Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 82/1977 Sb.Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu

Částka 25/1977
Platnost od 12.12.1977
Účinnost od 01.01.1978
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

82

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství

ze dne 16. listopadu 1977,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

Rozsah platnosti

(1) Tato vyhláška upravuje všechny dodávky výrobků hutnictví železa, hutnictví neželezných kovů, hutní druhovýroby, rud a nerostů uvedených v příloze a kovového odpadu uvedeného v § 20 odst. 5.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na dodávky pro vývoz a z dovozu a na dodávky kovového odpadu národním podnikům Sběrné suroviny.

ČÁST DRUHÁ

Hutní výrobky a kovy

§ 2

Smlouva o přípravě dodávek

(1) Smlouvu o přípravě dodávek uzavírá dodavatel a odběratel zpravidla nejméně na dobu jednoho kalendářního roku.

(2) Kromě případů stanovených zvláštními předpisy 1) jsou organizace povinny uzavřít smlouvu o přípravě dodávek na základě dohody přímo nadřízených orgánů o objemech předpokládaných dodávek. V této dohodě může být stanoveno, které další otázky mají organizace ve smlouvě o přípravě dodávek upravit.

(3) Smlouva o přípravě dodávek zpravidla obsahuje též ustanovení o

- systému a metodě průzkumu potřeb;

- lhůtách pro předkládání návrhů dodávkových smluv (dále jen "objednávky");

- jakosti a způsobu její kontroly, balení a označování výrobků;

- důsledcích porušení závazků smlouvy o přípravě dodávek.

(4) Návrh smlouvy o přípravě dodávek předkládá odběratel nebo dodavatel. Organizace, která obdržela návrh smlouvy o přípravě dodávek, je povinna do 30 dnů ode dne doručení návrhu jej přijmout nebo navrhnout změny nebo doplňky, popř. uvést důvody, pro které návrh smlouvy odmítá, není-li dána povinnost smlouvu o přípravě dodávek uzavřít.

§ 3

Náležitosti objednávky

(1) Odběratel je povinen vystavovat objednávky na jednotných tiskopisech, 2) popřípadě na tiskopisech poskytnutých dodavatelem.

(2) V objednávce uvádí odběratel svou potřebu jednoho druhu výrobku v jedné jakosti a rozměru pro jedno místo určení a nejméně na jedno kalendářní čtvrtletí. Tuto objednávku předkládá dodavateli nejpozději ve lhůtě uvedené v příloze této vyhlášky pro objednávaný výrobek před kalendářním čtvrtletím, v němž žádá uskutečnit dodávku. U objednávek předkládaných odbytové organizaci lze na jednu objednávku uvést i různé jakosti a rozměry.

(3) V objednávce je odběratel povinen uvést:

- číselný kód své organizace, nadřízeného středního článku řízení a ústředního orgánu podle Jednotného číselníku organizací;

- označení předmětu plnění podle druhu výrobků, jakosti a rozměru s uvedením příslušných technických norem (materiálový list, normy rozměrových a technických dodacích předpisů), popř. předem dohodnutých podmínek;

- účel upotřebení nebo způsob dalšího zpracování (kování, lisování, soustružení a podobně), pokud je to předepsáno v technických normách nebo dohodnutých podmínkách, anebo pokud se jedná o neběžné upotřebení nebo zpracování;

- číselné označení předmětu podle oborového číselníku;

- množství a dodací lhůtu požadovaného plnění;

- přepravní dispozice;

- údaje potřebné pro vystavení faktury včetně prohlášení k dani z obratu;

- požadovaný druh a rozsah kontroly jakosti a způsob dodávání podle příslušných norem technických dodacích předpisů, tj . výběr zkoušek a způsob dodávání

s osvědčením o jakosti a kompletnosti dodávky, nebo

s atestem , nebo

s atestem a přejímáním dodávky zástupcem odběratele u dodavatele či na jiném dohodnutém místě.

(4) Požaduje-li odběratel dodávku výrobků, které neodpovídají tuzemským technickým normám, musí k objednávce připojit povolení výjimky vydané příslušným orgánem; 3) týká-li se tato výjimka více objednávek nebo platí-li na delší období, stačí v objednávce uvést toliko odkaz na příslušný doklad. U výrobků, které jsou v ČSSR běžně vyráběny podle zahraničních norem nebo normalizačních dokumentů, není třeba žádat o povolení výjimky.

(5) Na odůvodněnou žádost dodavatele je odběratel povinen připojit k objednávce potřebnou část své výrobní dokumentace (např. nástřihový plán).

§ 4

Uzavírání hospodářských smluv

(1) Dodavatel, který obdržel objednávku, je povinen se k ní vyjádřit do 40 dnů od uplynutí lhůty pro předkládání objednávky. Byla-li objednávka předložena opožděně, je dodavatel povinen se k ní vyjádřit do 40 dnů od jejího předložení.

(2) Dodavatel může navrhnout změny nebo doplňky čitelnou, přesnou a srozumitelnou poznámkou, označenou datem a šifrou příslušného pracovníka přímo na objednávce.

§ 5

Změna předmětu plnění a přechodné přerušení výroby

(1) Požádá-li odběratel o změnu předmětu plnění a dodavatel tuto změnu provede beze změny dodací lhůty, je odběratel povinen zaplatit dodavateli 1 % z ceny původně sjednaných výrobků, jichž se změna týká.

(2) Požádá-li odběratel o přechodné přerušení výroby, je dodavatel povinen této žádosti vyhovět ke dni, kdy ji obdržel, je však oprávněn z důvodů hospodárnosti dokončit prováděnou operaci. Odběratel může dát příkaz k pokračování ve výrobě jen do 30 dnů ode dne, kdy požádal o zastavení výroby, nejpozději však v poslední den sjednané dodací lhůty; neučiní-li tak, závazek zaniká a odběratel se nemůže zprostit odpovědnosti za škodu tím způsobenou. Po včasném vydání příkazu k pokračování ve výrobě se sjednaná dodací lhůta prodlužuje o dobu nutnou k zařazení předmětu plnění do nejbližšího výrobního cyklu.

§ 6

Dodací podmínky

(1) Prokáže-li odběratel potřebu materiálu v jiných délkách než výrobních, je dodavatel povinen jeho požadavku vyhovět v rámci technických norem.

(2) Plnění smlouvy v jiných množstevních jednotkách než plánovacích musí být dohodnuto.

(3) Nestanoví-li technické normy něco jiného, je přípustná tolerance množství “ 2 %.

(4) Minimálním expedičním množstvím pro dodávky z výrobních podniků se rozumí nejmenší objednací množství uvedené v příslušných cenících velkoobchodních cen. Tyto ceníky obsahují též přirážky za dodávky z výrobních podniků v množství, které nedosahuje nejmenších objednacích množství. Minimální expediční množství pro dodávky ze skladu odbytové organizace jsou uvedena v e zvláštním ceníku velkoobchodních cen.

