Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 59/1977 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o usnadnění cestovního styku občanů obou států

Částka 19/1977
Platnost od 27.09.1977
Účinnost od 20.08.1977
Zrušeno k 27.05.1991 (322/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

59

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 11. srpna 1977

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o usnadnění cestovního styku občanů obou států

Dne 20. července 1977 byla ve Varšavě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o usnadnění cestovního styku občanů obou států. Dohoda vstoupila v platnost podle svého článku 14 dnem 20. srpna 1977.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Ministr: Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o usnadnění cestovního styku občanů obou států

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Polské lidové republiky

ve snaze prohlubovat přátelské vztahy mezi národy obou států,

ve snaze usnadnit občanům obou států všestranné poznávání úspěchů výstavby socialismu, historie, kultury, způsobu života lidu a přírodních krás druhé země,

ve snaze vytvořit za tímto účelem co nejvýhodnější podmínky pro cestovní ruch občanů obou států a podporovat rozvoj všech forem turistiky mezi oběma státy a jejich spolupráci v této oblasti, rozhodly se uzavřít tuto dohodu.

K tomu účelu jmenovaly svými zmocněnci

vláda Československé socialistické republiky Miloše Vejvodu, náměstka ministra zahraničních věcí Československé socialistické republiky,

vláda Polské lidové republiky Mariana Dmochowskeho, náměstka ministra zahraničních věcí Polské lidové republiky,

kteří po výměně plných mocí, jež shledali v dobré a náležité formě, se dohodli takto:

Článek 1

Občané smluvních stran jsou zproštěni vízové povinnosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto Dohodou.

Článek 2

1. Občané jedné smluvní strany, kteří mají trvalý pobyt na jejím státním území nebo na území jiného socialistického státu, pokud mají cestovní doklad, uvedený v příloze č. 1 této Dohody, mohou cestovat na území druhé smluvní strany nebo jím projíždět bez víz.

2. Ustanovení článku 1 se vztahuje též na občany obou smluvních stran, kteří mají trvalý pobyt na území států neuvedených v odstavci 1 tohoto článku, jen při průjezdech územím jedné smluvní strany na území smluvní strany, jejímž je občanem. Průjezd územím každé ze smluvních stran musí být uskutečněn ve lhůtě stanovené jejími právními předpisy.

3. Nezletilé osoby, které nemají vlastní cestovní doklad, musí být zapsány v cestovním dokladu osoby, se kterou cestují.

4. Smluvní strany si do třiceti dnů ode dne podpisu této Dohody vymění diplomatickou cestou vzory cestovních dokladů. O změnách těchto dokladů se budou smluvní strany informovat stejnou cestou, nejpozději třicet dní před jejich zavedením a současně si zašlou jejich vzory.

Článek 3

Občané jedné smluvní strany mohou překračovat státní hranice druhé smluvní strany na hraničních přechodech, zřizovaných pro pasový styk zvláštními dohodami.

Článek 4

1. Občané jedné smluvní strany mohou pobývat na území druhé smluvní strany po dobu nepřesahující třicet dnů.

2. Příslušné orgány přijímajícího státu mohou v odůvodněných případech prodloužit dobu pobytu v rámci platnosti cestovního dokladu, nejdéle však na dobu 6 měsíců včetně prodloužení. V případě uplynutí platnosti cestovního dokladu lze pobyt prodloužit teprve tehdy, jestliže diplomatická mise nebo konzulární úřad státu, jehož je osoba občanem, obnoví platnost dokladu. Souhlas k prodloužení pobytu se uděluje bezplatně.

3. Občané jedné smluvní strany mohou pobývat na území druhé smluvní strany po dobu jejich služebního přidělení, nebo po dobu výkonu činnosti, vyplývající z příslušných mezinárodních dohod. Toto ustanovení se přiměřeně vztahuje i na členy rodin osob služebně přidělených na území druhé smluvní strany.

Článek 5

1. Občané jedné smluvní strany cestující na území druhé smluvní strany musí mít nezbytné finanční prostředky na úhradu nákladu pobytu.

2. Příslušné orgány smluvních stran dohodnou:

a) minimum finančních prostředků, které musí cestující mít na každý den pobytu;

b) ve kterých případech nebude minimum finančních prostředků požadováno.

Článek 6

Občané smluvních stran, kteří pobývají na území druhé smluvní strany ve smyslu článku 4 odstavců 1 a 2 této Dohody, nemohou po dobu pobytu na území druhé smluvní strany provádět jakoukoliv výdělečnou činnost.

