Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 82/1977 Sb.Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu

Částka 25/1977
Platnost od 12.12.1977
Účinnost od 01.01.1978
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

82

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství

ze dne 16. listopadu 1977,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

Rozsah platnosti

(1) Tato vyhláška upravuje všechny dodávky výrobků hutnictví železa, hutnictví neželezných kovů, hutní druhovýroby, rud a nerostů uvedených v příloze a kovového odpadu uvedeného v § 20 odst. 5.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na dodávky pro vývoz a z dovozu.

ČÁST DRUHÁ

Hutní výrobky a kovy

§ 2

Smlouva o přípravě dodávek

(1) Smlouvu o přípravě dodávek uzavírá dodavatel a odběratel zpravidla nejméně na dobu jednoho kalendářního roku.

(2) Smlouva o přípravě dodávek zpravidla obsahuje též ustanovení o

- systému a metodě průzkumu potřeb;

- lhůtách pro předkládání návrhů dodávkových smluv (dále jen "objednávky");

- jakosti a způsobu její kontroly, balení a označování výrobků;

- důsledcích porušení závazků smlouvy o přípravě dodávek.

(3) Návrh smlouvy o přípravě dodávek předkládá odběratel nebo dodavatel.

§ 3

Náležitosti objednávky

(1) Odběratel je povinen vystavovat objednávky na jednotných tiskopisech, 2) pokud nedohodl s dodavatelem jinak.

(2) V objednávce uvádí odběratel svou potřebu jednoho druhu výrobku v jedné jakosti a rozměru pro jedno místo určení a zpravidla na jedno kalendářní čtvrtletí. U objednávek předkládaných odbytové organizaci lze na jednu objednávku uvést i různé jakosti a rozměry. Objednávku předkládá odběratel dodavateli nejpozději ve lhůtě uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky. Lhůty uvedené v příloze č. 1 nelze prodloužit jednostranným prohlášením. Předkládání objednávek odbytové organizaci na výrobky specifikované v příloze č. 2 není časově omezeno.

(3) V objednávce je odběratel povinen uvést:

- číselný kód své organizace, podle Jednotného číselníku organizací;

- označení předmětu plnění podle druhu výrobků, jakosti a rozměru s uvedením příslušných technických norem (materiálový list, normy rozměrových a technických dodacích předpisů), popř. předem dohodnutých podmínek;

- účel upotřebení nebo způsob dalšího zpracování (kování, lisování, soustružení a podobně), pokud je to předepsáno v technických normách nebo dohodnutých podmínkách, anebo pokud se jedná o neběžné upotřebení nebo zpracování;

- číselné označení předmětu podle oborového číselníku;

- množství a dodací lhůtu požadovaného plnění;

- přepravní dispozice;

- údaje potřebné pro vystavení faktury včetně prohlášení k dani z obratu;

- požadovaný druh a rozsah kontroly jakosti a způsob dodávání podle příslušných norem technických dodacích předpisů, tj . výběr zkoušek a způsob dodávání

s osvědčením o jakosti a kompletnosti dodávky, nebo

s atestem , nebo

s atestem a přejímáním dodávky zástupcem odběratele u dodavatele či na jiném dohodnutém místě.

(4) Požaduje-li odběratel dodávku výrobků, které neodpovídají tuzemským technickým normám, musí k objednávce připojit povolení výjimky vydané příslušným orgánem; 3) týká-li se tato výjimka více objednávek nebo platí-li na delší období, stačí v objednávce uvést toliko odkaz na příslušný doklad. U výrobků, které jsou v ČSSR běžně vyráběny podle zahraničních norem nebo normalizačních dokumentů, není třeba žádat o povolení výjimky.

(5) Na odůvodněnou žádost dodavatele je odběratel povinen připojit k objednávce potřebnou část své výrobní dokumentace (např. nástřihový plán).

§ 4zrušeno

§ 5

Změna předmětu plnění a přechodné přerušení výroby

(1) Požádá-li odběratel o změnu předmětu plnění a dodavatel tuto změnu provede beze změny dodací lhůty, je odběratel povinen zaplatit dodavateli 1 % z ceny původně sjednaných výrobků, jichž se změna týká.

(2) Požádá-li odběratel o přechodné přerušení výroby, je dodavatel povinen této žádosti vyhovět ke dni, kdy ji obdržel, je však oprávněn z důvodů hospodárnosti dokončit prováděnou operaci. Odběratel může dát příkaz k pokračování ve výrobě jen do 30 dnů ode dne, kdy požádal o zastavení výroby, nejpozději však v poslední den sjednané dodací lhůty; neučiní-li tak, závazek zaniká a odběratel se nemůže zprostit odpovědnosti za škodu tím způsobenou. Po včasném vydání příkazu k pokračování ve výrobě se sjednaná dodací lhůta prodlužuje o dobu nutnou k zařazení předmětu plnění do nejbližšího výrobního cyklu.

§ 6

Dodací podmínky

(1) Prokáže-li odběratel potřebu materiálu v jiných délkách než výrobních, je dodavatel povinen jeho požadavku vyhovět v rámci technických norem.

(2) Plnění smlouvy v jiných množstevních jednotkách než plánovacích musí být dohodnuto.

(3) Nestanoví-li technické normy něco jiného, je přípustná tolerance množství “ 2 %.

(4) Minimálním expedičním množstvím pro dodávky z výrobních podniků se rozumí nejmenší objednací množství uvedené v příslušných cenících velkoobchodních cen. Tyto ceníky obsahují též přirážky za dodávky z výrobních podniků v množství, které nedosahuje nejmenších objednacích množství. Minimální expediční množství pro dodávky ze skladu odbytové organizace jsou uvedena v e zvláštním ceníku velkoobchodních cen.

(5) Za atest (hutní osvědčení) se považuje písemné prohlášení dodavatele, ve kterém jsou uvedeny skutečné vlastnosti dodávaného výrobku, zjištěné provedenými zkouškami. Atest odesílá výrobní podnik nejpozději do dvou pracovních dnů po splnění dodávky. Nebude-li atest odeslán ve stanovené lhůtě, je dodavatel povinen zaplatit odběrateli penále podle § 204 odst. 1 zákona. V případě, že výrobky byly jakostně prověřovány cizím orgánem v podniku dodavatele, běží uvedená dvoudenní lhůta ode dne, kdy prověřující orgán předá výrobnímu podniku výsledky kontroly.

(6) Osvědčení o obsahu prvků, pro něž jsou uvedeny hodnoty v materiálovém listu, z výsledků chemického rozboru tavby uvádí dodavatel zpravidla na odesílacích návěstích.

§ 7

Prověřování plnění

(1) Je-li při odběru zásilky zjištěn na základě úředního vážení hmotnostní rozdíl proti hmotnosti uvedené dodavatelem na průvodních dokladech do výše “ 1 %, nemá odběratel práva z odpovědnosti za vady uvedené v § 201 odst . 5 zákona. To neplatí pro drahé a vzácné kovy a diamanty.

(2) Provede-li chemický rozbor procentního obsahu kovů nebo chemických prvků, který je směrodatný též pro fakturaci, i odběratel a liší-li se jeho výsledky od chemického rozboru provedeného dodavatelem o více než připouští technická norma analytických metod nebo rozmezí stanovená smlouvou, je odběratel povinen zajistit vzorky pro provedení nestranného rozboru. Tyto vzorky musí být odebrány za přítomnosti dodavatele, který je povinen dostavit se na výzvu odběratele ve lhůtě stanovené smlouvou, a není-li stanovena, do dvou pracovních dnů po obdržení výzvy. Jestliže dodavatel odmítne účast nebo se nedostaví ve stanovené lhůtě, je odběratel oprávněn odebrat vzorky za účasti pracovníka nestranné organizace.

