Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 56/1977 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Indonésie

Částka 19/1977
Platnost od 27.09.1977
Účinnost od 07.08.1976
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

56

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 12. července 1977

o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Indonésie


Dne 10. května 1972 byla v Praze podepsána Dohoda o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Indonésie. Dohoda vstoupila v platnost podle svého článku 13 dnem 7. srpna 1976.


Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

Krajčír v. r.


DOHODA

o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Indonésie

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Indonésie, jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví otevřené k podpisu v Chicagu sedmého prosince 1944 a vedeny přáním uzavřít dohodu za účelem zřízení leteckých služeb mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Indonésií, se dohodly takto:

Článek 1

Pro účely této Dohody, pokud ze souvislostí nevyplývá jinak:

a) výraz "Úmluva" znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevřenou k podpisu v Chicagu sedmého prosince 1944 a zahrnuje všechny Přílohy přijaté podle článku 90 této Úmluvy a všechny změny Příloh nebo Úmluvy podle jejích článků 90 a 94;

b) výraz "letecký úřad" znamená pokud jde o Československou socialistickou republiku federální ministerstvo dopravy a každou osobu nebo orgán pověřený prováděním úkolů, které jsou v současné době vykonávány tímto ministerstvem nebo podobných úkolů, a pokud jde o Republiku Indonésii ministra spojů a každou osobu nebo orgán pověřený prováděním úkolů, které jsou v současné době vykonávány tímto ministrem, nebo podobných úkolů;

c) výraz "určený letecký podnik" znamená letecký podnik, který jedna strana určila písemným oznámením druhé smluvní straně v souladu s článkem 3 této Dohody k provozování leteckých služeb na tratích určených v takovém oznámení;

d) výrazy "dohodnuté služby" a "stanovené tratě" znamenají mezinárodní letecké služby a tratě uvedené v Příloze k této Dohodě.

Článek 2

1. Každá smluvní strana poskytne druhé smluvní straně práva stanovená v této Dohodě za účelem zřízení leteckých služeb na tratích uvedených v příslušném oddílu Přílohy k této Dohodě.

2. Letecké podniky obou smluvních stran budou užívat tato práva:

a) létat bez přistání přes území druhé smluvní strany;

b) přistávat na uvedeném území pro neobchodní účely; a

c) při provozování dohodnuté služby na stanovené trati podle ustanovení této Dohody přistávat na uvedeném území v bodech stanovených pro tuto trať v Příloze k této Dohodě pro účely vykládání a nakládání cestujících, zboží a pošty v mezinárodní přepravě.

Článek 3

1. Každá smluvní strana určí písemným oznámením druhé smluvní straně jeden nebo více leteckých podniků k provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích.

2. Po obdržení tohoto oznámení druhá smluvní strana udělí s výhradou ustanovení odstavců 3 a 4 tohoto článku bez odkladu určenému leteckému podniku nebo podnikům příslušné provozní oprávnění.

3. Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat od leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou, aby prokázal svou způsobilost dodržovat podmínky podle zákonů a předpisů, které tento úřad obvykle a přiměřeně uplatňuje v souladu s ustanoveními Úmluvy při provozu mezinárodních obchodních leteckých služeb.

4. Každá smluvní strana bude mít právo odmítnout určení leteckého podniku a pozastavit nebo zrušit práva udělená leteckému podniku v odstavci 2 článku 2 této Dohody nebo uložit takové podmínky, které může považovat za nezbytné při využívání těchto práv leteckým podnikem v každém případě, kdy není přesvědčena o tom, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola leteckého podniku náleží smluvní straně, která určuje letecký podnik, nebo státním příslušníkům smluvní strany, která určuje letecký podnik.

5. Kdykoliv poté, co ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku byla splněna, letecký podnik k tomu určený a oprávněný může zahájit provozování dohodnutých služeb za předpokladu, že služba bude provozována teprve tehdy, až budou pro ni stanoveny tarifní podmínky v souladu s ustanovením článku 7 této Dohody.

6. Každá smluvní strana je oprávněna pozastavit práva udělená leteckému podniku podle odstavce 2 článku 2 této Dohody nebo uložit takové podmínky při využívání těchto práv leteckým podnikem, které uzná za nutné, v případě, kdy se letecký podnik nebude řídit zákony a předpisy smluvní strany, jež tato práva poskytuje, nebo jinak nepostupuje při provozování služby v souladu s podmínkami stanovenými v této Dohodě; platí přitom výhrada, že pokud by okamžité pozastavení těchto práv nebo uložení podmínek nebylo nezbytné k zabránění dalšímu porušování zákonů a předpisů, bude toto právo uplatněno teprve po poradě s druhou smluvní stranou.

Článek 4

1. Zákony a předpisy jedné smluvní strany, které upravují vstup letadel provádějících mezinárodní létání na její území anebo výstup z něho, nebo které se vztahují na provoz a létání těchto letadel na jejím území, se budou vztahovat na letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany a budou takovými letadly dodržovány při vstupu nebo výstupu a v době pobytu na území první smluvní strany.

