Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 8/1977 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států mexických

Částka 3/1977
Platnost od 21.02.1977
Účinnost od 06.09.1976
Zrušeno k 29.08.2000 (70/2001 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

8

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 22. listopadu 1976

o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států mexických


Dne 15. listopadu 1974 byla v Mexiku podepsána Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států mexických. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XVI dnem 6. září 1976.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Náměstek ministra: Vejvoda v. r.


OBCHODNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států mexických

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Spojených států mexických, vedeny společným přáním podporovat a rozvíjet hospodářské a obchodní styky mezi oběma zeměmi, se dohodly podepsat na základě rovnoprávnosti, vzájemnosti a oboustranné výhodnosti tuto obchodní dohodu:

Článek I

Smluvní strany si budou vzájemně poskytovat zacházení podle zásady nejvyšších výhod ve všem, co se týče vydávání vývozních a dovozních povolení, cel a jakýchkoliv jiných poplatků, včetně způsobu jejich ukládání, předepisovaných v souvislosti s vývozem nebo dovozem a s platy týkajícími se dovozu a vývozu, dále v oblasti dopravy a administrativních formalit, jichž používají v souladu s vnitrostátními předpisy ve svém obchodě s kteroukoliv jinou zemí.

Článek II

Zacházení podle zásady nejvyšších výhod uvedené v článku I této dohody se nebude vztahovat na výhody, které:

a) kterákoliv ze smluvních stran poskytla nebo poskytne sousedním zemím za účelem usnadnění svého pohraničního obchodu;

b) kterákoliv ze smluvních stran poskytla nebo poskytne třetím zemím v důsledku své účasti v oblastech volného obchodu nebo v celních uniích anebo v jiných ekonomických regionálních nebo subregionálních seskupeních;

c) Československá socialistická republika poskytla nebo poskytne kterékoliv socialistické zemi nebo skupině socialistických zemí, anebo Spojené státy mexické poskytly nebo poskytnou kterékoliv latinskoamerické zemi nebo skupině těchto zemí anebo jiným rozvojovým zemím ve věci celních sazeb nebo jiných preferencí.

Článek III

Obchody uskutečňované na jedné straně československými organizacemi oprávněnými k zahraničně obchodní činnosti, jakožto nezávislými právnickými osobami a mexickými fyzickými a právnickými osobami, státními, smíšenými nebo soukromými na straně druhé, se budou provádět v souladu s ustanoveními této dohody a se zákony a předpisy platnými v příslušné zemi.

Článek IV

Smluvní strany vytvoří podle svých možností podmínky, aby vzájemná výměna zboží mezi oběma zeměmi byla vyrovnaná a aby se na vývozech z Mexika do Československa vzestupnou mírou a v co možná největším poměru podílely hotové výrobky a polotovary, oboustranného zájmu.

Československo bude rovněž spolupracovat při hospodářském a průmyslovém rozvoji Mexika vývozem průmyslových celků a závodů, strojů, průmyslového zařízení a nutných pro ně náhradních dílů včetně poskytování technologie, průmyslové kooperace a příslušné technické pomoci v souladu s platnými zákony a předpisy příslušné země.

Článek V

Smluvní strany zajistí přiměřenou ochranu proti nekalé soutěži a budou dbát, aby vyvážené a dovážené zboží nemělo označení, jež by mohlo vést k omylům, pokud jde o zemi původu, materiál, druh nebo jakost zboží.

Článek VI

Smluvní strany povolí v souladu se zákony a předpisy platnými na území příslušné smluvní strany, bezcelný dovoz a vývoz tohoto zboží:

a) vzorků výrobků a zboží bez obchodní hodnoty a obchodně propagačního materiálu;

b) výrobků a zboží dovezených na přechodnou dobu a určených pro veletrhy a výstavy, na které se budou vztahovat platné předpisy v příslušné zemi, jestliže budou prodány;

c) zařízení nebo nástrojů dovezených na přechodnou dobu a určených k pokusům, zkouškám nebo vědecko-technickým výzkumům v souvislosti s obchodní nebo hospodářskou operací v souladu s programy předem dohodnutými mezi smluvními stranami.