(3) Před použitím hutních výrobků jsou odběratelé povinni prověřit plnění způsoby stanovenými technickými normami nebo dohodnutými podmínkami.

§ 8

Odpovědnost za vady

(1) Odběratel je povinen odeslat dodavateli reklamaci s příslušnými doklady v jednom vyhotovení a v případě, že dodavatel není výrobcem, dvojmo. V reklamaci uvede také číslo smlouvy a podle možnosti též číslo odesílacího návěstí.

(2) Vrací-li odběratel reklamované výrobky, je povinen postupovat podle dispozic dodavatele, které si předem vyžádá; v přepravních dokladech je povinen vyznačit, že jde o reklamované výrobky a uvést čísla příslušné reklamace.

(3) Pokud si organizace nesjednají něco jiného, vztahuje se v delší záruční době odpovědnost pouze na vady vzniklé při výrobě materiálu a odběratel může požadovat bezplatné odstranění vady v dohodnuté lhůtě, nebo není-li odstranění vady možné, v rozsahu vadné dodávky nové bezvadné plnění v technicky nejkratší možné době; tato práva nemůže uplatnit, jestliže

a) jakost hutního výrobku jím volená byla nevhodná pro použitý účel kromě případů, kdy v objednávce uvedl dostatečný údaj o účelu upotřebení;

b) hutní výrobek podléhal před použitím tepelným vlivům, které technická norma nepředpokládá.

§ 9

Penále za prodlení dodavatele

Odbytová organizace, která je v prodlení s dodávkou, je povinna zaplatit odběrateli za první den prodlení penále ve výši 1 % z ceny nedodaných výrobků, a trvá-li prodlení déle než jeden měsíc, ještě penále ve výši 5 % z ceny nedodaných výrobků.

§ 10

Náhrada škody

Rozsah náhrady škody spočívající ve vynaložení nákladů na opracování vadného výrobku činí součet jednicových mezd a poloviny dílenské a celopodnikové režie, vynaložených na opracování výrobků až do pracovní operace, při které odběratel vadu zjistil, nejdéle však do doby, v níž bylo možno vzhledem k povaze provozu odběratele vadu zjistit. Dodavatel se nemůže této odpovědnosti zprostit.

ČÁST TŘETÍ

Rudy a nerosty

§ 11

Lhůty pro předkládání objednávek

Odběratel předkládá objednávky dodavateli ve dvojím vyhotovení ve lhůtách stanovených v příloze, a pokud v ní nejsou stanoveny, nejpozději do 60 dnů před počátkem roku, v němž mají být dodávky uskutečněny.

§ 12

Dodací lhůty a jakost

(1) Dodací lhůty se nesjednávají na dobu kratší jednoho kalendářního měsíce.

(2) Dodavatel je povinen do 30 dnů před počátkem dodávkového čtvrtletí zpřesnit objem čtvrtletních dodávek na jednotlivé měsíce, popřípadě sdělit i rozsah denních dodávek v rámci měsíční dodací lhůty. Nesplní-li dodavatel tuto povinnost a nesdělí-li měsíční dodávkový plán ve stanovené lhůtě, platí rovnoměrnost měsíčních a denních dodávek. Nedodané množství vyrovnává dodavatel zvýšenou expedicí denních dodávek. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, nesmí zvýšení denních dodávek překračovat 1/20 množství měsíční dodávky.

(3) Jakost rud a nerostů se sjednává podle technických norem. Ve smlouvě se též sjednává metoda pro chemický rozbor, kterým bude zjišťována jakost dodaných rud a nerostů.

§ 13

Dodací podmínky

(1) Požaduje-li odběratel dodávky v železničních vozech určitého typu, uvádí tento požadavek v objednávce, nejpozději však před termínem pro objednání železničních vozů. Dodavatel je v takovém případě povinen požadovat od železnice přistavení takových vozů. Nesplní-li železnice včas a řádně uplatněný požadavek dodavatele na přistavení železničních vozů určitého typu nebo řady, odešlou se rudy nebo nerosty ve vagónech přistavených železnicí, pokud přeprava v nich je podle přepravního řádu přípustná.

(2) Jestliže odběratel zásilku oprávněně odmítne, je povinen vyžádat si od dodavatele pokyny, zda dodávka má být odeslána jinému odběrateli nebo dodavateli vrácena.

(3) Dodavatel je povinen zaslat odběrateli:

a) odesílací návěstí s udáním počtu odesílaných vozových jednotek do dne následujícího po dnu, kdy byla zásilka odeslána; ložní listy společně se zásilkou nejpozději do dne následujícího po dnu, kdy zásilka byla odeslána;

b) hlášení chemického rozboru dodaných rud nebo nerostů ve lhůtě stanovené v technických normách, popřípadě ve lhůtě sjednané ve smlouvě; není-li lhůta ani stanovena, ani sjednána, do 36 hodin po dnu, kdy byla zásilka odeslána.

(4) Je-li to technickou normou stanoveno nebo ve smlouvě dohodnuto, musí dodavatel dokládat každou zásilku zbožním (odbytovým) vzorkem. Zbožní vzorek musí být zapečetěn a odběrateli odeslán nejpozději do dne následujícího po odeslání zásilky, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.

(5) Nezašle-li dodavatel odběrateli průvodní dokumentaci technické kontroly, návěstí, výsledek chemického rozboru nebo zbožní vzorek ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit penále ve výši 25 Kčs za každý případ.

(6) Hmotnost vozových zásilek se zjišťuje na kolejové váze s platností železničního vážení u dodavatele nebo ve stanici odesílací, popřípadě ve stanici určení. Hmotnost se osvědčuje vážním lístkem a otiskem vážního razítka na nákladním listě. Nebyla-li zásilka takto vážena, platí hmotnost zjištěná podle § 175 odst. 3 písm. b) zákona. Při dodávce autem, lanovkou nebo jiným dopravním prostředkem platí hmotnost zjištěná při splnění.

(7) Množství dodané během jednoho měsíce může se odchylovat od množství smluveného o “ 5 %.

§ 14

Prověřování plnění

(1) Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, provádí se kontrola jakosti rud a nerostů u dodavatele v místě nakládky, který také zajistí zapečetěný vzorek pro případ rozhodčího rozboru.

(2) Nesouhlasí-li odběratel s rozborem dodavatele potvrzujícím jakost odeslaných rud a nerostů, musí to sdělit dodavateli, pokud ve smlouvě není jinak stanoveno, do 7 dnů po obdržení rozboru nebo zbožního (odbytového) vzorku. Liší-li se výsledky chemického rozboru provedeného odběratelem od rozboru udaného dodavatelem v průvodní dokumentaci o více než připouští norma analytických metod nebo rozmezí stanovené smlouvou, mají obě organizace právo požadovat provedení rozboru rozhodčího vzorku v laboratoři, na níž se dohodnou. Výsledek rozhodčího rozboru je závazný pro obě organizace. Výlohy spojené s provedením rozhodčího rozboru hradí organizace, v jejíž neprospěch vyzněl výsledek rozboru.

(3) Má-li odběratel (na základě rozborů vzorků odebraných ze zásilky) pochybnosti o dodané jakosti, i když údaje v průvodní dokumentaci a chemický rozbor zapečetěného vzorku souhlasí, má právo žádat náhradní vzorkování zásilky za účasti dodavatele. Tento vzorek nahrazuje vzorek zbožní. Nedostaví-li se dodavatel ve lhůtě stanovené smlouvou, a není-li ve smlouvě tato lhůta stanovena, do dvou pracovních dnů po obdržení výzvy k náhradnímu vzorkování, je směrodatný náhradní vzorek odebraný odběratelem stanoveným způsobem a předepsanými nástroji. 4) Náklady vzniklé s odebráním a rozborem tohoto náhradního vzorku, jakož i ostatní výlohy (zdržné, posun vagónů a jiné) hradí organizace, v jejíž neprospěch vyzněl výsledek chemického rozboru.