(5) Za atest (hutní osvědčení) se považuje písemné prohlášení dodavatele, ve kterém jsou uvedeny skutečné vlastnosti dodávaného výrobku, zjištěné provedenými zkouškami. Atest odesílá výrobní podnik nejpozději do dvou pracovních dnů po splnění dodávky. Nebude-li atest odeslán ve stanovené lhůtě, je dodavatel povinen zaplatit odběrateli penále podle § 204 odst. 1 zákona. V případě, že výrobky byly jakostně prověřovány cizím orgánem v podniku dodavatele, běží uvedená dvoudenní lhůta ode dne, kdy prověřující orgán předá výrobnímu podniku výsledky kontroly.

(6) Osvědčení o obsahu prvků, pro něž jsou uvedeny hodnoty v materiálovém listu, z výsledků chemického rozboru tavby uvádí dodavatel zpravidla na odesílacích návěstích.

§ 7

Prověřování plnění

(1) Je-li při odběru zásilky zjištěn na základě úředního vážení hmotnostní rozdíl proti hmotnosti uvedené dodavatelem na průvodních dokladech do výše “ 1 %, nemá odběratel práva z odpovědnosti za vady uvedené v § 201 odst . 3 zákona. To neplatí pro drahé a vzácné kovy a diamanty.

(2) Provede-li chemický rozbor procentního obsahu kovů nebo chemických prvků, který je směrodatný též pro fakturaci, i odběratel a liší-li se jeho výsledky od chemického rozboru provedeného dodavatelem o více než připouští technická norma analytických metod nebo rozmezí stanovená smlouvou, je odběratel povinen zajistit vzorky pro provedení nestranného rozboru. Tyto vzorky musí být odebrány za přítomnosti dodavatele, který je povinen dostavit se na výzvu odběratele ve lhůtě stanovené smlouvou, a není-li stanovena, do dvou pracovních dnů po obdržení výzvy. Jestliže dodavatel odmítne účast nebo se nedostaví ve stanovené lhůtě, je odběratel oprávněn odebrat vzorky za účasti pracovníka nestranné organizace.

(3) Před použitím hutních výrobků jsou odběratelé povinni prověřit plnění způsoby stanovenými technickými normami nebo dohodnutými podmínkami.

§ 8

Odpovědnost za vady

(1) Odběratel je povinen odeslat dodavateli reklamaci s příslušnými doklady v jednom vyhotovení a v případě, že dodavatel není výrobcem, dvojmo. V reklamaci uvede také číslo smlouvy a odesílacího návěstí.

(2) Vrací-li odběratel reklamované výrobky, je povinen postupovat podle dispozic dodavatele, které si předem vyžádá; v přepravních dokladech je povinen vyznačit, že jde o reklamované výrobky a uvést čísla příslušné reklamace.

(3) Provádí-li se statistická přejímka, nemá odběratel právo na výměnu vadných výrobků, jestliže je dodávka vyhovující.

(4) Dohody o delší záruční době se uzavírají jen výjimečně, a to za předpokladu, že je kontrahováno množství umožňující dodávku přímo z výrobního podniku, a že se jedná

a) o poddodávku výrobků pro vývoz, nebo

b) o výrobky, které nebudou odběratelem tepelně nebo mechanicky (beztřískovým tvářením) zpracovány.

(5) Pokud si organizace nesjednají něco jiného, vztahuje se v delší záruční době odpovědnost pouze na vady vzniklé při výrobě materiálu a odběratel může požadovat bezplatné odstranění vady v dohodnuté lhůtě, nebo není-li odstranění vady možné, v rozsahu vadné dodávky nové bezvadné plnění v technicky nejkratší možné době; tato práva nemůže uplatnit, jestliže

a) jakost hutního výrobku jím volená byla nevhodná pro použitý účel kromě případů, kdy v objednávce uvedl dostatečný údaj o účelu upotřebení;

b) hutní výrobek podléhal před použitím tepelným vlivům, které technická norma nepředpokládá.

§ 9

Penále za prodlení dodavatele

Odbytová organizace, která je v prodlení s dodávkou, je povinna zaplatit odběrateli za první den prodlení penále ve výši 1 % z ceny nedodaných výrobků, a trvá-li prodlení déle než jeden měsíc, ještě penále ve výši 5 % z ceny nedodaných výrobků.

§ 10

Náhrada škody

Rozsah náhrady škody spočívající ve vynaložení nákladů na opracování vadného výrobku činí součet jednicových mezd a poloviny dílenské a celopodnikové režie, vynaložených na opracování výrobků až do pracovní operace, při které odběratel vadu zjistil, nejdéle však do doby, v níž bylo možno vzhledem k povaze provozu odběratele vadu zjistit. Dodavatel se nemůže této odpovědnosti zprostit.

ČÁST TŘETÍ

Rudy a nerosty

§ 11

Lhůty pro předkládání objednávek

Odběratel předkládá objednávky dodavateli ve dvojím vyhotovení ve lhůtách stanovených v příloze, a pokud v ní nejsou stanoveny, nejpozději do 60 dnů před počátkem roku, v němž mají být dodávky uskutečněny.

§ 12

Dodací lhůty a jakost

(1) Dodací lhůty se nesjednávají na dobu kratší jednoho kalendářního měsíce.

(2) Dodavatel je povinen do 30 dnů před počátkem dodávkového čtvrtletí zpřesnit objem čtvrtletních dodávek na jednotlivé měsíce, popřípadě sdělit i rozsah denních dodávek v rámci měsíční dodací lhůty. Nesplní-li dodavatel tuto povinnost a nesdělí-li měsíční dodávkový plán ve stanovené lhůtě, platí rovnoměrnost měsíčních a denních dodávek. Nedodané množství vyrovnává dodavatel zvýšenou expedicí denních dodávek. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, nesmí zvýšení denních dodávek překračovat 1/20 množství měsíční dodávky.

(3) Jakost rud a nerostů se sjednává podle technických norem. Ve smlouvě se též sjednává metoda pro chemický rozbor, kterým bude zjišťována jakost dodaných rud a nerostů.

§ 13

Dodací podmínky

(1) Požaduje-li odběratel dodávky v železničních vozech určitého typu, uvádí tento požadavek v objednávce, nejpozději však před termínem pro objednání železničních vozů. Dodavatel je v takovém případě povinen požadovat od železnice přistavení takových vozů. Nesplní-li železnice včas a řádně uplatněný požadavek dodavatele na přistavení železničních vozů určitého typu nebo řady, odešlou se rudy nebo nerosty ve vagónech přistavených železnicí, pokud přeprava v nich je podle přepravního řádu přípustná.

(2) Jestliže odběratel zásilku oprávněně odmítne, je povinen vyžádat si od dodavatele pokyny, zda dodávka má být odeslána jinému odběrateli nebo dodavateli vrácena.

(3) Dodavatel je povinen zaslat odběrateli:

a) odesílací návěstí s udáním počtu odesílaných vozových jednotek do dne následujícího po dnu, kdy byla zásilka odeslána; ložní listy společně se zásilkou nejpozději do dne následujícího po dnu, kdy zásilka byla odeslána;

b) hlášení chemického rozboru dodaných rud nebo nerostů ve lhůtě stanovené v technických normách, popřípadě ve lhůtě sjednané ve smlouvě; není-li lhůta ani stanovena, ani sjednána, do 36 hodin po dnu, kdy byla zásilka odeslána.

