Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 55/1977 Sb.Vyhláška Československé akademie věd o dalším zvyšování kvalifikace a o hodnocení tvůrčí způsobilosti vědeckých pracovníků

Částka 18/1977
Platnost od 19.09.1977
Účinnost od 01.10.1977
Zrušeno k 01.01.1999 (111/1998 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

55

VYHLÁŠKA

Československé akademie věd

ze dne 9. září 1977

o dalším zvyšování kvalifikace a o hodnocení tvůrčí způsobilosti vědeckých pracovníků

Československá akademie věd spolu se Slovenskou akademií věd po dohodě s ústředními orgány státní správy, které řídí vysoké školy, s ústředními orgány státní správy, které řídí udělování vědeckých hodností, a s federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj stanoví podle § 50 písm. c) zákona č. 39/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

Další zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků

§ 1

(1) Zvyšování kvalifikace vědeckého pracovníka probíhá podle plánu jeho osobního rozvoje.

(2) Plán osobního rozvoje vědeckého pracovníka vychází ze současných i perspektivních potřeb a úkolů pracoviště, ze zařazení vědeckého pracovníka v pracovním procesu a ze závěrů jeho periodických atestací. Obsahuje program komplexně pojatého odborného růstu vědeckého pracovníka. Stanoví zejména cíle, úkoly, lhůty a způsob průběžné a závěrečné kontroly.

(3) Plán osobního rozvoje vědeckého pracovníka připravuje podle pokynů vedoucího organizace a za účasti vědeckého pracovníka jeho přímý nadřízený; schvaluje ho vedoucí organizace. Plán osobního rozvoje vědeckého pracovníka se sestavuje na dobu určenou vedoucím organizace.

§ 2

Kromě přímé účasti při řešení plánovaných úkolů rozvoje vědy a techniky na pracovišti lze ke zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků využívat různých forem výchovy a vzdělávání dospělých (kursů, seminářů, přednášek, konzultací atd.) a studijních pobytů v Československé socialistické republice i v zahraničí.

§ 3

(1) Příprava vědeckého pracovníka zaměřená k získání vědeckého kvalifikačního stupně IIa spočívá zejména v získávání teoretických i praktických znalostí potřebných k samostatnému řešení vědeckých problémů, ve spolupráci s praxí při zavádění výsledků řešených úkolů do dalšího procesu, s osvojení schopnosti zveřejňovat a obhajovat vlastní výsledky a v získávání zkušeností v poradenské činnosti.

(2) Příprava vědeckého pracovníka zaměřená k získání vědeckého kvalifikačního stupně I spočívá zejména v plánovitém ukládání úkolů zvláště náročných na pohotové a všestranné uplatnění tvůrčích schopností, v samostatném studiu vědeckého pracovníka a v organizovaných diskusích o problémech jím řešených. Do studia se zařazují také otázky vedení a výchovy pracovníků, řízení tvůrčí činnosti a dále též otázky politického, ekonomického a sociálního rozvoje společnosti, zejména ve vztahu k příslušné vědní oblasti. Vědecký pracovník musí rovněž zvládnout metody řídící, koncepční, prognostické, poradenské a jiné podobné činnosti.

(3) Do přípravy podle odstavců 1 a 2 vybírá a zařazuje organizace vědecké pracovníky, kteří prokázali nadání i morální předpoklady pro další zvyšování tvůrčí způsobilosti. Při výběru do přípravy podle odstavce 2 se přihlíží zvláště ke schopnosti vědeckého pracovníka zvládnout systematicky širokou vědeckou tematiku, vést kolektiv lidí a rozvíjet jejich zájem o řešení náročných úkolů.

ČÁST DRUHÁ

Hodnocení tvůrčí způsobilosti vědeckých pracovníků

ODDÍL I

Vědecké kvalifikační stupně

§ 4

(1) Tvůrčí způsobilost vědeckých pracovníků se hodnotí třemi vědeckými kvalifikačními stupni. Základní tvůrčí způsobilost vyjadřuje vědecký kvalifikační stupeň IIb (§ 38 odst. 1 zákona). Vyšší tvůrčí způsobilost vyjadřují vědecké kvalifikační stupně IIa a I.