§ 15

Penále za vadné dodávky

Určuje-li technická norma nebo smlouva, že jakost rud nebo nerostů se sleduje a penalizuje jak v denních, tak v měsíčních zásilkách a dodavatel nedodrží oba jakostní ukazatele, odečítají se od částky penále za vadnou měsíční dodávku částky penále, které připadají za vadné denní dodávky.

ČÁST ČTVRTÁ

Sovětské železné rudy, koncentráty a pelety

§ 16

Pro dodávky sovětských železných rud, koncentrátů a pelet (dále jen "sovětské rudy") se nepoužijí ustanovení § 11 až 15 této vyhlášky.

§ 17

Plánované zúčtování dodávek

(1) Dodávky sovětských rud se platí formou plánovaného zúčtování. Termíny splátek se stanoví na každý 8., 13., 18., 23. a 27. den v měsíci. V případě, že některý z termínů připadne na den pracovního klidu, posunuje se splátka na příští pracovní den. Odběratel a dodavatel mohou dohodnout jiné termíny plánovaných splátek. Pro zajištění včasných plateb zašle dodavatel odběrateli návrh dohody nejpozději 1. den dodávkového měsíce. Plánované splátky činí 1/5 hodnoty dodávek dohodnutých mezi dodavatelem a odběratelem na příslušný měsíc. Splátky se vypočítávají na základě velkoobchodních cen platných v době plnění.

(2) Úhradu splátek provádí odběratel převodními příkazy předávanými pobočce Státní banky československé ke dnům splatnosti jednotlivě. Jestliže dodavatel neplní dodávky smluvené v dohodě o plánovaných splátkách, má odběratel právo přiměřeně snížit příští splátku; jsou-li dodávky překračovány na přání odběratele, je tento povinen splátku úměrně zvýšit.

(3) V případě, že splátky nebudou pro nedostatek prostředků na účtě odběratele nebo za opožděné předložení převodních příkazů pobočkou Státní banky československé včas zúčtovány, je odběratel povinen zaplatit poplatek z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

(4) Nejpozději do 5. dne příštího měsíce dodavatel vyúčtuje odběrateli dodané sovětské rudy za celý měsíc a vyčíslí ve vyúčtování zaplacené splátky a rozdíl vyplývající ve prospěch dodavatele nebo odběratele. Příslušná organizace je povinna uhradit tento rozdíl převodním příkazem do 10 dnů od odeslání vyúčtování.

§ 18

Množství

Pro fakturaci je rozhodné množství expedované od prvního do posledního dne příslušného kalendářního měsíce a je určeno:

a) u dodávek prováděných přes jednotlivá překladiště v ČSSR hmotností zjištěnou v tuzemské odesílací stanici. Není-li hmotnost zásilky takto zjištěna, platí hmotnost zjištěná ČSD ve stanici určení či ve stanici nácestné, popřípadě hmotnost zjištěná odběratelem na jeho váze s platností úředního vážení; jinak platí hmotnost udaná dodavatelem v nákladních listech;

b) u dodávek prováděných přímým překladem - hmotností uvedenou v sovětských nákladních listech. Dodavatel odpovídá za to, že obsah jednoho sovětského vagónu bude po přeložení do československých vagónů odeslán jen jednomu odběrateli.

§ 19

Majetkové sankce

Je-li dodavatel v prodlení s plněním čtvrtletního smluveného množství jednotlivých druhů sovětských rud, je povinen zaplatit odběrateli penále ve výši 5 % z ceny rud, které nebyly dodány.

ČÁST PÁTÁ

Kovový odpad

§ 20

Vznik závazků k dodávkám a odběru

(1) Organizace oprávněné k výkupu a dodávkám kovového odpadu (dále jen "oprávněné organizace") objednávají u svých dodavatelů kovový odpad v následujících položkách, které musí být uvedeny v objednávce:

- šrot ocelový nelegovaný,

- šrot ocelový legovaný,

- zlomková litina,

- odpad čisté mědi a slitin mědi, rafinačních odpadků a zůstatků,

- odpad čistého hliníku a slitin hliníku včetně hořčíku a zůstatků,

- odpad čistého olova a slitin olova včetně zůstatků,

- odpad čistého zinku a slitin zinku včetně tvrdého zinku a zůstatků,

- odpad čistého cínu a slitin cínu včetně zůstatků,

- odpad čistého niklu a slitin niklu.

(2) Organizace spotřebovávající kovový odpad objednávají u oprávněných organizací kovový odpad v následujících položkách, které musí být uvedeny v objednávce:

odpad ocelový nelegovaný

- pro vysoké pece,

- pro ocelárny lehký,

- pro ocelárny těžký

- schopný vsázky,

- elektropecní,

- neupravený,

- pro kuplovny,

odpad ocelový legovaný,

zlomková litina

- kokilová,

- ostatní,

odpad mědi čisté,

odpad mosazi a mědiniklů,

odpad cínových bronzů,

odpad červených slitin,

rafinační odpad mědi a slitin včetně zůstatků a speciálních bronzů,

odpad čistého hliníku,

odpad slitin skupiny hliník-měď-mangan,

odpad slitin skupiny hliník-křemík,

odpad hliníku legovaného podle ČSN,

odpad ostatních slitin hliníku včetně netříděného odpadu a zůstatků,

odpad čistého olova,

odpad ložiskových kovů na bázi olova,

odpad akumulátorového olova,

odpad ostatních slitin olova včetně zůstatků,

odpad čistého zinku,

tvrdý zinek a odpad zinkových slitin,

zinkové zůstatky včetně zinkoolovnatých popelů,

odpad čistého cínu,

odpad ložiskových kovů na bázi cínu,

odpad ostatních slitin cínu včetně zůstatků,

odpad čistého niklu,

odpad niklových slitin,

odpad titanu,

odpad molybdenu,

odpad hořčíkových slitin.

(3) Organizace se mohou ve smlouvě dohodnout na podrobnějším členění, než je uvedeno v odstavcích 4 a 5.

(4) Odpadem ocelovým legovaným se rozumí ocelový odpad, za který se podle cenových předpisů fakturuje přirážka za obsah legovacích prvků.

(5) Organizace spotřebovávající kovový odpad nemohou požadovat dodávky neupraveného a vsázky neschopného kovového odpadu.

§ 21

Dodací lhůta

(1) Nedohodnou-li se organizace v odůvodněných případech jinak, sjednají se dodací lhůty čtvrtletní; není-li sjednána výše měsíčních dodávek, je dodavatel povinen dodávat kovový odpad v jednotlivých měsících rovnoměrně.

(2) Množství kovového odpadu do 20 tun je dodavatel oprávněn dodat jednorázově.

§ 22

Přeprava kovového odpadu zajišťovaná dodavatelem

Při dodávkách oprávněné organizaci je dodavatel, který má vlečku anebo je spoluuživatelem vlečky, a u něhož se vyskytuje kovový odpad v množství nejméně 250 t ročně, povinen na žádost oprávněné organizace nakládat a odesílat kovový odpad podle její dispozice buď přímo spotřebitelům kovového odpadu nebo provozovnám oprávněných organizací nebo na jiná místa určení. Zprávu o odeslání zásilky je dodavatel povinen zasílat jak spotřebiteli, tak i oprávněné organizaci.

