Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 77/1977 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o centrální regulaci výrobků a materiálů ve výstavbě

Částka 24/1977
Platnost od 23.11.1977
Účinnost od 01.01.1978
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

77

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní arbitráže Československé socialistické republiky

ze dne 21. listopadu 1977

o centrální regulaci výrobků a materiálů ve výstavbě

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj podle § 53 písm. a) a b) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a Státní arbitráž Československé socialistické republiky podle § 395 písm. a) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. stanoví:


ČÁST 1

Úvodní ustanovení

§ 1

Rozsah platnosti

Centrální regulaci výrobků a materiálů ve výstavbě (dále jen "centrální regulace") podle této vyhlášky podléhají materiály, výrobky, dílce a stroje a zařízení, které jsou uvedeny v seznamech vydaných podle § 3 (dále jen "vybrané výrobky"), pokud jsou potřebné pro stavební objekty a provozní soubory určené podle § 3.

§ 2

Podstata a účel centrální regulace

(1) Centrální regulací se sleduje především zlepšení podmínek pro zabezpečení plánem stanoveného postupu a rozsahu výstavby a zamezení nepříznivých vlivů ve vývoji nákladů a cen materiálů a výrobků na výstavbu vybraných stavebních objektů a provozních souborů zajištěním souladu mezi technickým pokrokem, plánovaným růstem standardu staveb a hospodářskými možnostmi státu.

(2) Centrální regulací

- se v souladu s plánovanou obměnou sortimentu stanoví základní materiály a výrobky pro použití při přípravě a provádění určených stavebních objektů a provozních souborů,

- zabezpečuje se výroba, těžba, zpracování apod. (dále jen "výroba") a dodávky těchto materiálů a výrobků v potřebném množství a jakosti,

- pro dodavatele se zajišťuje stálost výrobních programů a nákladové úrovně po delší období a přitom se usnadňuje plánovité uplatňování výsledků technického rozvoje ve výrobě.

ČÁST 2

Obsah centrální regulace

§ 3

Určení stavebních objektů, stanovení vybraných výrobků a vydávání jejich seznamů

(1) Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj postupně určuje stavební objekty a provozní soubory a vydává pro ně celostátně platné seznamy vybraných výrobků podléhajících centrální regulaci.

(2) Návrhy na určení stavebních objektů a provozních souborů pro centrální regulaci podávají - s výjimkou uvedenou v odstavci 3 - podle příslušnosti federálnímu ministerstvu pro technický a investiční rozvoj, ministerstvu výstavby a techniky České socialistické republiky nebo ministerstvu výstavby a techniky Slovenské socialistické republiky (dále jen "ministerstva výstavby a techniky republik") ústřední orgány investorů současně s návrhy seznamů vybraných výrobků, které projednaly a dohodly s ústředními orgány výrobců a dodavatelů.

(3) Návrhy na určení stavebních objektů a provozních souborů komplexní bytové výstavby a stavebních objektů, u nichž je několik ústředních investorů, pro centrální regulaci podávají federálnímu ministerstvu pro technický a investiční rozvoj ministerstva výstavby a techniky republik.

(4) Návrhy seznamů vybraných výrobků pro bytové stavební objekty a pro stavební objekty, u nichž je několik ústředních investorů, vypracují, projednají a dohodnou s ústředními orgány výrobců a dodavatelů ministerstva výstavby a techniky republik. Návrhy seznamů vybraných výrobků pro stavební objekty a provozní soubory občanské a technické vybavenosti vypracují, projednají, dohodnou a odevzdají ministerstvům výstavby a techniky republik odvětvové ústřední orgány.

(5) Návrhy seznamů vybraných výrobků, které projednaly a dohodly podle příslušnosti s ústředními orgány investorů nebo s odvětvovými ústředními orgány nebo s ministerstvy výstavby a techniky republik, mohou postupem určeným v předchozích odstavcích podávat také ústřední orgány výrobců nebo dodavatelů.

(6) Návrhy seznamů vybraných výrobků dohodnuté podle odstavců 2 až 5 odevzdají ministerstva výstavby a techniky republik federálnímu ministerstvu pro technický a investiční rozvoj.

(7) Návrhy seznamů vybraných výrobků musejí být uspořádány podle jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků, 1) a to:

a) podle jednotlivých druhů výrobků stejného funkčního určení;

b) podle jednotlivých výrobků, vždy názvem výrobku, údajem čísla položky, kódu podle jednotné klasifikace, měrné jednotky a velkoobchodní ceny.

