Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 62/1977 Sb.Zákon o úpravách soustavy odvodů a daní organizací

Částka 20/1977
Platnost od 28.10.1977
Účinnost od 01.01.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

62

ZÁKON

ze dne 26. října 1977

o úpravách soustavy odvodů a daní organizací

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Odvody do státního rozpočtu a příspěvek na sociální zabezpečení

Zákon č. 111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení, ve znění zákona č. 154/1976 Sb., kterým se mění zákonná úprava sazeb příspěvku na sociální zabezpečení, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se vypouští ustanovení písm. c).

2. V § 2 odst. 1 se nahrazuje tečka za ustanovením písm. n) středníkem a připojuje se ustanovení písm. o), které zní:

"o) hospodářské organizace s mezinárodní účastí se sídlem v Československé socialistické republice a pobočky hospodářských organizací s mezinárodní účastí zřízené na území Československé socialistické republiky, pokud mohou svým jménem nabývat práv a zavazovat se."

3. § 2 odst. 2, 3 a 4 zní:

"(2) Odvod z jmění provádějí organizace uvedené v odstavci 1 pod písm. a), b), j), k), l) a m) s výjimkami uvedenými v odstavci 3.

(3) Odvod z jmění neprovádějí:

a) hornické organizace, jejichž převážnou činností je těžba nebo úprava tuhých paliv nebo rud, vyhledávání a těžba živic, energetické organizace zapojené do jednotné elektrizační soustavy, jejichž převážnou činností je výroba nebo rozvod elektrické energie a tepla (s výjimkou závodních elektráren), plynárenské organizace zabývající se převážně výrobou, rozvodem, přepravou nebo uskladněním topných plynů, organizace Československých automobilových opraven, organizace geologického průzkumu, organizace Vodní zdroje a zřídelní organizace;

b) generální ředitelství, pokud více než polovina podřízených organizací nepodléhá odvodu z jmění;

c) státní hospodářské organizace, jejichž vztah ke státnímu rozpočtu je určen finančním plánem.

(4) Příspěvek na sociální zabezpečení odvádějí organizace uvedené v odstavci 1 a státní hospodářské organizace, jejichž vztah ke státnímu rozpočtu je určen finančním plánem.".

4. § 4 odst . 2 zní:

"(2) Vláda Československé socialistické republiky může určit organizace provádějící zahraniční obchodní činnost , u nichž se do základu pro odvod ze zisku nezahrnují hospodářské výsledky z dohodnutých cen a ze zahraničních přímých obchodních nákladů. Z těchto hospodářských výsledků se provádí odvod do státního rozpočtu na základě podmínek, které stanoví federální ministerstvo financí podle zásad schválených vládou Československé socialistické republiky.".

5. § 4 odst. 3 zní:

"(3) U státních hospodářských organizací, jejichž vztah ke státnímu rozpočtu je určen finančním plánem, se bilanční zisk nezvyšuje o připočitatelné položky a nesnižuje o odpočitatelné položky.".

6. V § 4 se vypouští odstavec 4.

7. § 5 včetně nadpisu zní:

"§ 5

Připočitatelné položky

(1) Připočitatelnými položkami jsou:

a) částky, o které byly zvýšeny náklady nebo sníženy výnosy v rozporu s právními předpisy, do nákladů zahrnuté příspěvky a subvence, k jejichž úhradě není organizace povinna podle právních předpisů, bezúplatná věnování, a dále částky, o které organizace překročila závazné limity nákladů stanovené ve schváleném finančním plánu, jejichž druhy určuje vláda Československé socialistické republiky; *)

b) vratky odvodu z jmění, popřípadě daně z pozemků;

c) částky přijaté v rámci přerozdělení prostředků v uhelném průmyslu v důsledku rozdílných přírodních a polohových podmínek.

(2) Připočitatelnými položkami jsou dále tyto položky účtované v nákladech organizace:

a) rozdíl, o který jsou placené pokuty a penále vyšší než přijaté;

b) přirážky k náhradě za vypouštění nečistěných nebo nedostatečně čistěných odpadních vod;

c) poplatky za znečisťování ovzduší včetně přirážky;

d) záporný rozdíl mezi vzniklými manky a přijatými náhradami mank u státních hospodářských organizací s převážně obchodní činností.".

8. § 6 včetně nadpisu zní:

"§ 6

Odpočitatelné položky

Odpočitatelnými položkami jsou tyto položky, pokud nejsou podle právních předpisů účtovány v nákladech nebo na vrub tvorby zisku organizace:

a) zaplacený odvod z jmění;

b) zaplacená daň z pozemků;

c) rozdíl, o který jsou přijaté pokuty a penále vyšší než placené;

d) částky přijaté od jiné organizace se sídlem v Československé socialistické republice z prostředků, které již byly podrobeny odvodu ze zisku nebo obdobné dani, a položky podrobené již odvodu ze zisku u téže organizace, jsou-li součástí zisku;

e) částky poskytnuté v rámci přerozdělení prostředků v uhelném průmyslu v důsledku rozdílných přírodních a polohových podmínek.

Součástí uvedených odpočitatelných položek není penále související s těmito položkami.".