(4) Je-li to technickou normou stanoveno nebo ve smlouvě dohodnuto, musí dodavatel dokládat každou zásilku zbožním (odbytovým) vzorkem. Zbožní vzorek musí být zapečetěn a odběrateli odeslán nejpozději do dne následujícího po odeslání zásilky, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.

(5) Nezašle-li dodavatel odběrateli průvodní dokumentaci technické kontroly, návěstí, výsledek chemického rozboru nebo zbožní vzorek ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit penále ve výši 25 Kčs za každý případ.

(6) Hmotnost vozových zásilek se zjišťuje na kolejové váze s platností železničního vážení u dodavatele nebo ve stanici odesílací, popřípadě ve stanici určení. Hmotnost se osvědčuje vážním lístkem a otiskem vážního razítka na nákladním listě. Nebyla-li zásilka takto vážena, platí hmotnost zjištěná podle § 175 odst. 3 písm. b) zákona. Při dodávce autem, lanovkou nebo jiným dopravním prostředkem platí hmotnost zjištěná při splnění.

(7) Množství dodané během jednoho měsíce může se odchylovat od množství smluveného o “ 5 %.

§ 14

Prověřování plnění

(1) Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, provádí se kontrola jakosti rud a nerostů u dodavatele v místě nakládky, který také zajistí zapečetěný vzorek pro případ rozhodčího rozboru.

(2) Nesouhlasí-li odběratel s rozborem dodavatele potvrzujícím jakost odeslaných rud a nerostů, musí to sdělit dodavateli, pokud ve smlouvě není jinak stanoveno, do 7 dnů po obdržení rozboru nebo zbožního (odbytového) vzorku. Liší-li se výsledky chemického rozboru provedeného odběratelem od rozboru udaného dodavatelem v průvodní dokumentaci o více než připouští norma analytických metod nebo rozmezí stanovené smlouvou, mají obě organizace právo požadovat provedení rozboru rozhodčího vzorku v laboratoři, na níž se dohodnou. Výsledek rozhodčího rozboru je závazný pro obě organizace. Výlohy spojené s provedením rozhodčího rozboru hradí organizace, v jejíž neprospěch vyzněl výsledek rozboru.

(3) Má-li odběratel (na základě rozborů vzorků odebraných ze zásilky) pochybnosti o dodané jakosti, i když údaje v průvodní dokumentaci a chemický rozbor zapečetěného vzorku souhlasí, má právo žádat náhradní vzorkování zásilky za účasti dodavatele. Tento vzorek nahrazuje vzorek zbožní. Nedostaví-li se dodavatel ve lhůtě stanovené smlouvou, a není-li ve smlouvě tato lhůta stanovena, do dvou pracovních dnů po obdržení výzvy k náhradnímu vzorkování, je směrodatný náhradní vzorek odebraný odběratelem stanoveným způsobem a předepsanými nástroji. 4) Náklady vzniklé s odebráním a rozborem tohoto náhradního vzorku, jakož i ostatní výlohy (zdržné, posun vagónů a jiné) hradí organizace, v jejíž neprospěch vyzněl výsledek chemického rozboru.

§ 15

Penále za vadné dodávky

Určuje-li technická norma nebo smlouva, že jakost rud nebo nerostů se sleduje a penalizuje jak v denních, tak v měsíčních zásilkách a dodavatel nedodrží oba jakostní ukazatele, odečítají se od částky penále za vadnou měsíční dodávku částky penále, které připadají za vadné denní dodávky.

ČÁST ČTVRTÁ

Sovětské železné rudy, koncentráty a pelety

§ 16

Pro dodávky sovětských železných rud, koncentrátů a pelet (dále jen "sovětské rudy") nár. podnikem Východoslovenské železniarne, Košice, se nepoužijí ustanovení § 11 až 15 této vyhlášky. Podrobné podmínky dodávek sovětských rud pro podřízené organizace stanoví generální ředitelství Hutnictví železa.

§ 17

Plánované zúčtování dodávek

(1) Dodávky sovětských rud se platí formou plánovaného zúčtování. Termíny splátek se stanoví na každý 8., 13., 18., 23. a 27. den v měsíci. V případě, že některý z termínů připadne na den pracovního klidu, posunuje se splátka na příští pracovní den. Odběratel a dodavatel mohou dohodnout jiné termíny plánovaných splátek. Pro zajištění včasných plateb zašle dodavatel odběrateli návrh dohody nejpozději 1. den dodávkového měsíce. Plánované splátky činí 1/5 hodnoty dodávek dohodnutých mezi dodavatelem a odběratelem na příslušný měsíc. Splátky se vypočítávají na základě velkoobchodních cen platných v době plnění.

(2) Úhradu splátek provádí odběratel převodními příkazy předávanými pobočce Státní banky československé ke dnům splatnosti jednotlivě. Jestliže dodavatel neplní dodávky smluvené v dohodě o plánovaných splátkách, má odběratel právo přiměřeně snížit příští splátku; jsou-li dodávky překračovány na přání odběratele, je tento povinen splátku úměrně zvýšit.

(3) V případě, že splátky nebudou pro nedostatek prostředků na účtě odběratele nebo za opožděné předložení převodních příkazů pobočkou Státní banky československé včas zúčtovány, je odběratel povinen zaplatit poplatek z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

(4) Nejpozději do 5. dne příštího měsíce dodavatel vyúčtuje odběrateli dodané sovětské rudy za celý měsíc a vyčíslí ve vyúčtování zaplacené splátky a rozdíl vyplývající ve prospěch dodavatele nebo odběratele. Příslušná organizace je povinna uhradit tento rozdíl převodním příkazem do 10 dnů od odeslání vyúčtování.

§ 18

Množství

Pro fakturaci je rozhodné množství expedované od prvního do posledního dne příslušného kalendářního měsíce a je určeno:

a) u dodávek prováděných přes jednotlivá překladiště v ČSSR hmotností zjištěnou v tuzemské odesílací stanici. Není-li hmotnost zásilky takto zjištěna, platí hmotnost zjištěná ČSD ve stanici určení či ve stanici nácestné, popřípadě hmotnost zjištěná odběratelem na jeho váze s platností úředního vážení; jinak platí hmotnost udaná dodavatelem v nákladních listech;

b) u dodávek prováděných přímým překladem - hmotností uvedenou v sovětských nákladních listech. Dodavatel odpovídá za to, že obsah jednoho sovětského vagónu bude po přeložení do československých vagónů odeslán jen jednomu odběrateli.

§ 19

Majetkové sankce

Je-li dodavatel v prodlení s plněním čtvrtletního smluveného množství jednotlivých druhů sovětských rud, je povinen zaplatit odběrateli penále ve výši 5 % z ceny rud, které nebyly dodány.

ČÁST PÁTÁ

Kovový odpad

§ 20

Vznik závazků k dodávkám a odběru

(1) Hospodářské závazky k dodávkám a odběru kovového odpadu vznikají přímo z plánovacího aktu vydaného nadřízeným orgánem dodavatele zpravidla v členění uvedeném v odstavcích 4 a 5 a s rozdělením na čtvrtletí nebo uzavřením dodávkové smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem.

(2) Organizace určené k výhradnímu výkupu a dodávkám kovového odpadu 5) (dále jen "určené organizace") jako odběratelé předkládají objednávky zpravidla na jeden kalendářní rok s rozdělením na dodávková čtvrtletí dodavatelům podle stanovených sběrových pracovních oblastí.

