Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 95/1977 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o typizaci ve výstavbě

Částka 28/1977
Platnost od 22.12.1977
Účinnost od 01.01.1978
Zrušeno k 01.07.1992 (262/1992 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

95

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj

ze dne 12. prosince 1977

o typizaci ve výstavbě

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj stanoví podle § 53 písm. a) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 130 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu:


ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

Typizace ve výstavbě, její účel a zdroje

(1) Typizace ve výstavbě (dále jen „typizace“) je plánovitá racionalizační činnost, která je zaměřena na unifikaci požadavků na stavební objekty, jejich prostorové části, stavební soustavy a stavební díly a na tvorbu nebo účelný výběr vzájemně koordinovaných funkčních, technickoekonomických a architektonických řešení (dále jen „řešení“) vhodných pro opakované použití a na jejich nejširší uplatnění ve výstavbě. Typizace ve výstavbě je důležitým činitelem státní technické a investiční politiky ve výstavbě.

(2) Účelem typizace je vytvářet podmínky:

a) pro unifikaci a ustálení sortimentu výrobků pro stavební objekty a jejich části a jejich hospodárnou výrobu,

b) pro hospodárné navrhování stavebních objektů,

c) pro rozvoj zprůmyslnění stavebnictví,

d) pro zvyšování kvality staveb,

e) pro uplatňování progresívních forem oceňování a stabilizaci rozpočtových nákladů,

f) pro racionalizaci přípravy staveb a jejich provádění a

g) pro soulad uživatelských a dodavatelských nároků.

(3) Podkladem pro typizaci jsou zejména:

a) stanovené zásady technické a investiční politiky,

b) potřeby investiční výstavby a požadavky na její kulturní, technickoekonomickou, funkční a estetickou úroveň,

c) výrobní a materiálová základna stavebnictví a její plánovitý rozvoj,

d) realizační výstupy rozvoje vědy a techniky,

e) výsledky experimentálního ověřování ve výstavbě,

f) technické normy a jiné právní předpisy,

g) poznatky a zkušenosti z opakované výstavby,

h) dvoustranné a mnohostranné dohody členských států RVHP.

§ 2

Předmět typizace

(1) Předmětem typizace jsou:

a) stavební díly,

b) stavební soustavy,

c) stavební objekty 1) a jejich prostorové části (dále jen „stavební objekty“).

(2) Stavebními díly se rozumějí ucelené součásti stavebních objektů, vymezené procesem stavění, charakterizované souhrnem výrobků a prací a plnící v nich určité technické a účelové funkce. Stavebními díly jsou stavební konstrukce a sestavy technických zařízení 2) i jejich skladby a kombinace.

(3) Stavebními soustavami se rozumějí soubory nosných stavebních konstrukcí a ostatních s nimi konstrukčně souvisících stavebních dílů, určené pro vymezené použití.

(4) Prostorovými částmi stavebních objektů se rozumějí skladebné části stavebních objektů s vymezenými účelovými a zejména provozními funkcemi.

ČÁST DRUHÁ

Řízení a zabezpečování typizace, uplatňování typizace a sledování využití typových podkladů

§ 3

Řízení typizace

(1) Typizaci řídí ve své stanovené působnosti federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj, ministerstvo výstavby a techniky ČSR a ministerstvo výstavby a techniky SSR.

(2) Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj zejména:

a) řídí plánování typizace, 3)

b) určuje hlavní směry typizace a uplatňuje je ve státním plánu projektových prací v závazných úkolech pro ústřední orgány státní správy, vrcholné orgány družstev a společenských organizací (dále jen „ústřední orgány“) a pro krajské národní výbory jako ústřední orgány investorů,

c) rozvíjí teorii a metody typizace,

d) zajišťuje úkoly vyplývající z mezinárodní integrace v oblasti typizace,

e) řídí a koordinuje zpracování a vydávání informací o typizaci.

(3) Ministerstvo výstavby a techniky ČSR a ministerstvo výstavby a techniky SSR (dále jen „ministerstva výstavby a techniky“) zejména:

a) řídí plánování typizace ústředních orgánů republik,

b) navrhují federálnímu ministerstvu pro technický a investiční rozvoj hlavní směry a závazné úkoly typizace a uplatňují je při plánování v republikách.

§ 4

Zabezpečování typizace

(1) Typizaci zabezpečují a uplatňují v oboru své stanovené působnosti a v souladu se státní technickou a investiční politikou ústřední orgány, krajské národní výbory, Národní výbor hlavního města Prahy a Národní výbor hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy (dále jen „krajské národní výbory“) a vytvářejí pro ni podmínky.

(2) Zabezpečování typizace spočívá zejména:

a) v plánování typizace,

b) v zajišťování a koordinaci plánovaných úkolů typizace,

c) v důsledném využívání výsledků typizačních prací,

d) ve zpracovávání podkladů pro hlavní směry typizace.

(3) Typizaci účelových druhů stavebních objektů zabezpečují ústřední orgány, které řídí příslušná odvětví (dále jen „odvětvové ústřední orgány“), podle přílohy č. 1. Zabezpečují zejména:

a) unifikaci požadavků pro navrhování stavebních objektů,

b) zpracování typizačních směrnic a typových podkladů stavebních objektů a využívají přitom v největší míře schválených typových podkladů stavebních dílů a stavebních soustav a běžně vyráběných a dodávaných normalizovaných výrobků,

c) koordinaci tvorby podrobné dokumentace k typovým podkladům stavebních objektů, které schválily,

d) projednání výrobního zajištění výstavby podle typových podkladů stavebních objektů s ústředními orgány dodavatelů pro investiční výstavbu (dále jen „ústřední orgány dodavatelů“).

(4) Typizaci stavebních dílů a stavebních soustav zabezpečují ústřední orgány dodavatelů podle přílohy č. 2. Zabezpečují zejména:

a) unifikaci a zpracování typových podkladů stavebních dílů a stavebních soustav,

b) výrobu a dodávky pro výstavbu podle typových podkladů a podle podrobné dokumentace k typovým podkladům stavebních objektů,

c) aby organizace jimi řízené poskytovaly zpracovatelům typizačních směrnic, typových podkladů a zpracovatelům podrobné dokumentace k typovým podkladům stavebních objektů všechny potřebné podklady, a pokud jde o obsah, rozsah a lhůty poskytování podkladů, aby postupovaly podle obdoby ustanovení § 27 vyhlášky č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb.

(5) Ústřední orgány a krajské národní výbory určí pro zabezpečování typizace odpovědného pracovníka orgánu a vymezí v dohodě podle příslušnosti s federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj, ministerstvem výstavby a techniky ČSR nebo ministerstvem výstavby a techniky SSR jeho oprávnění.

(6) Pravomoc ústředních orgánů a krajských národních výborů při zabezpečování typizace nelze přenášet na orgány a organizace jimi řízené.

§ 5

Uplatňování typizace a sledování využití typových podkladů

(1) Ústřední orgány, národní výbory a orgány i organizace jimi řízené uplatňují typové podklady v celém procesu investiční výstavby, a to nejen při její přípravě, nýbrž i při její realizaci. To se vztahuje jak na projektové organizace, tak na investory a dodavatele (výrobce), i na zpracovatele dokumentace staveb a podkladů pro ni.

(2) Výrobci a dodavatelé vyrábějí a dodávají výrobky pro výstavbu prováděnou podle typových podkladů a podle podrobných dokumentací k typovým podkladům stavebních objektů.

(3) Ministerstvo stavebnictví ČSR a ministerstvo stavebnictví SSR (dále jen „ministerstva stavebnictví“) zabezpečují, aby organizace jimi řízené oznamovaly pořizovatelům územních projektů 4) závazné údaje o stavebních soustavách, kterých v území použijí.

(4) Orgány provádějící státní expertizu 5) a orgány schvalující úvodní projekty staveb nad 2 mil. Kčs nákladů zahrnovaných do plánu investiční výstavby 6) sledují a posuzují uplatnění typových podkladů podle přehledů o využití typových podkladů a opakovatelných projektů, které jim předloží orgány (organizace) předkládající projektové úkoly ke státní expertize a úvodní projekty ke schválení. 7), 8)

ČÁST TŘETÍ

Druhy a obsah typizačních prací

§ 6

Druhy typizačních prací

Typizačními pracemi jsou:

a) typizační studie,

b) typizační úkol,

c) typový podklad,

d) podrobná dokumentace k typovému podkladu stavebního objektu,

e) typizační směrnice a

f) ostatní úkoly zahrnuté v plánu typizace.

§ 7

Typizační studie

(1) Typizační studie jsou rozborové a přípravné práce, které slouží:

a) zjištění technických, ekonomických a jiných souvislostí a podmínek pro přípravu a realizaci složitých nebo dlouhodobých programů typizace,

b) zjištění, ověření nebo vytváření podmínek pro vypracování typizačních směrnic nebo typových podkladů se zvláštním zřetelem na koordinaci uživatelských a výrobních hledisek ve výstavbě a rozvoj materiálně technické základny pro stavění,

c) zdokonalování metod typizace.

(2) Typizační studie se vypracovávají podle potřeby a obsahují zejména:

a) vymezení svého předmětu a účelu,

b) rozbor problematiky s návrhem jejího řešení a

c) závěry a návrhy opatření na úseku typizace.

§ 8

Typizační úkoly

(1) Typizační úkoly vymezují požadavky a podmínky pro vypracování a využití typových podkladů a stanoví pro ně zejména:

a) předmět a účel,

b) obsah, rozsah a podrobnost vypracování,

c) požadavky na řešení,

d) podmínky použití,

e) věcný a časový vztah k souvisícím úkolům výzkumu a vývoje a experimentálního ověřování ve výstavbě a k výrobnímu ověření,

f) vztah ke schváleným typizačním směrnicím a typovým podkladům,

g) požadavky na ověření typového podkladu a provedení zkoušek,

h) harmonogram vypracování typového podkladu.

(2) Typizační úkoly dále obsahují zejména:

a) předpokládaný rozsah uplatnění typového podkladu a jeho přínos,

b) nepřekročitelný limit základních rozpočtových nákladů závazný pro zpracovatele typových podkladů,

c) orientační technickohospodářské ukazatele a jejich porovnání s vyhlášenými nebo dosahovanými ukazateli,

d) předpokládané náklady na vypracování typového podkladu,

e) doklady o projednání návrhu typizačního úkolu.

