Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 68/1977 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie o vědeckotechnické spolupráci

Částka 22/1977
Platnost od 03.11.1977
Účinnost od 17.05.1977
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

68

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 1. září 1977

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie o vědeckotechnické spolupráci


Dne 9. listopadu 1976 byla v Addis Abebě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie o vědeckotechnické spolupráci. Dohoda vstoupila v platnost podle svého článku X dnem 17. května 1977.


Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie o vědeckotechnické spolupráci

Vláda Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenská vláda Socialistické Etiopie (dále označené jako smluvní strany), přejíce si podporovat další rozvoj vzájemné vědeckotechnické spolupráce za účelem posílení přátelských vztahů a podpory hospodářských styků mezi oběma zeměmi,

dohodly se takto:

Článek I

Obě smluvní strany budou spolupracovat v oblasti vědy a techniky se zřetelem k co nejefektivnějšímu využívání posledních poznatků vědy a techniky pro hospodářský rozvoj obou zemí.

Článek II

Spolupráce mezi smluvními stranami, uvedená v článku I této dohody, bude zahrnovat:

a) poskytování služeb expertů, poradců, lékařského personálu a konzultantů, jakož i zařízení a dodávek v rámci této dohody;

b) organizování teoretického a praktického výcviku státních občanů obou smluvních stran;

c) spolupráci v jakékoli jiné formě vědeckotechnické činnosti, jež bude vzájemně dohodnuta.

Článek III

Rozsah a podmínky vědeckotechnické spolupráce, včetně výše a způsobu odměňování, bude dohodnuta mezi příslušnými, k tomu oprávněnými československými organizacemi a oprávněnými etiopskými vládními organizacemi.

Článek IV

Každá smluvní strana bude poskytovat státním příslušníkům druhé smluvní strany, vyslaným na její území podle ustanovení této dohody, veškerou potřebnou pomoc, a to v souladu s právními předpisy platnými v každé zemi.

Článek V

Obě smluvní strany učiní vše pro zajištění toho, aby experti kterékoli smluvní strany vykonávající své povinnosti podle této dohody na území druhé smluvní strany, požívali stejného zacházení, jaké je poskytováno expertům kterékoli třetí země.

Článek VI

Všechny osoby, vykonávající své povinnosti na území druhé smluvní strany podle této dohody, budou se ve své činnosti řídit podmínkami, stanovenými pro plnění jejich úkolů a zdrží se jakéhokoli zasahování do jiných záležitostí.

Článek VII

Každá smluvní strana se zavazuje, že zvláštní znalosti získané v souvislosti s prováděním této dohody, nebudou vyzrazeny třetí straně bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany .

Článek VIII

Ustanovení této dohody se nebudou vztahovat na experty, techniky, úředníky a ostatní osoby vykonávající své povinnosti na území jedné ze smluvních stran podle individuálních kontraktů, jejichž předmětem jsou dodávky zboží nebo poskytování služeb spojených s takovými dodávkami zboží.

Článek IX

Obě smluvní strany se budou na výslovnou žádost kterékoli z nich navzájem radit ve všech záležitostech týkajících se provádění této dohody.

Článek X

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny nót , potvrzujících, že byla smluvními stranami schválena; dohoda bude prozatímně prováděna ode dne jejího podpisu.

Tato dohoda bude platit na období pěti let a poté bude automaticky prodlužována vždy o jeden další rok, pokud jedna ze smluvních stran neoznámí druhé smluvní straně tři měsíce předem, že si přeje dohodu ukončit.

V případě ukončení platnosti této dohody dohodnou smluvní strany, před ukončením její platnosti, způsob ukončení projektů započatých podle dohody.

Veškeré dodatky k této dohodě musí být provedeny v písemné formě a vstoupí v platnost po jejich schválení oběma smluvními stranami.

Článek XI

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé republiky a Císařskou etiopskou vládou ze dne 11. prosince 1959 přestává platit dnem, kdy tato dohoda vstoupí v platnost.

Sjednáno v Addis Abebě dne 9. listopadu 1976, ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing. J. Jakubec v. r.

Za Prozatímní vojenskou vládu

Socialistické Etiopie:

Taye Worku v. r.

Přesunout nahoru