(3) Organizace spotřebovávající kovový odpad smějí jej odebírat jen od určených organizací. Převezmou-li dodávku kovového odpadu od jiné organizace než určené, jsou povinny to oznámit oblastně příslušné určené organizaci. Organizace spotřebovávající kovový odpad předkládají objednávky dodavatelským organizacím, které jim byly určeny účelovou organizací, a nebyly-li určeny, předkládají je přímo této organizaci. 6)

(4) Určené organizace objednávají u svých dodavatelů kovový odpad v následujících položkách, které musí být uvedeny v objednávce:

- šrot ocelový nelegovaný,

- šrot ocelový legovaný,

- zlomková litina,

- odpad čisté mědi a slitin mědi, rafinačních odpadků a zůstatků,

- odpad čistého hliníku a slitin hliníku včetně hořčíku a zůstatků,

- odpad čistého olova a slitin olova včetně zůstatků,

- odpad čistého zinku a slitin zinku včetně tvrdého zinku a zůstatků,

- odpad čistého cínu a slitin cínu včetně zůstatků,

- odpad čistého niklu a slitin niklu.

(5) Organizace spotřebovávající kovový odpad objednávají u určených organizací kovový odpad v následujících položkách, které musí být uvedeny v objednávce:

šrot ocelový nelegovaný

- pro vysoké pece,

- pro ocelárny lehký,

- pro ocelárny těžký

- schopný vsázky,

- elektropecní,

- neupravený,

- pro kuplovny,

šrot ocelový legovaný,

zlomková litina

- kokilová,

- ostatní,

odpad mědi čisté,

odpad mosazi a mědiniklů,

odpad cínových bronzů,

odpad červených slitin,

rafinační odpad mědi a slitin včetně zůstatků a speciálních bronzů,

odpad čistého hliníku,

odpad slitin skupiny hliník-měď-mangan,

odpad slitin skupiny hliník-křemík,

odpad hliníku legovaného podle ČSN,

odpad ostatních slitin hliníku včetně netříděného odpadu a zůstatků,

odpad čistého olova,

odpad ložiskových kovů na bázi olova,

odpad akumulátorového olova,

odpad ostatních slitin olova včetně zůstatků,

odpad čistého zinku,

tvrdý zinek a odpad zinkových slitin,

zinkové zůstatky včetně zinkoolovnatých popelů,

odpad čistého cínu,

odpad ložiskových kovů na bázi cínu,

odpad ostatních slitin cínu včetně zůstatků,

odpad čistého niklu,

odpad niklových slitin,

odpad titanu,

odpad molybdenu,

odpad hořčíkových slitin.

(6) Organizace se mohou ve smlouvě dohodnout na podrobnějším členění, než je uvedeno v odstavcích 4 a 5.

(7) Šrotem ocelovým legovaným se rozumí ocelový šrot, za který se podle cenových předpisů fakturuje přirážka za obsah legovacích prvků.

(8) Organizace spotřebovávající kovový odpad nemohou požadovat dodávky neupraveného a vsázky neschopného kovového odpadu.

§ 21

Dodací lhůta

(1) Nedohodnou-li se organizace v odůvodněných případech jinak, sjednají se dodací lhůty čtvrtletní; není-li sjednána výše měsíčních dodávek, je dodavatel povinen dodávat kovový odpad v jednotlivých měsících rovnoměrně.

(2) Množství kovového odpadu do 20 tun je dodavatel oprávněn dodat jednorázově.

§ 22

Přeprava kovového odpadu zajišťovaná dodavatelem

Při dodávkách určené organizaci je dodavatel, který má vlečku anebo je spoluuživatelem vlečky, a u něhož se vyskytuje kovový odpad v množství nejméně 250 t ročně, povinen na žádost určené organizace nakládat a odesílat kovový odpad podle její dispozice buď přímo spotřebitelům kovového odpadu nebo provozovnám určených organizací nebo na jiná místa určení. Zprávu o odeslání zásilky je dodavatel povinen zasílat jak spotřebiteli, tak i určené organizaci.

§ 23

Přeprava kovového odpadu zajišťovaná odběratelem

(1) Není-li dodavatel určené organizace povinen podle § 22 nakládat a odesílat dodávky kovového odpadu, zajišťuje přepravu kovového odpadu do místa určení určená organizace.

(2) Dodavatel je povinen neprodleně oznamovat místně příslušné určené organizaci druh a množství kovového odpadu připraveného k dodání, dosahuje-li množství odpadu ocelí a litiny 3 000 kg nebo odpadu neželezných kovů 100 kg při odvozu autem, nebo množství nutné k naložení železničního vozu, bude-li odpad odesílán po železnici z vlečky dodavatelem. Určená organizace je povinna zajistit odvoz kovového odpadu do 30 dnů od obdržení oznámení nebo ve lhůtě zvlášť smluvené. Delší lhůtu lze sjednat zejména tehdy, umožní-li to lépe využít mechanizačních prostředků pro nakládání a odvoz kovového odpadu.

(3) Dodavatel je povinen shromažďovat kovový odpad na místech přístupných nákladnímu vozidlu nebo vhodných pro nakládání do železničních vozů a pokud je to možné, i pro přístup a využití mechanizačních prostředků pro nakládání kovového odpadu.

(4) Dodavatel je povinen umožnit určené organizaci po předchozím projednání použití vlastní vlečky k nakládání a odesílání kovového odpadu od dodavatele i z jiných zdrojů a vlastních mechanizačních prostředků, zejména nakládacích, a to za náhradu nákladů tím vzniklých. Dále je povinen umožnit mu odvoz kovového odpadu i mimo normální pracovní dobu a provést k tomu nutná opatření, například pro vjezd vozidla, pro vážení odpadu a pro osvětlení skládky odpadu.

(5) Oznámí-li dodavatel určené organizaci nesprávné údaje o množství a druhu kovového odpadu připraveného k dodání nebo nedošlo-li k odvozu kovového odpadu z důvodů na straně dodavatele, je dodavatel povinen nahradit určené organizaci vzniklé náklady. Jde-li o odvoz nákladním autem, činí náhrada 45 Kčs za každou tunu nevyužité ložné váhy nebo za každý nevyužitý m2 ložné plochy auta.

§ 24

Dodací podmínky

(1) Odesílá-li dodavatel několik druhů kovového odpadu v jednom železničním voze nebo nákladním automobilu, je povinen učinit opatření, aby se kovový odpad nepomíchal. U dodávek neželezných kovů se však připouští, pokud není dohodnuto jinak, dodávat v jedné zásilce nejvýše 5 druhů, na které jsou stanoveny samostatné ceny.

(2) Odběratelé jsou povinni po předchozím projednání přejímat kovový odpad dodávaný nákladními auty i mimo normální pracovní dobu a provést k tomu nutná opatření, například pro vjezd vozidla, pro převzetí kovového odpadu a pro jeho vyložení z auta; dodavatel je povinen takovou dodávku předem avizovat, a to nejpozději během dopolední směny dne dodávky. Odběratelé jsou povinni přizpůsobit šrotoviště a příjezdové cesty tak, aby dodavatel mohl dodávku uskutečnit i velkotonážními sklápěcími vozy.