§ 9

Typové podklady

(1) Typové podklady jsou dokumentací, která stanoví řešení stavebních dílů nebo stavebních soustav nebo stavebních objektů.

(2) Typové podklady stavebních dílů a stavebních soustav slouží hlavně:

a) pro přípravu dodavatelské dokumentace a pro přípravu výroby prvků stavebních dílů a stavebních soustav,

b) jako projektové podklady, 9) popřípadě jako výchozí technické údaje pro jejich zpracování,

c) jako podklady pro zpracování typových podkladů stavebních objektů.

(3) Typové podklady stavebních objektů, popřípadě podrobná dokumentace k typovým podkladům stavebních objektů slouží pro vypracování přípravné a projektové dokumentace staveb podle vyhlášky č. 163/1973 Sb.

(4) Typové podklady se zpracovávají na podkladě schválených typizačních úkolů.

(5) Typový podklad obsahuje:

a) úvodní část,

b) technickou část a

c) ekonomickou a rozpočtovou část

(7) Podrobné členění typových podkladů a obsah typových podkladů stavebních dílů, stavebních soustav a stavebních objektů jsou uvedeny v přílohách č. 3 až 6. V typových podkladech stavebních objektů pro výrobu, popřípadě stavebních objektů zahrnujících provozní zařízení se uvádějí i veškeré údaje vztahující se k budoucímu provozu (příloha č. 6).

(8) V typovém podkladu se označí řešení, která mohou být při používání typového podkladu nahrazena bez zvýšení základních rozpočtových nákladů a bez zhoršení užitných parametrů jiným řešením, vyžadují-li to odlišnost materiálové základny nebo územní, urbanistické, popřípadě jiné podmínky.

(9) Schvalující orgán může stanovit v typizačním úkolu, že typový podklad stavebního objektu se vypracuje jako podrobná dokumentace k typovému podkladu stavebního objektu (§ 10 odst. 1) při zachování všech náležitostí typového podkladu.

(10) Typový podklad obsahuje nepřekročitelný limit základních rozpočtových nákladů závazný pro zpracování podrobné dokumentace k typovému podkladu stavebního objektu a pro využití typového podkladu v projektové dokumentaci.

§ 10

Podrobná dokumentace k typovému podkladu stavebního objektu

(1) Podrobná dokumentace k typovému podkladu stavebního objektu (dále jen „podrobná dokumentace“) je podrobné propracování schváleného typového podkladu stavebního objektu, odpovídající podmínkám materiálové základny, územním, urbanistickým apod. Zpracovává se s podrobností obdobnou podrobnosti prováděcího projektu zpracovávaného podle § 41, 42 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 163/1973 Sb. bez těch částí, které řeší umístění stavebního objektu, a souvislostí, které z umístění vyplývají.

(2) Podrobná dokumentace se zpracovává podle potřeby, zejména v těch případech, kdy ústřední orgán investora je odlišný od odvětvového ústředního orgánu. Musí být v souladu se schváleným typovým podkladem a musí odpovídat výrobním a dodavatelským možnostem a rozpočtovým nákladům projednaným s dodavatelem stavební části stavby, 11) kterého určí na žádost ústředního orgánu investora ústřední orgán dodavatele.

(3) Součástí podrobné dokumentace je rozpočet, obsahující jen základní rozpočtové náklady. 12)

§ 11

Typizační směrnice

(1) Typizační směrnice stanoví unifikované požadavky pro navrhování a realizaci ve výstavbě.

(2) Druhy typizačních směrnic jsou:

a) typizační směrnice všeobecné,

b) typizační směrnice pro stavební objekty.

(3) Typizační směrnice všeobecné stanoví obecné dlouhodobě platné principy typizace, a to zpravidla:

a) unifikované řady schémat a parametrů (rozměrové, zatěžovací apod.),

b) pravidla pro variabilní rozvoj skladby, zaměnitelnost a vyměnitelnost stavebních dílů a výrobků pro ně použitých,

c) požadavky na stavební díly a stavební soustavy,

d) požadavky na zařízení pro výrobu a dopravu stavebních dílů a pro provádění stavebních objektů.

(4) Typizační směrnice pro stavební objekty stanoví požadavky na jednotlivé účelové druhy stavebních objektů. O zpracování příkladů řešení k typizačním směrnicím a jejich podrobnosti rozhodne ústřední orgán, který je zabezpečuje. Obsah typizační směrnice stavebního objektu je uveden v příloze č. 7.

(5) Požadavky uvedené v odstavcích 3 a 4 se určují schématy, parametry nebo jiným způsobem a vyjadřují se textově, číselně, popřípadě výkresy.

§ 12

Provádění typizačních prací

(1) Provádění typizačních prací zabezpečují ústřední orgány u zpracovatelů, jimiž mohou být jen organizace odborně k tomu způsobilé. Typizační směrnice a typové podklady mohou zpracovávat pouze organizace k takové činnosti oprávněné na základě a v rozsahu uděleného oprávnění. 13)

(2) Ústřední orgány a krajské národní výbory využívají při provádění typizačních prací součinnosti všech zúčastněných na typizaci, sestavují pro tento účel pracovní skupiny odborníků, vedou je a mobilizují k dosažení nejlepších výsledků. V případech, kdy je to účelné, používají pro účely typizace i projektových soutěží. 14)

(3) Typizační úkoly, typové podklady, podrobná dokumentace a typizační směrnice musejí být zpracovány v souladu s platnými technickými normami a jinými právními předpisy.

(4) Typizační směrnice všeobecné zabezpečují podle jejich obsahu ve své působnosti federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj, ministerstva výstavby a techniky, odvětvové ústřední orgány a ústřední orgány dodavatelů.

(5) Typizační úkoly pro stavební objekty, typové podklady a typizační směrnice stavebních objektů zabezpečují podle své působnosti odvětvové ústřední orgány, zejména uvedené v příloze č. 1. Přitom spolupracují podle potřeby s krajskými národními výbory.

(6) Podrobnou dokumentaci zabezpečují ústřední orgány investorů včetně krajských národních výborů, pokud si to nevyhradil odvětvový ústřední orgán.

(7) Typizační úkoly a typové podklady stavebních dílů a stavebních soustav zabezpečují ve své působnosti ústřední orgány dodavatelů, zejména uvedené v příloze č. 2.

§ 13

Projednávání typizačních prací a způsob jejich zpracování

(1) Zpracovatelé typizačních úkolů jsou povinni projednat návrhy těchto úkolů:

a) s dotčenými ústředními orgány státní správy, které plní specifické úkoly podle zvláštních předpisů, 15)

b) s budoucím zpracovatelem typového podkladu a

c) s výrobci (dodavateli), popřípadě s dalšími organizacemi, které určí jejich nadřízený orgán.

(2) Zpracovatelé typových podkladů jsou povinni obdobně projednat návrhy typových podkladů s orgány a organizacemi uvedenými v předcházejícím odstavci pod písmeny a) a c).

(3) Zpracovatelé typizačních směrnic jsou povinni projednat návrhy těchto směrnic s ústředními orgány uvedenými v odstavci 1 pod písmenem a) a s výrobci (dodavateli), kterých se návrhy typizačních směrnic týkají.

(4) Orgány a organizace uvedené v odstavci 1 pod písmeny a) až c) a výrobci (dodavatelé), kterých se týkají návrhy typizačních směrnic, jsou povinni vyhovět žádostem zpracovatelů o projednání do 30 dnů.

(5) Výsledky projednání promítnou zpracovatelé do návrhů typizačních prací a připojí k nim doklady o projednání.

(6) Typové podklady a podrobná dokumentace musejí být zpracovány tak, aby umožňovaly racionalizaci projektových prací a racionalizaci výroby.

(7) Za vady typizačních prací odpovídá jejich zpracovatel podle obecných předpisů.

ČÁST ČTVRTÁ

Posuzování, schvalování, závaznost, platnost a uveřejňování typizačních prací

§ 14

Návrhy typizačních úkolů, typových podkladů a typizačních směrnic podléhají schválení po předchozím posouzení.

§ 15

Posuzování

(1) Posuzování návrhů typizačních úkolů, typových podkladů a typizačních směrnic provádějí a souhrnné posudky vypracovávají schvalující ústřední orgány (§ 17 odst. 1) sami nebo je zajišťují u odborně způsobilých organizací; takovými organizacemi mohou být zejména projektové organizace, výzkumné nebo zkušební ústavy a vysoké školy.

(2) Při posuzování se podle druhu a obsahu typizační práce sleduje zejména:

a) soulad se státní technickou a investiční politikou a hlavními směry typizace,

b) využití výsledků spolupráce s ostatními zeměmi RVHP,

c) soulad s technickými normami a jinými právními předpisy,

d) soulad s technickohospodářskými ukazateli,

e) efektivnost 16) řešení stavebního objektu z hlediska budoucího provozu (užívání),

f) technická, ekonomická a architektonická úroveň,

g) dodržení nepřekročitelných limitů základních rozpočtových nákladů,

h) splnění požadavků péče o životní prostředí,

i) uspokojování potřeb uživatelů,

j) splnění požadavků na zprogresívnění a racionalizaci výroby a výstavby,

k) uplatnění realizačních výstupů rozvoje vědy a techniky,

l) zajištění materiálové a výrobní základny,

m) zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,

n) zajištění požární bezpečnosti,

o) hospodárnost údržby.

Schvalování

§ 16

Podklady pro schválení

(1) Podklady pro schválení typizačních úkolů, typových podkladů a typizačních směrnic jsou:

a) souhrnný posudek (§ 15 odst. 1),

b) stanoviska dotčených orgánů státní správy, které plní specifické úkoly podle zvláštních předpisů,

c) stanoviska ústředních orgánů dodavatelů k typizačním úkolům pro stavební objekty, typovým podkladům a typizačním směrnicím stavebních objektů,

d) stanoviska odvětvových ústředních orgánů u typizačních úkolů a typových podkladů stavebních dílů a stavebních soustav,

e) stanoviska ministerstev stavebnictví k typizačním úkolům a typovým podkladům stavebních dílů a stavebních soustav, schvalovaným ostatními dodavatelskými ústředními orgány, pokud si ministerstva stavebnictví tato stanoviska vyhradila,

f) stanovisko federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj u závazných úkolů typizace, stanovených federálním ústředním orgánům, a u vybraných závazných úkolů typizace, stanovených ústředním orgánům republik, a stanovisko ministerstev výstavby a techniky u závazných úkolů typizace, stanovených ústředním orgánům republik. Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj si může vyhradit zaujetí stanoviska i u ostatních úkolů všech ústředních orgánů, ministerstva výstavby a techniky u ostatních úkolů ústředních orgánů republik.

