Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 78/1977 Sb.Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí o zavádění sjednocených vzorů prvotních záznamů a běžných zápisů v informační soustavě organizací

Částka 24/1977
Platnost od 23.11.1977
Účinnost od 01.01.1978
Zrušeno k 01.01.1990 (202/1989 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

78

VYHLÁŠKA

Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí

ze dne 18. listopadu 1977

o zavádění sjednocených vzorů prvotních záznamů a běžných zápisů v informační soustavě organizací

Federální statistický úřad podle § 35 odst. 2 a federální ministerstvo financí podle § 35 odst. 3 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, stanoví:


§ 1

Touto vyhláškou se pro účely jednotného prvotního zachycování sociálně ekonomických jevů a racionálního vedení běžných zápisů o těchto jevech v socialistických organizacích (dále jen "organizace") 1) upravuje sjednocování vzorů prvotních záznamů a běžných zápisů v informační soustavě organizací 2) (dále jen "záznamy a zápisy") a způsob zavádění sjednocených vzorů v organizacích.

§ 2

(1) Federální statistický úřad a federální ministerstvo financí sjednocují v součinnosti s příslušnými ústředními orgány záznamy a zápisy, 3) jejichž používání přesahuje působnost jednoho ústředního orgánu.

(2) Záznamy a zápisy s rozsahem použití nepřesahujícím působnost jednoho ústředního orgánu mohou - pokud si to nevyhradí Federální statistický úřad nebo federální ministerstvo financí - sjednocovat příslušné ústřední orgány; obdobně záznamy a zápisy s rozsahem použití nepřesahujícím působnost jednoho orgánu středního článku řízení mohou - nevyhradí-li si to příslušný ústřední orgán - sjednocovat orgány středního článku řízení.

(3) Organizace mohou při vytváření a rozvíjení svých informačních soustav 4) upravovat ve vlastní působnosti záznamy a zápisy, které nebyly sjednoceny podle odstavců 1 a 2.

§ 3

Vzory záznamů a zápisů se sjednocují podle věcně vymezených úseků (oblastí) sociálně ekonomických informací (práce a mzdy, základní prostředky a investice, odbyt a zásobování apod.), popřípadě i podle potřeb odvětví národního hospodářství.

§ 4

(1) Federální statistický úřad a federální ministerstvo financí vyhlašují jimi sjednocené vzory záznamů a zápisů jako

a) závazné, u nichž organizace nesmějí měnit jejich obsah ani jejich formu, není-li výjimečně v jednotlivých případech stanoveno jinak,

b) typové, tj. závazné jen ve stanoveném obsahu, nikoli formě; organizace mohou jednotně stanovený obsah podle svých potřeb rozvádět, popřípadě doplňovat,

c) směrné (doporučené), které pro organizace nejsou závazné ani co do obsahu, ani co do formy.

(2) Vzory záznamů a zápisů s uvedením stupně jejich závaznosti a termínu účinnosti vyhlašují Federální statistický úřad a federální ministerstvo financí ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů a ve Finančním zpravodaji. 5)

§ 5

(1) Závazné a typové vzory záznamů a zápisů jsou organizace povinny zavést v souladu se stanoveným stupněm závaznosti bez ohledu na to, jakým způsobem (jakou technikou) se údaje v nich obsažené zpracovávají.

(2) Brání-li forma závazných vzorů (§ 4 odst. 1 písm. a)) zpracování údajů prostředky výpočetní techniky, požádají organizace - pokud Federální statistický úřad nebo federální ministerstvo financí nezavede pro tyto účely speciální vzory - prostřednictvím svého nadřízeného orgánu Federální statistický úřad a u vzorů, určených pro účetní záznamy a zápisy, federální ministerstvo financí o jejich nezbytně nutnou úpravu. Orgány nadřízené organizacím jsou přitom povinny zabezpečit maximální míru jednotnosti takto upravených vzorů u všech podřízených organizací.

§ 6

Federální statistický úřad nebo federální ministerstvo financí mohou podle své působnosti 6) povolit v odůvodněných případech k návrhu příslušného ústředního orgánu výjimky z obsahu nebo formy závazných vzorů a z obsahu typových vzorů, popřípadě prodloužit termín zavedení jednotlivých vzorů.


§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1978.


Ministr financí ČSSR: Ing. Lér, CSc., v. r.

Předseda Federálního statistického úřadu: Ing. Kazimour v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 14 hospodářského zákoníku (úplné znění vyhlášené pod č. 37/1971 Sb.).

2) Nařízení vlády ČSSR č. 153/1971 Sb., o informační soustavě organizací.

3) § 47 nařízení vlády ČSSR č. 153/1971 Sb., o informační soustavě organizací.

4) § 15 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací.

5) Tiskopisy jednotných vzorů záznamů a zápisů vydává Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů, n. p., Praha a Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů, n. p., Bratislava.

6) § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě ekonomických informací.

Přesunout nahoru