9. § 7 včetně nadpisu zní:

"§ 7

Sazba odvodu

(1) Sazba odvodu ze zisku činí 70 % ze základu odvodu (§ 4) s těmito odchylkami:

a) 50 % u hornických organizací, jejichž převážnou činností je těžba nebo úprava tuhých paliv nebo rud, vyhledávání a těžba živic, energetických organizací zapojených do jednotné elektrizační soustavy, jejichž převážnou činností je výroba nebo rozvod elektrické energie a tepla (s výjimkou závodních elektráren), plynárenských organizací zabývajících se převážně výrobou, rozvodem a přepravou nebo uskladněním topných plynů, organizací geologického průzkumu, organizací Vodní zdroje, zřídelních organizací, organizací stavební výroby, organizací zabývajících se převážně výrobou stavebních hmot, organizací zabývajících se převážně výrobou konstrukcí nebo dílců určených pro investiční výstavbu a stanovených prováděcím předpisem, organizací potravinářského průmyslu a u generálních ředitelství, pokud alespoň polovina podřízených organizací provádí odvod ze zisku podle této sazby nebo podle sazby uvedené pod písmenem e);

b) 60 % u organizací uvedených v § 2 odst . 1 písm. o);

c) 75 % u organizací zahraničního obchodu;

d) 85 % u těch peněžních ústavů, které jsou akciovými společnostmi a mají vytvořený všeobecný rezervní fond ve výši určené stanovami;

e) u státních hospodářských organizací s převážně obchodní činností, státních projektových, projektově inženýrských a inženýrských organizací, státních hospodářských organizací výzkumné a vývojové základny, státních odbytových a zásobovacích organizací, hospodářských organizací státních lázní, státních organizací veřejné automobilové dopravy, státních hospodářských organizací v oblasti kultury a u státních hospodářských organizací civilního letectví

 
při rentabilitě %     %
do 5    25,-
nad 5 do 15    25,- + 2,- à
nad 15 do 18    45,- + 1,7 à
nad 18 do 23    50,1 + 1,3 à
nad 23 do 28    56,6 + 1,- à
nad 28 do 33    61,6 + 0,8 à
nad 33 do 40    65,6 + 0,6 à
nad 40 do 50    69,8 + 0,4 à
nad 50 do 56    73,8 + 0,2 à
nad 56    75,- 

(2) Rentabilita u organizací uvedených v odstavci 1 písm. e) se vypočítává jako poměr bilančního zisku zvýšeného o připočitatelnou položku podle § 5 odst. 1 písm. a) k nákladům celkem, sníženým o částku, o kterou byl zvýšen bilanční zisk [§ 5 odst. 1 písm. a)], a to s přesností na setiny.

(3) Činitel " à " se rovná procentu rentability přesahujícímu spodní hranici příslušného pásma odvodu s přesností na setiny.".

10. § 8 zní:

"Má-li organizace příjmy ze zdrojů v cizině může si z odvodu ze zisku odečíst v cizině zaplacenou obdobnou daň nebo odvod, avšak nejvýše do částky odvodu ze zisku připadajícího na uvedené příjmy podle tohoto zákona.".

11. § 10 odst. 1 zní:

"(1) Jmění organizace tvoří:

a) u základních prostředků a nedokončených investic stav fondu základních prostředků a investic a stav oprávek k základním prostředkům a investicím v používání, stav fondu výstavby a fondu drobných podnikových investic;

b) u oběžných prostředků stav obratového fondu a stav všech ostatních fondů organizace, kromě fondu kulturních a sociálních potřeb a fondu technického rozvoje. U tuzemských akciových společností tvoří jmění též splacený akciový kapitál.".

12. V § 10 odst. 2 písm. a) poslední věta za č. 6 zní:

"zůstatková cena základních prostředků uvedených pod č. 1 až 6 se odečítá z jmění organizace ve výši kryté fondem základních prostředků a investic, zvýšená o podíl oprávek připadajících na tyto základní prostředky;".

13. V § 10 se vypouští odstavec 3.

14. § 11 včetně nadpisu zní:

"§ 11

Sazba odvodu

Sazba odvodu z jmění činí 3 % ze základu odvodu; u organizací stavební výroby, organizací zabývajících se převážně výrobou stavebních hmot, organizací zabývajících se převážně výrobou konstrukcí nebo dílců určených pro investiční výstavbu a stanovených prováděcím předpisem, u Československé námořní plavby, Incheby a u Brněnských veletrhů a výstav činí sazba 2 %.".

15. Část III včetně nadpisu zní:

"ČÁST III

Maximální výše odvodů

§ 14

(1) Úhrn odvodu ze zisku a odvodu z jmění může činit nejvýše 85 % základu odvodu ze zisku (§ 4) zvýšeného o odvod z jmění.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na organizace uvedené v § 7 odst. 1 písm. c) a d).

§ 15

Úprava maximální výše odvodů podle § 14 se provede snížením odvodu ze zisku. Pokud tuto úpravu nelze provést snížením odvodu ze zisku, sníží se odvod z jmění.".

16. § 16 odst. 1 zní:

"(1) Základem příspěvku na sociální zabezpečení je objem mzdových prostředků zúčtovaných k výplatě v běžném roce, snížený o odměny zúčtované k výplatě nejlepším pracovníkům a kolektivům z částky, kterou organizace obdržela ze státního rozpočtu jako odměnu k Rudému praporu pětiletky nebo k praporu, popřípadě standartě mu na roveň postaveným, a o odměny podle předpisů o autorském právu zúčtované k výplatě v běžném roce. *) Sazba příspěvku činí 20 % ze základu s odchylkami uvedenými v odstavcích 2 a 3.".