(2) Stanoviska si vyžádá schvalující ústřední orgán (§ 17 odst. 1). Podmínkou vydání stanoviska uvedeného v předcházejícím odstavci pod písmenem f) je předložení schvalovaných typizačních prací včetně souhrnného posudku, stanovisek podle téhož odstavce písm. b) až e) a návrhu schvalovacího protokolu. U závazných úkolů, stanovených ústředním orgánům republik, které si vybere, obdrží federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj pro své stanovisko i stanovisko ministerstva výstavby a techniky ČSR, popřípadě ministerstva výstavby a techniky SSR.

(3) Ústřední orgány státní správy ve stanoviscích podle odstavce 1 písm. b) zejména uvedou, zda předložené návrhy odpovídají jejich zvláštním předpisům a požadavkům.

(4) Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj a ministerstva výstavby a techniky ve stanoviscích podle odstavce 1 písm. f) uvedou, zda předložený návrh je v souladu s hlavními směry typizace.

(5) Ústřední orgány dodavatelů ve stanoviscích podle odstavce 1 písm. c) k typizačním úkolům pro stavební objekty a k typovým podkladům stavebních objektů a typizačním směrnicím uvedou, zda návrhy odpovídají státní technické a investiční politice, zejména na úseku rozvoje výrobní a materiálové základny a zprůmyslnění stavebnictví. Ústřední orgány dodavatelů ve svém stanovisku uvedou, od kdy a v jakém rozsahu budou dodávky specifikované v předložených návrzích uskutečňovány organizacemi jimi řízenými.

(6) Odvětvové ústřední orgány ve stanoviscích podle odstavce 1 písm. d) uvedou, zda předložené návrhy svými parametry odpovídají potřebám investiční výstavby v jejich odvětví v souladu se státní technickou a investiční politikou.

(7) Pro zaujímání stanovisek uvedených v odstavci 1 písm. b) až f) platí obecná lhůta 30 dnů.

§ 17

Průběh schvalování

(1) Návrhy typizačních směrnic, typizačních úkolů a typových podkladů schvalují ústřední orgány uvedené v § 12 odst. 4, 5, 7 (dále jen „schvalující orgány“).

(2) Schvalující orgány stanoví při schválení typových podkladů a typizačních směrnic podmínky pro jejich použití. Tyto podmínky musejí být zahrnuty do schvalovacího protokolu.

(3) Pokud schvalující orgán nesouhlasí se stanovisky ústředních orgánů uvedených v § 16 odst. 1 písm. b), c), e) a f), musejí se takové případy řešit dohodou mezi vedoucími ústředních orgánů na rozporu zúčastněných. Ke stanoviskům odvětvových ústředních orgánů podle § 16 odst. 1 písm. d) se přihlíží při vymezení použitelnosti typových podkladů.

(4) Typové podklady stavebních dílů a stavebních soustav mohou být schváleny, budou-li pro práce a dodávky, ze kterých se stavební díly a stavební soustavy skládají, stanoveny ceny.

(5) Schvalující orgány jsou povinny před schválením projednat závažnější národohospodářské důsledky plynoucí z uplatnění typových podkladů a typizačních směrnic s příslušným ministerstvem financí a s příslušnou plánovací komisí.

(6) O schválení typizačního úkolu, typového podkladu nebo typizační směrnice vypracuje schvalující orgán protokol.

§ 18

Závaznost

(1) Platné typové podklady a typizační směrnice jsou obecně závazné za podmínek pro jejich použití vymezených schvalujícím orgánem.

(2) Pouze ve zcela mimořádných případech mohou orgány státní expertizy udělit souhlas s výjimečným nepoužitím typových podkladů pro stavební objekty nebo jejich části. Svůj souhlas jsou povinny výslovně vyjádřit v protokolu o státní expertize.

§ 19

Platnost, změny a zrušení

(1) Orgány schvalující typizační směrnice a typové podklady stanoví při schválení počátek jejich platnosti; mohou též stanovit, kdy jejich platnost končí.

(2) Při změnách typizačních úkolů, typizačních směrnic a typových podkladů jsou schvalující orgány povinny postupovat obdobně jako při původním schválení a přihlížet přitom k povaze a rozsahu změn.

(3) Změny nepřekročitelných limitů základních rozpočtových nákladů v typizačních úkolech a v typových podkladech (§ 8 odst. 2 a § 9 odst. 10) mohou povolit v řádně odůvodněných případech jen orgány, které tyto typizační práce schválily.

(4) O zrušení typizačních směrnic a typových podkladů rozhoduje schvalující orgán.

§ 20

Odpovědnost za vady dodávek

Použití platných typizačních směrnic nebo typových podkladů pro zpracování projektové nebo dodavatelské dokumentace nezbavuje účastníky výstavby odpovědnosti za vady jejich dodávek podle obecných předpisů.

§ 21

Uveřejňování typizačních prací

(1) Schvalující orgány podle příslušnosti uveřejní v Ústředním věstníku ČSR nebo v Ústředním věstníku SSR:

a) název schváleného typového podkladu nebo schválené typizační směrnice, číslo a datum schválení, jejich obsah, podmínky pro jejich použití (§ 18 odst. 1) a začátek, popřípadě dobu platnosti,

b) název a číslo schváleného typového podkladu nebo typizační směrnice, které se mění nebo ruší nebo jejichž platnost byla změněna,

c) zpracovatele a název a adresu distributora typizační směrnice nebo typového podkladu.

(2) Podrobnou dokumentaci vyhlásí orgán, který ji zabezpečuje (§ 12 odst. 6), stejným způsobem jako jiná svá opatření a zároveň to oznámí ústřednímu orgánu, který schválil typový podklad, podle něhož byla podrobná dokumentace zpracována.

ČÁST PÁTÁ

Evidence typizačních prací a informace o nich

§ 22

Ústřední místa evidence typizačních prací a informací o typizaci

(1) Ústředními místy evidence typizačních prací a informací o typizaci (dále jen „ústřední místa evidence a informací“) jsou

a) Studijní a typizační ústav v Praze pro typizační směrnice a typové podklady schvalované federálními ústředními orgány a ústředními orgány České socialistické republiky a

b) Študijný, projektový a typizačný ústav v Bratislavě pro typizační směrnice a typové podklady schvalované ústředními orgány Slovenské socialistické republiky.

(2) Ústřední místa evidence a informací metodicky usměrňují, prověřují a shromažďují evidenční podklady, seznamy platných typových podkladů a typizačních směrnic, návrhy informačních listů o schválených typizačních směrnicích a typových podkladech a vyhlášených podrobných dokumentacích a vedou evidenci jejich změn a zrušení. Studijní a typizační ústav v Praze sestaví celostátní přehledy typových podkladů, typizačních směrnic a podrobných dokumentací a odevzdá je k uveřejnění Československému středisku výstavby a architektury v Praze.

§ 23

Evidence platných typizačních směrnic, typových podkladů a podrobných dokumentací

(1) Evidenční podklady jsou

a) schvalovací protokol typizační směrnice nebo typového podkladu (popřípadě jeho opis),

b) evidenční štítky 17) s jednotnými druhy údajů a v jednotné úpravě u typových podkladů, typizačních směrnic a u podrobných dokumentací.

(2) Schvalující orgány odevzdávají evidenční podklady ústředním místům evidence a informací do 30 dnů po schválení typizačních směrnic a typových podkladů. Protokoly o schválení odevzdají v jednom, evidenční štítky ve třech vyhotoveních. Kromě toho schvalující orgány odevzdají ústředním místům evidence a informací do 31. července každého roku seznam typových podkladů a typizačních směrnic platných ke dni 30. června téhož roku.

(3) Schvalující orgány vedou evidenci obsahující základní identifikační údaje o všech typizačních směrnicích a typových podkladech, které schválily.

(4) Ústřední orgány uvedené v § 12 odst. 6 oznámí do 30 dnů ústředním místům evidence a informací vyhlášení podrobné dokumentace a zároveň jim odevzdají tři vyhotovení evidenčních štítků.

(5) Studijní a typizační ústav v Praze metodicky sjednocuje evidenci platných typizačních směrnic, typových podkladů a podrobných dokumentací a informace o nich v Československé socialistické republice.

§ 24

Informace o typizačních směrnicích, typových podkladech a podrobných dokumentacích

(1) Informacemi o typizačních směrnicích, typových podkladech a podrobných dokumentacích se rozumějí

a) přehledy platných typizačních směrnic a typových podkladů,

b) informační listy o typizačních směrnicích, typových podkladech a o podrobných dokumentacích,

c) sborníky technických řešení staveb a jejich částí.

(2) Tyto informace jsou součástí soustavy vybraných informací pro výstavbu a uveřejňují se v Československém katalogu pro výstavbu. 18)

§ 25

Vydávání a distribuce přehledů platných typizačních směrnic a typových podkladů

Přehledy platných typizačních směrnic a typových podkladů vydává a jejich distribuci provádí Studijní a typizační ústav v Praze. Za Slovenskou socialistickou republiku mu potřebné údaje dodává Študijný, projektový a typizačný ústav v Bratislavě.

§ 26

Tvorba a vydávání sborníků technických řešení staveb a jejich částí

(1) Sborníky technických řešení stavebních objektů zpracovávají a vydávají odvětvové ústřední orgány, sborníky technických řešení stavebních dílů a stavebních soustav zpracovávají a vydávají ústřední orgány dodavatelů.