§ 23

Přeprava kovového odpadu zajišťovaná odběratelem

(1) Není-li dodavatel oprávněné organizace povinen podle § 22 nakládat a odesílat dodávky kovového odpadu, zajišťuje přepravu kovového odpadu do místa určení oprávněná organizace.

(2) Dodavatel je povinen neprodleně oznamovat místně příslušné oprávněné organizaci druh a množství kovového odpadu připraveného k dodání, dosahuje-li množství odpadu ocelí a litiny 3 000 kg nebo odpadu neželezných kovů 100 kg při odvozu autem, nebo množství nutné k naložení železničního vozu, bude-li odpad odesílán po železnici z vlečky dodavatelem. Oprávněná organizace je povinna zajistit odvoz kovového odpadu do 30 dnů od obdržení oznámení nebo ve lhůtě zvlášť smluvené. Delší lhůtu lze sjednat zejména tehdy, umožní-li to lépe využít mechanizačních prostředků pro nakládání a odvoz kovového odpadu.

(3) Dodavatel je povinen shromažďovat kovový odpad na místech přístupných nákladnímu vozidlu nebo vhodných pro nakládání do železničních vozů a pokud je to možné, i pro přístup a využití mechanizačních prostředků pro nakládání kovového odpadu.

(4) Dodavatel je povinen umožnit oprávněné organizaci po předchozím projednání použití vlastní vlečky k nakládání a odesílání kovového odpadu od dodavatele i z jiných zdrojů a vlastních mechanizačních prostředků, zejména nakládacích, a to za náhradu nákladů tím vzniklých. Dále je povinen umožnit mu odvoz kovového odpadu i mimo normální pracovní dobu a provést k tomu nutná opatření, například pro vjezd vozidla, pro vážení odpadu a pro osvětlení skládky odpadu.

(5) Oznámí-li dodavatel oprávněné organizaci nesprávné údaje o množství a druhu kovového odpadu připraveného k dodání nebo nedošlo-li k odvozu kovového odpadu z důvodů na straně dodavatele, je dodavatel povinen nahradit oprávněné organizaci vzniklé náklady. Jde-li o odvoz nákladním autem, činí náhrada 45 Kčs za každou tunu nevyužité ložné váhy nebo za každý nevyužitý m2 ložné plochy auta.

§ 24

Dodací podmínky

(1) Odesílá-li dodavatel několik druhů kovového odpadu v jednom železničním voze nebo nákladním automobilu, je povinen učinit opatření, aby se kovový odpad nepomíchal. U dodávek neželezných kovů se však připouští, pokud není dohodnuto jinak, dodávat v jedné zásilce nejvýše 5 druhů, na které jsou stanoveny samostatné ceny.

(2) Odběratelé jsou povinni po předchozím projednání přejímat kovový odpad dodávaný nákladními auty i mimo normální pracovní dobu a provést k tomu nutná opatření, například pro vjezd vozidla, pro převzetí kovového odpadu a pro jeho vyložení z auta; dodavatel je povinen takovou dodávku předem avizovat, a to nejpozději během dopolední směny dne dodávky. Odběratelé jsou povinni přizpůsobit šrotoviště a příjezdové cesty tak, aby dodavatel mohl dodávku uskutečnit i velkotonážními sklápěcími vozy.

(3) Dodavatel je povinen dbát na to, aby kovový odpad byl prost výbušnin a jiných škodlivých látek a aby neobsahoval nebezpečné předměty, které by mohly při skladování, nakládání nebo zpracování ohrozit lidský život nebo způsobit jinou škodu. Dodavatel muničního kovového odpadu je povinen současně s jeho odesláním zaslat odběrateli potvrzení o bezpečnosti, vydané pyrotechnikem.

(4) Hospodaření s obaly se řídí zvláštními předpisy. 7)

(5) Při dodávce upraveného vsázky schopného kusového železného odpadu je dodavatel povinen dodržet příslušnou technickou normu. 8)

§ 25

Množství

(1) Není-li v technické normě nebo dohodou stanoveno jinak, může se dodané množství odchylovat od stanoveného nebo sjednaného množství o “ 2 %. pokud některá z oprávněných organizací nesplnila stanovené nebo sjednané množství, započítávají se na plnění její dodávkové povinnosti dodávky nad stanovená nebo smluvená množství, uskutečněné jinými oprávněnými organizacemi v daném období.

(2) Pro splnění závazků je směrodatná hmotnost dodaného kovového odpadu po odečtení nečistot, jiných příměsí a vlhkostí, pokud převyšují hmotnost přípustnou podle technických norem.

(3) Při dodávce po železnici je dodavatel povinen vyžadovat vážení zásilky drahou zápisem v nákladním listu. Má-li dodavatel na vlečce kolejovou váhu s platností železničního vážení, provede vážení sám. V obou případech musí být hmotnost doložena zápisem v nákladním listě na místě "hmotnost zjištěná drahou" nebo potvrzeným výpisem z vážní knihy. Nebyla-li zásilka takto vážena dodavatelem ani drahou, platí za dodané množství hmotnost zjištěná u odběratele na váze s platností železničního vážení. Nebyla-li zásilka zvážena na odběratelově váze s platností železničního vážení, platí hmotnost zjištěná na úředně cejchované váze dodavatele, a není-li ani takto hmotnost zjištěna, hmotnost zjištěná na úředně cejchované váze odběratele. V ostatních případech platí hmotnost udaná dodavatelem. Zjišťuje-li se hmotnost ve stanici určení nebo u odběratele, je odběratel povinen na požádání dodavatele předložit mu k nahlédnutí originál nákladního listu s vážním lístkem.

(4) Při dodávce silničním dopravním prostředkem platí hmotnost zjištěná při splnění na úředně cejchované váze. Není-li hmotnost dodávky takto zjištěna, platí hmotnost zjištěná na úředně cejchované váze oprávněné organizace.

§ 26

Prověrka plnění

(1) Nedohodnou-li se organizace jinak, dodává se podle chemického složení tento kovový odpad:

a) ocelový odpad legovaný;

b) rafinační a zůstatkové odpady neželezných kovů, třísky hliníku a slitin hliníku, odpady cínových bronzů a červených slitin, odpady olova měkkého a tvrdého, odpady čistého cínu a ložiskových kovů na bázi cínu; toto ustanovení neplatí pro výkup odpadů, které oprávněná organizace přejímá podle dohody s dodavatelem v jakosti takové jaká je;

c) jiné odpady neželezných kovů, reklamuje-li odběratel chemické složení dodávky.

(2) U kovového odpadu přejímaného podle chemického rozboru odebírá vzorky při odběru odběratel oprávněné organizace za její účasti, popřípadě, souhlasí-li s tím oprávněná organizace, bez její účasti. Jeden vzorek obdrží oprávněná organizace, jeden si ponechá odběratel, který uschová třetí zapečetěný vzorek pro případ rozhodčího rozboru. Nezúčastní-li se oprávněná organizace odebírání vzorků, je odběratel povinen odeslat jí vzorek nejpozději následující pracovní den.

(3) Odběratel i oprávněná organizace jsou povinni provést chemický rozbor bez zbytečného odkladu a zaslat jeho výsledek druhé organizaci ihned po provedení, nejpozději do 21 dnů poté, kdy odběratel obdržel zásilku kovového odpadu. Neodešle-li některá z organizací výsledek chemického rozboru v uvedené lhůtě, platí rozbor provedený druhou organizací, a neodešle-li jej žádná z organizací, platí výsledek chemického rozboru uvedený v odesílacích dokladech nebo střední obsah deklarované značky, popř. třídy.