17. § 16 odst. 4 zní:

"(4) Příspěvek na sociální zabezpečení zahrnuje i pojistné nemocenského pojištění. **) Příspěvek na sociální zabezpečení je součástí nákladů organizace.".

18. V § 18 odst. 1 se vypouštějí ustanovení písm. e) a g).

19. § 18 odst. 1 písm. f) zní:

" f) odvod za překročení limitu mzdových prostředků uhrazovaný z fondu odměn;"

20. § 26 včetně nadpisu zní:

"§ 26

Placení odvodů

(1) Organizace je povinna nejpozději třetího dne před koncem každého měsíce platit měsíční zálohy, a to:

a) na odvod ze zisku s výjimkami stanovenými v odstavcích 2 až 4 takto:

1. v lednu ve výši jedné dvanáctiny plánované roční odvodové povinnosti,

2. počínaje únorem se výše zálohy na běžný měsíc vypočítá z bilančního zisku skutečně dosaženého v předcházejícím měsíci, sníženého o jednu dvanáctinu plánovaného odvodu z jmění na běžný rok a upraveného o jednu dvanáctinu položek uvedených v § 5 odst. 1 písm. c) a v § 6 písm. e) plánovaných na běžný rok. Je-li takto vypočtená záloha na běžný měsíc vyšší nebo nižší než záloha splatná v předcházejícím měsíci, zúčtuje organizace rozdíl při placení zálohy na běžný měsíc,

3. po uplynutí každého čtvrtletí (s výjimkou posledního čtvrtletí) vypočte organizace, kolik činí odvod ze zisku ze základu skutečně dosaženého za dobu od začátku roku. Rozdíl, o který je vypočtená odvodová povinnost vyšší nebo nižší než součet splatných záloh na odvod ze zisku, zúčtuje organizace s měsíční zálohou na tento odvod v prvním měsíci následujícího čtvrtletí. Na žádost organizace může být přeplatek zúčtován na jiné odvody nebo jejich nedoplatky, popřípadě může být vrácen;

b) na odvod z jmění ve výši jedné dvanáctiny roční odvodové povinnosti vypočtené z průměrného stavu jmění, který se vypočte ze součtu účetního stavu jmění k 1. lednu a plánovaného stavu jmění k 31. prosinci běžného roku;

c) na příspěvek na sociální zabezpečení ve výši jedné dvanáctiny plánované roční povinnosti. Po uplynutí každého čtvrtletí provádí se úprava odvodu podle skutečně zúčtovaného objemu mzdových prostředků za uplynulé období jako u odvodu ze zisku [písmeno a) č. 3].

Zálohy se zaokrouhlují na celé tisíce Kčs dolů.

(2) Organizace, u níž roční plánovaný odvod ze zisku je 500 000 Kčs až 1 000 000 Kčs, platí zálohy čtvrtletně, a to ze základu dosaženého od počátku roku po odečtení záloh již dříve splatných. Zálohy jsou (s výjimkou posledního čtvrtletí) splatné nejpozději třetího dne před koncem prvního měsíce po skončení čtvrtletí.

(3) Organizace, u níž roční plánovaný odvod ze zisku je nižší než 500 000 Kčs, neprovádí zálohy na odvod ze zisku; organizace, u níž je plánována ztráta, neprovádí zálohy na odvod z jmění; odvody zaplatí při ročním vyúčtování odvodů.

(4) Federální ministerstvo financí může stanovit způsob placení záloh na odvod ze zisku a na odvod z jmění organizacemi, u nichž dochází ke snížení odvodové povinnosti podle § 14, 15 a 36.

(5) Organizace je povinna předložit orgánu vykonávajícímu správu odvodů nejpozději do 29. ledna běžného roku výpočet plánované roční povinnosti jednotlivých odvodů.

(6) Orgán vykonávající správu odvodů může na žádost organizace stanovit zálohy jinak.

(7) Jestliže odvody vypočtené ve vyúčtování jsou vyšší než zaplacené zálohy na ně, a to s přihlédnutím k § 14, je organizace povinna zaplatit rozdíl ve lhůtě stanovené pro podání vyúčtování (§ 22 odst. 1). Jestliže uvedené odvody jsou nižší než zaplacené zálohy na ně, zúčtuje se přeplatek na zálohy odvodů v běžném roce nebo se na žádost organizace vrátí.

(8) Jestliže odvod vypočtený organizací ve vyúčtování je nižší než odvod stanovený platebním výměrem, je organizace povinna zaplatit rozdíl nejpozději do 15 dnů po doručení platebního výměru.

(9) Ustanovení o výkonu rozhodnutí v předpisech o řízení ve věcech daní a poplatků *) platí pro všechny organizace podléhající odvodům; použije se obdobně při úhradě dlužných částek z účtu i u ostatních peněžních ústavů.".

21. § 30 včetně nadpisu zní:

"§ 30

Řízení

(1) Pro řízení ve věcech odvodů platí předpisy o řízení ve věcech daní a poplatků, **) pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Federální ministerstvo financí, pokud jde o organizace řízené orgány federace a organizace uvedené v § 2 odst. 1 písm. o), ministerstvo financí České socialistické republiky a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky, pokud jde o organizace řízené orgány republik, mohou si vyhradit, u kterých organizací budou povolovat odklad placení, popřípadě splátky odvodů a záloh na ně.