(2) Ústřední orgány uvedené v odstavci 1 povinně a bezplatně zasílají sborníky federálnímu ministerstvu pro technický a investiční rozvoj, ministerstvům výstavby a techniky, ministerstvům stavebnictví, Studijnímu a typizačnímu ústavu v Praze, Studijnímu, projektovému a typizačnímu ústavu v Bratislavě, Československému středisku výstavby a architektury v Praze a Ústavu vědecko-technických informací v Praze.

(3) Formu a obsah sborníků určuje Studijní a typizační ústav v Praze po dohodě s Československým střediskem výstavby a architektury v Praze.

§ 27

Vydávání a distribuce informačních listů

(1) Schvalující orgány a orgány uvedené v § 12 odst. 6 odevzdávají ve dvou vyhotoveních návrhy informačních listů příslušným ústředním místům evidence a informací do 30 dnů po schválení typizačních směrnic a typových podkladů a po vyhlášení podrobných dokumentací.

(2) Ústřední místa evidence a informací bez zbytečných odkladů prověří návrhy informačních listů z hlediska jejich úplnosti a odevzdají je k uveřejnění Československému středisku výstavby a architektury.

(3) Jednotnou formu a obsah informačních listů určuje Studijní a typizační ústav v Praze po dohodě s Československým střediskem výstavby a architektury.

§ 28

Oznamování změn a zrušení typizačních směrnic, typových podkladů a podrobných dokumentací ústředním místům evidence a informací

Při změnách a zrušení schvalující (vyhlašující) orgány zašlou do 30 dnů upravené evidenční podklady ústředním místům evidence a informací. Při změnách současně odevzdají upravené návrhy informačních listů.

ČÁST ŠESTÁ

Plánování a financování typizace

§ 29

Plánování

(1) Typizace se uskutečňuje plánovitě v souladu se státní technickou a investiční politikou.

(2) Typizace se plánuje jako součást státního plánu projektových prací a příslušných hospodářských plánů.

(3) Podrobnější postup pro plánování typizace podle odstavce 2 stanoví federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj po dohodě s ministerstvy výstavby a techniky a v souladu s Jednotnými metodickými pokyny pro vypracování návrhů státního plánu.

§ 30

Financování

Neinvestiční výdaje na řešení typizačních prací zahrnutých ve státním plánu projektových prací upravují zvláštní předpisy. 19)


ČÁST SEDMÁ

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 31

Přechodná ustanovení

(1) Typové podklady a typizační směrnice, schválené před počátkem účinnosti této vyhlášky, platí do jejich zrušení nebo nahrazení typizačními směrnicemi nebo typovými podklady schválenými podle této vyhlášky, popřípadě do konce stanovené doby jejich platnosti.

(2) Typové podklady a typizační směrnice, které byly k 1. lednu 1978 rozpracovány a mají být podle plánu dokončeny do 31. prosince 1978, dokončí se podle dosud platných předpisů.

§ 32

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

- vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 75/1971 Sb., o typizaci ve výstavbě,

- pokyny federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 2/1975 o evidenci výsledných nástrojů typizace ve výstavbě a informacích o nich (oznámeno v částce 30/1975 Sb.).

§ 33

Účinnost

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1978.


Ministr: Ing. Šupka v. r.


Přílohy 1-7 k vyhlášce č. 95/1977 Sb., o typizaci ve výstavbě

Strana
č. 1 — Přehled ústředních orgánů zabezpečujících typizaci jednotlivých druhů stavebních objektů530
č. 2 — Přehled ústředních orgánů zabezpečujících typizaci jednotlivých druhů stavebních soustav a stavebních dílů534
č. 3 — Obsah typového podkladu stavebního dílu — stavební konstrukce535
č. 4 — Obsah typového podkladu stavebního dílu — sestavy technického zařízení536
č. 5 — Obsah typového podkladu stavební soustavy538
č. 6 — Obsah typového podkladu stavebního objektu540
č. 7 — Obsah typizační směrnice stavebního objektu545

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 95/1977 Sb.

Přehled ústředních orgánů zabezpečujících typizaci jednotlivých druhů stavebních objektů

Skupiny stavebních objektů Druhy stavebních objektůÚstřední orgány zabezpečující typizaci
objekty pro zdravotnictví- hygienické staniceMZd ČSR, MZd SSR
- obvodní zdravotnická střediskaMZd ČSR, MZd SSR
- nemocnice s poliklinikouMZd ČSR, MZd SSR
- poliklinikyMZd ČSR, MZd SSR
- odborné léčebné ústavyMZd ČSR, MZd SSR
- objekty pro lékárenskou službuMZd ČSR, MZd SSR
- objekty zvláštních dětských zařízení (jesle, kojenecké ústavy, dětské domovy, ozdravovny)MZd ČSR, MZd SSR
- doplňující objekty provozních zařízení zdravotnických staveb MZd ČSR, MZd SSR
objekty pro sociální péči- objekty pro tělesně, mentálně a smyslově postiženou mládežMPSV ČSR, MPSV SSR
- objekty pro tělesně, mentálně a smyslově postižené dospěléMPSV ČSR, MPSV SSR
- domovy a penzióny důchodcůMPSV ČSR, MPSV SSR
objekty pro místní hospodářství (pro komunální služby a místní průmysl)- objekty komunálních služeb (očistné lázně, prádelny, sušárny, čistírny, desinf. stanice)MV ČSR, MV SSR
- objekty místního průmysluMV ČSR, MV SSR
- objekty veřejně prospěšných služebMV ČSR, MV SSR
- objekty sdružených služebMV ČSR, MV SSR
objekty pro výchovu- mateřské školyMŠ ČSR, MŠ SSR
- všeobecně vzdělávací školyMŠ ČSR, MŠ SSR
- učňovské školy a odborná učilištěMŠ ČSR, MŠ SSR
- odborné školyMŠ ČSR, MŠ SSR
- vysoké školyMŠ ČSR, MŠ SSR
- internáty a kolejeMŠ ČSR, MŠ SSR
- gymnáziaM Š ČSR, MŠ SSR
- zdravotnické školy a ústavy pro další vzdělávání zdravotních pracovníkůMZd ČSR, MZd SSR
objekty pro vědu, kulturu a osvětu- divadlaMK ČSR, MK SSR
- kinaMK ČSR, MK SSR
- kulturně společenská střediskaMK ČSR, MK SSR
- galerie a výstavní síněMK ČSR, MK SSR
- muzeaMK ČSR, MK SSR
- knihovny a archivyMK ČSR, MK SSR
objekty pro tělovýchovu- víceúčelové tělocvičny ÚV ČSTV
- sportovní haly ÚV ČSTV
- plavecké bazény(otevřené, kryté)ÚV ČSTV
- sportovní hřiště (kopaná, tenis, odbíjená, lehká atletika, házená, košíková apod.)ÚV ČSTV
- sportovní areály ÚV ČSTV
- saunyÚV ČSTV
- umělé ledové plochy(otevřené, kryté)ÚV ČSTV
objekty pro společné ubytování a rekreaci- hotelyMO ČSR, MO SSR
- rekreační chatyMO ČSR, MO SSR
- motelyMO ČSR, MO SSR
- stanové a chatové osadyMO ČSR, MO SSR
- zotavovny ROHÚRO
objekty pro obchod a veřejné stravování- obchodní domyMO ČSR, MO SSR
- prodejnyMO ČSR, MO SSR
- kiosky, stánkyMO ČSR, MO SSR
- jídelny, restaurace, kavárnyMO ČSR, MO SSR
- objekty pro závodní stravování a závodní prodejnyMO ČSR, MO SSR
objekty pro bydlení- bytové domyMVT ČSR, MVT SSR
- bytové domy s vestavěným občanským zařízenímMVT ČSR, MVT SSR
- rodinné domkyMVT ČSR, MVT SSR
- ubytovnyMVT ČSR, MVT SSR
- hájenky a lesovnyMLVH ČSR, MLVH SSR
objekty pro výrobu
(včetně příslušných objektů pro dopravu, průmyslu skladování a ostatních doprovodných objektů)
- objekty potravinářského průmysluMZVž ČSR, MZVž SSR
- objekty chemického průmysluMP ČSR, MP SSR
- objekty spotřebního průmysluMP ČSR, MP SSR
- objekty dřevařskéhoMP ČSR, MP SSR
- objekty průmyslu stavebních hmotMSv ČSR, MSv SSR
- objekty zařízení staveništěMSv ČSR, MSv SSR
- objekty všeobecného strojírenstvíFMVS
- objekty hutního a těžkéhoprůmyslu FMHTS
- objekty průmyslu a těžby a úpravy paliv a rudFMPE
- ostatní doprovodné objekty (sociální objekty a přístavky, šatny, umývárny, budovy laboratoří, energocentra, kompresorovny, garáže aku-vozíků včetně nabíjecích stanic, opravářské provozovny, rampy, sklady,
jeřábové dráhy, mrazírny apod.)
Podle příslušnosti k výrobnímu odvětví
objekty pro energetiku- kotelny a výtopny FMPE
- strojovny a kompresorovnyFMPE
- rozvodny FMPE
- transformovny a měnírny FMPE
- generátorovny FMPE
- elektrárny včetně palivového hospodářstvíFMPE
- distribuční trafostanice FMPE
- ostatní energetické objekty (objekty zemních sítí, dieselgenerátorové stanice apod.)FMPE
chladicí věže a odplynovače - gradovny FMPE
- chladicí věže komínové FMPE
- chladicí věže s ventilátoryFMPE
- mikrověže FMPE
objekty pro výrobu
a úpravu plynu
- generátorovny FMPE
- koksárenské baterie FMPE
- krakovací stanice FMPE
- redukční stanice FMPE
důlní podzemní objekty- jámy FMPE
- šibíky FMPE
- překopy (štoly) FMPE
- chodby FMPE
- důlní zásobníky FMPE
čistírny odpadních vod,
vodojemy a zásobníky
- čistírny odpadních vodMLVH ČSR, MLVH SSR
- úpravny vodMLVH ČSR, MLVH SSR
- čerpací staniceMLVH ČSR, MLVH SSR
- nádrže a vodojemyMLVH ČSR, MLVH SSR
- studnyMLVH ČSR, MLVH SSR
objekty zemědělské
a lesnickotechnické meliorace
- objekty pro odvodněníMZVž ČSR, MPVž SSR
- objekty pro závlahyMZVž ČSR, MPVž SSR
- objekty pro lesnicko-technickou melioraciMLVH ČSR, MLVH SSR
objekty pro živočišnou
a rostlinnou výrobu
- objekty závodů pro:
odchov telatMZVž ČSR, MPVž SSR
odchov jalovicMZVž ČSR, MPVž SSR
výkrm skotuMZVž ČSR, MPVž SSR
chov dojnicMZVž ČSR, MPVž SSR
chov prasatMZVž ČSR, MPVž SSR
chov drůbežeMZVž ČSR, MPVž SSR
- objekty pro rostlinnou výrobu (sušárny, výrobny krmiv, agrotechnická centra, skleníky)MZVž ČSR, MPVž SSR
- zásobníky a jámy pro zemědělskou výrobuMZVž ČSR, MPVž SSR
objekty pro skladování
zemědělských produktů
- silaMZVž ČSR, MPVž SSR
- zásobníkyMZVž ČSR, MPVž SSR
- jámy a jímkyMZVž ČSR, MPVž SSR
- ostatní objekty pro skladováníMZVž ČSR, MPVž SSR
objekty pro spoje - objekty pošt FMS
- telefonní ústředny FMS
- retranslační věže a věže televizních zařízeníFMS
- objekty televizních a rozhlasových zařízení FMS
- zesilovací stanice FMS
mosty - železniční mostyFMD
- železniční podchody a zavazadlové tunelyFMD
- železniční mosty-galerieFMD
- kombinované silniční a železniční mostyFMD
- mosty dálnic FMD
- silniční mostyMV ČSR, MV SSR
- silniční mosty-galerieMV ČSR, MV SSR
- kombinované mosty silniční a tramvajovéMV ČSR, MV SSR
- lávky a mosty pro pěšíMV ČSR, MV SSR
- mosty průplavní a vodovodníMLVH ČSR, MLVH SSR
- energomosty FMPE
objekty železnic - železniční spodek FMD
- železniční svršek trati FMD
- železniční svršek staniceFMD
- železniční stanice a čekárny FMD
- remízy lokomotiv FMD
- kolejové váhy FMD
- speciální železniční objekty (objekty pro sdělovací a zabezpečovací zařízení, kontejnerová překladiště apod.)FMD
pozemní komunikace - dálnice a jejich příslušenství FMD
- objekty na dálniční síti FMD
- silnice a jejich příslušenstvíMV ČSR, MV SSR
- místní komunikace a jejich příslušenstvíMV ČSR, MV SSR
- odstavné plochy pro motorová vozidlaMV ČSR, MV SSR
- silniční váhyMV ČSR, MV SSR
- ostatní objekty na silniční sítiMV ČSR, MV SSR
objekty podzemních vedení- vodovodyMLVH ČSR, MLVH SSR
- kanalizaceMLVH ČSR, MLVH SSR
- parovody a teplovody FMPE
- plynovody a vzduchovody FMPE
- kanály pro rozvody FMPE
- silnoproudá kabelová vedeníFMPE
- slaboproudá kabelová vedeníFMS
objekty nadzemních vedení - trakční vedení celostátních drahFMD
- trakční vedení vleček a drah zvláštního určeníFMD
- visuté dráhy FMD
- trakční vedení městských drahMV ČSR, MV SSR
- rozvody elektrického prouduFMPE
- nadzemní plynové rozvody FMPE
- nadzemní parní rozvody FMPE
toky, hráze a objekty na nich- přehrady a jezyMLVH ČSR, MLVH SSR
- hráze a objekty na tocíchMLVH ČSR, MLVH SSR
- úpravy tokůMLVH ČSR, MLVH SSR
- plavební zařízeníMLVH ČSR, MLVH SSR
- vodní elektrárnyMLVH ČSR, MLVH SSR
Metro Praha - šachty, štoly, tunely NV hl. m. Prahy
- stanice NV hl. m. Prahy
- nástupiště NV hl. m. Prahy
- vstupní prostory NV hl. m. Prahy
- vertikální komunikace NV hl. m. Prahy
- ostatní objekty metra NV hl. m. Prahy
tunely a štoly- železniční tunely FMD
- plavební tunelyMLVH ČSR, MLVH SSR
- silniční tunelyMV ČSR, MV SSR
- tunely pro pěšíMV ČSR, MV SSR
- přívodní, obtokové a odpadové tunely vodních dělMLVH ČSR, MLVH SSR
- vodní štoly tlakovéMLVH ČSR, MLVH SSR
- vodní štoly s volnou hladinouMLVH ČSR, MLVH SSR
- říční štolyMLVH ČSR, MLVH SSR
objekty pro garážování
a opravu vozidel
- hromadné garáže osobních automobilůMV ČSR, MV SSR
- hromadné garáže nákladních automobilůMV ČSR, MV SSR
- vozovnyMV ČSR, MV SSR
- objekty pro údržbu a opravy vozidel pro hromadnou dopravuMV ČSR, MV SSR
- autobusová nádražíMV ČSR, MV SSR
- autoservisyMV ČSR, MV SSR

