Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 86/1977 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o prozatímní správě národního majetku

Částka 26/1977
Platnost od 15.12.1977
Účinnost od 01.01.1978
Zrušeno k 01.01.1987 (61/1986 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

86

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 30. listopadu 1977

o prozatímní správě národního majetku

Federální ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky a s ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky stanoví podle § 391 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a doplněném zákonem č. 144/1975 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje prozatímní správu národního majetku,

a) u něhož při jeho nabytí státem není patrno, která státní organizace jej má spravovat,

b) o němž se zjistí, že není ve správě žádné státní organizace.

(2) V prozatímní správě podle odstavce 1 písmeno a) je majetek, jehož stát nabyl,

a) výrokem soudu o propadnutí majetku nebo o propadnutí anebo zabrání věci podle ustanovení § 51 a 52, § 55, 56 a 73 trestního zákona č. 140/1961 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 113/1973 Sb. a podle ustanovení § 2 až 6, 10 a 11 zákona č. 150/1969 Sb., o přečinech,

b) výrokem o propadnutí nebo zabrání věci podle ustanovení § 26, 31 a 32 zákona č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku,

c) výrokem o propadnutí nebo zabrání zboží (věci), připadnutím zbytku výtěžku z prodeje zboží (věci) a vzdáním se zboží (věci) podle ustanovení § 89, 90, 115, 109 odst. 1 písm. c) celního zákona č. 44/1974 Sb.,

d) darováním podle ustanovení § 407 a 408 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., 1)

e) děděním ze závěti nebo připadnutím dědictví podle ustanovení § 460 a násl. občanského zákoníku,

f) připadnutím věcí nalezených, opuštěných nebo skrytých státu nebo vydáním neoprávněného majetkového prospěchu státu podle ustanovení § 453 a 456 věta druhá občanského zákoníku,

g) připadnutím předmětu úschovy státu podle ustanovení § 26 odst. 2 zákona č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství,

h) výrokem o připadnutí předmětu úschovy státu podle ustanovení § 74 až 76 notářského řádu č. 95/1963 Sb.,

i) na základě jiných právních předpisů, 2)

j) na základě mezistátních smluv (dohod).

ČÁST DRUHÁ

Prozatímní správa národního majetku

§ 2

(1) Prozatímní správu národního majetku uvedeného v § 1 vykonává, pokud není v odstavci 3 nebo zvláštním předpisem 3) stanoveno jinak, okresní národní výbor nebo jemu naroveň postavený národní výbor (dále jen "okresní národní výbor"), v jehož obvodu se majetek nalézá.

(2) Jestliže v případech, kdy stát nabyl majetek výrokem soudu nebo děděním, okresní národní výbor, v jehož obvodu bylo poslední bydliště původního vlastníka, zjistí, že nabytý majetek se nalézá i v obvodu jiných okresních národních výborů, vyrozumí o tom neprodleně okresní národní výbory, v jejichž obvodu se státem nabytý majetek nalézá. Tyto národní výbory jsou povinny ihned se ujmout prozatímní správy majetku. To platí obdobně pro národní výbor, který přijal nabídku bezplatného převodu věcí do vlastnictví státu.

(3) Prozatímní správu národního majetku uvedeného v § 1 odst. 2 písm. c) vykonává celnice.

§ 3

Povinnosti okresního národního výboru

(1) Okresní národní výbor je povinen národní majetek uvedený v § 1 zjistit, sepsat, spravovat jej a provést jeho účelné rozmístění převodem do správy státních organizací nebo do vlastnictví jiných socialistických organizací než státních, popř. do vlastnictví občanů, anebo jinak s ním konečným způsobem naložit. Zjištění a sepsání majetku se neprovede, pokud tento majetek byl již dříve zajištěn podle ustanovení § 347 trestního řádu.

(2) Uplatní-li k věcem převzatým státem vlastnická práva třetí osoby, projedná okresní národní výbor jejich žádosti. Dojde-li po posouzení předložených důkazů o vlastnictví k závěru, že uplatněný nárok je oprávněný, vydá věc vlastníku. Pokud třetí osoby neprokáží nepochybně vlastnické právo k věcem převzatým státem, odkáže je okresní národní výbor na občanské soudní řízení 4) s výzvou, aby ve lhůtě, která nesmí být kratší než jeden měsíc od doručení výzvy, prokázaly, že svůj nárok uplatnily.

