Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 96/1977 Sb.Zákon České národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství

Částka 29/1977
Platnost od 28.12.1977
Účinnost od 01.01.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

96

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. prosince 1977

o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 36

Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, se mění a doplňuje takto:

1. v § 21 odstavci 1 písm. a) prvá věta zní:

"Zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihne při neoprávněném výkonu práva myslivosti nebo při činu tímto zákonem zakázaném, nebo osobu, kterou přistihne v honitbě s loveckou výzbrojí, popřípadě se střelnou zbraní, pokud nejde o osobu oprávněnou podle zvláštních předpisů nosit zbraň i na honebních pozemcích.";

2. v § 36 odstavci 1 se slova "a v případě poškození lesních kultur do 30 dnů ode dne, kdy škoda vznikla", nahrazují slovy "ode dne, kdy škoda vznikla, u škod na lesních porostech vzniklých v období od 1. července předcházejícího roku do 30. června běžného roku ve lhůtě 30 dnů od uplynutí uvedeného období." a část poslední věty za středníkem se vypouští.


§ 38

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1978.


Erban v. r.

Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování.

2) § 25 zákona č . 61/1977 Sb., o lesích.

3) Např. zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, zákon č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), zákon č. 23/1962 Sb. o myslivosti.

4) § 2 zákona č. 61/1977 Sb., o lesích.

5) Např. podle zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách.

6) Např. vyhledávání a průzkum ložisek podle zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon).

7) Např. zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, výnos Ústředního výboru Československého svazu tělesné výchovy o jednotném řízení turistického označení cest v ČSR, částka 60/1958 Ú. l.

8) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

9) Např. podle zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti.

10) Vyhláška č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení.

11) Zákon č. 162/1949 Sb., o zbraních a střelivu, vyhláška č. 124/1961 Sb., o střelných zbraních a střelivu, vyhláška č. 7/1955 Ú. l., o loveckých zbraních.

12) Např. § 25 odstavec 2, § 4 odstavce 6 a 7 zákona o lesích.

13) Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech.

14) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

15) Např. zákon č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství, zákon č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon), zákon č. 138/1973 Sb., o vodách, zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

16) § 275 zákoníku práce (úplné znění č. 55/1975 Sb.), § 30 až 34 nařízení vlády ČSSR č. 54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce, vyhláška č. 112/1975 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o zjišťování průměrného výdělku.

17) § 25 odstavec 5 zákona o lesích.

*) Zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, vyhláška č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách.

Přesunout nahoru