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 95/1977 Sb.

Přehled ústředních orgánů zabezpečujících typizaci jednotlivých druhů stavebních soustav a stavebních dílů

Druhy stavebních soustav a stavebních dílůÚstřední orgány zabezpečující typizaci
Stavební soustavy:
zejména:
- na bázi silikátové MSv ČSR, MSv SSR
- na bázi ocelové FMHTS
- na bázi dřevěné MP ČSR, MP SSR
Stavební díly:
zejména:
- základy MSv ČSR, MSv SSR
- nosné stavební konstrukce silikátové MSv ČSR, MSv SSR
- nosné stavební konstrukce ocelové FMHTS
- nosné stavební konstrukce dřevěné MP ČSR, MP SSR
- obvodové pláště silikátové MSv ČSR, MSv SSR
- obvodové pláště kovoplastické FMHTS, MSv ČSR, MSv SSR
- obvodové pláště dřevěné MP ČSR, MP SSR
- otvorové výplně dřevěné a z umělých hmot MP ČSR, MP SSR
- kovové doplňkové konstrukce MSv ČSR, MSv SSR
- instalační jádra MSv ČSR, MSv SSR
- vytápění FMHTS
- regulace a měření FMHTS
- klimatizace FMHTS
- osobní a nákladové výtahy FMHTS
- veřejné osvětlení FMVS
- stavební konstrukce pro inženýrské objekty ústřední orgány výrobních a dodavatelských organizací

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 95/1977 Sb.

Obsah typového podkladu stavebního dílu - stavební konstrukce

I. Úvodní část

II. Technická část

III. Ekonomická a rozpočtová část

IV. Příloha k typovému podkladu stavebního dílu - stavební konstrukce

příloha A - Dokladová dokumentace

příloha B - Informativní část typového podkladu

příloha C - Návrh informačního listu typového podkladu

I. Úvodní část

- název typového podkladu,

- název a adresa zpracovatele typového podkladu,

- název a adresa schvalujícího ústředního orgánu,

- název a adresa ústředního orgánu dodavatele

- název a adresa distributora typového podkladu,

- vymezení předmětu a účelu typového podkladu,

- zásadní podmínky a pokyny pro používání typového podkladu,

- všeobecné vymezení zaměnitelných řešení a způsob jejich označení na výkresech,

- přehled rozhodujících souvisejících technických norem a jiných právních předpisů,

- členění a obsah typového podkladu.

II. Technická část

1. Technická zpráva

1.1. Technický popis stavební konstrukce, prvků a materiálů v ní použitých

- všeobecný technický popis,

- popis konstrukčního řešení a použitých materiálů,

- zásady statického působení,

- popis styků a spojů,

- prostupy a otvory,

- stupeň dokončenosti a kompletace.

1.2. Skladebnost

- skladebné parametry a možnosti jejich kombinací,

- variabilita skladby konstrukce,

- zásady skladby prvků.

1.3. Technicko-fyzikální parametry stavební konstrukce. Uvedou se rozhodující údaje charakterizující vlastnosti stavební konstrukce, zejména z hlediska mechaniky, statiky, požární bezpečnosti, zdravotní nezávadnosti, životnosti, spolehlivosti, vlivu prostředí (teplo, světlo, hluk, vibrace, působení plynů a kapalin apod.) a způsob jejich zjištění, zda výpočtem nebo zkouškami (odkaz na přílohy k typovému podkladu).

1.4. Vymezení řešení, která mohou být při používání typového podkladu nahrazena beze změny nákladů jiným řešením, a stanovení technickoekonomických parametrů a dalších podmínek pro jejich záměnu.

2. Technologická zpráva

- základní požadavky na výrobu, dopravu, skladování a provádění (montáž),

- požadavky na základní technické a výkonnostní parametry montážních prostředků a mechanismů,

- přehled vhodných montážních prostředků a mechanismů s jejich základními technickými a výkonnostními parametry.

3. Výkresy

- výkresy skladby konstrukce s charakteristickými řezy a s označením prvků a podrobností a s odkazy na jejich příslušné podrobné výkresy,

- podrobné výkresy nových prvků s uvedením stanovených tolerancí, hmotnosti a výkazem spotřeby hmot a materiálů,

- výkresy podrobností styků a spojů s údaji potřebnými pro jejich provedení,

- výkresy podrobností prostupů a otvorů

- příklady charakteristických skladeb konstrukce,

- tabulkový přehled prvků stavební konstrukce s uvedením názvu popř. značky prvků, schematickým znázorněním, základními technickými údaji a s uvedením ceny (v tabulce se označí nové prvky).

III. Ekonomická a rozpočtová část

Technicko-ekonomické ukazatele na měrnou jednotku stavební konstrukce:

- hmotnost,

- spotřeba základních hmot, z toho: ve výrobě na staveništi,

- staveništní pracnost v normohodinách,

- výrobní pracnost prvků v normohodinách,

- základní rozpočtové náklady s rozdělením na dodávku, dopravu a montáž,

- orientační náklady na údržbu (roční),

- orientační četnost prvků (pro charakteristickou skladbu a vymezený rozsah konstrukce).