(2) Vědecký kvalifikační stupeň IIa se přiznává vědeckým pracovníkům, kteří prakticky prokazují schopnost samostatně řešit vědecké úkoly, a to zásadně novým, netradičním způsobem, vyhodnocovat společenskou použitelnost výsledků řešení, napomáhat jejich využití a zveřejňovat výsledky řešení v písemné formě nebo v podobě realizovaných technických a jiných prací.

(3) Vědecký kvalifikační stupeň I se přiznává vědeckým pracovníkům, kteří vytvořili teoreticky a aplikačně ucelený soubor vědeckých prací, jimiž výrazně ovlivňují pokrok vědy a společenské praxe, zaujímají vedoucí postavení v rozvoji vědního oboru a vychovávají další tvůrčí pracovníky .

§ 5

(1) Vědecký kvalifikační stupeň IIa se zpravidla přiznává vědeckým pracovníkům, kteří již získali vědecký kvalifikační stupeň IIb, pokud vyhovují podmínkám uvedeným v § 4 odst. 2. Vědecký kvalifikační stupeň I se zpravidla přiznává vědeckým pracovníkům, kterým byl již přiznán vědecký kvalifikační stupeň IIa, pokud vyhovují podmínkám uvedeným v § 4 odst. 3. Doba potřebná k prokázání zvýšené kvalifikace se posuzuje individuálně.

(2) Vědecký kvalifikační stupeň IIa nebo I může být výjimečně přiznán i vynikajícím odborníkům - absolventům vysokých škol, kteří dosud nemají vědeckou hodnost, vyhovují-li jinak podmínkám stanoveným v § 4, pokud nově přicházejí vědecky pracovat do organizace výzkumného charakteru z praxe, nebo profesorům a docentům vysokých škol. Pracovníkům, kteří nemají vědeckou hodnost, se může vědecký kvalifikační stupeň IIa nebo I přiznat pouze s podmínkou, že vědeckou hodnost získají dodatečně, do doby stanovené organizací, která přiznání příslušného vědeckého kvalifikačního stupně navrhla.

§ 6

(1) Komise Československé akademie věd a komise Slovenské akademie věd pro posuzování vědecké kvalifikace pracovníků (dále jen "komise ČSAV nebo komise SAV") mají nejméně po patnácti členech. Předsedu , místopředsedu a členy komise ČSAV jmenuje prezídium ČSAV. Předsedu, místopředsedu a členy komise SAV jmenuje předsednictvo SAV. Předsedové, místopředsedové a členové komise ČSAV nebo komise SAV jsou jmenováni z členů ČSAV, z členů SAV, z doktorů věd, z profesorů vysokých škol nebo z vědeckých pracovníků, jimž byl přiznán vědecký kvalifikační stupeň I. Členy komise ČSAV nebo komise SAV jsou také zástupce federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, popř. zástupci ministerstev výstavby a techniky České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, zástupci příslušného ústředního orgánu státní správy, který řídí udělování vědeckých hodností, a zástupci příslušného odborového orgánu.

(2) Návrhy na přiznání vědeckých kvalifikačních stupňů předkládají:

a) organizace ČSAV komisi ČSAV přímo,

b) organizace SAV komisi SAV přímo,

c) ostatní organizace komisi ČSAV nebo komisi SAV (§ 39 odst. 1 zákona) prostřednictvím příslušného ústředního orgánu.

(3) Návrhy na přiznání vědeckého kvalifikačního stupně IIa nebo I vedoucím organizací předkládají komisi ČSAV nebo komisi SAV příslušné ústřední orgány.

(4) Komise ČSAV nebo komise SAV je schopna usnášení při účasti nadpoloviční většiny členů. Návrh je schválen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů, nejméně však osm členů. Hlasování je veřejné.

(5) Komise ČSAV nebo komise SAV hodnotí každý návrh komplexně; je oprávněna si vyžádat od navrhovatele (§ 38 odst. 2 zákona) doplnění podkladů a příloh návrhu. Předseda komise ČSAV nebo komise SAV je oprávněn přizvat k jednání další odborníky, kteří se ho zúčastní s hlasem poradním, popř. vyžádat si písemný posudek dalších odborníků nebo institucí, zejména vědeckých kolegií ČSAV nebo vědeckých kolegií SAV.