§ 4

Evidence majetku v prozatímní správě

(1) Každý případ nabytí majetku státem vede okresní národní výbor v operativní evidenci, kterou tvoří

a) rejstřík podstat, 5)

b) jmenný index k rejstříku podstat,

c) seznam a popis majetku, 6)

d) skladní knihy. 7)

(2) Jsou-li některé věci ve spoluvlastnictví jiných osob nebo byly-li dosud v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů, okresní národní výbor uvede tuto skutečnost v seznamu [odstavec 1 písm. c)].

(3) Příjmy a výdaje prozatímní správy rozpočtují okresní národní výbory 8) a pro jejich účtování platí účetní předpisy. 9)

(4) Okresní národní výbor, v jehož obvodu se nemovitost nalézá, zajistí, aby nabytí nemovitosti státem bylo vyznačeno v evidenci nemovitostí. Změny právního stavu oznámí orgánu geodézie okresní národní výbor až po převodu nemovitosti do správy (vlastnictví) socialistické organizace a připojí k němu listiny, které jsou podkladem pro zápis změny právního stavu. 10) Přešlo-li vlastnictví nemovitosti na stát ze zákona, 11) odvolá se okresní národní výbor v oznámení orgánu geodézie na zákonné ustanovení, podle něhož k přechodu vlastnictví na stát došlo.

(5) Nabytí nemovitosti devizového cizozemce československým státem oznámí okresní národní výbor Správě pro věci majetkové a devizové v Praze, popř. Správě pro věci majetkové a devizové pro Slovensko v Bratislavě.

Nakládání s národním majetkem v prozatímní správě

§ 5

(1) Okresní národní výbor, který má národní majetek v prozatímní správě, převede tento majetek kromě případů uvedených v odstavci 2 nebo pokud si jej neponechá ve své správě, bezodkladně do správy státních organizací nebo do vlastnictví jiných socialistických organizací než státních, jimž může nejlépe sloužit při plnění jejich úkolů, popř. socialistickým organizacím, jejichž předmětem činnosti je nákup a prodej použitých věcí. Nakládání s věcmi zvláštního charakteru je upraveno v § 6.

(2) S věcmi a s prostředky nabytými státem výrokem soudu o propadnutí majetku naloží okresní národní výbor po uplynutí doby tří měsíců po právní moci výroku, jsou-li předpoklady, že by mohla být podána žádost podle ustanovení § 346 odst. 1 trestního řádu; byla-li žádost podána, vyčká právní moci rozhodnutí soudu o této žádosti. To se však týká jen věcí a prostředků, u nichž vznikají pochybnosti, zda jich je nezbytně třeba k ukojení životních potřeb odsouzeného nebo osob, o jejichž výživu nebo výchovu je odsouzený podle zákona povinen pečovat. 12)

(3) S věcmi, k nimž uplatnily vlastnická práva třetí osoby (§ 3 odst. 2), se naloží až po projednání jejich žádosti; byla-li podána žaloba, naloží se s nimi až po právní moci rozhodnutí soudu.

(4) Pro převody národního majetku z prozatímní správy do správy nebo vlastnictví socialistických organizací neplatí pro okresní národní výbor ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) a § 16 vyhlášky č. 156/1975 Sb., o správě národního majetku.

(5) Nabyl-li stát jen spoluvlastnický podíl na nemovitosti, naloží se s ním obdobně podle předchozích ustanovení. Při nabytí spoluvlastnického podílu na movitých věcech dohodne se okresní národní výbor s dalšími spoluvlastníky nebo dalšími oprávněnými o vypořádání těchto práv; nedojde-li k dohodě, požádá okresní národní výbor o zrušení spoluvlastnictví soud.

(6) O vypořádání zaniklého bezpodílového spoluvlastnictví manželů se okresní národní výbor dohodne s druhým z manželů; nedojde-li k dohodě, podá návrh na vypořádání soudu. 13)

(7) Občanům mohou být převedeny do vlastnictví movité věci, o které neprojevily zájem socialistické organizace, a které mohou být předmětem osobního vlastnictví. Okresní národní výbor může výjimečně i bez předchozí nabídky socialistickým organizacím prodat občanům věci nabyté státem, které mohou být předmětem osobního vlastnictví, a bylo-li by jiné naložení s nimi vzhledem k jejich ceně nehospodárné.

(8) Osobám zůstaviteli blízkým 14) lze z věcí nabytých státem v řízení o dědictví výjimečně prodat věci, které mají pro kupujícího význam jako památka na zemřelého, a to do úhrnné odhadní ceny 2 000 Kčs.