(3) Orgán vykonávající správu odvodů může organizacím uvedeným v § 2 odst. 1 písm. o) stanovit jinak lhůtu oznamovací povinnosti (§ 21 odst. 1), odvodové období (§ 21 odst. 2) a odchylnou lhůtu pro podání vyúčtování odvodů (§ 22 odst. 1).".

22. § 32 odst. 1 písm. b) zní:

"b) snížit pro organizace uvedené v § 2 odst. 1 písm. o) sazbu odvodu ze zisku nebo je od tohoto odvodu osvobodit, popřípadě upravit základ příspěvku na sociální zabezpečení.".

23. V § 32 odst. 2 se v první větě za slova "řízené orgány federace" vkládají slova "a organizace uvedené v § 2 odst. 1 písm. o),".

24. V § 32 odst. 2 se vypouštějí ustanovení písm. a) a e).

25. § 33 odst. 1 zní:

"(1) Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí České socialistické republiky a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky upraví obecně závazným právním předpisem způsob a podrobnosti provádění odvodových, popřípadě daňových povinností při sdružování finančních prostředků organizací.".

26. V § 33 odst. 2 se v první větě za slova "řízené orgány federace" vkládají slova "a organizace uvedené v § 2 odst. 1 písm. o),".

27. § 33 odst. 2 písm. a) zní:

"a) po projednání s federálním ministerstvem zahraničního obchodu u organizací uvedených v § 2 odst. 1 písm. o) činit opatření k zajištění vzájemnosti a k zjednodušení vybírání odvodů;".

28. § 33 odst. 2 písm. c) zní:

"c) povolit na návrh příslušného ústředního orgánu, aby se odvod ze zisku, popřípadě odvod z jmění prováděl za výrobní hospodářskou jednotku, kterou tvoří několik hospodářských organizací, jako celek, a aby jejich plátcem bylo generální ředitelství nebo obdobný orgán hospodářského řízení. V případě, že organizace řízené orgány republik se nacházejí na území obou republik, vydává povolení ministerstvo financí té republiky, v níž je sídlo výrobní hospodářské jednotky; k vydání povolení v těchto případech je třeba dohody s ministerstvem financí a příslušným ústředním orgánem republiky, na jejímž území není sídlo výrobní hospodářské jednotky;".

29. § 33 odst. 2 písm. d) zní:

"d) v rámci experimentů schválených příslušnou vládou, zaměřených na zvýšení zájmu na lepším využívání výrobních fondů, snížit nebo zvýšit odvod z jmění až o 30 %;".

30. § 35 zní:

"§ 35

Federální ministerstvo financí stanoví obecně závazným právním předpisem bližší podrobnosti k § 2, 4 až 7, 10, 14, 15, 22, 23, 26, 27, 30 a 36 tohoto zákona.".

31. § 36 zní:

"§ 36

U organizací, u nichž se uplatní ustanovení části III zákona, se do konce odvodového období roku 1980 snižuje úhrn odvodu ze zisku a odvodu z jmění (§ 14 odst. 1) o částku přídělů fondům hmotné zainteresovanosti stanovených podle normativů, *) která převyšuje 15 % základu odvodu ze zisku zvýšeného o odvod z jmění.".

32. § 37 zní:

"§ 37

Výnos odvodů podle § 1 písm. a) a b) a příspěvku na sociální zabezpečení plyne od organizací řízených orgány federace a od organizací uvedených v § 2 odst. 1 písm. o) do státního rozpočtu federace.".

Čl.II

Důchodová daň a příspěvek na sociální zabezpečení

Zákon č. 113/1971 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení, ve znění zákona č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, zákona č. 142/1975 Sb., o státním rozpočtu československé federace na rok 1976, a ve znění zákona č. 154/1976 Sb., kterým se mění zákonná úprava sazeb příspěvku na sociální zabezpečení, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

"§ 1

Úvodní ustanovení

Tímto zákonem se upravuje

a) důchodová daň (daň ze zisku),

b) příspěvek na sociální zabezpečení.".

2. § 2 odst. 2 písm. b) zní:

"b) stavební bytová družstva, lidová bytová družstva a ostatní bytová družstva (s výjimkou okresních výstavbových bytových družstev) co do příjmů z družstevní bytové výstavby, údržby (oprav) bytového fondu bytových družstev a oprav v bytech členů těchto družstev;".

3. § 3 odst. 1 se doplňuje o větu:

"U družstev pro výstavbu a správu garáží je předmětem daně trvalá hospodářská činnost a příjmy z ní plynoucí.".

4. § 3 odst. 5 zní:

"(5) U poplatníků, kteří mají sídlo v Československé socialistické republice, jsou předmětem daně i příjmy ze zdrojů v cizině; tito poplatníci si však mohou odečíst v cizině zaplacenou obdobnou daň připadající na tyto příjmy, nejvýše však do částky daně připadající na uvedené příjmy podle tohoto zákona.".

