu při výjimečném povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevní hmoty z těchto stromů.".

§ 36

Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, se mění a doplňuje takto:

1. v § 21 odstavci 1 písm. a) prvá věta zní:

"Zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihne při neoprávněném výkonu práva myslivosti nebo při činu tímto zákonem zakázaném, nebo osobu, kterou přistihne v honitbě s loveckou výzbrojí, popřípadě se střelnou zbraní, pokud nejde o osobu oprávněnou podle zvláštních předpisů nosit zbraň i na honebních pozemcích.";

2. v § 36 odstavci 1 se slova "a v případě poškození lesních kultur do 30 dnů ode dne, kdy škoda vznikla", nahrazují slovy "ode dne, kdy škoda vznikla, u škod na lesních porostech vzniklých v období od 1. července předcházejícího roku do 30. června běžného roku ve lhůtě 30 dnů od uplynutí uvedeného období." a část poslední věty za středníkem se vypouští.

§ 37

Zrušovací ustanovení

Zrušují se

1. Zákon č. 12/1948 Sb., o zevním označení přísežné stráže určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství,

2. zákon č. 86/1949 Sb., o přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl,

3. vyhláška č. 622/1949 Ú. l., kterou se určuje vzor osvědčení o ustanovení přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl a o jejich vzetí do přísahy,

4. směrnice ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o vytváření ucelených lesních částí (Sbírka směrnic pro národní výbory 1963, poř. č. 14),

5. směrnice ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o obhospodařování lesů, které přešly do užívání podniků Státních lesů (Věstník ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR 1970, poř. č. 9 - registrované v částce 30/1970 Sb.),

6. vyhláška č. 77/1972 Sb., o kvalifikaci odborných lesních hospodářů,

7. výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o stejnokrojích pro pracovníky v lesním hospodářství (Věstník ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR 1973, poř. č. 15 a 1976 poř. č. 6 - registrován v částkách 41/1973 Sb. a 21/1976 Sb.),

8. položka 25 přílohy A, položka 11 přílohy B a položka 10 přílohy D zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy.


§ 38

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1978.


Erban v. r.

Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování.

2) § 25 zákona č . 61/1977 Sb., o lesích.

3) Např. zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, zákon č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), zákon č. 23/1962 Sb. o myslivosti.

4) § 2 zákona č. 61/1977 Sb., o lesích.

5) Např. podle zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách.

6) Např. vyhledávání a průzkum ložisek podle zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon).

7) Např. zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, výnos Ústředního výboru Československého svazu tělesné výchovy o jednotném řízení turistického označení cest v ČSR, částka 60/1958 Ú. l.

8) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

9) Např. podle zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti.

10) Vyhláška č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení.

11) Zákon č. 162/1949 Sb., o zbraních a střelivu, vyhláška č. 124/1961 Sb., o střelných zbraních a střelivu, vyhláška č. 7/1955 Ú. l., o loveckých zbraních.

12) Např. § 25 odstavec 2, § 4 odstavce 6 a 7 zákona o lesích.

13) Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech.

14) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

15) Např. zákon č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství, zákon č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon), zákon č. 138/1973 Sb., o vodách, zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

16) § 275 zákoníku práce (úplné znění č. 55/1975 Sb.), § 30 až 34 nařízení vlády ČSSR č. 54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce, vyhláška č. 112/1975 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o zjišťování průměrného výdělku.

17) § 25 odstavec 5 zákona o lesích.

*) Zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, vyhláška č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách.

Přesunout nahoru