§ 6

Nakládání s majetkem zvláštního charakteru

(1) S movitými věcmi se naloží takto:

a) Movité věci muzejní a galerijní hodnoty, popřípadě hodnoty dokumentující vývoj společnosti, dá okresní národní výbor posoudit příslušnému orgánu krajského národního výboru na úseku kultury a převede je bezplatně do správy té organizace, kterou mu uvedený orgán označí. Kulturní památky a věci muzejní a galerijní hodnoty vojenského charakteru (starožitné zbraně, zbroj, stejnokroje, výstroj, vojenské odznaky, vojenské památky, řády, vyznamenání, medaile s příslušnými dekrety, vlajky, prapory a osobní památky na účastníky prvního a druhého odboje), pokud jsou celostátního významu, převede okresní národní výbor bezplatně do správy Vojenského muzea v Praze. Movité věci archivní hodnoty okresní národní výbor převede bezplatně do správy příslušného Státního oblastního archivu.

b) Knihy a jiné tiskoviny, které označí příslušný orgán okresního národního výboru na úseku kultury za vhodné, aby jako celek nebo po částech byly převedeny na jednu nebo více knihoven, převede okresní národní výbor bezplatně do správy knihoven tímto orgánem označených. Ostatní knihy a tiskoviny okresní národní výbor nabídne antikvariátu n. p. Kniha za úplatu.

c) Zpracované drahé kovy, drahokamy, perly a mince z drahých kovů (s výjimkou zlatých mincí všeho druhu), pokud nebudou převedeny podle písm. a) do správy organizací, které kulturní orgán určí, převede okresní národní výbor za úplatu do správy oborovému podniku Klenoty. Nezpracované drahé kovy [s výjimkou zlata definovaného v ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství] převede okresní národní výbor za úplatu do správy Státní bance československé.

d) Poštovní známky a jiné státní poštovní ceniny včetně jejich sbírek a jiného filatelistického materiálu převede okresní národní výbor za úplatu do správy v České socialistické republice Poštovní filatelistické službě v Praze a v Slovenské socialistické republice Poštovní filatelistické službě v Bratislavě; věci muzejní, galerijní a archivní hodnoty převede bezplatně do správy federálnímu ministerstvu spojů.

e) Součástky vojenské výzbroje a výstroje pocházející od vojáků z povolání nebo základní služby převede okresní národní výbor bezplatně do správy federálnímu ministerstvu národní obrany; součástky výzbroje a výstroje příslušníků ozbrojených sborů ministerstev vnitra převede bezplatně do správy příslušnému ministerstvu vnitra, příslušníků ozbrojených sborů nápravné výchovy příslušnému ministerstvu spravedlnosti.

f) Zbraně, na něž se vztahují předpisy o střelných zbraních, 15) střelivo všeho druhu a výbušiny převede okresní národní výbor bezplatně do správy příslušnému ministerstvu vnitra, jemuž také odevzdá i jiné věci, jež není přípustné nebo vhodné uvádět do oběhu (např. vysílačky, mapy, závadné tiskoviny, fotografie a filmy apod.).

g) jiné cenné věci, zejména značkový porcelán, vzácné sklo, obrazy, plastiky, koberce, slohový nábytek a starožitnosti všeho druhu, pokud podle písm. a) nebudou převedeny do správy organizací, které kulturní orgán určí, převede okresní národní výbor za úplatu do správy oborovému podniku Klenoty.

h) S léčivy, léčebnými a ortopedickými potřebami, jedy a jedovatými látkami naloží okresní národní výbor podle dispozic okresního ústavu národního zdraví.

(2) S finančními hodnotami se naloží takto:

a) Okresní národní výbor předloží vkladní knížky peněžnímu ústavu s příkazem, aby zůstatky vkladů byly odvedeny na příslušný účet okresního národního výboru u Státní banky československé. Nemá-li okresní národní výbor vkladní knížku ve svém držení, požádá příslušný peněžní ústav se sdělením údajů, které příslušný vklad dostatečně identifikují, o provedení umořovacího řízení. 16)

b) Okresní národní výbor vyzve státní pojišťovny, aby zůstatky hodnot odbytného z pojištění osob odvedly na příslušný účet okresního národního výboru u Státní banky československé.

c) Tuzemské a zahraniční cenné papíry odvede okresní národní výbor Státní bance československé s uvedením důvodu jejich nabytí státem. Státní banka československá případný výtěžek jejich realizace odvede na příslušný účet okresního národního výboru u Státní banky československé.

d) Valuty, devizy a zlato definované v ustanovení § 5 písm. a) a b) zákona č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství, nabídne okresní národní výbor k odkupu Státní bance československé.

