Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 84/1977 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Libyjské arabské republiky o pravidelných leteckých službách mezi jejich příslušnými územími a za těmito územími

Částka 25/1977
Platnost od 12.12.1977
Účinnost od 10.08.1977
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

84

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 29. září 1977

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Libyjské arabské republiky o pravidelných leteckých službách mezi jejich příslušnými územími a za těmito územími


Dne 17. prosince 1976 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Libyjské arabské republiky o pravidelných leteckých službách mezi jejich příslušnými územími a za těmito územími. Dohoda vstoupila v platnost podle svého článku 17 dnem 10. srpna 1977.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra: Krajčír v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Libyjské arabské republiky o pravidelných leteckých službách mezi jejich příslušnými územími a za těmito územími

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Libyjské arabské republiky, dále zvané "smluvní strany", jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví otevřené k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944, vedeny přáním uzavřít dohodu za účelem zavedení leteckých služeb mezi jejich příslušnými územími a za těmito územími,

se dohodly takto:

Článek 1

1. Pro účely této Dohody, pokud z textu nevyplývá jinak:

a) Výraz "Úmluva" znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevřenou k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944 a zahrnuje všechny Přílohy přijaté podle článku 90 této Úmluvy a všechny změny Příloh nebo Úmluvy podle jejích článků 90 a 94 , pokud tyto Přílohy a změny nabyly účinnosti nebo byly přijaty oběma smluvními stranami.

b) Výraz "letecký úřad" znamená, pokud jde o vládu Československé socialistické republiky, federální ministerstvo dopravy a jakoukoli osobu nebo orgán pověřené prováděním úkonů, v současné době vykonávaných zmíněným úřadem, nebo podobných úkonů, a pokud jde o vládu Libyjské arabské republiky, generálního ředitele odboru civilního letectví, ministerstvo spojů a jakoukoli osobu nebo orgán pověřené prováděním úkonů, v současné době vykonávaných zmíněným generálním ředitelem, nebo podobných úkonů.

c) Výraz "určený letecký podnik" znamená letecký podnik, který jedna smluvní strana určí písemným oznámením druhé smluvní straně v souladu s článkem 3 této Dohody.

d) Výrazy "území", "letecká služba", "mezinárodní letecká služba", "letecký podnik" a "přistání pro neobchodní účely" mají význam stanovený v článcích 2 a 96 Úmluvy.

e) Výraz "kapacita" ve vztahu k letadlu znamená užitečné zatížení letadla používaného na trati nebo na jejím úseku.

f) Výraz "kapacita" ve vztahu k stanovené letecké službě znamená kapacitu letadla použitého pro takovou službu znásobenou frekvencí provozovanou takovým letadlem v průběhu daného období na dané trati nebo na jejím úseku.

g) Výraz "Příloha" znamená Přílohu k této Dohodě, která bude považována za její součást, a všechna odvolání k této Dohodě v sobě zahrnují odvolání k Příloze, pokud není výslovně stanoveno jinak.

Článek 2

1. Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva stanovená v této Dohodě za účelem zřízení pravidelných mezinárodních leteckých služeb na tratích stanovených v Příloze k této Dohodě. Tyto služby a tratě jsou dále nazývány "dohodnuté služby" a "stanovené tratě".

2. Podle ustanovení této Dohody letecký podnik určený každou smluvní stranou bude při provozu dohodnuté služby na stanovené trati užívat tato práva:

a) létat bez přistání přes území druhé smluvní strany;

b) přistávat na uvedeném území pro neobchodní účely;

c) přistávat na uvedeném území v bodech stanovených pro tuto trať v Příloze k této Dohodě pro účely vykládání a nakládání cestujících, zboží a pošty v mezinárodní přepravě.

3. Ustanovení odstavce 2 tohoto článku nezmocňují určený letecký podnik jedné smluvní strany k nakládání cestujících, zboží nebo pošty na území druhé smluvní strany k dopravě do jiného místa na území této druhé smluvní strany za nájemné nebo úplatu.

Článek 3

1. Každá smluvní strana může podle svého uvážení provozovat tratě stanovené v Příloze k této Dohodě zcela nebo zčásti bezprostředně nebo později za předpokladu, že:

a) Smluvní strana určí písemně druhé smluvní straně letecký podnik za účelem provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích.

b) Druhá smluvní strana udělí bez průtahů určenému leteckému podniku příslušná provozní oprávnění v souladu se svými zákony, pravidly a předpisy.

2. Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat od leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou, aby prokázal svou způsobilost dodržovat podmínky stanovené zákony a předpisy, které tento úřad obvykle a přiměřeně používá v souladu s ustanoveními Úmluvy při provozu mezinárodních leteckých služeb.

Článek 4

1. Každá smluvní strana bude mít právo odmítnout určení leteckého podniku a odebrat nebo zamítnout leteckému podniku práva stanovená v článku 3 této Dohody nebo uložit takové podmínky, které může považovat za nezbytné při využívání těchto práv leteckým podnikem v každém případě, kdy není přesvědčena o tom, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola leteckého podniku náleží smluvní straně, která určuje letecký podnik nebo jejím státním příslušníkům.

2. Každá smluvní strana bude mít právo zamítnout provozní oprávnění nebo pozastavit výkon práv stanovených v článku 2 této Dohody leteckému podniku určenému druhou smluvní stranou nebo uložit pro využívání těchto práv takové podmínky, které považuje za nezbytné v případě, kdy se letecký podnik nebude řídit zákony nebo předpisy smluvní strany, jež tato práva poskytuje, nebo v případě, že letecký podnik jinak nepostupuje při provozování leteckých služeb podle podmínek stanovených v této Dohodě.

3. Pokud okamžité zamítnutí, pozastavení nebo uložení zmíněných podmínek nebude nezbytné k zabránění dalšího porušování zákonů nebo předpisů, toto právo bude uplatněno teprve po poradě s druhou smluvní stranou.

4. V případě, že bude postupováno podle tohoto článku, práva druhé smluvní strany nebudou dotčena.

Článek 5

1. Určené letecké podniky obou smluvních stran budou mít přiměřenou a rovnou možnost k provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích mezi jejich příslušnými územími.

2. Při provozování dohodnutých služeb určený letecký podnik každé smluvní strany vezme v úvahu zájem určeného leteckého podniku druhé smluvní strany tak, aby neovlivnil nepříznivě služby, které tento podnik poskytuje na celé této trati nebo její části.

Článek 6

1. Dohodnuté služby poskytované určenými leteckými podniky smluvních stran budou v úzkém vztahu k přepravním požadavkům veřejnosti na stanovených tratích a budou v prvé řadě přihlížet k zajištění kapacity odpovídající běžným a přiměřeně očekávaným požadavkům na přepravu cestujících, zboží a pošty mezi územím smluvní strany určující letecký podnik a zemí místa určení při přiměřeném využití této kapacity.

2. Oprávnění k přepravě cestujících, zboží a pošty, nakládaných i vykládaných na stanovených tratích v bodech na územích jiných států než státu, který určil letecký podnik, bude uděleno v souladu s obecnými zásadami, podle nichž kapacita bude ve vztahu k:

a) přepravním požadavkům do a z území smluvní strany, která určila letecký podnik;

b) dopravním požadavkům oblasti, kterou letecký podnik prolétá, s přihlédnutím k leteckým službám provozovaným leteckými podniky jiných států v této oblasti; a

c) požadavkům na přímý letecký provoz.

3. Při provozování dohodnutých služeb kapacita poskytovaná každým určeným leteckým podnikem bude stanovena dohodou mezi leteckými úřady obou smluvních stran před zahájením těchto dohodnutých služeb. Jakákoli změna v nabízené kapacitě bude rovněž určena dohodou zmíněných leteckých úřadů po poradě a písemném potvrzení.

Článek 7

1. Zákony a předpisy jedné smluvní strany, které upravují vstup letadel provozujících mezinárodní létání na její území a výstup z něho, nebo které se vztahují na provoz a létání těchto letadel na jejím území, jsou závazná i pro letadla leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou.

2. Zákony a předpisy jedné smluvní strany, které upravují vstup na její území, pobyt na něm, tranzit a výstup z něho pro cestující, členy leteckých posádek, zboží a poštu, jako jsou předpisy o vstupu, výstupu, vystěhovalectví a přistěhovalectví, jakož i celní a zdravotní opatření, budou závazné pro cestující, členy leteckých posádek, zboží a poštu dopravované letadlem určeného leteckého podniku druhé smluvní strany, pokud se nacházejí na zmíněném území.

3. Určený letecký podnik jedné smluvní strany bude mít právo udržovat zastoupení včetně obchodního, administrativního a technického personálu na území druhé smluvní strany, přiměřeně odpovídající prováděným službám a v souladu s platnými zákony a předpisy.