5. V § 4 se vypouštějí odstavce 2, 3 a 4.

6. § 5 včetně nadpisu zní:

"§ 5

Připočitatelné položky

(1) Připočitatelnými položkami jsou:

a) částky, o které byly zvýšeny náklady nebo sníženy výnosy v rozporu s právními předpisy, do nákladů zahrnuté příspěvky a subvence, k jejichž úhradě není poplatník povinen podle právních předpisů, bezúplatná věnování, a dále částky, o které poplatník překročil závazné limity nákladů stanovené ve schváleném finančním plánu, jejichž druhy určuje vláda Československé socialistické republiky; **)

b) vratky daně z pozemků.

(2) Připočitatelnými položkami jsou dále tyto položky účtované v nákladech poplatníka:

a) rozdíl, o který jsou placené pokuty a penále vyšší než přijaté;

b) přirážky k náhradě za vypouštění nečistěných nebo nedostatečně čistěných odpadních vod;

c) poplatky za znečisťování ovzduší včetně přirážky;

d) záporný rozdíl mezi vzniklými manky a přijatými náhradami mank u organizací s převážně obchodní činností.".

7. § 6 včetně nadpisu zní:

"§ 6

Odpočitatelné položky

Odpočitatelné jsou tyto položky, pokud nejsou podle právních předpisů účtovány v nákladech nebo na vrub tvorby zisku poplatníka:

a) zaplacená daň z pozemků; odpočitatelnou položkou však není penále související s touto daní;

b) rozdíl, o který jsou přijaté pokuty a penále vyšší než zaplacené;

c) částky přijaté od jiné organizace se sídlem v Československé socialistické republice z prostředků, které již byly podrobeny dani ze zisku nebo obdobné dani a položky podrobené již dani ze zisku u téhož poplatníka, jsou-li součástí zisku;

d) subvence poskytované družstvům invalidů, podnikům invalidů a svazům bytových družstev, pokud jsou zahrnuty do zisku.".

8. Část II se vypouští.

9. § 10 odst. 1 a 2 zní:

"(1) Příspěvek na sociální zabezpečení odvádějí poplatníci uvedení v § 2 odst. 1 písm. a) (kromě okresních výstavbových bytových družstev a družstev pro výstavbu a správu garáží), b), c) a e).*).

(2) Základem příspěvku na sociální zabezpečení je objem mzdových prostředků zúčtovaných v běžném roce k výplatě včetně doplňkových odměn, snížený o odměny zúčtované k výplatě nejlepším pracovníkům a kolektivům z částky, kterou poplatník obdržel jako odměnu k Rudému praporu pětiletky nebo praporu, popřípadě standartě jemu na roveň postaveným, a o odměny podle předpisů o autorském právu zúčtované k výplatě v běžném roce. **)".

10. V § 11 odst. 1 se vypouští v citaci § 2 odst. 1 písmeno "d)" a v citaci § 2 odst. 2 písmeno "b)".

11. § 11 odst. 2 zní:

"(2) Rentabilita se vypočítává jako poměr bilančního zisku zvýšeného o připočitatelnou položku podle § 5 odst. 1 písm. a) k nákladům celkem, sníženým o částku, o kterou byl zvýšen bilanční zisk [§ 5 odst. 1 písm. a)], a to s přesností na setiny.".

12. V § 12 se vypouští odstavec 1 a označení odstavce 2.

13. § 13 odst. 1 zní:

"(1) Sazba daně ze zisku u poplatníků s činností převážně neobchodní, s výjimkou poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. g), h), v § 2 odst. 2 písm. c), d), e) a v § 20 odst. 1

 
při rentabilitě     činí %
do 10 25,-
nad 10 do 15    25,- + 3,- à
nad 15 do 20    40,- + 2,- à
nad 20 do 25    50,- + 1,5  à
nad 25 do 30    57,5 + 1,-  à
nad 30 do 35    62,5 + 0,8  à
nad 35 do 40    66,5 + 0,6 à
nad 40 do 45    69,5 + 0,5 à
nad 45 do 50    72,- + 0,4 à
nad 50 do 55    74,- + 0,2 à
nad 55    75,-

14. § 13 odst. 2 a 3 zní:

"(2) Rentabilita se vypočítává jako poměr bilančního zisku zvýšeného o připočitatelnou položku podle § 5 odst. 1 písm. a) k součtu bilančního zisku a mezd zúčtovaných k výplatě včetně ostatních osobních nákladů, a to s přesností na setiny.

(3) Činitel "ŕ" se rovná procentu rentability přesahujícímu spodní hranici příslušného daňového pásma s přesností na setiny.".

15. § 13 se doplňuje odstavcem 6, který zní:

"(6) U advokátních organizací činí sazba daně ze zisku 75 %.".

16. § 14 se vypouští.

17. § 16 zní:

"§ 16

Sazba daně ze zisku pro organizace uvedené v § 2 odst. 2 písm. d) a e) činí 65 % a pro organizace uvedené v § 2 odst. 2 písm. c) 50 % základu podle § 4.".

18. V § 20 odst. 2 se vypouštějí slova "platí daň z celkového objemu mezd a".

19. § 21 odst. 2 písm. d) zní:

"d) 60 % ze základu podle § 4 odst. 8 písm. d), popřípadě písm. e).".