e) Odběrní poukázky podniku zahraničního obchodu Tuzex předloží okresní národní výbor k odkupu Státní bance československé, která je proplatí v korunách na příslušný účet okresního národního výboru u Státní banky československé.

f) Pohledávky včetně nároku na výplatu zůstatkové hodnoty členského podílu člena stavebního bytového družstva okresní národní výbor zaúčtuje a zajistí jejich uplatňování proti dlužníkům. Má-li dlužník bydliště v obvodu jiného okresního národního výboru, převede jejich správu na tento okresní národní výbor. 17) U pohledávek vůči zahraničním dlužníkům postupuje okresní národní výbor podle devizových předpisů. V případě potřeby si vyžádá doporučení dalšího postupu u Správy pro věci majetkové a devizové v Praze, popř. u Správy pro věci majetkové a devizové pro Slovensko v Bratislavě. 18)

(3) Okresní národní výbor nabytí práv z objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů 19) oznámí Úřadu pro vynálezy a objevy a nakládá s nimi po dohodě s ním; autorská práva převede na státní organizaci, kterou určí příslušné ministerstvo financí republiky v dohodě s příslušným ministerstvem kultury republiky, 20)

ČÁST TŘETÍ

Závazky

§ 7

Nabyl-li stát majetek z některého z důvodů uvedených v § 1 odst. 2 písm. a) až c) a písm. f) až j), nepřecházejí na něj závazky bývalého vlastníka věci.

§ 8

(1) Při nabytí majetku z dědictví vypořádá okresní národní výbor závazky zůstavitele v mezích a podle ustanovení § 470 a 472 občanského zákoníku kromě pohledávek státních spořitelen, které se vypořádají podle § 10. Okresní národní výbor proto již v průběhu řízení o dědictví učiní podle § 471 odst. 2 občanského zákoníku návrh, aby byli věřitelé zůstavitele vyzváni, aby oznámili státnímu notářství své pohledávky. 21)

(2) Připadlo-li dědictví státu podle § 462 občanského zákoníku a není-li možno uhradit peněžitý dluh penězi z dědictví, může nabídnout okresní národní výbor věřiteli na úhradu dluhu věci z dědictví, které svou hodnotou odpovídají výši dluhu. Je-li předmětem dědictví nemovitost, která nemůže být předmětem osobního vlastnictví a jejíž hodnota přesahuje výši dluhu, nabídne okresní národní výbor věřiteli takovou ideální část této nemovitosti, jejíž hodnota odpovídá výši dluhu. Za takovou nemovitost se však nepovažuje obytný dům s příslušenstvím, který není rodinným domkem, je však určen k bydlení a jen nepodstatně převyšuje znaky určující charakter rodinného domku. 22) Odmítne-li věřitel přijetí nabídnutých věcí nebo je-li dědictví, jehož nabyl stát, předluženo a nedošlo-li k dohodě o přenechání dědictví věřitelům na úhradu dluhů, navrhne okresní národní výbor likvidaci dědictví. 23) Věřiteli však nemohou být na úhradu dluhu nabídnuty pozemky všeho druhu a věci uvedené v § 6.

(3) Náklady zůstavitelova pohřbu při nabytí dědictví státem se uhradí v přiměřeném rozsahu. 24)

§ 9

Nabyl-li stát majetek darem, 25) přejímá pouze povinnosti (závazky) uvedené v darovací smlouvě. Po přijetí darovací nabídky vypořádá okresní národní výbor všechny převzaté závazky kromě pohledávek státních spořitelen, které se vypořádají podle § 10.

§ 10

(1) Pokud s nemovitým majetkem, který přešel na stát z některého z důvodů uvedených v § 1 odst. 2, souvisí nepromlčené pohledávky státních spořitelen, upozorní okresní národní výbor státní spořitelny, aby své pohledávky přihlásily do 30 dnů od vyrozumění u Správy pro věci majetkové a devizové v Praze, popř. Správy pro věci majetkové a devizové pro Slovensko v Bratislavě. Okresní národní výbor na přihlášce vyznačí způsob a den nabytí majetku státem. Vypořádání pohledávek provede příslušná Správa pro věci majetkové a devizové.

(2) Stejně se postupuje při vypořádání pohledávek státních spořitelen souvisejících s majetkem, jehož stát nabyl při prodeji nemovitosti státním notářstvím při výkonu rozhodnutí. 26) Vypořádání se provádí do výše kryté rozvrhem výtěžku.


