Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 57/1977 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o společné kontrole na státních hranicích

Částka 19/1977
Platnost od 27.09.1977
Účinnost od 22.07.1977
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

57

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 28. července 1977

o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o společné kontrole na státních hranicích


Dne 18. června 1976 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o společné kontrole na státních hranicích.

Se smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a president republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Budapešti dne 22. června 1977.

Podle svého článku 21 odstavce 2 vstoupila Smlouva v platnost dnem 22. července 1977.


České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra: Krajčír v. r.


SMLOUVA

mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o společné kontrole na státních hranicích

President Československé socialistické republiky a Presidiální rada Maďarské lidové republiky, vedeni přáním zlepšit předpoklady pro přepravu osob a zboží mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou úpravou podmínek jejich kontroly na společných československo-maďarských státních hranicích a upevnit tím vzájemné přátelské styky, se rozhodli uzavřít Smlouvu o společné kontrole na státních hranicích. Za tím účelem jmenovali svými zmocněnci

president Československé socialistické republiky

Karla Kropáčka,

náměstka ministra vnitra Československé socialistické republiky,

Presidiální rada Maďarské lidové republiky

Dr. Jánose Kamaru,

státního tajemníka ministerstva vnitra Maďarské lidové republiky,

kteří se po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, dohodli takto:

Článek 1

Pasová, celní a devizová kontrola osob, zboží a dopravních prostředků, jakož i epidemiologická, veterinární a fytokaranténní kontrola na silničních, železničních a říčních hraničních přechodech mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou bude prováděna příslušnými orgány smluvních stran společně.

Článek 2

Společná kontrola se vykonává na hraničních přechodech na území jedné ze smluvních stran nebo též během jízdy vlaku nebo plavidla na úsecích železniční trati nebo plavební dráhy, které dohodnou příslušné orgány smluvních stran.

Článek 3

Kontrolní orgány jedné smluvní strany vykonávají kontrolu na území druhé smluvní strany podle právních předpisů svého státu se stejnými právními důsledky jako při výkonu této činnosti na území svého státu. Jinak jsou povinny zachovávat právní předpisy druhé smluvní strany.

Článek 4

Smluvní strana, na jejímž území je prováděna společná kontrola, zaručuje kontrolním orgánům druhé smluvní strany nerušený výkon jejich činnosti a stejnou ochranu a pomoc jako vlastním orgánům.

Článek 5

Společnou kontrolu vykonávají jako první kontrolní orgány smluvní strany, z jejíhož území osoby, zboží a dopravní prostředky vystupují. Poté, kdy kontrolní orgány prohlásí kontrolu za skončenou nebo kdy předají doklady opravňující k překročení státních hranic, pokračují v kontrole vstupujících osob, zboží a dopravních prostředků kontrolní orgány druhé smluvní strany.

Článek 6

Při výkonu kontroly na území druhého státu jsou příslušné kontrolní orgány oprávněny vydávat víza a provádět výměnu peněz.

Článek 7

Příslušné ústřední orgány smluvních stran mohou dohodnout, kdy kontrolu budou provádět pouze kontrolní orgány jedné smluvní strany.

Článek 8

(1) Kontrolní orgány jedné smluvní strany, které vykonávají společnou kontrolu na území druhé smluvní strany, mohou v souladu s právními předpisy svého státu cestu osoby, která překračuje státní hranice, přerušit a osobu vrátit, popřípadě doprovodit ji na území státu, z něhož vystupuje.

(2) Vrácení, popřípadě zpětný doprovod občana toho státu, na jehož území je společná kontrola prováděna, je přípustné jen se souhlasným stanoviskem orgánů pasové kontroly téhož státu.

(3) Jestliže kontrolní orgány při kontrole vstupu zjistí, že státní hranice překročila osoba, která k překročení státních hranic nebyla oprávněna, a nenechají ji vstoupit, jsou kontrolní orgány kontrolující výstup povinny ji přijmout zpět.

Článek 9

Příslušné orgány smluvních stran jsou povinny vzájemně se bezodkladně informovat o všech významných, dočasně zavedených omezeních, která souvisejí s překračováním státních hranic na hraničních přechodech na společných státních hranicích, jakož i o jejich zrušení. To platí i o omezeních na hraničních přechodech sousedních států smluvních stran.