20. V § 21 se vypouští odstavec 3.

21. V § 24 odst. 2 se vypouštějí slova "a povinnost odvodu příspěvku na sociální zabezpečení".

22. § 29 odst. 1 a 2 zní:

"(1) Poplatník je povinen nejpozději třetího dne před koncem každého měsíce platit měsíční zálohy na daň ze zisku takto:

a) v lednu ve výši jedné dvanáctiny plánované roční daňové povinnosti;

b) počínaje únorem se výše zálohy vypočítá z bilančního zisku skutečně dosaženého v předcházejícím měsíci. Je-li takto vypočtená záloha daně na běžný měsíc vyšší nebo nižší než záloha splatná v předcházejícím měsíci, zúčtuje poplatník rozdíl při placení zálohy na běžný měsíc;

c) po uplynutí každého čtvrtletí (s výjimkou posledního čtvrtletí) vypočte poplatník, kolik činí daň ze zisku vypočtená ze základu skutečně dosaženého za dobu od začátku roku. Rozdíl, o který je vypočtená daňová povinnost vyšší nebo nižší než součet splatných záloh na daň ze zisku, poplatník zúčtuje s měsíční zálohou na tuto daň v prvním měsíci následujícího čtvrtletí. Na žádost poplatníka může být přeplatek zúčtován na příspěvek na sociální zabezpečení nebo jeho nedoplatek, popřípadě může být vrácen;

d) ve výši jedné dvanáctiny plánované roční daňové povinnosti v případě, že není povinen předkládat výkaz o výsledku hospodaření měsíčně. Po uplynutí každého čtvrtletí (s výjimkou posledního čtvrtletí) se postupuje podle písmena c). Zálohy se zaokrouhlují na celé tisíce Kčs dolů.

(2) Činila-li daň ze zisku za uplynulý kalendářní rok:

a) 100 000 Kčs až 400 000 Kčs, platí se zálohy na daň ze zisku jen čtvrtletně, a to ze základu skutečně dosaženého od počátku roku po odečtení záloh již dříve splatných. Zálohy jsou (s výjimkou posledního čtvrtletí) splatné nejpozději třetího dne před koncem prvního měsíce po skončení čtvrtletí;

b) méně než 100 000 Kčs, neplatí se zálohy na daň ze zisku. Celoroční daňovou povinnost vyrovná poplatník ve lhůtě pro podání přiznání k dani.".

23. V § 29 odst. 5 se slova "vrátí orgán vykonávající správu daně a příspěvku na sociální zabezpečení poplatníkovi rozdíl do 15. března" nahrazují slovy "zúčtuje se přeplatek za uplynulé zdaňovací období na zálohy daně a příspěvku na sociální zabezpečení v běžném roce nebo se na žádost vrátí poplatníkovi".

24. § 29 odst. 7 zní:

"(7) Orgán vykonávající správu daně a příspěvku na sociální zabezpečení může poplatníkům stanovit zálohy jinak.".

25. V § 34 se jeho dosavadní znění označuje jako odstavec 1 a připojuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Orgán vykonávající správu daně může poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 1 písm. h) stanovit jinak lhůtu oznamovací povinnosti (§ 24 odst. 3), zdaňovací období (§ 25) i odchylnou lhůtu pro podání daňového přiznání (§ 26 odst. 1).".

26. § 35 odst. 2 písm. a) zní:

"a) povolit jako experiment, aby organizace s vhodnými podmínkami nahradily daň a příspěvek na sociální zabezpečení podle tohoto zákona jiným vztahem ke státnímu rozpočtu nebo rozpočtu národního výboru, popřípadě jiným způsobem odváděly daň a příspěvek, a to k ověření nových způsobů řízení, zejména též k sjednocení jednotlivých ekonomických nástrojů mezi socialistickými zeměmi;".

27. V § 35 odst. 2 se vypouští ustanovení písm. b), dosavadní ustanovení písm. c) se označí jako písm. b).

28. § 36 odst. 1 se doplňuje písmenem c), které zní:

"c) po projednání s federálním ministerstvem zahraničního obchodu ve vztahu k cizině opatření k zajištění vzájemnosti a k zjednodušení vybírání daně.".

29. V § 36 odst. 2 se vypouštějí ustanovení písm. c) a g).

30. V § 38 se za slova "od organizací řízených federálními orgány" vkládají slova "a od poplatníků se sídlem v cizině".

Čl. III

Zemědělská daň

Zákon č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, ve znění zákona č. 154/1976 Sb., kterým se mění zákonná úprava sazeb příspěvku na sociální zabezpečení, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 bod 1 písm. c) zní:

"c) daň z překročení mezd a odměn,".

2. V § 8 písm. b) se slova "prováděcí předpis federálního ministerstva financí" nahrazují slovy "federální ministerstvo financí v dohodě s příslušným ministerstvem financí republiky,".

3. V § 11 se vypouští odstavec 3.

4. § 12 včetně nadpisu zní:

"§ 12

Připočitatelné položky

(1) Připočitatelnými položkami jsou:

a) částky, o které byly zvýšeny náklady nebo sníženy výnosy v rozporu s právními předpisy, do nákladů zahrnuté příspěvky a subvence, k jejichž úhradě není poplatník povinen podle právních předpisů, bezúplatná věnování, a dále částky, o které poplatník překročil závazné limity nákladů stanovené ve schváleném finančním plánu, jejichž druhy určuje vláda Československé socialistické republiky, 1)

b) přijaté dotace a subvence určené k úhradě nákladů, s výjimkou stabilizačních dotací přidělených do fondu výstavby,

c) vrácené členské podíly z agrochemických podniků,

d) vratky daně z pozemků.