(8) Návrhy na seznamy vybraných výrobků je třeba doložit

a) rozhodnutími, popř. stanovisky státní zkušebny, pokud tyto výrobky podléhají hodnocení nebo schvalování nebo osvědčování vhodnosti podle zvláštních předpisů; 2)3)

b) cenovými výměry;

c) u výrobků vyráběných podle schválených typových podkladů odkazem na tyto typové podklady, 4) u normalizovaných výrobků odkazem na platné technické normy; 5)

d) vyjádřeními příslušných ústředních orgánů výrobců a dodavatelů, že je možno zajistit dodávky vybraných výrobků.

§ 4

Změny seznamů vybraných výrobků

(1) Seznamy vybraných výrobků se uvádějí do souladu s výsledky technického rozvoje (inovacemi), pokud použití těchto výsledků (inovovaných výrobků) není v rozporu s účely centrální regulace (§ 2).

(2) Při změnách (doplňování) vydaných seznamů vybraných výrobků se postupuje obdobně jako při jejich vydávání (§ 3).

ČÁST 3

Uplatňování centrální regulace

§ 5

Použití jiných výrobků

Jiné výrobky je možno použít pouze:

a) je-li to v souladu s předpisy o nadstandardním vybavení bytů; 6)

b) u bytových stavebních objektů prováděných ve svépomocné výstavbě;

c) ve výstavbě rodinných domků;

d) se souhlasem federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj na žádost federálního ústředního orgánu investora, nebo se souhlasem ministerstev výstavby a techniky republik na žádost ústředních orgánů investorů republik;

e) se souhlasem investora, jsou-li současně splněny tyto podmínky:

1. užitné vlastnosti a technické parametry jiných výrobků jsou alespoň stejné jako u vybraných výrobků, které nahrazují,

2. užitné vlastnosti a technické parametry jiných výrobků byly ověřeny (oprávněnou zkušebnou, experimentálně nebo jinak), výrobky odpovídají vydaným technickým normám, dodacím a montážním podmínkám a byla pro ně stanovena cena,

3. souhrn nákladů na pořízení jiných výrobků, jejich dopravu, zabudování a dokončení, včetně všech ostatních nákladů a přirážek, nepřekročí souhrn nákladů při použití vybraných výrobků.

§ 6

Zajištění výroby a dodávek vybraných výrobků

(1) Ústřední orgány výrobců a dodavatelů zajišťují u organizací jimi řízených výrobu a dodávky vybraných výrobků (§ 3 odst. 2, 4, 8) v souladu se svými plánovanými úkoly.

(2) Na tyto výrobky jsou výrobci a dodavatelé povinni uzavřít na včasnou žádost odběratelů a v souladu s výsledky projednání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu 7) dodávky nezbytné pro zabezpečení staveb. Nezbytný rozsah prokazuje odběratel schválenou projektovou dokumentací a uzavřenou smlouvou o provedení investiční výstavby.


ČÁST 4

Společná a závěrečná ustanovení

§ 7

Zvláštní povinnosti výrobců a dodavatelů

(1) Výrobci jsou povinni poskytovat Československému středisku výstavby a architektury o vybraných výrobcích veškeré podklady pro katalogové listy k uveřejnění v Československém katalogu pro výstavbu. 8)

(2) Dodavatelé při projednávání dokumentace staveb (částí staveb), 9) ve které jsou užity vybrané výrobky obsažené v seznamech, nesmějí odmítnout souhlas s jejím technickým řešením proto, že obsahuje vybrané výrobky.

§ 8

Zrušovací ustanovení

Zrušují se směrnice č. 5 federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Federálního cenového úřadu ze dne 26. května 1972 o centrální regulaci výrobků pro bytovou výstavbu;10) seznam vybraných výrobků pro bytovou výstavbu podléhajících centrální regulaci vydaný podle těchto směrnic 11) zůstává v platnosti až do vydání nového seznamu.

§ 9

Účinnost

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1978.


Hlavní arbitr Československé socialistické republiky: Brandejs v. r.

Ministr pro technický a investiční rozvoj ČSSR: Ing. Šupka v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 71/1965 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví.

2) § 14 a 20 zákona č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví.

3) § 51 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

4) Vyhláška č. 75/1971 Sb., o typizaci ve výstavbě.

5) Zákon č. 96/1964 Sb., o technické normalizaci.

6) Vyhláška č. 127/1975 Sb., o nadstandardním vybavení bytů.

7) Vyhláška č. 33/1975 Sb., o projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu.

8) § 128 až 130 zákona č. 50/1976 Sb.

9) Vyhláška č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 31/1976 Sb.

10) Směrnice byly uveřejněny v částce 2-3 Zpravodaje FMTIR z roku 1972 (oznámeno v částce 21/1972 Sb.).

11) Seznam byl uveřejněn v částce 8 Zpravodaje FMTIR z roku 1976.

Přesunout nahoru