(3) Dodavatel je povinen dbát na to, aby kovový odpad byl prost výbušnin a jiných škodlivých látek a aby neobsahoval nebezpečné předměty, které by mohly při skladování, nakládání nebo zpracování ohrozit lidský život nebo způsobit jinou škodu. Dodavatel muničního kovového odpadu je povinen současně s jeho odesláním zaslat odběrateli potvrzení o bezpečnosti, vydané pyrotechnikem.

(4) Hospodaření s obaly se řídí zvláštními předpisy. 7)

(5) Při dodávce upraveného vsázky schopného kusového železného odpadu je dodavatel povinen dodržet příslušnou technickou normu. 8)

§ 25

Množství

(1) Není-li v technické normě nebo dohodou stanoveno jinak, může se dodané množství odchylovat od stanoveného nebo sjednaného množství o “ 2 %. pokud některá z určených organizací nesplnila stanovené nebo sjednané množství, započítávají se na plnění její dodávkové povinnosti dodávky nad stanovená nebo smluvená množství, uskutečněné jinými určenými organizacemi v daném období.

(2) Pro splnění závazků je směrodatná hmotnost dodaného kovového odpadu po odečtení nečistot, jiných příměsí a vlhkostí, pokud převyšují hmotnost přípustnou podle technických norem.

(3) Při dodávce po železnici je dodavatel povinen vyžadovat vážení zásilky drahou zápisem v nákladním listu. Má-li dodavatel na vlečce kolejovou váhu s platností železničního vážení, provede vážení sám. V obou případech musí být hmotnost doložena zápisem v nákladním listě na místě "hmotnost zjištěná drahou" nebo potvrzeným výpisem z vážní knihy. Nebyla-li zásilka takto vážena dodavatelem ani drahou, platí za dodané množství hmotnost zjištěná u odběratele na váze s platností železničního vážení. Nebyla-li zásilka zvážena na odběratelově váze s platností železničního vážení, platí hmotnost zjištěná na úředně cejchované váze dodavatele, a není-li ani takto hmotnost zjištěna, hmotnost zjištěná na úředně cejchované váze odběratele. V ostatních případech platí hmotnost udaná dodavatelem. Zjišťuje-li se hmotnost ve stanici určení nebo u odběratele, je odběratel povinen na požádání dodavatele předložit mu k nahlédnutí originál nákladního listu s vážním lístkem.

(4) Při dodávce silničním dopravním prostředkem platí hmotnost zjištěná při splnění na úředně cejchované váze. Není-li hmotnost dodávky takto zjištěna, platí hmotnost zjištěná na úředně cejchované váze určené organizace.

§ 26

Prověrka plnění

(1) Nedohodnou-li se organizace jinak, dodává se podle chemického složení tento kovový odpad:

a) ocelový šrot legovaný;

b) rafinační a zůstatkové odpady neželezných kovů, třísky hliníku a slitin hliníku, odpady cínových bronzů a červených slitin, odpady olova měkkého a tvrdého, odpady čistého cínu a ložiskových kovů na bázi cínu; toto ustanovení neplatí pro výkup odpadů, které určená organizace přejímá podle dohody s dodavatelem v jakosti takové jaká je;

c) jiné odpady neželezných kovů, reklamuje-li odběratel chemické složení dodávky.

(2) U kovového odpadu přejímaného podle chemického rozboru odebírá vzorky při odběru odběratel určené organizace za její účasti, popřípadě, souhlasí-li s tím určená organizace, bez její účasti. Jeden vzorek obdrží určená organizace, jeden si ponechá odběratel, který uschová třetí zapečetěný vzorek pro případ rozhodčího rozboru. Nezúčastní-li se určená organizace odebírání vzorků, je odběratel povinen odeslat jí vzorek nejpozději následující pracovní den.

(3) Odběratel i určená organizace jsou povinni provést chemický rozbor bez zbytečného odkladu a zaslat jeho výsledek druhé organizaci ihned po provedení, nejpozději do 21 dnů poté, kdy odběratel obdržel zásilku kovového odpadu. Neodešle-li některá z organizací výsledek chemického rozboru v uvedené lhůtě, platí rozbor provedený druhou organizací, a neodešle-li jej žádná z organizací, platí výsledek chemického rozboru uvedený v odesílacích dokladech nebo střední obsah deklarované značky, popř. třídy.

(4) Liší-li se výsledky chemického rozboru provedeného odběratelem od výsledků chemického rozboru provedeného dodavatelem o více než připouští norma analytických metod nebo rozmezí stanovené smlouvou, mají obě organizace právo požadovat provedení chemického rozboru rozhodčího vzorku v laboratoři, na níž se organizace dohodnou. Výlohy spojené s provedením rozhodčího rozboru hradí organizace, v jejíž neprospěch vyzněl výsledek rozboru.

(5) Výsledek chemického rozboru určeného podle odstavců 2 až 4 je rozhodující také pro dodavatele určené organizace. Tato organizace má právo uplatnit nároky plynoucí z výsledku chemického rozboru vůči svým dodavatelům do 30 dnů po stanovení chemického rozboru u svého odběratele.

(6) U odpadů neželezných kovů obsahujících mechanické železo (např. letadlový šrot, zinkové slitiny pomíchané železem), kde není odebírání vzorků možné, je odběratel povinen umožnit dodavateli ověření množství mechanického železa.

§ 27

Reklamační řízení

(1) V reklamaci uvede odběratel též návrhy na další použití dodaného kovového odpadu.

(2) Reklamovaný kovový odpad uskladní odběratel odděleně v dodaném stavu až do vyřízení reklamace nebo do uplynutí lhůt předepsaných k jejímu vyřízení. Lhůta pro vyjádření dodavatele k reklamaci se prodlužuje o čas potřebný pro výměnu výsledků chemického rozboru, popřípadě pro provedení rozhodčího rozboru.

(3) Reklamuje-li odběratel nedostatečné třídění kovového odpadu, je povinen si jej ponechat jako odpad přetříděný, pokud dodávající organizace provede přetřídění vlastními zaměstnanci a na svůj náklad a ve lhůtě dohodnuté s odběratelem nebo provede-li toto přetřídění odběratel v dohodě s dodávající organizací na její náklad. Jinak může nepřetříděný odpad jen odmítnout a v tom případě má dodávající organizace právo disponovat kovovým odpadem podle svého odbytového plánu.

(4) Je-li odpad pro odběratele nepoužitelný, je dodavatel povinen reklamovaný odpad oddisponovat do 10 dnů od ukončení reklamačního řízení. Nezašle-li dodavatel odběrateli dispozice v uvedené lhůtě, je odběratel oprávněn odeslat reklamovaný odpad na adresu dodavatele, o čemž musí dodavatele uvědomit nejméně 3 dny předem. Náklady spojené s předisponováním a s vrácením reklamovaného odpadu nese dodavatel.

(5) U velkých odběratelů s ročním odběrem převyšujícím 100 000 t kovového odpadu ustanovuje účelová organizace pro všechny určené organizace svého stálého zástupce, který má funkci výstupní technické kontroly; za jeho účasti se zjišťují vady dodávek kovového odpadu dodaného některou určenou organizací. Odběratelé jsou povinni vytvořit podmínky pro řádný výkon funkce zástupce příslušné účelové organizace. Podrobnosti o výkonu této funkce sjednávají odběratelé s touto organizací.