(2) Připočitatelnými položkami dále jsou, pokud jsou účtovány v nákladech poplatníků, tyto položky:

a) rozdíl, o který jsou placené pokuty a penále vyšší než přijaté,

b) přirážky k náhradě za vypouštění nečistěných nebo nedostatečně čistěných odpadních vod.".

5. § 13 odst. 2 písm. a) zní:

"a) rozdíl, o který jsou přijaté pokuty a penále vyšší než placené,".

6. § 14 odst. 2 zní:

"(2) Rentabilita se vypočítává jako poměr bilančního zisku sníženého o zaplacenou daň z pozemků a zvýšeného o připočitatelnou položku podle § 12 odst. 1 písm. a) k nákladům celkem, sníženým o částku, o kterou byl zvýšen bilanční zisk [§ 12 odst. 1 písm. a)], a to s přesností na setiny.".

7. § 14 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) Státním hospodářským organizacím zemědělské výroby a zemědělských služeb s výjimkou státních statků, šlechtitelských a semenářských podniků a statků, státních plemenářských podniků a velkovýkrmen a dále státním hospodářským organizacím vojenských lesů a statků, melioračním družstvům a společným zemědělským podnikům s výjimkou agrochemických podniků a společných zemědělských podniků s převážně zemědělskou výrobou se daň ze zisku vypočtená podle odstavce 1 zvyšuje o 30 %.".

8. Název části třetí se vypouští.

9. § 17, 21 až 26 včetně nadpisů se vypouštějí.

10. V § 28 se v odstavcích 1 a 2 slova "snížený o případné odměny podle § 22 odst. 2" nahrazují slovy "snížený o odměny uvedené v odstavci 3".

11. V § 28 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Základ příspěvku se snižuje o odměny zúčtované k výplatě nejlepším pracovníkům a kolektivům z částky, kterou poplatník obdržel jako odměnu k Rudému praporu pětiletky nebo k praporu, popřípadě standartě jemu na roveň postaveným, a o odměny podle předpisů o autorském právu, zúčtované k výplatě v běžném roce. 2)"

12. V § 28 se dosavadní odstavec 3 označuje jako odstavec 4 a zní:

"(4) Příspěvek zahrnuje i pojistné nemocenského pojištění 3) a je součástí nákladů poplatníka.".

13. V § 40 odst. 2 se nahrazují slova "daň z mezd a odměn" slovy "daň z překročení mezd a odměn".

14. V § 41 odst. 4 se nahrazují slova "dani z mezd a odměn" slovy "dani z překročení mezd a odměn".

15. § 45 odst. 2 zní:

"(2) Ostatní poplatníci daně ze zisku jsou povinni platit zálohy na tuto daň nejpozději třetího dne před koncem měsíce takto:

a) v lednu měsíční zálohu ve výši jedné dvanáctiny plánované roční daňové povinnosti;

b) počínaje únorem se výše zálohy vypočítá z bilančního zisku skutečně dosaženého v předcházejícím měsíci. Je-li takto vypočtená záloha daně na běžný měsíc vyšší nebo nižší než záloha splatná v předcházejícím měsíci, zúčtuje poplatník rozdíl při placení zálohy na běžný měsíc;

c) po uplynutí každého čtvrtletí (s výjimkou posledního čtvrtletí) vypočte poplatník, kolik činí daň ze zisku vypočtená ze základu skutečně dosaženého za dobu od začátku roku. Rozdíl, o který je vypočtená daňová povinnost vyšší nebo nižší než součet splatných záloh na daň ze zisku, poplatník zúčtuje s měsíční zálohou na tuto daň v prvním měsíci následujícího čtvrtletí. Na žádost poplatníka může být přeplatek zúčtován na jinou daň, na příspěvek na sociální zabezpečení nebo jejich nedoplatky, popřípadě může být vrácen;

d) ve výši jedné dvanáctiny plánované roční daňové povinnosti v případě, že poplatník není povinen předkládat výkaz o výsledku hospodaření měsíčně. Po uplynutí každého čtvrtletí (s výjimkou posledního čtvrtletí) se postupuje podle písmena c);

e) činila-li daň ze zisku včetně zvýšení za nezemědělskou činnost u poplatníka za uplynulý rok méně než 400 000 Kčs, platí se zálohy čtvrtletně, a to ze základu skutečně dosaženého od počátku roku po odečtení záloh již dříve splatných. Zálohy jsou (s výjimkou posledního čtvrtletí) splatné nejpozději třetího dne před koncem prvního měsíce po skončení čtvrtletí.".

16. V § 46 se vypouští odstavec 1 a označení odstavce 2.

17. V § 48 odst. 1 se vypouštějí slova "§ 46 odst. 1".

18. V § 48 odst. 2 se vypouštějí slova "daň z celkového objemu mezd, daň z individuálních mezd". Slova "méně než 10 000 Kčs" se nahrazují slovy "méně než 100 000 Kčs".

19. § 48 odst. 3 zní:

"(3) Jestliže daň ze zisku a příspěvek vypočtené v přiznání jsou vyšší než zaplacené zálohy, je poplatník povinen zaplatit rozdíl ve lhůtě stanovené pro podání přiznání. Jsou-li zaplacené zálohy vyšší než daň a příspěvek vypočtené v přiznání, zúčtuje se přeplatek za uplynulé zdaňovací období na zálohy daně a příspěvku v běžném roce nebo se na žádost vrátí poplatníkovi.".