Článek 10

Kontrolní orgány jedné smluvní strany mohou při výkonu své služby na území druhého státu nosit služební stejnokroj, služební odznaky a služební zbraně a mohou mít s sebou i potřebné služební vybavení. Zbraň však mohou použít jen v případě sebeobrany.

Článek 11

Příslušné orgány jedné smluvní strany zajistí na území svého státu kontrolním orgánům druhé smluvní strany potřebné místnosti k výkonu jejich úřední činnosti včetně vytápění a osvětlení. Úhradu za používání těchto místností upravují dohody příslušných orgánů smluvních stran.

Článek 12

Kontrolní orgány jedné smluvní strany mohou budovy a místnosti určené k výkonu společné kontroly na území druhé smluvní strany označovat svými státními znaky, vlajkami a nápisy v jazyce svého státu.

Článek 13

(1) Smluvní strany povolí bezplatně kontrolním orgánům druhé smluvní strany na svém území zřídit telefonní, dálnopisné, popřípadě radiové zařízení, potřebné k výkonu jejich činnosti a napojit je na příslušná zařízení jejich státu.

(2) Smluvní strany, na jejichž území se vykonává společná kontrola, zajišťují pro služební potřebu kontrolních orgánů druhé smluvní strany vybudování spojovacích vedení až na státní hranice bez úhrady.

Článek 14

Kontrolní orgány smluvních stran mohou za účelem výkonu služby překračovat státní hranice na podkladě dokladů opravňujících k překračování státních hranic.

Článek 15

(1) Zajištěné zboží, platební prostředky nebo jiné devizové hodnoty, jakož i clo a poplatky vybrané kontrolními orgány na území druhé smluvní strany lze vyvézt bez povolení, cla, jiných poplatků a omezení.

(2) Předměty osobní potřeby kontrolních orgánů, jakož i předměty pro výkon jejich služby, vnitřní zařízení apod. jsou osvobozeny od cla, daňových a jiných poplatků.

(3) Kontrolní orgány smluvních stran mohou služební zásilky, určené pro své orgány na území druhého státu, předávat bezcelně, bez daně a bezplatně. Tyto uzavřené zásilky se na vnější straně opatří služebním razítkem zasílajícího orgánu.

Článek 16

Kontrolní orgány smluvních stran používají ve vzájemném služebním styku jazyka toho státu, na jehož území se vykonává společná kontrola.

Článek 17

(1) Dopravní orgány smluvních stran zajistí kontrolním orgánům druhé smluvní strany pro výkon jejich úkolů bezplatnou přepravu. V mezinárodních vlacích osobní dopravy dají bezplatně k dispozici potřebné služební oddělení pro výkon společné kontroly.

(2) Dopravní orgány smluvních stran zajistí oddělitelnost mezinárodní železniční přepravy osob od vnitrostátní přepravy tam, kde se vykonává společná kontrola.

Článek 18

Případné sporné otázky, které vznikly mezi kontrolními orgány při výkonu společné kontroly, projednávají jejich vedoucí. Jestliže se nedohodnou, předloží věc svým nadřízeným orgánům.

Článek 19

Ustanovení této Smlouvy se přiměřeně vztahují i na ty orgány a pracovníky smluvních stran, kteří vykonávají činnost v souvislosti se společnými kontrolami na území druhého státu.

Článek 20

Příslušné ústřední orgány smluvních stran mohou sjednat k provádění výkonu společné kontroly potřebná ujednání.

Článek 21

(1) Tato Smlouva podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny budou vyměněny v Budapešti.

(2) Tato Smlouva vstoupí v platnost třicátým dnem po dni výměny ratifikačních listin.

(3) Tato Smlouva zůstane v platnosti po dobu pěti let. Její platnost se prodlužuje vždy o dalších pět let, pokud ji jedna ze smluvních stran nejpozději šest měsíců před uplynutím příslušné lhůty písemně diplomatickou cestou nevypoví.

Na důkaz toho zmocněnci smluvních stran Smlouvu podepsali a opatřili ji pečetěmi.

Tato Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a maďarském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Dáno v Praze dne 18. června 1976.

Za presidenta Československé socialistické republiky: Karel Kropáček v. r.

Za Presidiální radu Maďarské lidové republiky: Dr. János Kamara v. r.

Přesunout nahoru