(4) Liší-li se výsledky chemického rozboru provedeného odběratelem od výsledků chemického rozboru provedeného dodavatelem o více než připouští norma analytických metod nebo rozmezí stanovené smlouvou, mají obě organizace právo požadovat provedení chemického rozboru rozhodčího vzorku v laboratoři, na níž se organizace dohodnou. Výlohy spojené s provedením rozhodčího rozboru hradí organizace, v jejíž neprospěch vyzněl výsledek rozboru.

(5) Výsledek chemického rozboru určeného podle odstavců 2 až 4 je rozhodující také pro dodavatele oprávněné organizace. Tato organizace má právo uplatnit nároky plynoucí z výsledku chemického rozboru vůči svým dodavatelům do 30 dnů po stanovení chemického rozboru u svého odběratele.

(6) U odpadů neželezných kovů obsahujících mechanické železo (např. letadlový odpad, zinkové slitiny pomíchané železem), kde není odebírání vzorků možné, je odběratel povinen umožnit dodavateli ověření množství mechanického železa.

§ 27

Reklamační řízení

(1) V reklamaci uvede odběratel též návrhy na další použití dodaného kovového odpadu.

(2) Reklamovaný kovový odpad uskladní odběratel odděleně v dodaném stavu až do vyřízení reklamace nebo do uplynutí lhůt předepsaných k jejímu vyřízení. Lhůta pro vyjádření dodavatele k reklamaci se prodlužuje o čas potřebný pro výměnu výsledků chemického rozboru, popřípadě pro provedení rozhodčího rozboru.

(3) Reklamuje-li odběratel nedostatečné třídění kovového odpadu, je povinen si jej ponechat jako odpad přetříděný, pokud dodávající organizace provede přetřídění vlastními zaměstnanci a na svůj náklad a ve lhůtě dohodnuté s odběratelem nebo provede-li toto přetřídění odběratel v dohodě s dodávající organizací na její náklad. Jinak může nepřetříděný odpad jen odmítnout a v tom případě má dodávající organizace právo disponovat kovovým odpadem podle svého odbytového plánu.

(4) Je-li odpad pro odběratele nepoužitelný, je dodavatel povinen reklamovaný odpad oddisponovat do 10 dnů od ukončení reklamačního řízení. Nezašle-li dodavatel odběrateli dispozice v uvedené lhůtě, je odběratel oprávněn odeslat reklamovaný odpad na adresu dodavatele, o čemž musí dodavatele uvědomit nejméně 3 dny předem. Náklady spojené s předisponováním a s vrácením reklamovaného odpadu nese dodavatel.

(5) U velkých spotřebitelů s ročním odběrem převyšujícím 100 000 tun kovového odpadu může ustanovit dodavatel svého stálého zástupce, který má funkci výstupní technické kontroly; za jeho účasti se zjišťují vady dodávek kovového odpadu dodaného některou oprávněnou organizací. Tito spotřebitelé jsou povinni vytvořit podmínky pro řádný výkon stálého zástupce. Podrobnosti o výkonu této funkce organizace dohodnou.

§ 28

Majetkové sankce

(1) Pro výpočet penále za nesplnění dodávky se použije průměrné ceny u těchto skupin kovového odpadu:

- odpad ocelí nelegovaných,

- odpad ocelí legovaných,

- zlomková litina,

- odpady mědi a slitin,

- odpady hliníku a slitin kromě hliníkových stěrů,

- odpady olova a slitin,

- hliníkové stěry,

- odpady zinku a slitin,

- odpady hořčíku a slitin,

- odpady cínu a slitin,

- odpady niklu a slitin.

(2) Změní-li odběratel přepravní dispozice pro zásilku, která je již na cestě, nebo dá-li pro zásilku nesprávné dispozice, zaplatí dodavateli penále ve výši 100 Kčs. Za změněnou nebo nesprávnou dispozici se nepokládají změny, které jsou důsledkem změny rozpisu plánu.

(3) Znemožní-li odběratel splnění, je na žádost dodavatele povinen souhlasit se zrušením smlouvy v rozsahu, v němž znemožnil splnění dodávky.

§ 29

Druh a jakost kovového odpadu

(1) Dodavatelé průmyslového kovového odpadu jsou povinni jej shromažďovat a třídit podle technických norem platných pro kovový odpad.

(2) Dodavatelé neprůmyslového kovového odpadu jsou povinni jej třídit podle těchto skupin:

- odpad ocelárenský těžký,

- odpad ocelárenský lehký,

- litina,

- neželezné kovy podle chemických značek.


ČÁST ŠESTÁ

Ustanovení společná a závěrečná

§ 30

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 145/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků,

2. výnos č. 12/1964 ministra hutního průmyslu a rudných dolů, kterým se vydávají základní podmínky dodávky sovětských železných a manganových rud - oznámeno v částce 6/1965 Sb.

§ 31

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1978.


Ministr: Půček, CSc. v. r.


Příloha č. 1 vyhlášky č. 30/1990 Sb.