20. V § 48 odst. 4 se slova "daň z mezd a odměn" nahrazují slovy "daň z překročení mezd a odměn".

21. § 48 se doplňuje odstavcem 7, který zní:

"(7) Zálohy na daň ze zisku a na příspěvek se zaokrouhlují na celé tisíce Kčs dolů.".

22. V § 56 odst. 2 se vypouští ustanovení písm. b).

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

(1) Zrušují se:

a) vládní nařízení č. 130/1967 Sb., o dodatkovém odvodu při nesplnění stanovených úkolů dodávek pro zahraniční obchod;

b) § 2 až 4 a § 9 zákona č. 8/1968 Sb., o státním rozpočtu na rok 1968 a o některých dalších finančních opatřeních, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 28/1974 Sb., o zrušení daně z motorových vozidel, a zákona č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, a ve znění zákona č. 144/1971 Sb., o státním rozpočtu československé federace na rok 1972;

c) oddíl III zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 78/1969 Sb., o dodatkovém odvodu, závazných limitech a o změnách důchodové daně a zdanění motorových vozidel;

d) oddíl III zákonného opatření předsednictva Slovenské národní rady č. 88/1969 Sb., o dodatkovém odvodu, závazných limitech a o změnách důchodové daně a zdanění motorových vozidel;

e) výnos federálního ministerstva financí čj. VI/1-275/1976 o odvodech z motorových vozidel, registrovaný v částce 10/1976 Sb.;

f) čl. 2 odst. 2 až 5, čl. 4, čl. 5 odst. 1, čl. 6 odst. 6, čl. 7, čl. 9 odst. 5 a 6 a čl. 11 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 112/1971 Sb., kterou se provádí zákon o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení;

g) čl. 3 odst. 2 až 5, čl. 5, 6, čl. 10 odst. 7, 9 a 10 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 114/1971 Sb., kterou se provádí zákon o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení;

h) § 26 odst. 1 písm. c), § 31 odst. 4 a 5 vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 119/1972 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací a o poskytování příspěvku na investiční výstavbu a provoz některých zařízení;

i) směrnice federálního ministerstva financí čj. VI/1-11 521/1972 o stanovení výchozí úrovně mezd pro účely odvodu z objemu mezd na základě rozhodnutí vlády (registrovány v částce 21/1972 Sb.);

j) čl. 8 odst. 1 až 3, čl. 14 a čl. 20 odst. 1 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 106/1974 Sb., kterou se provádí zákon o zemědělské dani.

(2) Slova "oborové (generální) ředitelství", použitá v zákonech, které se tímto zákonem mění nebo doplňují, a v prováděcích předpisech k nim vydaných se nahrazují slovy "generální ředitelství".

(3) Vypouštějí se slova "odvod z objemu mezd", "daň z objemu mezd", "daň z celkového objemu mezd", "daň z individuálních mezd" a "daň z mezd a odměn", pokud jsou použita v nezrušených ustanoveních vyhlášek č. 112/1971 Sb., č. 114/1971 Sb. a č. 106/1974 Sb.


Čl. V

Předsednictvo Federálního shromáždění Československé socialistické republiky se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona č. 111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení, zákona č. 113/1971 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení, a zákona č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, ve znění, jak vyplývá z předpisů je měnících a doplňujících.

Čl. VI

Účinnost

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1978.

(2) Odvody, daně a příspěvek na sociální zabezpečení podle tohoto zákona se vyměří poprvé za kalendářní rok 1978.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

*) Pro rok 1978 a další léta, pokud nebude stanoveno jinak, jsou to: limit výdajů n a pohoštění a dary, limit nákladů na cestovné a limit ostatních služeb nemateriální povahy.

*) § 2 odst. 1 č. 2 písm. e) vyhlášky č. 157/1975 Sb., o usměrňování mzdového vývoje a odměňování práce.

**) § 57 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců.

*) § 27 vyhlášky č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků.

**) Vyhláška č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků.

*) § 11 odst. 2 písm. a) nařízení vlády ČSSR č. 151/1975 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací.

**) Pro rok 1978 a další léta, pokud nebude stanoveno jinak, jsou to: limit výdajů na pohoštění a dary, limit nákladů na cestovné a limit ostatních služeb nemateriální povahy.

*) Okresní výstavbová bytová družstva, družstva pro výstavbu a správu garáží, jakož i poplatníci uvedení v § 2odst. 1 písm. f), g), h) a v § 2 odst. 2 zákona, platí pojistné nemocenského pojištění.

**) § 2 odst. 1 č. 2 písm. e) vyhlášky č. 157/1975 Sb., o usměrňování mzdového vývoje a odměňování práce.

1) Pro rok 1978 a další léta, pokud nebude stanoveno jinak, jsou to: limit výdajů na pohoštění a dary, limit nákladů na cestovné a limit ostatních služeb nemateriální povahy.

2) § 2 odst. 1 č. 2 písm. e) vyhlášky č. 157/1975 Sb., o usměrňování mzdového vývoje a odměňování práce.

3) § 57 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců.

Přesunout nahoru