Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 69/1977 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské republiky a Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou republikou

Částka 22/1977
Platnost od 03.11.1977
Účinnost od 05.04.1977
Zrušeno k 30.11.2010 (96/2010 Sb. m. s.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

69

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 2. září 1977

o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské republiky

a Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou republikou


Dne 29. listopadu 1976 byla v Kabulu podepsána Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské republiky a Platební dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou republikou.

Podle svého článku 14 vstoupila Obchodní dohoda v platnost dnem 5. dubna 1977. Tímto dnem podle svého článku 10 vstoupila rovněž v platnost Platební dohoda.


Český překlad textů obou dohod se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


OBCHODNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Afghánské republiky (dále označené jako smluvní strany), vedeny přáním dále rozvíjet a posilovat v duchu přátelství a vzájemného porozumění již tradiční obchodní a hospodářské vztahy mezi oběma zeměmi na základě rovnosti a vzájemného prospěchu, se dohodly takto:

Článek 1

S cílem podpory a usnadnění obchodu mezi oběma zeměmi si smluvní strany navzájem poskytnou zacházení podle zásady nejvyšších výhod ve všech věcech týkajících se jejich vzájemných obchodních vztahů.

Zacházení podle zásady nejvyšších výhod, stanovené tímto článkem, se nevztahuje na zvláštní výhody, které:

a) jedna ze smluvních stran poskytla nebo může poskytnout sousedním zemím v zájmu usnadnění pohraničního styku;

b) vyplývají z oblasti volného obchodu nebo z celní unie nebo z mnohostranných hospodářských integračních seskupení, jichž je nebo se může stát členem jedna smluvní strana.

Článek 2

(1) Obě smluvní strany budou v souladu se zákony a předpisy platnými v jejich zemích všemožně usnadňovat dovozy ze země druhé smluvní strany a vývozy do země druhé smluvní strany zboží uvedeného v seznamech A a B, které jsou připojeny k této dohodě, včetně poskytování služeb.

(2) Seznam A uvádí zboží určené pro dovoz z Afghánské republiky do Československé socialistické republiky a seznam B uvádí zboží určené pro dovoz z Československé socialistické republiky do Afghánské republiky.

(3) Seznamy A a B tvoří nedílnou část této dohody.

Článek 3

(1) Pro každý kalendářní rok, dále označený jako obchodní rok, uzavřou smluvní strany zvláštní protokol, ve kterém budou stanoveny množství nebo hodnoty zboží a služby, jež budou vyměňovány mezi oběma zeměmi během tohoto obchodního roku.

(2) Tyto protokoly budou zpravidla uzavřeny v období tří měsíců před uplynutím každého obchodního roku a budou tvořit nedílnou část této dohody.

Článek 4

Seznamy A a B uvedené v článku 2 a protokoly uvedené v článku 3 této dohody nevylučují vzájemnou výměnu zboží, které není uvedeno v těchto seznamech nebo protokolech, nebo výměnu zboží v množstvích nebo hodnotách větších než jak je uvedeno v protokolech za předpokladu, že výměna takového zboží bude podléhat schválení příslušných úřadů a bude v souladu se zákony a předpisy platnými v každé zemi.

Článek 5

(1) Ze strany Československé socialistické republiky budou kontrakty o dodávkách zboží a poskytnutí služeb v rámci této dohody uzavírány československými organizacemi jako nezávislými právnickými osobami náležitě oprávněnými podle československých zákonů a předpisů k zahraničně obchodní činnosti v Československé socialistické republice.

(2) Ze strany Afghánské republiky budou kontrakty o dodávkách zboží a poskytnutí služeb v rámci této dohody uzavírány afghánskými organizacemi, soukromými společnostmi a obchodníky jako nezávislými právnickými nebo fyzickými osobami náležitě oprávněnými podle afghánských zákonů a předpisů k zahraničně obchodní činnosti v Afghánské republice.

Článek 6

Každá země poskytne v souladu s platnými zákony a nařízeními veškerá usnadnění pro dovoz z druhé země neobchodovatelných vzorků a propagačního materiálu potřebných pro získání obchodních objednávek.

Článek 7

Smluvní strany učiní všechna potřebná opatření umožňující poskytnout nejvýhodnější podmínky pro dopravu, tranzit a překládání zboží, které bude vyměňováno podle této dohody.

Článek 8

Smluvní strany budou příznivě posuzovat náměty k sjednávání trojstranných, mnohostranných a reexportních transakcí za předpokladu, že tyto transakce budou schváleny všemi zúčastněnými stranami.