Článek 8

1. Letecký úřad jedné smluvní strany zajistí, aby její určený letecký podnik poskytl leteckému úřadu druhé smluvní strany s dostatečným předstihem pro informaci výtisky letových řádů a tarifů a jejich jakékoli změny, nebo jiné důležité údaje týkající se provozu dohodnutých služeb včetně údajů o kapacitě nabízené a požadované leteckým úřadem za účelem případného přezkoumání provádění této Dohody.

2. Letecký úřad jedné smluvní strany zajistí, aby její určený letecký podnik poskytl leteckému úřadu druhé smluvní strany přepravní statistiku o dohodnutých službách uvádějící pokud možno původ a určení této přepravy.

Článek 9

1. Letadla určeného leteckého podniku každé smluvní strany používaná při provozování dohodnutých služeb, jakož i jejich obvyklé vybavení, zásoby pohonných hmot a mazacích olejů, náhradní díly a zásoby letadla (včetně potravin, nápojů a tabáku) na palubě těchto letadel budou osvobozeny ode všech celních dávek, inspekčních a jiných poplatků nebo daní při příletu na území druhé smluvní strany za předpokladu, že toto vybavení a zásoby zůstanou na palubě letadla až do doby, kdy budou znovu vyvezeny.

2. Od stejných dávek a daní budou rovněž, s výjimkou poplatků odpovídajících provedeným službám, osvobozeny:

a) zásoby letadel převzaté na palubu na území každé ze smluvních stran v rámci limitů stanovených úřady příslušné smluvní strany pro použití na palubě letadel provádějících mezinárodní letecké služby druhé smluvní strany;

b) náhradní díly dovezené na území každé smluvní strany pro údržbu nebo opravu letadel užívaných v mezinárodních službách určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany;

c) pohonné hmoty a mazací oleje určené k zásobování letadel provádějících mezinárodní služby určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany, i když tyto zásoby budou použity na části cesty provedené nad územím smluvní strany, na němž byly vzaty na palubu.

Může být požadováno, aby materiál shora uvedený v pododstavcích a),b) a c) byl pod celním dohledem nebo kontrolou.

3. Obvyklá zařízení letadel, jakož i materiál a zásoby ponechávané na palubě letadel kterékoli smluvní strany mohou být vyloženy na území druhé smluvní strany pouze se souhlasem celnice na tomto území. V takovém případě mohou být uloženy pod dohledem celnice až do doby, kdy budou znovu vyvezeny nebo s nimi bude jinak naloženo v souladu s celními předpisy.

Článek 10

1. Tarify používané za dopravu cestujících a zboží na dohodnutých službách budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude náležitě přihlíženo ke všem potřebným činitelům včetně nákladů na ekonomický provoz, přiměřený zisk, rozdíl v charakteristice služby (včetně průměrné rychlosti a cestovního uspořádání) a tarifů používaných jinými leteckými podniky na dané trati nebo na její části.

2. Tarify používané určenými leteckými podniky při dopravě na stanovených tratích mezi územími obou smluvních stran, nebo mezi územím třetí země a územím jedné ze smluvních stran budou stanoveny buď:

a) prostřednictvím k tomuto účelu vytvořené procedury Mezinárodního sdružení leteckých dopravců,jehož členy jsou určené letecké podniky; nebo

b) dohodou mezi určenými leteckými podniky, když tyto podniky nejsou členy téže organizace leteckých podniků nebo když nebyly žádné tarify stanoveny; jestliže některá smluvní strana neurčila letecký podnik pro některou ze stanovených tratí a tarify pro tuto trať nebyly stanoveny podle odstavce 2a) tohoto článku, letecký podnik určený druhou smluvní stranou může stanovit tarify pro provoz na této trati.

3. Tarify takto stanovené budou předloženy ke schválení leteckým úřadům obou smluvních stran a vstoupí v platnost po oznámení jejich schválení těmito leteckými úřady, nebo po uplynutí čtyřiceti pěti dnů po jejich obdržení těmito leteckými úřady, nebude-li vydáno toto oznámení, pokud mezitím letecký úřad některé smluvní strany neoznámil svůj nesouhlas.

4. Pokud tarify nejsou stanoveny podle odstavce 2 tohoto článku nebo letecký úřad některé smluvní strany s nimi nesouhlasí, smluvní strany se pokusí dosáhnout dohody a učiní všechno potřebné k jejímu zavedení.