Příloha A k typovému podkladu stavebního dílu - stavební konstrukce - dokladová dokumentace20)

Dokladová dokumentace obsahuje zejména:

- typizační úkol,

- schvalovací protokol typizačního úkolu,

- doklady o projednání typového podkladu s orgány a organizacemi v průběhu jeho zpracování,21)

- doklady o jednání s dodavatelskými a výrobními organizacemi (projednání výroby a dodávek,21)

- odborná posouzení a výsledky zkoušek,21)

- stanoviska ústředních orgánů zúčastněných podle vyhlášky na schválení typového podkladu,

- souhrnný posudek,

- ostatní speciální doklady,

- schvalovací protokol typového podkladu.

Příloha B k typovému podkladu stavebního dílu - stavební konstrukce - informativní část typového podkladu22)

Do informativní části se zařazují zejména:

- veškeré podrobné výpočty (statické, tepelně technické, akustické, požární bezpečnosti a podobně),

- podrobný rozpočet pro charakteristickou skladbu a vymezený rozsah konstrukce,

- podrobné tabulky, diagramy, přehledy, srovnání, vyhodnocení apod., blíže osvětlující údaje obsažené v řešení typového podkladu.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 95/1977 Sb.

Obsah typového podkladu stavebního dílu - sestavy technického zařízení

I. Úvodní část

II. Technická část

III. Ekonomická a rozpočtová část

IV. Přílohy k typovému podkladu stavebního dílu - sestavy technického zařízení

příloha A - Dokladová dokumentace

příloha B - Informativní část typového podkladu

příloha C - Návrh informačního listu typového podkladu

I. Úvodní část

- název typového podkladu,

- název a adresa zpracovatele typového podkladu,

- název a adresa schvalujícího ústředního orgánu,

- název a adresa ústředního orgánu dodavatele,

- název a adresa distributora typového podkladu,

- vymezení předmětu a účelu typového podkladu,

- zásadní podmínky a pokyny pro používání typového podkladu,

- všeobecné vymezení zaměnitelných řešení a způsob jejich označení ve výkresech,

- přehled rozhodujících souvisejících technických norem a jiných právních předpisů,

- členění a obsah typového podkladu.

II. Technická část

1. Technická zpráva

1.1 zásady a metody výpočtů, podmínky a pokyny k jejich použití (tabulky, nomogramy, odkazy na výpočetní programy),

1.2 požadavky na provoz, údržbu a obsluhu technického zařízení,

1.3 zařizovací předměty

- rozměry, kapacita, materiál, hmotnost, rozmístění, přístupnost, způsob osazení,

- požadavky na velikost ploch a prostorů pro jejich umístění, dopravu, montáž, údržbu a užívání,

- požadavky na mikroklima v prostoru umístění zařizovacích předmětů,

- požadavky z hlediska požární bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti,

- požadavky na stavební konstrukce a úpravy,

- požadavky na dopravní cestu pro přípravu a manipulaci,

1.4 rozvodné sítě

- druhy a materiál,

- připojení k vnějším sítím a určení připojovacího místa,

- požadavky na prostor pro umístění připojovacího zařízení (velikost, stavební vybavení, přístupnost, bezpečnost, mikroklima, hygiena s ohledem na montáž, údržbu a opravy),

1.5 měření a regulace

- popis systémů,

- požadavky na prostor, jeho vlastnosti a na stavební úpravy,

1.6 vymezení technických zařízení,která mohou být při používání typového podkladu nahrazena beze změny nákladů jiným řešením, a stanovení technickoekonomických parametrů a dalších podmínek pro jejich záměnu.

2. Technologická zpráva

- požadavky na manipulaci, přípravu a skladování materiálu a zařízení,

- požadavky na technologii montáže, mechanismy pro dopravu a montáž,

- zvláštní požadavky na bezpečnost práce při montáži a ochrany zdraví při ní.

3. Výkresy

- půdorysná řešení, popř. schémata technického zařízení,

- podrobnosti stavebních úprav a osazení technického zařízení,

- podrobné výkresy atypických částí technického zařízení,

- tabulkový přehled prvků technického zařízení s jejich základními technickými údaji a s uvedením ceny (v tabulce se označí nové prvky).

III. Ekonomická a rozpočtová část

1. Technickoekonomické ukazatele na měrné jednotky:

- spotřeba hlavních materiálů,

- spotřeba energií a medií,

- základní rozpočtové náklady technického zařízení (bez stavebních úprav),

- staveništní pracnost v normohodinách,

- orientační náklady na údržbu (roční),

- orientační četnost prvků a zařízení (pro charakteristickou skladbu a vymezený rozsah).

Příloha A k typovému podkladu stavebního dílu - sestavy technického zařízení - dokladová dokumentace20)

Dokladová dokumentace obsahuje zejména:

- typizační úkol,

- schvalovací protokol typizačního úkolu,

- doklady o projednání typového podkladu s orgány a organizacemi v průběhu jeho zpracování,21)

- doklady o jednání s dodavatelskými a výrobními organizacemi (projednání výroby a dodávek),21)

- odborná posouzení a výsledky zkoušek,21)

- stanoviska ústředních orgánů zúčastněných podle vyhlášky na schválení typového podkladu,

- souhrnný posudek,

- ostatní speciální doklady,

- schvalovací protokol typového podkladu.

Příloha B k typovému podkladu stavebního dílu - sestavy technického zařízení - informativní část typového podkladu22)

Do informativní části se zařazují zejména:

- veškeré podrobné výpočty (kapacitní, dimenzovací, tepelně technické, spotřeby energií a medií, požární bezpečnosti apod.),

- podrobný rozpočet pro charakteristickou skladbu a vymezený rozsah,

- podrobné tabulky, diagramy, přehledy, srovnání, vyhodnocení apod., blíže osvětlující údaje obsažené v řešení typového podkladu.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 95/1977 Sb.

Obsah typového podkladu stavební soustavy

I. Úvodní část

II. Technická část

III. Ekonomická a rozpočtová část

IV. Přílohy k typovému podkladu stavební soustavy

příloha A - Dokladová dokumentace

příloha B - Informativní část typového podkladu

příloha C - Návrh informačního listu typového podkladu

I. Úvodní část

- název typového podkladu,

- název a adresa zpracovatele typového podkladu,

- název a adresa schvalujícího ústředního orgánu,

- název a adresa ústředního orgánu dodavatele,

- název a adresa distributora typového podkladu,

- vymezení předmětu a účelu typového podkladu,

- zásadní podmínky a pokyny pro používání typového podkladu,

- přehled rozhodujících souvisejících technických norem a jiných právních předpisů,

- členění a obsah typového podkladu,

- vymezení zaměnitelných řešení a způsob jejich označení ve výkresech.

II. Technická část

1. Technická zpráva

- vymezení obsahu stavební soustavy,

- zásady konstrukčního řešení stavební soustavy,

- zásady statického působení stavební soustavy,

- zásady statických (popř. jiných) výpočtů,

- vztažná osnova a vztažné rozměry stavební soustavy,

- skladebnost a variabilita stavební soustavy,

- technický popis stavební soustavy a jednotlivých stavebních dílů této soustavy.

- popis styků a spojů,

- prostupy a otvory,

- technicko-fyzikální parametry stavební soustavy a jednotlivých stavebních dílů této soustavy (statické, tepelné, akustické, požární bezpečnosti apod.) a způsob jejich zjištění, zda výpočtem nebo zkouškami (odkaz na přílohy k TP).

- výběr ostatních stavebních konstrukcí a technických zařízen vhodných pro kompletaci stavební soustavy s odkazy na schválené typové podklady, sborníky, katalogy apod.,

- popis způsobu zakládání při zvolených podmínkách.

- vymezení řešení, která mohou být při používání typového podkladu nahrazena beze změny nákladů jiným řešením, a stanovení technickoekonomických parametrů a dalších podmínek pro jejich záměnu.

2. Technologická zpráva

- základní požadavky na výrobu, dopravu, skladování a provádění (montáž),

- požadavky na základní technické a výkonnostní parametry montážních prostředků a mechanismů,

- přehled vhodných montážních prostředků a mechanismů s jejich základními technickými a výkonnostními parametry,

- zásady postupu stavebních a montážních prací.

3. Výkresy

- schéma vztažné osnovy půdorysné a výškové s uvedením a s určením zásad pro dilataci (popř. znázornění v axonometrii),

- výkresy možných skladebných variant stavební soustavy,

- výkresy skladby stavebních konstrukcí s charakteristickými řezy a s označením prvků a podrobností a s odkazy na jejich příslušné podrobné výkresy,

- podrobné výkresy nových prvků s uvedením stanovených tolerancí, hmotnosti a výkazem spotřeby hmot a materiálů,

- výkresy podrobností styků a spojů s údaji potřebnými pro jejich provedení,

- výkresy podrobností prostupů a otvorů,

- výkresy ostatních stavebních konstrukcí a technických zařízení vhodných pro kompletaci soustavy,

- příklady charakteristických skladeb stavební soustavy,

- tabulkový přehled prvků stavební soustavy s uvedením názvu, popř. značky prvků, schematickým znázorněním, základními technickými údaji a s uvedením ceny (v tabulce se označí nové prvky),

- vzorové výkresy zakládání při zvolených podmínkách.

III. Ekonomická a rozpočtová část

Technickoekonomické ukazatele na měrnou jednotku vymezeného rozsahu charakteristické skladby stavební soustavy:

- hmotnost,

- spotřeba základních hmot z toho: ve výrobě, na staveništi,

- staveništní pracnost v normohodinách,

- výrobní pracnost prvků v normohodinách

- základní rozpočtové náklady,

- orientační náklady na údržbu (roční),

- orientační četnost prvků.

Příloha A k typovému podkladu stavební soustavy - dokladové dokumentace20)

Dokladová dokumentace obsahuje zejména:

- typizační úkol,

- schvalovací protokol typizačního úkolu,

- doklady o projednání typového podkladu s orgány a organizacemi v průběhu jeho zpracování,21)

- doklady o jednání s dodavatelskými a výrobními organizacemi (projednání výroby a dodávek),21)

- odborná posouzení a výsledky zkoušek,21)

- stanoviska ústředních orgánů zúčastněných podle vyhlášky na schválení typového podkladu,

- souhrnný posudek,

- ostatní speciální doklady,

- schvalovací protokol typového podkladu.