Článek 9

Všechny platy vyplývající z provádění této dohody budou prováděny v souladu s Platební dohodou platnou mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou republikou.

Článek 10

(1) Zřizuje se komise složená ze zástupců obou vlád, jejímž hlavním úkolem bude zejména uzavírat protokoly uvedené v článku 2 této dohody, zkoumat plnění této dohody a navrhovat doporučení k předložení nebo k uvážení vládám obou zemí.
Tato komise bude pověřena, pokud to bude nezbytné a na základě souhlasu obou stran, měnit částku mezního úvěru uvedenou v článku 5 Platební dohody.

(2) Komise se sejde každý rok, jak je stanoveno článkem 3 této dohody, nebo kdykoliv jindy, bude-li to třeba, a to na žádost jedné smluvní strany co nejdříve střídavě v Praze nebo v Kabulu.

Článek 11

Ustanovení této dohody budou používána i nadále po skončení její platnosti, pokud jde o kontrakty uzavřené v rámci této dohody, které však zůstaly nesplněny ke dni skončení její platnosti.

Článek 12

(1) Jakékoliv spory, které by vznikly z kontraktů nebo v souvislosti s těmito kontrakty uzavřenými v rámci této dohody, budou řešeny nestranným rozhodčím řízením. Za tím účelem smluvní strany doporučí svým organizacím, aby každý jednotlivý kontrakt obsahoval v souladu s tímto článkem ustanovení o řešení sporu rozhodčím řízením.

(2) Rozhodčí soud se bude skládat z jednoho rozhodce jmenovaného každou stranou ve sporu v souladu s nařízeními a předpisy platnými v její zemi a z předsedy, na kterém se rozhodci dohodnou.

(3) Jestliže se rozhodci nedohodnou na předsedovi rozhodčího soudu, strany ve sporu požádají Mezinárodní obchodní komoru v Paříži, aby jmenovala předsedu.

(4) Smluvní strany se zavazují, že budou vykonávat rozhodčí nálezy ve svých zemích.

Článek 13

Tato dohoda nahrazuje Obchodní dohodu mezi oběma zeměmi podepsanou v Kabulu dne 5. listopadu 1968.

Článek 14

(1) Tato dohoda bude platná pět let a bude schválena v souladu s právními předpisy každé smluvní strany. Vstoupí v platnost dnem výměny příslušných nót, potvrzujících toto schválení.

(2) Platnost této dohody bude prodlužována vždy o další období jednoho roku, pokud jedna smluvní strana neoznámí druhé smluvní straně písemně svůj úmysl ukončit platnost této dohody nebo ji revidovat šest měsíců před ukončením její platnosti.

Sepsáno a podepsáno v Kabulu 29.11.1976 ve dvou originálech v jazyce anglickém.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Jaroslav Jakubec v. r.

náměstek ministra zahraničního obchodu

Za vládu Afghánské republiky:

Hamidullah Tarzi v. r.

náměstek ministra obchodu

LISTINA A

Afghánské zboží pro dovoz do Československa

1. Surová bavlna

2. Surová vlna

3. Sezamové semeno

4. Lněné semeno

5. Kozí a ovčí kožky

6. Kožky Baghana

7. Střívka

8. Vlašské ořechy

9. Mandle a pistacie

10. Sušené ovoce

11. Konzervované ovoce a přírodní šťávy

12. Rozinky

13. Česnek

14. Koření

15. Léčivé byliny

16. Velbloudí srst a koňské žíně

17. Vlněné zboží a příze

18. Bavlněné zboží a příze

19. Rudy a jejich koncentráty

20. Ostatní zboží

LISTINA B

Československé zboží pro vývoz do Afghánistánu

1. Investiční celky, montážní zařízení a jiné stroje

2. Elektrárny, elektrotechnické zařízení, transformátory aj.

3. Důlní zařízení

4. Stavební a silniční stroje

5. Zařízení pro potravinářský a spotřební průmysl

6. Dopravní prostředky

7. Motocykly, skútry, mopedy a jízdní kola

8. Zemědělské stroje

9. Obráběcí stroje a dílenská zařízení

10. Zařízení pro nemocnice a laboratorní přístroje

11. Dieselmotory a dieselagregáty

12. Čerpadla a kompresory

13. Náhradní díly všech druhů

14. Telekomunikační zařízení

15. Měřidla a měřící přístroje všeho druhu

16. Pneumatiky, duše a technická guma

17. Domácí potřeby, smaltované nádobí, elektrospotřebiče a železářské zboží

18. Stavební materiály, železářské a ocelářské výrobky

19. Sportovní a lovecké zbraně a střelivo

20. Chemikálie a barviva

21. Výbušniny a rozbušky

22. Keramické výrobky

23. Sklářské výrobky včetně okenního skla

24. Drobné zboží

25. Papír a psací potřeby

26. Zápalky

27. Textil

28. Obuv včetně vojenské obuvi

29. Ostatní zboží

30. Služby

PLATEBNÍ DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Afghánské republiky,