§ 28

Majetkové sankce

(1) Pro výpočet penále za nesplnění dodávky se použije průměrné ceny u těchto skupin kovového odpadu:

- odpad ocelí nelegovaných,

- odpad ocelí legovaných,

- zlomková litina,

- odpady mědi a slitin,

- odpady hliníku a slitin kromě hliníkových stěrů,

- odpady olova a slitin,

- hliníkové stěry,

- odpady zinku a slitin,

- odpady hořčíku a slitin,

- odpady cínu a slitin,

- odpady niklu a slitin.

(2) Změní-li odběratel přepravní dispozice pro zásilku, která je již na cestě, nebo dá-li pro zásilku nesprávné dispozice, zaplatí dodavateli penále ve výši 100 Kčs. Za změněnou nebo nesprávnou dispozici se nepokládají změny, které jsou důsledkem změny rozpisu plánu.

(3) Znemožní-li odběratel splnění, je na žádost dodavatele povinen souhlasit se zrušením smlouvy v rozsahu, v němž znemožnil splnění dodávky.

§ 29

Druh a jakost kovového odpadu

(1) Dodavatelé průmyslového kovového odpadu jsou povinni jej shromažďovat a třídit podle technických norem platných pro kovový odpad.

(2) Dodavatelé neprůmyslového kovového odpadu jsou povinni jej třídit podle těchto skupin:

- odpad ocelárenský těžký,

- odpad ocelárenský lehký,

- litina,

- neželezné kovy podle chemických značek.


ČÁST ŠESTÁ

Ustanovení společná a závěrečná

§ 30

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 145/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků,

2. výnos č. 12/1964 ministra hutního průmyslu a rudných dolů, kterým se vydávají základní podmínky dodávky sovětských železných a manganových rud - oznámeno v částce 6/1965 Sb.

§ 31

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1978.


Ministr: Půček, CSc. v. r.


Příloha k vyhlášce č. 82/1977 Sb.