Článek 7

1. Občané smluvních stran mohou užívat společné "Cesty československo-polského přátelství", vedoucí po hřebenech Krkonoš, jestliže při sobě mají průkaz totožnosti.

2. Cesty československo-polského přátelství, vedoucí po hřebenech Krkonoš, mohou užívat občané třetích států, jestliže při sobě mají cestovní doklad. Občané třetích států podléhají právnímu řádu smluvní strany, na jejímž území se nacházejí.

3. Podrobný průběh společné cesty, uvedené v odstavci 1, je vyznačen na mapě, tvořící přílohu č. 2 této Dohody. Příslušné orgány obou smluvních stran vyznačí průběh této cesty v terénu.

4. Podmínky užívání společné "Cesty československo-polského přátelství" jsou upraveny ve Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právních vztazích na československo-polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách, podepsané v Praze dne 2. prosince 1967.

Článek 8

Pro turistickou a sportovní plavbu se zpřístupňují pohraniční úseky řeky Dunajce a Popradu za těchto podmínek:

a) plavba se může konat od rozednění do setmění;

b) vstupovat na břeh řeky, který patří jedné smluvní straně, je dovoleno občanům druhé smluvní strany jen v místech, která po vzájemné dohodě vyznačí pohraniční orgány smluvních stran, a na jiných místech jen je-li ohrožena bezpečnost plavby;

c) že osoby, které uskutečňují plavbu, jsou povinny mít u sebe průkaz totožnosti.

Článek 9

1. Občané jedné smluvní strany jsou povinni po dobu pobytu na území druhé smluvní strany dodržovat její právní předpisy.

2. Ustanovení této Dohody se nedotýkají práva každé smluvní strany odmítnout nežádoucí osobě vstup na její území nebo ukončit její pobyt.

3. O opatřeních podle odstavce 2 vyrozumí příslušné orgány jedné smluvní strany diplomatickou misi nebo konzulární úřad druhého státu.

Článek 10

1. Ustanovení této Dohody se nevztahuje na občany jedné smluvní strany, kteří se hodlají vystěhovat na území druhé smluvní strany. V takovém případě jsou povinni opatřit si souhlas příslušných orgánů obou států.

2. Občané jedné smluvní strany, kteří mají trvalý pobyt na území druhé smluvní strany, mohou cestovat na území, jehož jsou občany, bez víza státu trvalého pobytu.

3. Občané jedné smluvní strany, kteří mají trvalý pobyt na území druhé smluvní strany, mohou cestovat na území třetího státu jen v souladu s předpisy státu trvalého pobytu.

Článek 11

Příslušné orgány smluvních stran se budou podle potřeby vzájemně informovat o otázkách, které jsou spojeny s prováděním této Dohody, a společně přijímat k zabezpečení jejího provádění potřebná opatření.

Článek 12

Dnem, kdy vstoupí tato Dohoda v platnost, pozbývá platnosti Úmluva mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu, podepsaná v Praze dne 6. září 1955 ve znění upraveném výměnou nót ze dne 20. května 1961 a 3. května 1962.

Článek 13

Tato Dohoda se uzavírá na neomezenou dobu. Pozbývá platnosti po uplynutí šesti měsíců ode dne písemného vypovězení jednou ze smluvních stran.

Článek 14

Tato Dohoda vstoupí v platnost po uplynutí třiceti dnů od jejího podpisu.

Dáno ve Varšavě dne 20. července 1977 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky: Miloš Vejvoda v. r.

Za vládu Polské lidové republiky: Marian Dmochowski v. r.

Příloha č. 1

k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o usnadnění cestovního styku občanů obou států

Cestovními doklady občanů Československé socialistické republiky jsou:

Diplomatický pas

Zvláštní pas

Služební pas

Cestovní pas

Cestovní průkaz

Cestovní příloha k občanskému průkazu

Cestovní příloha k občanskému průkazu s fotografií pro děti do 15 let

Cestovní soupiska

Plavecká knížka se služebním pověřením

Cestovními doklady občanů Polské lidové republiky jsou:

Diplomatický pas

Služební pas

Pas

Hromadný pas

Pasová vložka spolu s občanským průkazem nebo prozatímním občanským průkazem

Občanský průkaz nebo prozatímní občanský průkaz se zápisem, spolu s kartou k překročení hranic

Konzulární pas

Pilotní diplom

Námořní knížka se služebním pověřením

Přesunout nahoru