Lhůty pro předkládání objednávek

Obor podle JKPOVDruh výrobkuLhůta před dodávkovým čtvrtletím
109Produkty vedlejší při tepelném zpracování tuhých paliv v hutních koksovnách2 měsíce
121Rudy železné a manganové včetně rud upravených2 měsíce
122Odpady při výrobě a zpracování železa, oceli, litiny a feroslitin2 měsíce
123Ž elezo surové a feroslitiny vysokopecní2 měsíce
124Feroslitiny vyráběné elektrotermicky nebo metalotermicky, kromě ferovanadu a feroslitin ostatních50 dnů
124 9Ferovanad a feroslitiny ostatní2 měsíce
125Ocel surová2 měsíce
126 xx0 ažPředvalky pro válcování profilů a plechů (duplicitní): sochory, bloky, ploštiny,
xx6bramy a svitky vč. kontislitků pro válcování profilů a plechů z ocelí
xx90 ažneušlechtilých, ušlechtilých uhlíkových, kromě ocelí ušlechtilých speciálních,
xx97rychlořezných a ocelí přetavovaných45 dnů
U objednávek výrobků určených pro další válcování s kooperací (ploštiny-bramy, svitky-bramy) se předkládací lhůta prodlužuje o 5 dnů.
126 xx7sochory, bloky, ploštiny, bramy a svitky vč. kontislitků pro válcování profilů
xx98a plechů z ocelí ušlechtilých speciálních, rychlořezných a ocelí přetavovaných.75 dnů
xx99U objednávek výrobků určených pro další válcování s kooperací (ploštiny-bramy, svitky-bramy) se předkládací lhůta prodlužuje o 5 dnů.
131 xx0 ažPředvalky pro jiné účely než válcování profilů a plechů (distribuční); z ocelí
xx6neušlechtilých, ocelí ušlechtilých uhlíkových, legovaných, kromě ocelí
xx90 ažpřetavovaných
xx972 měsíce
131 xx7z ocelí ušlechtilých speciálních, rychlořezných kromě ocelí přetavovaných
xx98
xx993 měsíce
z ocelí ušlechtilých uhlíkových a legovaných přetavovaných4 měsíce
z ocelí ušlechtilých speciálních a rychlořezných přetavovaných6 měsíců
132 ažOcel profilová: ušlechtilá uhlíková a legovaná,
135 xxxxxx0 ažkromě ocelí přetavovaných a oceli
xxxxxx5profilové na duté vrtáky - ve stavu přírodním nebo žíhaném2 měsíce
132 ažve stavu zušlechtěném nebo tepelně zpracovaném podle zvláštních
135 xxxxxx6 ažpředpisů2)
xxxxxx93 měsíce
ušlechtilá uhlíková a legovaná přetavovaná3 měsíce
132 467ušlechtilá na duté vrtáky a nožová dvojitě konická4 měsíce
132 ažušlechtilá speciální a rychlořezná,
135 xx7kromě oceli přetavované a nožové dvojitě
xx98konické
xx993měsíce
ocel profilová ušlechtilá speciální a rychlořezná přetavovaná4 měsíce
136 aPlechy ocelové tlusté a tenké: z ocelí neušlechtilých, ušlechtilých uhlíkových
137 xxxxxx0 aža legovaných - ve stavu přírodním nebo žíhaném
xxxxxx52 měsíce
xxxxxx6 ažve stavu zušlechtěném nebo tepelně zpracovaném podle zvláštních předpisů1)
xxxxxx93měsíce
136 az ocelí ušlechtilých speciálních a rychlořezných
137 xx7
xx98
xx993měsíce
138 1 až 5Plechy ocelové pokovované, lakované a potažené plasty, kromě výroby
7 až 9Kovohutě Velvary2 měsíce
138 6ocelové lakované výroby Kovohutě Velvary4 měsíce
139Plechy pro elektrotechniku válcované za tepla a za studena2 měsíce
141 aTrubky ocelové bezešvé z ocelí neušlechtilých a ušlechtilých uhlíkových, kromě
142 xx0 ažtrubek přesných a z ocelí přetavovaných
xx22 měsíce
141 az ocelí ušlechtilých legovaných
142 xx3 až
xx63 měsíce
z ocelí ušlechtilých uhlíkových a legovaných přetavovaných5 měsíců
141 az ocelí ušlechtilých speciálních, kromě ocelí přetavovaných a trubek vyráběných
142 xx7 ave VŽ SKG
xx94 měsíce
z ušlechtilých speciálních přetavovaných a vyráběných ve VŽSKG7 měsíců
143 2 ažTrubky ocelové svařované z ocelí neušlechtilých, kromě trubek přesných
62 měsíce
143 1průměru do 152 mm a pro závlahová potrubí3 měsíce
143 8z ocelí ušlechtilých třídy 174 měsíce
144 xx1 aTrubky ocelové bezešvé přesné z ocelí neušlechtilých a ušlechtilých uhlíkových,
xx2kromě z ocelí přetavovaných3 měsíce
144 xx3 ažz ocelí ušlechtilých legovaných a speciálních, kromě z ocelí přetavovaných
xx7a trubek vyráběných ve VŽSKG4 měsíce
z ocelí ušlechtilých uhlíkových a legovaných přetavovaných5 měsíců
z ocelí ušlechtilých speciálních přetavovaných a vyráběných ve VŽ SKG7 měsíců
145Trubky ocelové svařované přesné z ocelí neušlechtilých včetně tenkostěnných
profilů uzavřených3 měsíce
146 xx1 aTrubky ocelové bezešvé naftové a pro geologický průzkum z ocelí neušlech-
xx2tilých a ušlechtilých uhlíkových, kromě z ocelí ušlechtilých legovaných2 měsíce
146 xx3 ažz ocelí ušlechtilých legovaných
xx53 měsíce
151 xx0 ažOcel pásová válcovaná za studena, klasická, z neušlechtilých, ušlechtilých uhlí-
xx6kových a legovaných ocelí
xx90 až
xx973 měsíce
151 xx7z ušlechtilých speciálních a rychlořezných ocelí
xx98
xx994 měsíce
152 xx0Ocel pásová válcovaná za studena, podélně dělená ze širokých pásů z neušlechti-
xx1lých ocelí2 měsíce
152 xx2z ušlechtilých ocelí uhlíkových a pro elektrotechniku
xx33 měsíce
153 1 ažOcel pásová pokovovaná, lakovaná, potažená plasty a plátovaná, kromě oceli
7pásové podélně dělené ze širokých pásů, pozinkované nebo pocínované3 měsíce
153 8podélně dělená ze širokých pásů pozinkovaná nebo pocínovaná2 měsíce
154 1 ažProfily ocelové tenkostěnné otevřené, kromě ohýbaných širokých
73 měsíce
154 8ohýbané široké2)2 měsíce
155 xx0 ažOcel tažená (včetně loupané, broušené, leštěné, broušené a leštěné, protlačované)
xx6z ocelí neušlechtilých, ušlechtilých uhlíkových a legovaných, kromě ocelí ve sta-
xx90 ažvu zušlechtěném nebo tepelně zpracovaném podle zvláštních předpisů a z ocelí
xx97přetavovaných3 měsíce
155 xxxxxx6 ažz ocelí ušlechtilých uhlíkových a legovaných ve stavu zušlechtěném nebo tepelně
xxxxxx9zpracovaném podle zvláštních předpisů3)4 měsíce
155 xx7z ocelí ušlechtilých speciálních a rychlořezných, kromě ocelí přetavovaných4 měsíce
z ocelí ušlechtilých uhlíkových a legovaných přetavovaných5 měsíců
z ocelí ušlechtilých speciálních a rychlořezných přetavovaných7 měsíců
156Drát tažený nepatentovaný z neušlechtilých ocelí3 měsíce
157 xx2Drát tažený nepatentovaný z ocelí ušlechtilých uhlíkových a legovaných
xx33 měsíce
157 xx4z ocelí ušlechtilých speciálních vč. odporových drátů4 měsíce
158Drát tažený patentovaný3 měsíce
159Výrobky hutní pro stavby4), kovové tryskací prostředky, tahokov a ostatní hutní
výrobky2 měsíce
175Odpady neželezných kovů a jejich slitin2 měsíce
181Kovy s nízkou teplotou tání a jejich slitiny; zinek, kadmium, cín, antimon, rtuť,
olovo, vizmut, kromě kovů zvlášť vysoké čistoty2 měsíce
181 x1kadmium, cín, antimon, olovo, vizmut zvlášť vysoké čistotydo 15. 11. před
dodávkovým
rokem na celý
rok
182Kovy se střední teplotou tání a jejich slitiny: mangan, kobalt, nikl, měď, mosaz,
bronz, kromě manganu technické čistoty a mosazného prachu2 měsíce
182 12mangan technické čistoty6 týdnů
182 59prach mosazný4 měsíce
183 629prášek molybdenový4 měsíce
183 82wolfram technické čistoty6 týdnů5)
3 měsíce6)
4 měsíce7)
184Kovy lehké a jejich slitiny: berylium, hořčík, hliník, titan, kromě hliníku zvlášť
vysoké čistoty, krupice hliníkové a prachu hliníkového2 měsíce
184 31hliník zvlášť vysoké čistotydo 15. 11. před
dodávkovým
rokem na celý
rok
184 398krupice hliníková3 měsíce
184 399prach hliníkový2 měsíce
185Kovy ušlechtilé: ruthenium, rhodium, paladium, stříbro, osmium, iridium,
platina, zlato2 měsíce
189Kovy polovodičové a metaloidy: křemík, germanium, arsen, selen, telur, bor,
galium, indium, thalium, kromě křemíku zvlášť vysoké čistoty2 měsíce
189 11křemík zvlášť vysoké čistoty (polokrystaly)4 měsíce
189 141 ažmonokrystaly křemíku
1434 měsíce
189 216germanium zónované6 týdnů
189 81indium zvlášť vysoké čistotydo 15. 11. před
dodávkovým
rokem, na celý
rok
191Pájka Cd84Zn16, anody z kadmia, pásy, pruhy a anody z cínu, dráty z cínu (kru-
hové), folie z cínu, pájky z cínu tvářené s obsahem cínu nad 50 %, tyče, profily,
plechy, pásy, pruhy, kotouče, trubky, dráty, folie z olova a z jeho slitin a pájky
z olova tvářené s obsahem nad 50 % olova, kromě pásů ze slitiny PbIn15Zn12 měsíce
191 629pásy ze slitiny PbIn15Zn1 rozměru 0,13 x 32 mmdo 15. 11. před
Dráty ze slitiny SnGa 0,5 1 2 mmdodávkovým
rokem, na celý
rok
192Tyče, plechy, pásy, pruhy, kotouče, trubky a dráty z niklu a z jeho slitin3 měsíce
193Výrobky hutní z tantalu, molybdenu, wolframu a jejich slitin, kromě tyčí a drátů
z molybdenu, wolframu a jejich slitin8)2 měsíce
193 6 ažtyče a dráty z molybdenu, wolframu a jejich slitin8)4 měsíce