Příloha B k typovému podkladu stavební soustavy - informativní část typového podkladu22)

Do informativní části se zařazují zejména:

- veškeré podrobné výpočty (statické, tepelně technické, akustické, požární bezpečnosti a podobně),

- podrobný rozpočet pro charakteristickou skladbu a vymezený rozsah stavební soustavy,

- podrobné tabulky, diagramy, přehledy, srovnání, vyhodnocení apod., blíže osvětlující údaje obsažené v řešení typového podkladu.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 95/1977 Sb.

Obsah typového podkladu stavebního objektu

A. Pozemní objekty

I. Úvodní část

II. Technická část

1. Architektonicko-stavební řešení

2. Zdravotně technická instalace

3. Vytápění

4. Hromosvody

5. Vzduchotechnická zařízení

6. Silnoproudé rozvody a zařízení

7. Sdělovací rozvody a zařízení

8. Ostatní zařízení

III. Ekonomická a rozpočtová část

IV. Organizace výstavby

V. Přílohy k typovému podkladu stavebního objektu

příloha A - Dokladová dokumentace

příloha B - Informativní část typového podkladu

příloha C - Návrh informačního listu typového podkladu

I. Úvodní část

- název typového podkladu,

- název a adresa zpracovatele typového podkladu,

- název a adresa schvalujícího ústředního orgánu,

- název a adresa ústředního orgánu dodavatele,

- název a adresa distributora typového podkladu,

- vymezení předmětu a účelu typového podkladu,

- zásadní podmínky a pokyny pro používání typového podkladu,

- přehled rozhodujících souvisejících technických norem a jiných právních předpisů,

- členění a obsah typového podkladu,

- všeobecné vymezení zaměnitelných řešení a způsob jejich označení ve výkresech.

II. Technická část

1. Architektonicko-stavební řešení

1.1 Technická zpráva

- kapacitní nebo funkční řady stavebních objektů nebo jejich prostorových částí, jejich popis, skladebnost a možná variabilita,

- řešení funkční, provozně dispoziční, technické a architektonické,

- zásady pro urbanistické začlenění stavebního objektu do okolí a vymezení podmínek pro jeho napojení na dopravní a inženýrské sítě,

- použitá stavební soustava a zásady jejího statického působení,

- technický popis nosných stavebních konstrukcí, obvodových plášťů, podlah, výplní otvorů, povrchů, doplňkových konstrukcí apod.,

- popis způsobu zakládání při zvolených podmínkách,

- popis řešení požární ochrany,

- popis řešení z hlediska hygienické péče a bezpečnosti práce i ochrany zdraví při práci včetně popisu zajištění pohody prostředí uvnitř objektu (teplo, akustika, větrání, klimatizace, denní a umělé osvětlení apod.) s uvedením jejich hlavních hodnot,

- seznam použitých centrálně regulovaných výrobků a seznam nadstandardních výrobků,

- doplňující vysvětlení a údaje k výkresům.

1.2 Výkresy (zpravidla v měřítku 1 : 100) obsahují:

- půdorysy všech podlaží a střechy ve vazbě na modulovou síť, obsahující zejména rozhodující rozměry prostorů a hlavních stavebních konstrukcí a označení místností (v legendě se uvede podle označených místností jejich účel, plocha, druh podlahy a úprava povrchů); ve výkresech se též schematicky zakreslí základní vybavení a uvede legenda k tomuto vybavení,

- charakteristické řezy s vyznačením výškových kót jednotlivých podlaží, říms, hřebenů, vstupů, vztažené k úrovni prvního podlaží,

- pohledy s udáním povrchové úpravy,

- skladby prostorových částí objektů (u stavebních objektů řešených např. metodou sekcí, buněk apod.),

- výkresy skladby stavebních konstrukcí s charakteristickými řezy a s označením prvků a detailů a s odkazy na dokumentaci typových podkladů stavební soustavy a stavebních dílů, použitých ve stavebním objektu (zejména odkazy na použité prvky a detaily styků a spojů apod.),

- podrobné výkresy nových prvků a jejich skladeb a podrobností jejich styků a spojů v návaznosti na ostatní stavební díly,

- tabulkový přehled prvků s uvedením názvu, popř. značky prvku, schematickým výkresem, základními technickými údaji a s uvedením ceny (v tabulce se označí nové prvky),

- vzorové výkresy zakládání při zvolených podmínkách.

2. Zdravotně technická instalace

2.1 Technická zpráva

- údaje o potřebě plynu, vody a množství a druhů odpadních vod,

- popis řešení jednotlivých rozvodů včetně měření,

- tabulkový přehled zařizovacích předmětů se základními technickými údaji a s uvedením ceny,

- doplňující vysvětlení a údaje k výkresům.

2.2 Výkresy

- do půdorysů se schematicky zakreslí ležaté rozvody i se strojním zařízením, popř. se též uvedou axonometrická schémata rozvodů,

- do půdorysů se schematicky zakreslí zařizovací předměty (umyvadla, klosety, instalační jádra, hydranty apod.).

3. Vytápění

3.1 Technická zpráva

- druh vytápěcí soustavy a její popis,

- přehled základních hodnot pro výpočet potřeby tepla a odhad celkové spotřeby tepla,

- rozsah regulace a měření a popis řešení,

- tabulkový přehled zařizovacích předmětů se základními technickými údaji a s uvedením ceny,

- způsob napojení na zdroje,

- doplňující vysvětlení a údaje k výkresům.

3.2 Výkresy

- do půdorysů se zakreslí schematicky horizontální rozvod, topná tělesa a rozmístění vertikálních rozvodů, popř. se též uvedou axonometrická schémata rozvodů,

- jestliže stavební objekt obsahuje kotelnu nebo předávací stanici, zpracuje se schéma a dispoziční řešení tohoto zařízení.

4. Hromosvody

4.1 Technická zpráva

- druh navrhované soustavy,

- tabulkový přehled použitých zařízení se základními technickými údaji a s uvedením ceny.

5. Vzduchotechnická zařízení

5.1 Technická zpráva

- výchozí parametry pro výpočet zařízení,

- druh systému a jeho popis,

- regulace a její popis,

- potřeba energie,

- tabulkový přehled zařizovacích předmětů se základními technickými údaji a s uvedením ceny,

- doplňující vysvětlení a údaje k výkresům.

5.2 Výkresy

- do půdorysů se schematicky zakreslí dispozice vzduchotechnických zařízení a strojů a konstrukcí pro ně, panelů, rozvaděčů, kanálů a potrubí s rozměry tras,

- případná schémata rozvodů.

6. Silnoproudé rozvody a zařízení

6.1 Technická zpráva

- údaje o proudových soustavách a napětí a druhu ochrany před nebezpečným dotykovým napětím,

- bilance celkové potřeby elektrické energie a přehled potřeb v jednotlivých proudových soustavách,

- požadavky na řízení, blokování, ovládání apod.,

- druh osvětlení s údaji požadované intenzity,

- popis zdroje napájení, místo a způsoby připojení,

- druhy prostředí a druhy uzemnění,

- popis technického řešení rozvodů,

- tabulkový přehled elektrotechnických zařízení se základními technickými údaji a s uvedením ceny,

- doplňující vysvětlení a údaje k výkresům.

6.2 Výkresy

- základní schémata rozvodů, dispozice se zakreslenými hlavními trasami rozvodů s umístěním rozvaděčů, s vyznačením druhů vedení, s rozmístěním druhů svítidel, zásuvek a jiných vývodů.

7. Sdělovací rozvody a zařízení

7.1 Technická zpráva

- popis řešení a zásady pro vazbu na veřejná zařízení (napojení na veřejnou síť),

- návrh na umístění soustřeďovacího bodu místního rozvodu, jeho plochu a stručný popis rozvodu,

- tabulkový přehled použitých zařízení se základními technickými údaji a s uvedením ceny,

- doplňující vysvětlení a údaje k výkresům.

7.2 Výkresy

- schémata rozvodů s připojením k soustřeďovacím bodům,

- dispozice se zakreslenými rozvody s vyznačením druhů vedení.

8. Ostatní zařízení

8.1 Výtahy

8.1.1 Technická zpráva

- druh výtahu a jeho popis včetně způsobů ovládání,

- tabulkový přehled použitých zařízení se základními technickými údaji a s uvedením ceny,

- doplňující vysvětlení a údaje k výkresům.

8.1.2 Výkresy

- výkresy strojovny se zakreslením a umístěním zařízení,

- výkresy výtahových šachet.

8.2 Požární bezpečnost stavebního objektu

8.2.1 Technická zpráva

- popis řešení zahrnující průkaz požární bezpečnosti stavebního objektu včetně technických zařízení pro požární bezpečnost (signalizační, hasicí zařízení apod.),

- tabulkový přehled použitých zařízení se základními technickými údaji a s uvedením ceny.

8.2.2 Výkresy

- v půdorysech se zakreslí řešení požární bezpečnosti stavebního objektu,

- půdorysy, řezy popř. schémata použitých zařízení protipožární ochrany.

III. Ekonomická a rozpočtová část

1. Údaje

1.1 Kapacity účelových jednotek

1.2 Plochy a prostory

- zastavěná plocha (ZP),

- plocha všech podlaží (PZO) - (měřena na vnější líc obvodových konstrukcí),

- užitková plocha (PU),

- užitková plocha čistá (PUč), (užitková plocha bez plochy komunikací a technického zařízení v objektu),

- plocha komunikací,

- plocha technického zařízení ve stavebním objektu,

- obestavěný prostor (OP).

1.3 Základní rozpočtové náklady

1.4 Orientační náklady na údržbu (roční).

2. Ukazatele

2.1 využití

- norma užitné kvality (Q) - m2 PUč/úč. j.

- standard užitkové plochy (R) - m2 PU/m2 PUč

- standard užitkové plochy (K) - m2 PZO/m2 PUč

- standard obestavěného prostoru (S) - m3 OP/úč. j.

2.2 ekonomické úrovně

2.2.1 Rozpočtové náklady měrné

- na účelovou jednotku - Kčs/úč. j.