Lhůty pro předkládání objednávek

Druh výrobku Lhůta před dodávkovým čtvrtletím
Vedlejší produkty při tepelném zpracování tuhých paliv v hutních koksovnách2 měsíce
Železné a manganové rudy včetně rud upravených2 měsíce
Odpady a zůstatky při výrobě a zpracování železa, oceli a litiny2 měsíce
Surové železo a vysokopecní ferroslitiny2 měsíce
Ferroslitiny z elektrických pecí a z aluminothermie kromě ferrovanadu50 dnů
Ferrovanad2 měsíce
Surová ocel2 měsíce
Bloky, bramy, sochory, ploštiny a svitky vč. kontislitků pro další válcování profilů a plechů z neušlechtilých ocelí, ušlechtilých ocelí uhlíkových, konstrukčních a nástrojových ocelí legovaných vč. ocelí pro elektrotechniku (kromě ocelí speciálních, rychlořezných a přetavovaných ocelí)
45 dnů9)
Bloky, bramy, sochory, ploštiny a svitky vč. kontislitků pro další válcování profilů a plechů z ocelí speciálních, rychlořezných a přetavovaných
75 dnů9)
Předvalky pro trubky, výkovky a pro jiné účely než válcování profilů a plechů z neušlechtilých ocelí, ušlechtilých ocelí uhlíkových a konstrukčních a nástrojových ocelí legovaných (kromě ocelí přetavovaných a z titanu a jeho slitin)
2 měsíce
Předvalky pro trubky, výkovky a ostatní účely z ušlechtilých ocelí uhlíkových, konstrukčních a nástrojových ocelí legovaných přetavovaných
4 měsíce
Předvalky pro trubky, výkovky a ostatní účely z titanu a jeho slitin6 měsíců
Předvalky pro trubky, výkovky a ostatní účely ze speciálních a rychlořezných ocelí (kromě z ocelí přetavovaných)
3 měsíce
Předvalky pro trubky, výkovky a ostatní účely ze speciálních a rychlořezných ocelí přetavovaných
6 měsíců
Válcovaný materiál z neušlechtilých ocelí2 měsíce
Ocel profilová konstrukční a nástrojová uhlíková a legovaná (kromě ocelí přetavovaných, z titanu a jeho slitin a oceli profilové vrtákové duté):
ve stavu přírodním nebo žíhaném2 měsíce
ve stavu zušlechtěném nebo tepelně zpracovaném podle zvláštních předpisů10)
3 měsíce
Ocel profilová konstrukční a nástrojová uhlíková a legovaná přetavovaná
3 měsíce
Ocel profilová z titanu a jeho slitin6 měsíců
Ocel profilová vrtáková dutá4 měsíce
Ocel profilová speciální a rychlořezná (kromě oceli přetavované a nožové dvojitě kónické)
3 měsíce
Ocel profilová speciální a rychlořezná přetavovaná4 měsíce
Ocel válcovaná nožová dvojitě kónická
z ušlechtilých ocelí uhlíkových3 měsíce
ze speciálních ocelí4 měsíce
Plechy z ušlechtilých ocelí uhlíkových
ve stavu přírodním nebo žíhaném (kromě plechů z titanu a jeho slitin)2 měsíce
ve stavu zušlechtěném nebo tepelně zpracovaném podle zvláštních předpisů10)3 měsíce
Plechy z titanu a jeho slitin6 měsíců
Plechy z ušlechtilých ocelí speciálních a rychlořezných3 měsíce
Plechy pro elektrotechniku válcované za tepla - transformátorové a dynamové2 měsíce
Plechy pro elektrotechniku válcované za studena:
orientované2 měsíce
izotropní2 měsíce
Ocelové trubky bezešvé z neušlechtilých ocelí, z ocelí ušlechtilých uhlíkových, ocelové trubky naftové a pro geologický průzkum mimo trubky z přetavovaných ocelí
2 měsíce
Ocelové trubky bezešvé z legovaných ocelí mimo trubky z přetavovaných ocelí a ze speciálních ocelí
3 měsíce
Ocelové trubky bezešvé z přetavovaných ušlechtilých ocelí uhlíkových a legovaných
5 měsíců
Ocelové trubky bezešvé ze speciálních ocelí mimo trubky z přetavovaných ocelí a trubky vyráběné VŽKG
4 měsíce
Ocelové trubky bezešvé ze speciálních ocelí přetavovaných7 měsíců
Ocelové trubky bezešvé přesné z neušlechtilých ocelí a z ušlechtilých ocelí uhlíkových mimo trubky z ocelí přetavovaných
3 měsíce
Ocelové trubky bezešvé přesné z legovaných ocelí mimo trubky z přetavovaných ocelí, trubky z titanu a jeho slitin a speciální trubky vyráběné VŽKG
4 měsíce
Ocelové trubky bezešvé přesné z ušlechtilých ocelí uhlíkových a legovaných přetavovaných
5 měsíců
Ocelové trubky bezešvé přesné ze speciálních ocelí přetavovaných7 měsíců
Ocelové trubky bezešvé přesné z titanu a jeho slitin7 měsíců
Ocelové trubky bezešvé přesné ze speciálních ocelí vyráběné VŽKG7 měsíců
Ocelové trubky svařované z neušlechtilých ocelí (kromě trubek hladkých a závlahových)
2 měsíce
Ocelové trubky svařované hladké (konstrukční) a závlahové3 měsíce
Ocelové trubky svařované přesné a ocelové trubky svařované ze speciálních ocelí
4 měsíce
Ocelové tenkostěnné profily uzavřené3 měsíce
Litinové tlakové trouby a tvarovky2 měsíce
Pásová ocel válcovaná za studena z neušlechtilých ocelí, ušlechtilých ocelí, uhlíkových, konstrukčních a nástrojových, ocelí legovaných kromě ocelí třídy 17a 19 a podélně dělené pásové oceli ze širokých pásů
3 měsíce
Pásová ocel válcovaná za studena podélně dělená ze širokých pásů kromě pásové oceli pro elektrotechniku
2 měsíce
Pásová ocel válcovaná za studena podélně dělená ze širokých pásů pro elektrotechniku
3 měsíce
Pásová ocel válcovaná za studena z ušlechtilých ocelí tř. 17 a 19 4 měsíce
Tažená, loupaná a broušená ocel:
- z neušlechtilých ocelí, ušlechtilých ocelí uhlíkových, konstrukčních a nástrojových legovaných mimo výrobky a provedení dále uvedené
3 měsíce
- ve stavu zušlechtěném nebo tepelně zpracovaném podle zvláštních předpisů10)4 měsíce
- z ušlechtilých ocelí uhlíkových, konstrukčních a nástrojových legovaných, přetavovaných
5 měsíců
- ze speciálních a rychlořezných ocelí4 měsíce
- ze speciálních a rychlořezných ocelí přetavovaných7 měsíců
Tažené ocelové dráty patentované3 měsíce
Tažené ocelové dráty nepatentované:
- z ocelí neušlechtilých, ušlechtilých uhlíkových, konstrukčních a nástrojových legovaných
3 měsíce
- z ocelí speciálních a rychlořezných4 měsíce
Ocelové profily tenkostěnné otevřené
(kromě ocelových profilů tenkostěnných ohýbaných širokoprofilových)3 měsíce
Ocelové profily tenkostěnné ohýbané širokoprofilové2 měsíce
Tahokov2 měsíce
Trubky ohýbané, hady a kompenzátory z bezešvých trubek:
-z neušlechtilých ocelí a ušlechtilých ocelí uhlíkových3 měsíce
- z ušlechtilých ocelí legovaných a speciálních4 měsíce
Oblouky z bezešvých trubek:
- z neušlechtilých ocelí, ušlechtilých ocelí uhlíkových a legovaných3 měsíce
- ze speciálních ocelí4 měsíce
Tvarovky k hladkým přírubovým a hrdlovým trubkám2 měsíce
Trubky žebrové vyráběné z tlakových konstrukčních trubek neušlechtilých3 měsíce
Kroužky do gumových spojek3 měsíce
Bezešvé ocelové lahve4 měsíce
Nádrže z bezešvých trubek do vnějšího ø 377 mm vč.5 měsíců
Přehřívačové články a vratná kolínka4 měsíce
Napínací stožáry4 měsíce
Ostatní trubkové výrobky4 měsíce
Hřeby a vrtule pro kolejnice2 měsíce
Hřeby značkovací3 měsíce
Šrouby a matice ocelové, z mědi a mosazi a z umělých hmot3 měsíce
Polotovary šroubů a matic a tvarových součástí z oceli a z neželezných kovů3 měsíce
Vysokopevnostní šrouby jakosti 8E a 10 K4 měsíce
Vruty ocelové a mosazné, šrouby podstavcové3 měsíce
Roubíky, háky izolátorové3 měsíce
Ostatní součásti telekomunikační3 měsíce
Nýty ocelové, nýty z neželezných kovů3 měsíce
Ocelové čepy a kolíky3 měsíce
Podložky ocelové přesné, pružné a z neželezných kovů3 měsíce
Podložky ocelové hrubé, závlačky ocelové a měděné3 měsíce
Paprsky, matičky, blatníkové vzpěry4 měsíce
Ostnatý drát2 měsíce
Ocelová lana a praménce3 měsíce
Hřídel ohebný normální, hřídel Teleflex, kroužky do gumových spojek4 měsíce
Stříhaný vázací drát, plombovací lanko, pytlové úvazky3 měsíce
Háčky chmelařské1 měsíc
Sítě tkané z drátů ocelových a z neželezných kovů3 měsíce