194Výrobky hutní z hliníku a jeho slitin, na které jsou k dispozici nástroje2 měsíce
z hliníku a jeho slitin, na které se zhotovují nové nástroje6 měsíců
194 2plechy, pásy, kotouče z hliníku a z jeho slitin, kromě Cupalových plechů2 měsíce
194 29plechy Cupalové3 měsíce
194 71 ažplechy a pásy z hliníku a jeho slitin jednostranně a oboustranně lakované
744 měsíce
195Výrobky hutní z paladia a jeho slitin, výrobky hutní ze stříbra a jeho slitin,
výrobky hutní z platiny a jejich slitin, výrobky hutní ze zlata a jeho slitin,
výrobky hutní dentální2 měsíce
196Výrobky hutní z mědi, kromě profilů, na které se zhotovují nové nástroje2 měsíce
profily měděné, na které se zhotovují nové nástroje6 měsíců
197Výrobky hutní z mosazi, kromě profilů, na které se zhotovují nové nástroje2 měsíce
profily mosazné, na které se zhotovují nové nástroje6 měsíců
198Výrobky hutní z bronzu2 měsíce
199 4Výrobky hutní z titanu a jeho slitin, kromě trubek6 měsíců
199 43trubky bezešvé přesné z titanu a jeho slitin7 měsíců
201Druhovýrobky základní hutní z neželezných kovů a jejich slitin, kromě plechů
děrovaných z neželezných kovů2 měsíce
201 7plechy děrované z neželezných kovů9 měsíců
205 3karbidy slinuté a jejich polotovary3 měsíce
205 5materiály a výrobky feromagnetické kysličníkové3 měsíce
206Výrobky ze slinutých karbidů opracované5 měsíců
211pyrit, baryt, mastek, kazivec2 měsíce
212Kysličník hlinitý, kysličník antimonitý, kysličník železitý, kysličník Ni a Co,
hydroxid hlinitý, kysličník galitý2 měsíce
214Soli anorganické, kromě síranu antimonitého2 měsíce
214 48síran antimonitý6 týdnů
226 41koks smolný2 měsíce
245 19tavidla pro Ag pájky a As pájky2 měsíce
245 9smáčedla pro dia-pasty4 měsíce
251 11hnojiva dusíkatá tuhá (síran amonný)1 měsíc
253Chemikálie čisté:
kysličník stříbrný, kyselina chloroplatičitá R 400, chlorid zlatitý,
bromid rhoditý, dusičnan rhoditý, chlorid rhoditý R 370, bromičňan stříbrný,
bromid stříbrný, dusičnan stříbrný, dvojchroman stříbrný, fluorid stříbrný,
chlorid stříbrný, jodid stříbrný, kyanid stříbrný, manganistan stříbrný, rhodanid
stříbrný, síran stříbrný, sirník stříbrný, uhličitan stříbrný, bromid zlatitý,
chlorid zlatitý, dusičnan paladnatý, kyanid stříbrnodraselný, kyanozlatan
draselný, chlorozlatitan draselný, chlorozlatitan sodný, chloroplatičitan
amonný, Pd asbest, octan stříbrný, šťavelan stříbrný, kysličník galitý2 měsíce
309šrouby z ocele a z neželezných kovů, kromě šroubů 8E a 10K3 měsíce
309 4 ašrouby 8E a 10K
74 měsíce
311 1 ažMatice, podložky, závlačky, vruty, čepy a kolíky, nýty, kroužky stavěcí
8a pojistné, konzoly, podpěry apod., upevňovací části venkovního vedení napětí,
roubíky3 měsíce
311 9paprsky kol motocyklů a jízdních kol, matice paprsků kol, vzpěry blatníkové
motocyklů a jízdních kol4 měsíce
311 98materiál spojovací pro železniční svršek2 měsíce
311 9815hřeby pro značení dřevěných pražců3 měsíce
312elektrody a dráty svařovací a tavidla3 měsíce
313sítě drátěné, kromě sít papírenských a dialyzátorových3 měsíce
313 17síta papírenská6 měsíců
síta dialyzátorová4 měsíce
314 1 ažhřebíky ocelové
32 měsíce
314 4 aždrát vázací, lanka plombovací, lana ocelová, kordy ocelové, praménce ocelové
8pro elektrická vedení jako duše do ocelohliníkových lan, dvojdráty a trojdráty,
praménce ocelové pro předpínací výztuž, úvazky pytlové, hřebíky mosazné,
měděné a ze slitin hliníku, kromě ohebných hřídelů, ostnatého drátu a ocelo-
hliníkového lana3 měsíce
314 721hřídele ohebné4 měsíce
314 785drát ostnatý2 měsíce
314 863ocelohliníková lana4 měsíce
315 1 ažPružiny šroubovité, kuželové, spirálové, tvarové, kroužky a torzní tyče, pružiny
9talířové, kromě pružin z dováženého ocelového drátu, z neželezných kovů
a profilových ocelí4 měsíce
315 12 az dovezeného ocelového drátu
158 měsíců
315 18pružiny a pružnice z neželezných kovů, kromě pružin vláskových3 měsíce
25
35
45
55
68
88
315 78pružiny vláskové z neželezných kovů2 měsíce
316 11tvarovky z trubek bezešvých k trubkám hladkým, kromě výrobků z VŽSKG3 měsíce
tvarovky z trubek k trubkám hladkým výroby VŽSKG6 měsíců
316 2tvarovky z trubek tavně svařovaných z ocelí ušlechtilých speciálních4 měsíce
316 31 ažoblouky trubkové z neušlechtilých ocelí, kromě oblouků lisovaných z plechu
353 měsíce
316 33oblouky trubkové lisované z plechu z ocelí ušlechtilých tř. 17 mořené (908a 1808-
- vnější průměr 14 až 318 mm)4 měsíce
316 41trubky ocelové žebrové3 měsíce
316 51 a 52láhve ocelové bezešvé a svařované3 měsíce
316 53nádrže ocelové4 měsíce
316 61trubky ohýbané, kromě trubek vyráběných ve VŽSKG3 měsíce
trubky ohýbané vyráběné ve VŽSKG3 měsíce
z ocelí neušlechtilých a ušlechtilých uhlíkových6 měsíců
z ocelí ušlechtilých tř. 15 a 177 měsíců
316 62hady3 měsíce
316 63kompenzátory3 měsíce
316 71stožáry napínací (pro trakční vedení)4 měsíce
316 81sloupy nosné4 měsíce
317řetězy a výrobky řetězářské ostatní, kromě řetězů kloubových, kovových
drobných a řetízků z plastů3 měsíce
318řetězy kloubové dopravní5 měsíců
323ložiska kluzná:
pouzdra silnostěnná ložisková, pouzdra přírubová ložisková a pánvice
tenkostěnné ložiskové4 měsíce
325kola disková a jiná3 měsíce
344uhlíky odporové2 měsíce
346články - akumulátory olověné vratné, díly zdrojů proudu elektrochemických,
nerozbíratelné2 měsíce
372 71termistory běžného typu3 měsíce
termistory průmyslové9 měsíců
374 99obvod feritový reproduktorový4 měsíce
395 13hroty diamantové na měření tvrdosti6 měsíců
403 31 amatice paměťové a bloky a plovoucí hlavy pro diskové paměti
946 měsíců
411 46pily a frézy diamantové6 měsíců
411 48orovnávače prachové diamantové4 měsíce
411 511korunky jádrovací diamantové6 měsíců
411 515dláta vrtací diamantová6 měsíců
411 516přiběráky diamantové6 měsíců
411 775průvlaky diamantové6 měsíců
415 8nástroje diamantové:
kotouče diamantové brousicí, vrtáky, orovnávače, bloky orovnávací prachové,
pilníky prachové, trny zabrušovací, lišty honovací prachové, orovnávače
několikakrystalové, destičky orovnávací několikakrystalové nebroušené, tablety
brousicí prachové4 měsíce
421 8pasty brusné diamantové4 měsíce
432 91díly zařízení chladicích a mrazicích rozebíratelné:
trubky žebrové ocelové a mosazné9)2 měsíce
437 71pražce ocelové pro železniční svršek3 měsíce
437 73kolejivo drobné pro svršek železniční a městské pouliční dráhy2 měsíce
437 74kolejivo drobné pro svršek důlní a polní dráhy3 měsíce
484 1kotle článkové litinové3 měsíce
484 5tělesa otopná článková pro soustavy ústředního vytápění
litinová a ocelová3 měsíce
desková a panelová a typu FONAL2 měsíce
429oblouky ocelové důlní3 měsíce
552 51trouby a tvarovky litinové tlakové2 měsíce
553 21dílce stavební obvodové rámové kovové mimo FEAL15 měsíců
553 28dílce stavební obkladové vnitřní (optické podhledy)5 měsíců
553 41výplně otvorů staveb kovové (kovová křídla a obklady rámů k oknům a balkó-
novým dveřím v kombinaci dřevo a slitina hliníku, hliníková křídla a rámy pro
zdvojená dřevohliníková okna a balkónové dveře)6 měsíců
553 42příslušenství stavební kovové (žaluzie)2 měsíce
553 51soubory kombinované z dílců FEAL9 měsíců
553 53pláště střešní FEAL (COVERVAR)9 měsíců
553 55pláště fasádní FEAL (SIDALVAR, kovové fasády a kamenné obklady, svislé
a vodorovné alunolamy)9 měsíců
okna a dveře FEAL, osazení hliníkových stavebních prvků, okna otočná
čtyřlištová, prosklené dílce portálové příčkové15 měsíců
553 56podhledy FEAL (podhledy lamelové ALPO 249 a ALSTROP, podhledy kaze-
tové FEAL)5 měsíců
podhledy lamelové š. 75 a 1506 měsíců
553 57příčky FEAL9 měsíců
553 23tuby hliníkové2 měsíce
598 1 ažvýrobky šamotové kromě tvarovek
43 měsíce
598 18tvarovky šamotové4 měsíce
598 5výrobky dinasové, kromě tvarovek3 měsíce
598 58tvarovky dinasové4 měsíce
598 7výrobky žárovzdorné korundové a výrobky z karbidu křemíku3 měsíce
598 9zásypy izolační, exosměsi a exotermické zásypy2 měsíce
599 1hmoty žárovzdorné zásadité zrněné2 měsíce
599 4staviva žárovzdorná zásaditá tvarová2 měsíce
599 6výrobky žárovzdorné tubové a uhlíkové, kromě hmoty elektrodové a anodové3 měsíce
hmota elektrodová a anodová2 měsíce
745výrobky zlatnické a šperkařské2 měsíce
748 11hĺiníkové COMBI a MONTI stánky6 měsíců
792 21prášek diamantový syntetický a kubický nitrid boru3 měsíce