odvolávajíce se na článek 9 Obchodní dohody mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou republikou z dnešního dne, a

přejíce si podpořit a upravit platy mezi oběma zeměmi,

dohodly se takto:

Článek 1

Všechny běžné platy mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou republikou se budou provádět v souladu s ustanoveními této dohody a budou podléhat devizovým předpisům platným v Československé socialistické republice a Afghánské republice.

Článek 2

(1) Československá obchodní banka, a. s. Praha, jednající pro účely této dohody jako zástupce vlády Československé socialistické republiky, a Da Afghanistan Bank, Kabul, jednající pro účely této dohody jako zástupce vlády Afghánské republiky, otevřou si vzájemně ve svých knihách účet v clearingových US dolarech, které označí "Clearingový účet č. 1".

(2) Tento účet bude bezúročný a banky upustí od vzájemného účtování jakýchkoli výloh, poplatků, telegrafických výloh atd. v souvislosti s vedením tohoto účtu.

Článek 3

(1) Platy z Afghánské republiky do Československé socialistické republiky bude Československá obchodní banka, a.s., připisovat na vrub "Clearingového účtu č. 1" na základě platebních příkazů, které bude Da Afghanistan Bank zasílat Československé obchodní bance, a.s.

(2) Platy z Československé socialistické republiky do Afghánské republiky bude Da Afghanistan Bank připisovat na vrub "Clearingového účtu č. 1" na základě platebních příkazů, které bude Československá obchodní banka, a. s., posílat Da Afghanistan Bank.

(3) Banka provádějící platební příkaz bude zasílat přikazující bance obvyklou leteckou poštou návěští o každém zatížení účtu, provedeném na základě vyřízení platebního příkazu.

(4) Banky si budou vzájemně zasílat prvního dne každého měsíce obvyklou leteckou poštou výpis účtu za právě uplynulý měsíc. Banky přezkouší tento výpis a navzájem si potvrdí jeho správnost v náležité lhůtě.

Článek 4

Pohledávky a závazky, které budou vyrovnávány podle této dohody, budou znít na clearingové US dolary, takže kontrakty o dodávkách zboží a poskytnutí služeb, jakož i faktury a platební příkazy budou znít na clearingové US dolary.

Článek 5

(1) Za účelem usnadnění platů podle této dohody obě smluvní strany si navzájem poskytnou bezúročný mezní úvěr na účtě uvedeném v článku 2 této dohody do výše 1 500 000 clearingových US dolarů (jeden milión pětset tisíc clearingových US dolarů).

(2) Jestliže mezní úvěr bude překročen, bude částka tohoto překročení úročena sazbou 3% ročně ve prospěch věřitelské strany.

(3) Jakékoliv překročení shora uvedeného mezního úvěru, nebude-li vyrovnáno dlužnickou stranou ve lhůtě šesti měsíců od data, kdy došlo k překročení, vývozem zboží, na kterém se smluvní strany dohodnou, anebo uskutečněním jiných běžných plateb, vyrovná dlužnická strana ve lhůtě 30 dnů ve volných US dolarech nebo v jiné volné měně, na které by se obě banky dohodly.

Článek 6

(1) Obě strany se rozhodly včlenit do této platební dohody měnovou doložku, podle níž hodnota clearingového US dolaru je zajištěna vazbou na poměr US dolaru vůči jednotce Zvláštních práv čerpání (ZPČ), stanovený Mezinárodním měnovým fondem (MMF) ke dni vstupu v platnost této dohody.

(2) Jestliže změna uvedeného poměru přesáhne “ 5 %, bude zůstatek účtu uvedeného v článku 2 této dohody, vykázaný ke konci posledního pracovního dne předcházejícího dni, ve kterém změna nastala (včetně úroků), upraven v poměru k nastalé změně. Případná další obdobná úprava by pak byla provedena tehdy, jestliže uvedený poměr by se opět odchýlil o “ 5 % od poměru, použitého při úpravě předchozí.