Sítě drátěné z drátu z nerezavějící oceli3 měsíce
Sítě pletené se čtyřhrannými a šestihrannými oky a sítě kroucené se čtvercovými oky ("Herkules")
2 měsíce
Sítě drátěné do skla, tkané z drátu z oceli12090, z drátu niklového nebo hliníkového3 měsíce
Sítě drátěné proti hmyzu a rabicové3 měsíce
Svařované drátěné sítě3 měsíce
Ocelové kordy do pneumatik3 měsíce
Papírenská síta6 měsíců
Nekonečné lanové pásy a izolační tkaná páska3 měsíce
Dialyzátorová síta4 měsíce
Hřebíky ocelové, do krytiny a pískovačky2 měsíce
Hřebíky z mosazi3 měsíce
Hřebíky z mědi3 měsíce
Elektrody z neušlechtilých a ušlechtilých ocelí3 měsíce
Elektrody na řezání kyslíkem a trubičkové; ocelové dráty holé, metrové, v kruzích; lité tyčinky ze šedé litiny a ze slitin Co, W, Mo, Cr a Ni; svařovací dráty pro svařování v CO2; trubičkové dráty ocelové; trubky plněné drtí ze slinutých karbidů; tavidla pro svařování automatickými stroji; pájka Cu P8
3 měsíce
Elektrody bronzové, niklové a hliníkové3 měsíce
Řetězy elektrické svařované3 měsíce
Řetězy válečkové, dopravníkové a Rotary5 měsíců
Řetězové sněhové soupravy, spojky k důlním vozíkům, Westfalia řetězy s příslušenstvím
3 měsíce
Řetězové třmeny, příslušenství k průmyslovým a zemědělským řetězům3 měsíce
Pružiny listové pro kolejová a silniční vozidla; pružiny nárazníkové evolutní, kroužkové; kultivátorové pružiny
3 měsíce
Ocelové pružiny šroubovité, spirálové, talířové a tvarové4 měsíce
Pružiny z neželezných kovů3 měsíce
Pružiny vláskové z cínového nebo beryliového bronzu2 měsíce
Podkování3 měsíce
Koule mlecí kované z neušlechtilých ocelí3 měsíce
Drobné kolejivo pro kolejnice železniční2 měsíce
Drobné kolejivo pro kolejnice tramvajové2 měsíce
Drobné kolejivo hotové pro důlní kolejnice3 měsíce
Pražce ocelové pro kolejnice nad 20 kg/m3 měsíce
Ocelové důlní oblouky3 měsíce
Celobronzová pouzdra a kluzná ložiska4 měsíce
Ložiska motorová s výstelkou z bronzu4 měsíce
Ferromagnetické výrobky, měkké a tvrdé ferity4 měsíce
Ferritové součástky a termistory běžného typu3 měsíce
Termistory průmyslové9 měsíců
Drť litinová, ocelová; ocelový granulát; ocelové tryskací písky; nepravidelný granulát
2 měsíce
Suroviny, odpady a zůstatky neželezných kovů2 měsíce
Neželezné kovy technické čistoty; měď, hliník, olovo, zinek vč. přetaveného, cín, nikl, kobalt, antimon vč. arzenového, mangan, elektrolytický křemík krystalický, kadmium, rtuť, antimon, hořčík
2 měsíce
Slévárenské mosazi, niklové mosazi a mědinikly, bronzy slévárenské cínové a speciální, červené bronzy, ložiskové kovy, pájky cínové
2 měsíce
Slévárenské slitiny hliníku včetně desoxidačního hliníku a slitiny Al Ni2 měsíce
Slitiny zinku2 měsíce
Slitiny vizmutu2 měsíce
Předslitiny mědi2 měsíce
Předslitiny hliníku2 měsíce
Přetavené slitiny hliníku bez záruky složení2 měsíce
Výrobky tavíren a sléváren k dalšímu hutnímu zpracování, předvalky a předlisky k dalšímu hutnímu zpracování
2 měsíce
Hutní výrobky z mědi včetně profilů, na které jsou k dispozici nástroje, kromě fólií a grafických desek
2 měsíce
Měděné profily, na které se zhotovují nově nástroje6 měsíců
Hutní výrobky z mosazi včetně profilů, na které jsou k dispozici nástroje, kromě fólií
2 měsíce
Mosazné profily, na které se zhotovují nově nástroje6 měsíců
Hutní výrobky z cínových a speciálních bronzů2 měsíce
Hutní výrobky z hliníku a jeho slitin vč. lisovaných tažených a tvarovaných profilů, na které jsou k dispozici nástroje, kromě fólií a grafických desek
2 měsíce
Profily z hliníku a jeho slitin, na které se zhotovují nově nástroje6 měsíců
Hutní výrobky z olova a jeho slitin2 měsíce
Pájka měkká na hliník2 měsíce
Kadmiové anody, plechy a dráty z kadmia2 měsíce
Hutní výrobky z niklu a jeho slitin2 měsíce
Hutní výrobky z molybdenu (dráty a tyče ø 1-18 mm, plechy a pásy tl. 0,1 až 3 mm, fólie 0,05-0,099 mm ) z wolframu (tyče a dráty Ř 1-10 mm vč. destiček na kontakty), z tantalu (dráty a tyče Ř 0,5-5 mm, plechy a pásy, 0,1-2 mm, fólie 0,05-0,099 mm)
2 měsíce
Polotovary z drahých kovů2 měsíce
Plechy, pruhy a dráty z hliníku plátov. mědí2 měsíce
Pásy a pruhy ocelové plátované hliníkem a plátované po jedné straně hliníkem a po druhé straně niklem
3 měsíce
Velmi čisté kovy hliník 5N, 5N5; antimon 4N5, 5N, 6N;
cín 4N5, 5N, 5N5;
olovo 4N5, 5N;
vizmut 5N, 6N;
indium 5N, 5N5;
kadmium 5N, 6N, měď 4N59 měsíců
Hliníkový drát 5N; Sn-Ga drát (průměr 2 mm); Pb In k5 Znl fólie9 měsíců
Lakované plechy hliníkové a ocelové4 měsíce
Bloky, matice, plovací hlavičky pro výpoč. techn.6 měsíců
Zastříknuté reproduktory4 měsíce
Hliníkové podhledy5 měsíců
Slinuté karbidy neopracované3 měsíce
Průvlaky se slinutými karbidy5 měsíců
Drť, zrna, mlecí koule ze slinutých karbidů4 měsíce
Čelisti, pouzdra, zápustky a nástroje ze slinutých karbidů5 měsíců
Průvlaky diamantové6 měsíců
Korunky vrtací s diamanty, přiběráky s diamanty, hroty na měření tvrdosti s diamanty
6 měsíců
Fólie z mědi a ze slitin mědi2 měsíce
Lana hliníková s ocelovou duší4 měsíce
Hliníková lana2 měsíce
Ocelohliníkový trolejový drát2 měsíce
Fólie hliníková3 měsíce
Hliníkové kaloty, těsnící vlna z hliníku, výrobky z hliníkových fólií2 měsíce
Hliníková krupice3 měsíce
Plomby olověné, vlna těsnící olověná, sifony olověné2 měsíce
Olověný prach2 měsíce
Kalíšky zinkové pro baterie2 měsíce
Výseky a toroidy z niklu a slitin niklu2 měsíce
Termodvojkovy na bázi Fe-Ni, Cu-Ni2 měsíce
Zatavovací drát Fe Ni Cu2 měsíce
Elektrody (špičky) pro bodové svařování z chromové mědi2 měsíce
Výrobky z drahých kovů2 měsíce
Mosaz v prášku 4 měsíce
Měď prášková, mosazná krupice2 měsíce
Amalgam2 měsíce
Drahé kovy (surovina)2 měsíce
Magnezitové tvarové prvky; šamotová hmota2 měsíce
Šamotové tvarové prvky4 měsíce
Magnezit cihlářský a ocelářský vč. basifritu2 měsíce
Dolomit pálený 2 měsíce
Uhlíková anodová hmota, katodové bloky, spojovací hmoty tuhové a uhlíkové2 měsíce
Korundové tvarové prvky4 měsíce
Tuhové výrobky4 měsíce
Uhlíková pěchovací hmota2 měsíce
Pyrity2 měsíce
Kysličník hlinitý 2 měsíce
Hydroxid hlinitý2 měsíce
Síran železnatý, kysličník železitý2 měsíce
Gallium; kysličník gallitý2 měsíce
Uhličitan manganový2 měsíce
Izolační desky; izolační zásypy, exo zásypy; exotermické nástavce; očkovadla2 měsíce
Diamantový prášek přírodní2 měsíce
Diamantový prášek syntetický a Dia pasty4 měsíce
Kazivec2 měsíce

Poznámky pod čarou

1) Ustanovení vyhlášky Státní plánovací komise č. 33/1975 Sb., o projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu, nejsou touto úpravou dotčena.

2) Tiskopisy objednávek skladuje a distribuuje SEVT - Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů, n. p., Praha 1-Malá Strana, Tržiště 9.

3) § 5 zákona č. 96/1964 Sb., o technické normalizaci.

4) Způsob vzorkování a předepsané nástroje jsou stanoveny ČSN 44 1561.

5) Národní podniky Kovošrot Praha, Plzeň, Děčín, Hradec Králové, Brno, Ostrava, Bratislava.

6) Průmysl kovového odpadu, účelová organizace, Praha.

7) Vyhl. č. 11/1965 Sb., o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků.

8) ČSN 42 0030.

9) U objednávek výrobků určených pro další válcování s kooperací (ploštiny - bramy, svitky - bramy) se předkládací lhůta prodlužuje o 5 dnů.

10) Jedná se o stav materiálu podle příslušných technických norem, který se vyjadřuje v číselné značce materiálu první doplňkovou číslicí 6-9.

Přesunout nahoru