- na m2 užitkové plochy - Kčs/m2 PU

- na m2 užitkové plochy čisté - Kčs/m2 PUč

- na m2 čisté užitkové plochy - Kčs/m3 OP

2.2.2 Udržovací náklady měrné

- na účelovou jednotku - Kčs/úč. j.

- na m2 čisté užitkové plochy - Kčs/m2 PUč

2.2.3 Ukazatele staveništní pracnosti

- na m2 čisté užitkové plochy - Nh/m2 PUč

- na m3 obestavěného prostoru - Nh/m3 OP.

3. Ekonomická zpráva

Zpráva obsahuje zejména:

- porovnání základních rozpočtových nákladů s nepřekročitelným limitem, stanoveným v typizačním úkolu,

- zhodnocení ukazatelů typového podkladu stavebního objektu nebo jeho prostorových částí, popř. jeho skladeb s vyhlášenou soustavou technickohospodářských ukazatelů,

- zhodnocení efektivnosti řešení z hlediska budoucího provozu.16)

IV. Organizace výstavby

1. Technická zpráva

- orientační doba výstavby s uvedením podmínek, ze kterých doba výstavby byla odvozena,

- zásady postupu stavebních a montážních prací,

- požadavky na základní technické a výkonnostní parametry rozhodujících montážních prostředků a mechanismů,

- přehled vhodných rozhodujících montážních prostředků a mechanismů s jejich základními technickými a výkonnostními parametry.

Příloha A k typovému podkladu stavebního objektu - dokladová dokumentace20)

Dokladová dokumentace obsahuje zejména:

- typizační úkol,

- schvalovací protokol typizačního úkolu,

- doklady o projednání typového podkladu s orgány a organizacemi v průběhu jeho zpracování,21)

- doklady o jednání s dodavatelskými a výrobními organizacemi (projednání výroby a dodávek),21)

- odborná posouzení a výsledky zkoušek,21)

- stanoviska ústředních orgánů zúčastněných podle vyhlášky na schválení typového podkladu,

- souhrnný posudek,

- ostatní speciální doklady,

- schvalovací protokol typového podkladu.

Příloha B k typovému podkladu stavebního objektu - informativní část typového podkladu22)

Do informativní části typového podkladu se zařazují zejména:

a) veškeré podrobné výpočty, jejichž výsledné údaje se uvádějí přímo v typovém podkladu, zejména:

- výpočty statické,

- výpočty související s pohodou prostředí uvnitř objektu (osvětlení denní a umělé, oslunění, tepelné poměry, ochrana před hlukem, otřesy apod.),

- výpočty pro návrhy sestav technických zařízení,

- výpočty související s požární bezpečností stavebního objektu,

- výpočty pro stanovení ploch a obestavěného prostoru,

- výpočet orientační doby výstavby,

- výpočet staveništní pracnosti v normohodinách,

- rozpočet;

b) podrobné tabulky, diagramy, přehledy, srovnání, vyhodnocení apod., blíže osvětlující údaje obsažené v řešení typového podkladu;

c) výkresy prokazující urbanisticko-architektonickou úroveň řešení.

Doplněk k obsahu typového podkladu stavebního objektu pro výrobu, popř. objektu zahrnujícího provozní zařízení (souhrn strojů a zařízení)

Obsah typového podkladu stavebního objektu se doplní:

V technické zprávě:

- technologie provozu (výroby),

- provozní a funkční schémata,

- technologická zařízení a jejich parametry, přehled technologických strojů a zařízení,

- zásady a metody provozně-(výrobně-)technologických výpočtů,

- zdroje a rozvod energií a medií,

- měření a regulace,

- pokyny pro provoz, údržbu a obsluhu.

Ve výkresech:

- rozmístění technologických zařízení,

- výkresy nestandardních částí technologických zařízení.

V ekonomické a rozpočtové části:

- provozní potřeba energií a medií,

- provozní (výrobní) efektivnost,

- rozpočtové náklady provozního souboru (hl. II. SR bez DRN), popř. souhrnu strojů a zařízení (hl. IV. SR). V dokladové dokumentaci:

- doklady o projednání typového podkladu s dodavatelem technologického zařízení.

B. Inženýrské objekty

Typový podklad inženýrských objektů se člení stejným způsobem jako typový podklad pozemních objektů, přičemž se jeho obsah upraví podle druhu inženýrského objektu.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 95/1977 Sb.

Obsah typizační směrnice stavebního objektu

I. Úvodní část

II. Požadavky na řešení stavebního objektu

III. Přílohy k typizační směrnici stavebního objektu

příloha A - Dokladová dokumentace

příloha B - Informativní část typizační směrnice

příloha C - Návrh informačního listu typizační směrnice

příloha D - Příklady řešení

I. Úvodní část

- název typizační směrnice,

- název a adresa zpracovatele typizační směrnice,

- název a adresa schvalujícího ústředního orgánu,

- název a adresa distributora typizační směrnice,

- vymezení účelu a předmětu typizační směrnice,

- základní podmínky a pokyny pro použití typizační směrnice,

- přehled rozhodujících souvisejících technických norem a jiných právních předpisů.

II. Požadavky na řešení stavebního objektu

1. Účelové požadavky

- na kapacitní řady stavebních objektů nebo jejich prostorových částí,

- na standard plošný, objemový, technického zařízení a vybavení,

- na stavební program, na provozně dispoziční řešení účelových prostorů stavebního objektu včetně zvláštních nároků vyplývajících z případné technologické části,

- na provozní a funkční variabilitu a flexibilitu,

- na technicko-fyzikální parametry zajišťující pohodu prostředí v jednotlivých prostorách (teplo, zvuk, osvětlení, výměny, pohyb, čistota a vlhkost vzduchu apod.),

- na statické parametry (zatěžovací a podobně).

2. Urbanistické a architektonické požadavky:

- na stavební pozemek

- na velikost, tvar, podlažnost a členění, urbanistické formy a orientaci stavebního objektu,

- na začlenění do terénu, vazby na inženýrské a dopravní sítě,

- na infrastrukturu a na péči o životní prostředí vně budovy,

- na architektonický výraz interiéru a exteriéru.

3. Požadavky na bezpečnost:

- požární bezpečnost,

- bezpečnost práce a technických zařízení,

- na ochranu zdraví.

4. Požadavky na stavební řešení:

- požadavky na skladebné, statické a technicko-fyzikální parametry stavební soustavy a jejích stavebních dílů,

- požadavky na skladebné, technicko-fyzikální a výkonnostní parametry ostatních stavebních konstrukcí a technických zařízení stavebního objektu.

5. Požadavky na ekonomii:

Požadované hodnoty ukazatelů na účelové a měrné jednotky.

Příloha A k typizační směrnici stavebního objektu - dokladová dokumentace23)

Dokladová dokumentace obsahuje zejména:

- doklady o projednání typizační směrnice s orgány a organizacemi v průběhu jeho zpracování,24)

- odborná posouzení,24)

- stanoviska ústředních orgánů zúčastněných podle vyhlášky na schválení typizační směrnice,

- souhrnný posudek,

- ostatní speciální doklady,

- schvalovací protokol typizační směrnice.

Příloha B k typizační směrnici stavebního objektu - informativní část typizační směrnice25)

Do informativní části typizační směrnice se zařazují zejména:

a) veškeré podrobné výpočty, jejichž výsledné údaje se uvádějí v typizační směrnici,

b) podrobné tabulky, diagramy, přehledy, srovnání, vyhodnocení apod., blíže osvětlující údaje obsažené v typizační směrnici.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 89/1967 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace stavebních objektů, a § 2 odst. 4 vyhlášky č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb.

2) Sestavami technických zařízení se rozumějí např. vytápění, klimatizace, zdravotní instalace, elektrická instalace apod.

3) § 52 písm. b) bod 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev.

4) § 11 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

5) § 65 odst. 2 vyhlášky č. 163/1973 Sb.

6) § 64 odst. 3 vyhlášky č. 163/1973 Sb.

7) Bod 5 přílohy č. 14 k vyhlášce č. 163/1973 Sb.

8) Podrobnosti postupu při sledování využití typových podkladů obsahují metodické pokyny federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj ze dne 28. 1. 1977 pro sledování využití typových podkladů a opakovatelných projektů (Zpravodaj FMTIR částka 1-2, roč. 1977).

9) § 27 odst. 4 a 10 vyhlášky č. 163/1973 Sb.

10) § 52 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 163/1973 Sb.

11) § 1 odst. 4 vyhlášky č. 104/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací.

12) Cena typového stavebního objektu (stavebního objektu realizovaného na základě typového podkladu) se stanoví podle zvláštních předpisů, tj. podle pokynů Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu o tvorbě velkoobchodních cen typových stavebních objektů a podle výnosu federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o rozpočtování souhrnných cen typových stavebních objektů a opakovaných stavebních objektů nebo provozních souborů.

13) § 43 stavebního zákona č. 50/1976 Sb. a § 1 vyhlášky č. 88/1976 Sb., o oprávnění k projektové činnosti.

14) Vyhláška č. 101/1973 Sb., o projektových soutěžích.

15) Zejména Hlavní hygienik ČSR a Hlavní hygienik SSR, ministerstvo vnitra ČSR - hlavní správa požární ochrany, ministerstvo vnitra SSR - hlavní správa požární ochrany, Český úřad bezpečnosti práce a Slovenský úřad bezpečnosti práce.

16) Zásady hodnocení efektivnosti investic vydané výnosem FMTIR č. 3/1975 (Zpravodaj FMTIR částka 2-3, ročník 1975; oznámeno v částce 7/1975 Sb.).

17) Tiskopisy evidenčních štítků vydávají ústřední místa evidence a informací.

18) § 128 stavebního zákona č. 50/1976 Sb.

19) § 28 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 153/1975 Sb., o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky.

20) Není předmětem distribuce schváleného typového podkladu.

21) Předkládá zpracovatel typového podkladu.

22) Není předmětem distribuce schváleného typového podkladu; podle potřeby je možno (i zčásti) zvlášť objednat u distributora typového podkladu.

23) Není předmětem distribuce schválené typizační směrnice.

24) Předkládá zpracovatel typizační směrnice.

25) Není předmětem distribuce schválené typizační směrnice; podle potřeby je možno (i zčásti) zvlášť objednat u distributora typového podkladu.

Přesunout nahoru