(3) Obdobně jak uvedeno v bodě 2 bude rovněž upravena i částka mezního úvěru, uvedená v článku 5 bod 1 této dohody.

(4) V případě, že MMF změní nebo zruší jednotku ZPČ, souhlasí obě smluvní strany s tím, že během tří měsíců sjednají novou měnovou doložku, jež je bude chránit před ztrátami, vyplývajícími z floatingu US dolaru na mezinárodním měnovém trhu.

Článek 7

Československá obchodní banka, a. s. a Da Afghanistan Bank se dohodnou na technické úpravě provádění této dohody.

Článek 8

S výhradou předchozího souhlasu smluvních stran mohou být prováděny převody z účtu uvedeného v článku 2 této dohody ve prospěch třetí země, jakož i převody z třetí země ve prospěch zmíněného účtu.

Článek 9

(1) V den skončení platnosti této dohody bude zůstatek vykázaný na účtě uvedeném v článku 2 této dohody vyrovnán dlužnickou smluvní stranou během lhůty dvanácti měsíců dodávkami zboží. Během tohoto období povedou obě banky ve svých knihách i nadále účet v souladu s ustanoveními článku 1 až 8 této dohody. Smluvní strany učiní opatření s cílem usnadnit dodávky zboží během období 12 měsíců uvedeného v tomto odstavci.

(2) Jestliže po uplynutí tohoto období dvanácti měsíců nebude zbývající zůstatek vyrovnán, stane se tento zůstatek ihned splatným a bude vyrovnán dlužnickou stranou ve volných US dolarech nebo v jakékoliv jiné volné měně, na které by se obě banky dohodly.

(3) V náležité době před uplynutím platnosti této dohody se obě vlády dohodnou na uspořádání upravujícím, jak budou mezi oběma zeměmi po uplynutí zmíněné lhůty 12 měsíců vyrovnány jakékoliv ostatní pohledávky a závazky, které zůstaly otevřeny v rámci kontraktů uzavřených během platnosti této dohody.

Článek 10

(1) Tato dohoda bude platit po dobu 5 let. Bude schválena v souladu s právními předpisy každé smluvní strany a vstoupí v platnost dnem výměny nót potvrzujících schválení dohody.

(2) Platnost této dohody se prodlouží potom vždy na další období jednoho roku, pokud jedna smluvní strana neoznámí druhé smluvní straně písemně svůj úmysl ukončit platnost této dohody nebo ji revidovat šest měsíců před uplynutím její platnosti.

Článek 11

Tato dohoda nahrazuje platební dohodu mezi oběma zeměmi podepsanou v Kabulu dne 5. listopadu 1968.

Vyhotoveno a podepsáno v Kabulu dne 29. listopadu 1976 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Jaroslav Jakubec v. r.

náměstek ministra zahraničního obchodu

Za vládu Afghánské republiky:

Hamidallah Tarzi v.r.

náměstek ministra obchodu

Předseda československé delegace

Kabul, 29. listopadu 1976

Pane předsedo,

odvolávaje se na článek 9 Platební dohody, uzavřené mezi našimi oběma zeměmi dne 5. listopadu 1968, a na výměnu dopisů k ní připojených, dovoluji si Vám potvrdit toto ujednání:

(1) Clearingový účet č. 1, vedený podle Platební dohody ze dne 5. listopadu 1968, bude veden i nadále v knihách Československé obchodní banky, a. s., Praha, a Da Afghanistan Bank, Kabul, aniž by byl ke dni ukončení platnosti uvedené dohody uzavírán a zvlášť likvidován.

(2) Tento účet bude napříště sloužit pro vyrovnání všech závazků a pohledávek vzniklých jak v rámci Platební dohody ze dne 5. listopadu 1968, pokud nebyly ke dni ukončení její platnosti zaplaceny, tak i v rámci Platební dohody z dnešního dne.

(3) Případné nesrovnalosti v účetních zápisech na tomto účtě budou mezi oběma bankami vyjasněny a odstraněny v době co nejkratší.

(4) Tento dopis a Vaše odpověď v jeho smyslu budou tvořit nedílnou část Platební dohody uzavřené mezi oběma našimi zeměmi dnešního dne.

Byl bych Vám povděčen, kdybyste mi toto ujednání potvrdil.

Dovoluji si Vám, pane předsedo, znovu vyjádřit ujištění o mé hluboké úctě.

S úctou

Ing. Jaroslav Jakubec

Předsedovi afghánské delegace

Kabul

Předseda afghánské delegace potvrdil dopisem z 29.11.1976 souhlas s výše uvedeným.

Přesunout nahoru