2. Zákony a předpisy jedné smluvní strany, které upravují vstup na její území anebo výstup z jejího území cestujících, posádky nebo nákladu letadla, včetně předpisů týkajících se vstupu, výstupu, pasových náležitostí, celních a zdravotních opatření, budou dodržovány při vstupu, při výstupu a v době pobytu na území první smluvní strany.

Článek 5

1. Letadlo používané určeným leteckým podnikem každé smluvní strany a vstupující, znovu vystupující nebo letící přes území druhé smluvní strany, jakož i pohonné hmoty, mazací oleje, náhradní díly, obvyklé vybavení a zásoby letadla uložené na palubě takového letadla, budou osvobozeny od celních poplatků a jiných dávek vybíraných při dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží. Toto se bude rovněž vztahovat na zboží na palubě letadla, které bude spotřebováno za letu přes území této druhé smluvní strany.

2. Pohonné hmoty, mazací oleje, zásoby letadla, náhradní díly a obvyklé vybavení dočasně dovezené na území každé smluvní strany, aby tam byly neodkladně nebo po skladování zabudovány nebo jinak přijaty na palubu letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany nebo byly jinak znovu vyvezeny z území první smluvní strany, budou osvobozeny od celních poplatků a jiných dávek uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

3. Pohonné hmoty a mazací oleje převzaté na palubu letadla určeného leteckého podniku každé smluvní strany na území druhé smluvní strany a použité při mezinárodních leteckých službách budou osvobozeny od celních poplatků a jiných dávek uvedených v odstavci 1 tohoto článku, jakož i od jakýchkoliv jiných zvláštních spotřebních dávek za předpokladu, že budou dodrženy celní předpisy.

4. Každá smluvní strana může přechovávat zboží uvedené v odstavcích 1 až 3 tohoto článku pod celním dohledem nebo kontrolou.

5. Pokud zboží uvedené v odstavcích 1 až 3 tohoto článku nepodléhá žádným poplatkům nebo jiným dávkám, nebudou se na takové zboží vztahovat žádné hospodářské zákazy nebo dovozní, vývozní či tranzitní omezení, které by se jinak na ně vztahovaly, ledaže by se takový zákaz či omezení vztahovaly na všechny letecké podniky včetně národních leteckých podniků a šlo by o některé položky uvedené v odstavcích 1 až 3 tohoto článku.

6. Postup uvedený v tomto článku bude doplňovat a nebude se dotýkat toho, co každá smluvní strana je povinna poskytnout podle článku 24 Úmluvy.

Článek 6

1. Kapacita poskytovaná určenými leteckými podniky smluvních stran při dohodnutých službách bude v úzkém vztahu s předpokládanými požadavky na letecký provoz mezi územími obou smluvních stran. Kapacita služeb, které mají být provozovány každým leteckým podnikem, bude dohodnuta mezi leteckými úřady obou smluvních stran na základě zásady řádných a stejných možností.

2. Letecký úřad každé smluvní strany bude poskytovat leteckému úřadu druhé smluvní strany na požádání takové pravidelné nebo jiné statistické přehledy, jež mohou být rozumně požadovány pro účely posuzování kapacity poskytované při dohodnutých službách určeným leteckým podnikem nebo podniky první smluvní strany.

Článek 7

1. Tarify pro kteroukoliv dohodnutou službu budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude náležitě přihlíženo ke všem potřebným činitelům jako jsou provozní náklady, přiměřený zisk, charakteristiky letu (jako jsou standardy rychlosti a vybavení letadla) a tarify jiných leteckých podniků na kterémkoliv úseku stanovené trati. Tarify budou stanoveny na dvoustranném základě mezi určenými leteckými podniky nebo prostřednictvím k tomu účelu vytvořené procedury Mezinárodního sdružení leteckých dopravců, přičemž se budou brát v úvahu částky agentských provizí uplatňované v souvislosti s těmito tarify.

2. Takto sjednané tarify podléhají schválení leteckých úřadů obou smluvních stran.

3. Nedosáhnou-li určené letecké podniky dohody o tarifech, letecké úřady smluvních stran se samy pokusí tarify určit vzájemnou dohodou.

4. Nebudou-li moci letecké úřady schválit tarify předložené jim podle odstavce 2 tohoto článku, nebo tarify určit podle odstavce 3, bude spor řešen v souladu s ustanoveními článku 9 této Dohody.

5. Žádné tarify nevstoupí v platnost, jestliže letecké úřady smluvních stran s nimi nevysloví souhlas s výjimkou případu, kdy dojde k urovnání podle ustanovení odstavce 3 článku 9 této Dohody.

6. Tarify sjednané v souladu s ustanoveními tohoto článku budou platit do doby než dojde ke sjednání nových tarifů v souladu s ustanoveními tohoto článku.

Článek 8

Letecké úřady smluvních stran provedou konzultace, bude-li to kterákoliv ze smluvních stran považovat za nutné, aby byla zajištěna úzká spolupráce ve všech otázkách týkajících se provádění této Dohody.