Článek VII

Tato dohoda nebude bránit žádné ze smluvních stran v přijetí nebo provádění opatření týkajících se:

a) bezpečnosti a veřejného pořádku, národní obrany nebo udržení mezinárodního míru a bezpečnosti;

b) dovozu a vývozu zbraní, střeliva nebo válečného materiálu;

c) ochrany národních statků uměleckých, historických nebo archeologických;

d) ochrany života a zdraví lidí, zvířat a rostlinstva;

e) dovozu a vývozu zlata a stříbra a mincí ražených z těchto kovů;

f) obchodu, využití nebo spotřeby nukleárních materiálů nebo radioaktivních vedlejších výrobků pocházejících z jejich využití nebo zpracování.

Článek VIII

Obchody mezi oběma zeměmi se budou provádět podle možností přímo, bez použití prostředníků nebo obchodních zástupců, kteří nemají československou nebo mexickou příslušnost.

Článek IX

Ceny výrobků a zboží, které budou předmětem výměny mezi oběma zeměmi, budou stanoveny dohodou mezi právnickými nebo fyzickými osobami zmíněnými v článku III této dohody, které budou brát v úvahu světové ceny nebo ceny srovnatelných výrobků, které jsou předmětem obchodu na světovém trhu.

Článek X

Platy týkající se výměny výrobků, zboží a služeb mezi oběma zeměmi podle této dohody se budou provádět ve volně směnitelné měně podle ujednání mezi osobami nebo organizacemi, zmíněnými v článku III této dohody, v souladu se zákony a předpisy, které platí nebo budou platit na území každé ze smluvních stran.

Článek XI

Smluvní strany se dohodly rozšiřovat obchod prostřednictvím mezibankovních dohod a za tím účelem budou vytvářet příznivé podmínky, aby příslušné banky zahájily neprodleně jednání o uzavření takových dohod.

Článek XII

S loděmi, jejich posádkami a náklady každé ze smluvních stran bude zacházeno v námořních přístavech nebo ve vnitrozemských mořských a teritoriálních vodách země druhé smluvní strany podle zásady nejvyšších výhod.

Tato ustanovení se nevztahují na národní kabotáž, rybolov, remorkáž a služby lodivodů v teritoriálních vodách obou smluvních stran.

Smluvní strany se zavazují, že budou považovat za platné všechny lodní dokumenty, vydané nebo schválené příslušnými úřady druhé smluvní strany a týkající se národní vlajky, měření tonáže, totožnosti posádky a jiných záležitostí vztahujících se k lodím a nákladům.

Článek XIII

Za účelem sledování plnění této dohody a vypracování doporučení směřujících k rozvoji a rozšíření oblastí výměny zboží a širší hospodářské spolupráce mezi oběma zeměmi se smluvní strany dohodly zřídit smíšenou komisi, která se bude scházet nejméně jednou ročně, střídavě v Mexiku a v Praze a která bude složena ze zástupců obou zemí. První zasedání se uskuteční v Praze.

Smíšená komise určí svůj pracovní řád na svém prvním zasedání.

Článek XIV

Za účelem podpory rozvoje výměny zboží si budou smluvní strany předávat každoročně informativní seznamy zboží, na jehož vývozu do země druhé smluvní strany mají zájem. Tyto seznamy budou vhodným způsobem uváděny ve známost.

Smluvní strany si budou rovněž každoročně předávat statistické údaje o výměně zboží zmíněné v předchozím odstavci.

Článek XV

Tato dohoda bude platit tři roky a bude se mlčky prodlužovat vždy o jeden rok, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví písemně nejpozději 6 měsíců před skončením příslušného období.

Ustanovení této dohody se bude používat až do konečného splnění všech obchodních operací nebo smluv, které byly podepsány během její platnosti.

Článek XVI

Této dohody se bude používat prozatímně ode dne jejího podpisu a vstoupí v platnost dnem, kdy si smluvní strany oznámí, že byly splněny jejich příslušné ústavní předpisy pro její vstup v platnost.

Sepsáno v Mexiku dne 15. listopadu 1974 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a španělském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r. ministr zahraničního obchodu

Za vládu Spojených států mexických:

Lic. Emilio O. Rabassa v.r. ministr zahraničních věcí

Přesunout nahoru