Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 87/1977 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Somálské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráci

Částka 26/1977
Platnost od 15.12.1977
Účinnost od 20.06.1977
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

87

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 1. září 1977

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Somálské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráci


Dne 31. října 1976 byla v Mogadišu podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Somálské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráci. Dohoda vstoupila v platnost podle svého článku 10 dnem 20. června 1977.


Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Somálské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráci

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Somálské demokratické republiky, vedeny přáním podporovat další rozvoj vzájemné vědeckotechnické spolupráce v zájmu posílení přátelských vztahů a posílení hospodářských styků mezi oběma zeměmi,

dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti vědy a techniky se zřetelem k co nejefektivnějšímu využívání nejnovějších poznatků vědy a techniky pro hospodářský rozvoj obou zemí.

Článek 2

Spolupráce uvedená v článku 1 této dohody bude zahrnovat zejména:

1. poskytování služeb expertů za účelem rady a pomoci ve všech věcech týkajících se vědy a techniky;

2. organizování teoretického a praktického výcviku státních příslušníků obou smluvních stran.

Článek 3

Rozsah a podmínky vědecké a technické spolupráce, včetně výše a způsobu odměňování, budou dohodnuty mezi příslušnými československými organizacemi, které k tomu mají příslušné oprávnění, a oprávněnými somálskými organizacemi.

Článek 4

Každá smluvní strana bude na svém území poskytovat státním občanům druhé smluvní strany veškeré dosažitelné prostředky nezbytné k úspěšnému plnění jejich úloh, jež mají být vykonávány podle této dohody.

Článek 5

Obě smluvní strany učiní vše k zajištění toho, aby experti kterékoli smluvní strany vykonávající povinnosti podle této dohody na území druhé smluvní strany, požívali stejného zacházení, jaké je přiznáno expertům kterékoli třetí země.

Článek 6

Všechny osoby vykonávající své povinnosti na území druhé smluvní strany podle této dohody, budou se ve své činnosti řídit podmínkami stanovenými pro plnění jejich úkolů a zdrží se jakéhokoli zasahování do jiných záležitostí.

Článek 7

Každá smluvní strana se zavazuje, že zvláštní znalosti získané v rámci spolupráce podle této dohody nesdělí třetí straně bez souhlasu druhé smluvní strany.

Článek 8

Ustanovení této dohody se nebude vztahovat na experty, techniky, úředníky a další osoby plnící své povinnosti na území jedné ze smluvních stran podle jednotlivých kontraktů, jejichž předmětem jsou dodávky zboží nebo poskytování služeb.

Článek 9

Smluvní strany se budou na výslovnou žádost kterékoli z nich radit o všech záležitostech, týkajících se provádění této dohody.

Článek 10

Tato dohoda se sjednává s výhradou schválení a vstoupí v platnost dnem výměny nót potvrzujících, že byla schválena podle právních předpisů každé smluvní strany; dohoda bude prozatímně prováděna ode dne jejího podpisu.

Dohoda bude platit po dobu pěti let; její platnost bude automaticky prodloužena vždy o jeden další rok, pokud jedna ze smluvních stran písemně nesdělí svůj úmysl dohodu ukončit, a to tři měsíce před ukončením její platnosti.

Dnem, kdy tato dohoda vstoupí v platnost, přestává platit Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou demokratickou republikou, podepsaná v Praze dne 4. června 1961.

Sjednáno v Mogadišu dne 31. října 1976, ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing. J. Jakubec v. r.

Za vládu

Somálské demokratické republiky:

M. Y. Weirah v. r.

Přesunout nahoru