Pokud se smluvní strany nedohodnou, spor bude projednán v souladu s článkem 12. Do doby, než bude vyřešen spor dohodou nebo než bude rozhodnuto podle článku 12, příslušné letecké podniky budou používat dosud stanovené tarify, nebo pokud tarify ještě nebyly stanoveny, budou používat přiměřené tarify.

Článek 11

Každá smluvní strana poskytne určenému leteckému podniku druhé smluvní strany právo volně převádět do svého ústředí přebytek příjmů nad výdaji dosažený tímto leteckým podnikem na jejím území za přepravu cestujících, zboží a pošty ve směnitelné měně podle úředního přepočítacího kursu stanoveného v souladu s předpisy platnými v době požadovaného převodu.

Článek 12

Jakýkoli spor týkající se výkladu nebo provádění této Dohody neb její Přílohy bude urovnán přímým jednáním mezi leteckými úřady obou smluvních stran. Jestliže mezi těmito leteckými úřady nebude dosaženo dohody, bude spor urovnán diplomatickou cestou.

Článek 13

1. V duchu úzké spolupráce budou letecké úřady obou smluvních stran provádět podle potřeby konzultace týkající se zavedení a uspokojivého provádění ustanovení této Dohody a její Přílohy.

2. Každá smluvní strana může požádat o konzultace, které budou zahájeny do šedesáti (60) dnů ode dne obdržení žádosti, pokud se obě smluvní strany nedohodnou na prodloužení této lhůty.

Článek 14

1. Jestliže některá smluvní strana bude považovat za žádoucí změnit kterékoli ustanovení této Dohody, může požádat o konzultace mezi leteckými úřady obou smluvních stran a v tomto případě takové konzultace budou zahájeny do šedesáti (60) dnů ode dne podání žádosti. Změny takto dohodnuté vstoupí v platnost po výměně diplomatických nót potvrzujících, že tyto změny byly schváleny v souladu s jejich ústavními požadavky.

2. Jestliže některý letecký úřad obou smluvních stran bude považovat za žádoucí změnit ustanovení Přílohy k této Dohodě, může požádat o konzultace mezi těmito úřady a v tomto případě takové konzultace budou zahájeny do šedesáti (60) dnů ode dne podání žádosti. Změny Přílohy k této Dohodě, dohodnuté mezi těmito úřady, mohou být předběžně prováděny od data dohodnutého leteckými úřady a vstoupí v platnost po jejich potvrzení výměnou diplomatických nót.

Článek 15

Každá smluvní strana může kdykoli oznámit druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit platnost této Dohody; toto oznámení bude současně sděleno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. V takovém případě skončí platnost této Dohody dvanáct (12) měsíců ode dne přijetí oznámení druhou smluvní stranou, pokud oznámení o výpovědi nebude po vzájemné dohodě odvoláno před uplynutím této lhůty. Nebude-li potvrzeno přijetí výpovědi druhou smluvní stranou, výpověď bude považována za doručenou čtrnáct (14) dnů poté, kdy ji obdržela Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 16

Tato Dohoda a jakékoli její změny budou registrovány u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 17

Tato Dohoda vstoupí v platnost výměnou diplomatických nót smluvních stran potvrzujících, že Dohoda byla schválena podle jejich ústavních požadavků.

Dáno v Praze dne 17. prosince 1976 ve dvou vyhotoveních v jazyce českém, arabském a anglickém, přičemž každé znění má stejnou platnost. V případě sporu o výklad anebo použití Dohody anglické znění bude rozhodující.

Na důkaz toho podepsaní zmocněnci, jsouce řádně zplnomocněni svými vládami, podepsali tuto Dohodu a opatřili ji svými pečetěmi.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Pravoslav Kalický v. r.

Za vládu Libyjské arabské republiky:

Marei Mohammad Buzakuk v. r.

Příloha

ČÁST 1:

Linky, které budou provozovány v obou směrech určeným leteckým podnikem vlády Československé socialistické republiky:

Místa odletu Mezilehlé body Určení Body za
Body v ČSSR Budou určeny později Bod v LAR Budou později určeny

ČÁST 2:

Linky, které budou provozovány v obou směrech určeným leteckým podnikem vlády Libyjské arabské republiky:

Místa odletu Mezilehlé body Určení Body za
Body v LAR Budou určeny později Bod v ČSSR Budou později určeny
Přesunout nahoru