Článek 9

1. Vznikne-li mezi smluvními stranami jakýkoliv spor týkající se výkladu nebo provádění této Dohody nebo její Přílohy a nebude-li moci být urovnán leteckými úřady smluvních stran, smluvní strany se samy pokusí vzájemným jednáním spor urovnat.

2. Jestliže se smluvním stranám nepodaří dosáhnout urovnání jednáním, spor může být na žádost kterékoliv smluvní strany předložen k rozhodnutí tribunálu tří arbitrů, z nichž po jednom jmenuje každá smluvní strana a třetí bude určen těmito dvěma vybranými. Každá smluvní strana bude jmenovat arbitra ve lhůtě šedesáti (60) dnů ode dne, kdy jedna smluvní strana dostala od druhé smluvní strany diplomatickou cestou oznámení se žádostí o řešení sporu arbitrážním tribunálem a třetí arbitr bude určen během dalšího období šedesáti (60) dnů. Nebude-li možné dosáhnout takto urovnání, smluvní strany se dohodnou na způsobu určení třetího arbitra.

3. Smluvní strany se zavazují podrobit se každému rozhodnutí učiněnému na základě odstavce 2 tohoto článku.

4. Jestliže se kterákoliv smluvní strana nebo určený letecký podnik kterékoliv smluvní strany nepodrobí rozhodnutí učiněnému na základě odstavce 2 tohoto článku a do doby než se mu podrobí, druhá smluvní strana je oprávněna omezit, pozastavit nebo zrušit jakákoliv práva nebo oprávnění, která udělila touto Dohodou smluvní straně, jež se dopustila opomenutí, nebo určenému leteckému podniku či podnikům této smluvní strany nebo určenému leteckému podniku, jenž se dopustil opomenutí.

Článek 10

1. Jestliže jedna ze smluvních stran bude považovat za žádoucí změnit kterékoliv ustanovení této Dohody včetně její Přílohy, takováto změna, bude-li dohodnuta mezi smluvními stranami, vstoupí v platnost jakmile bude potvrzena výměnou diplomatických nót.

2. V případě sjednání jakékoliv obecné mnohostranné úmluvy týkající se letecké dopravy, kterou budou obě smluvní strany vázány, tato Dohoda bude upravena tak, aby byla v souladu s ustanoveními takové úmluvy.

Článek 11

Každá ze smluvních stran může kdykoliv dát druhé smluvní straně písemnou výpověď, přeje-li si skončit platnost této Dohody. Tato výpověď bude zároveň sdělena Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. Jestliže byla taková výpověď dána, skončí platnost této Dohody dvanáct (12) měsíců ode dne, kdy výpověď obdržela druhá smluvní strana, pokud výpověď nebude po vzájemné dohodě odvolána před uplynutím tohoto období. Nebude-li potvrzeno přijetí výpovědi druhou smluvní stranou, výpověď bude považována za doručenou čtrnáct dní poté, co ji obdržela Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 12

Tato Dohoda a každá její změna podle článku 10 bude registrována u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 13

Každá smluvní strana oznámí písemně druhé smluvní straně schválení této Dohody podle svých vnitrostátních předpisů. Dohoda vstoupí v platnost počínaje datem pozdějšího z těchto písemných oznámení.

Dohoda bude předběžně prováděna ode dne podpisu.

Dáno v Praze dne 10. května roku tisíc devětset sedmdesát dva ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Na důkaz toho níže podepsaní, kteří byli zmocněni svými vládami, podepsali tuto Dohodu a opatřili ji svými pečetěmi.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Dr. Ing. Šutka v. r.

Za vládu

Republiky Indonésie:

Dr. Seda v. r.

Příloha

ODDÍL I

1. Vláda Republiky Indonésie udělí leteckému podniku nebo podnikům určeným vládou Československé socialistické republiky oprávnění provozovat letecké služby v obou směrech na trati:

Body odletu Mezilehlé body Cílové body
Praha nebo
Bratislava
Athény Djakarta
Káhira
Bejrút
Kuvajt
Teherán
Karáčí
Bombaj
Phnom Penh

2. Letecký podnik nebo podniky určené vládou Československé socialistické republiky budou mít právo vynechávat trvale nebo při jednotlivých letech přistání v kterémkoliv z mezilehlých bodů uvedených v odstavci 1.

ODDÍL II

1. Vláda Československé socialistické republiky udělí leteckému podniku nebo podnikům určeným vládou Republiky Indonésie oprávnění provozovat letecké služby v obou směrech na trati:

Body odletu Mezilehlé body Cílové body
DjakartaPhnom Penh Praha nebo
Bratislava
Bombaj
Karáčí
Teherán
Kuvajt
Bejrút
Káhira
Athény

2. Letecký podnik nebo podniky určené vládou Republiky Indonésie budou mít právo vynechávat trvale nebo při jednotlivých letech přistání v kterémkoliv z mezilehlých bodů uvedených v odstavci 1.

Přesunout nahoru