Příloha č. 2 vyhlášky č. 30/1990 Sb.

Seznam výrobků objednávaných bez lhůt (průběžně) u odbytové organizace Ferona1)

Obor podle JKPOVDruh výrobkuPoznámka
132 11Tyče ocelové jemné kruhového průřezu do průměru 32 mmVýrobky oborů JKPOV
132 až 134 se dodávají ve
výrobních
132 2Tyče ocelové jemné plochédélkách, obvyklých jakos-
tech oceli, v přírodním
Tyče ocelové jemné průřezu Lnebo normalizačně žíha-
ném stavu materiálu2)
132 31rovnoramenného L do 45 x 45 mm
132 32nerovnoramenného L do 56 x 36 mm
132 8Tyče ocelové pro výztuž do betonu (betonářská ocel)
133 11Tyče ocelové střední kruhového průřezu o průměru nad 32 mm
pod 100 mm
133 2Tyče ocelové střední ploché
Tyče ocelové střední průřezu L
133 31rovnoramenného L 50 x 50 až 110 x 110 mm
133 32nerovnoramenného L 60 x 40 až 140 x 90 mm
133 5Ocel pásová za tepla válcovaná ve svitcích
133 8Tyče ocelové střední průřezu I a U do 160 mm
133 92Kolejnice důlní
134 11Tyče ocelové hrubé kruhového průřezu o průměru od 100
do 210 mm
134 3Tyče ocelové hrubé průřezu L
134 8Tyče ocelové hrubé průřezu I a U nad 160 mm
138 1Plechy hladké pozinkované v tabulích
138 6Plechy pocínované v tabulích
143 2Trubky ocelové svařované závitovéDodávají se ve výrobních
délkách
151 4Ocel pásová válcovaná za studena, klasická obalová
Šrouby hrubé
309 001se šestihrannou hlavou
309 003se šestihrannou hlavou
se závitem k hlavě
311 1011Matice hrubé korunové
311 13Matice hrubé šestihranné
311 21Podložky ocelové
314 110Hřebíky stavební

Poznámky pod čarou

2) Tiskopisy objednávek skladuje a distribuuje SEVT - Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů, n. p., Praha 1-Malá Strana, Tržiště 9.

3) § 5 zákona č. 96/1964 Sb., o technické normalizaci.

4) ČSN 44 1812 Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Metody odběru a příprava vzorků pro chemický rozbor a stanovení obsahu vlhkosti.

5) Národní podniky Kovošrot Praha, Plzeň, Děčín, Hradec Králové, Brno, Ostrava, Bratislava.

6) Průmysl kovového odpadu, účelová organizace, Praha.

7) Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 4/1986 Sb., o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků.

8) ČSN 42 0030 ocelový a litinový odpad

9) U objednávek výrobků určených pro další válcování s kooperací (ploštiny - bramy, svitky - bramy) se předkládací lhůta prodlužuje o 5 dnů.

10) Jedná se o stav materiálu podle příslušných technických norem, který se vyjadřuje v číselné značce materiálu první doplňkovou číslicí 6-9.

1) Jedná se o stav materiálu podle příslušných technických norem, který se vyjadřuje v číselné značce materiálu první doplňkovou číslicí 6 až 9

2) Výroba: Východoslovenské železiarne, Košice

3) Jedná se o stav materiálu podle příslušných technických norem, který se vyjadřuje v číselné značce materiálu první doplňkovou číslicí 6 až 9

4) (štetovnice rohové)

5) Výroba: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Ústí nad Labem

6) Výroba: Rudné doly Jeseník, Zlaté hory

7) Výroba: Tesla Rožnov

8) Výroba: Tesla Rožnov

9) Výroba: Kovohutě Příbram

1) Týká se objednávek, jejichž objem obsahuje maximálně horního množstevního pásma "b" dle ceníku OPS 22/5/89. objednávky s vyšším objemem je nutno předkládat ve lhůtách podle přílohy č. 1.

2) Jedná se o stav materiálu podle příslušných technických norem, který se vyjadřuje v číselné značce materkálu první doplňkovou číslicí 0 a 1.

Přesunout nahoru