ČÁST ČTVRTÁ

Ustanovení všeobecná, přechodná a závěrečná

§ 11

(1) Z nabývání věcí podle ustanovení § 5 odst. 7 jsou vyloučeni poslanci národních výborů, členové komisí národních výborů, pracovníci národních výborů, dále pracovníci Sboru národní bezpečnosti, soudů, státních orgánů, kteří mají spolupracovat při zabezpečování majetku a při prozatímní správě nabytého majetku státem, jakož i osoby, které byly k účasti na správě a realizaci majetku přizvány (např. znalci).

(2) Z nabývání věcí podle ustanovení § 5 odst. 7 jsou vyloučeny i osoby blízké 27) funkcionářům a pracovníkům uvedeným v odstavci 1.

§ 12

Pokud tato vyhláška nestanoví jinak, platí pro prozatímní správu národního majetku předpisy o správě národního majetku.

§ 13

Pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, platí ustanovení této vyhlášky i pro prozatímní správu vykonávanou celnicemi. 28)

§ 14

Podle této vyhlášky se postupuje i při výkonu prozatímní správy národního majetku, jehož stát nabyl před počátkem účinnosti této vyhlášky, opatření provedená podle dřívějších předpisů zůstávají nedotčena.

§ 15

Výjimky z této vyhlášky mohou povolit v jednotlivých případech a jen ze závažných důvodů příslušná ministerstva financí.

§ 16

Zrušuje se směrnice ministerstva financí o zabezpečení a správě zajištěného majetku a prozatímní správě a realizaci majetku nabytého státem, uveřejněná ve Věstníku ministerstva financí č. 4 z roku 1966 pod poř. č. 9, registrovaná v částce 9/1966 Sb.

§ 17

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1978.


Ministr: Ing. Lér, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 30 a 31 vyhlášky č. 156/1975 Sb., o správě národního majetku.

2) Např. podle ustanovení § 457 odst. 2 a 3 občanského zákoníku při připadnutí plnění státu podle ustanovení § 44 notářského řádu č. 95/1963 Sb., podle ustanovení § 81 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v úplném znění vyhlášeném pod č. 148/1973 Sb., podle dekretu presidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, ve znění zákona č. 84/1949 Sb. apod.

3) Např. § 99 odst. 2 Instrukce ministra spravedlnosti ČSR z 5. 6. 1973 čj. 417/73-L a instrukce ministra spravedlnosti SSR z 18. 6. 1973 čj. 15/1973-L, registrované v částce 19/1973 Sb., kterými se vydávají organizační řády pro okresní a krajské soudy.

4) Zákon č. 99/1963 Sb., o občanském soudním řízení, v úplném znění vyhlášeném pod č. 162/1973 Sb.

5) V České socialistické republice tiskopis skl. č. MFin 53, ve Slovenské socialistické republice tiskopis
skl. č. 25 183 O.

6) V České socialistické republice tiskopis skl. č. MFin 56, ve Slovenské socialistické republice tiskopis
skl. č. 25214 0

7) V České socialistické republice tiskopis skl. č. MFin 831, ve slovenské socialistické republice skl. č. 25 187 O.

8) Rozpočtová skladba pro národní výbory.

9) Účtová osnova pro rozpočtové organizace a směrnice k ní - FMF - čj. XV/11504/75.

10) § 6 vyhlášky č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí.

11) Např. podle ustanovení § 453 odst. 2 občanského zákoníku.

12) § 52 odst. 1 trestního zákona.

13) § 52 trestního zákona a § 500 odst. 3 občanského zákoníku.

14) § 118 občanského zákoníku.

15) Vyhláška č. 124/1961 Sb., o střelných zbraních a střelivu.

16) § 332 odst. 1 občanského zákoníku.

17) § 72 odst. 3 hospodářského zákoníku.

18) Zákon č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství, a vyhláška č. 143/1970 Sb., kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství.

19) Zákon č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech.

20) Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon).

21) § 36 notářského řádu.

22) § 3 vyhlášky č. 236/1959 Ú. l., o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku.

23) § 43 notářského řádu.

24) Obdobně podle ustanovení §60 odst. 1 a 2 nařízení vlády ČSSR č. 54/1975  Sb., kterým se provádí zákoník práce.

25) § 30 a 31 vyhlášky č. 156/1975 Sb., o správě národního majetku.

26) § 336 zákona č. 99/1963 Sb., o občanském soudním řízení, v úplném znění vyhlášeném pod č.162/1973.

27) § 116 občanského zákoníku.

28) Vyhláška č. 119/1974 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb.

Přesunout nahoru