§ 7

Hlediska pro přiznání vědeckých kvalifikačních stupňů

(1) Pro přiznání vědeckého kvalifikačního stupně IIa nebo I vědeckému pracovníku jsou rozhodující původní výsledky jeho vědecké práce, zejména jejich význam pro rozvoj vědy a pro socialistickou výstavbu. Hodnotí se také aktivita, kterou pracovník projevuje při uplatňování výsledků své práce ve prospěch jejich dalšího využití, dále schopnost spolupracovat s jinými jednotlivci i kolektivy, příspěvek pracovníka k integraci vědecké činnosti s ostatními socialistickými státy a ohlas jeho prací v Československé socialistické republice i v zahraničí.

(2) Vědecké výsledky pracovníka mohou mít formu publikovaných vědeckých prací, výzkumných zpráv, studií, vysokoškolských učebnic, objevů, vynálezů, dále formu realizovaných technických děl, projektů a expertiz. Hodnotí se i jiné původní příspěvky vědeckého pracovníka, které dokumentují úroveň jeho tvůrčí způsobilosti, jako např. podíl při technických a jiných inovacích, jeho tvůrčí působení v řídící funkci atd.

(3) Při pracích, jež jsou dílem kolektivu, se posuzuje, jakým podílem přispěl pracovník k jejich vyřešení. Přihlíží se též k odlišnému postavení vědeckého pracovníka, který pracuje v organizaci, jejíž hlavní zaměření se liší od vlastního oboru vědeckého pracovníka, nebo pracuje v novém oboru.

§ 8

Návrh n a přiznání vědeckého kvalifikačního stupně

(1) Návrh na přiznání vědeckého kvalifikačního stupně IIa nebo I vědeckému pracovníku vypracuje organizace, k níž je vědecký pracovník v pracovním poměru. Před předložením návrhu k dalšímu řízení podle § 6 odst. 2 zajistí vedoucí organizace projednání návrhu v atestační komisi organizace (§ 10 a 11).

(2) Úvodní list návrhu se zpracuje podle vzoru uvedeného v příloze k této vyhlášce.

K návrhu se dále připojí:

a) stručný životopis vědeckého pracovníka z hlediska jeho odborného, vědeckého a morálního vývoje i společenské angažovanosti;

b) hodnocení vědeckého pracovníka, v němž se výstižně uvedou rozbor a výsledky jeho vědecké činnosti (včetně zhodnocení účasti na výchově dalších tvůrčích odborníků) a charakteristika jeho osobnosti;

c) seznam prací vědeckého pracovníka členěný na:

1. původní publikované vědecké práce,

2. výzkumné zprávy nebo studie obsahující původní vědecký přínos,

3. významné projekty zpracované vědeckým pracovníkem,

4. realizovaná technická díla a původní vědecké přínosy k jejich realizaci,

5. vynálezy a objevy,

6. ostatní práce přispívající k realizaci vědeckého rozvoje.

Práce obsahově totožné (např . překlady do jiných jazyků) se uvádějí pod jedním bodem. U prací kolektivních se uvede podíl vědeckého pracovníka;

d) výběr publikovaných prací vědeckého pracovníka, které nejvýstižněji charakterizují jeho tvůrčí způsobilost; zejména je třeba předložit ty práce, které vznikly od doby, kdy navrhovaný získal dosavadní vědecký kvalifikační stupeň.

§ 9

(1) Rozhodnutí sdělí komise ČSAV nebo komise SAV písemně do třiceti dnů navrhovateli a uvědomí o něm příslušný ústřední orgán.

(2) Navrhovatel oznámí písemně výsledek rozhodnutí komise ČSAV nebo komise SAV příslušnému vědeckému pracovníku do patnácti dnů ode dne, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Rozhodnutí se zakládá do osobního spisu vědeckého pracovníka.

(3) Jestliže nebyl navrhovaný vědecký kvalifikační stupeň přiznán, lze další návrh, odůvodněný nově vzniklými skutečnostmi a vypracovaný podle § 8, podat nejdříve po roce od zamítavého rozhodnutí o předcházejícím návrhu. Totéž se týká podání nového návrhu na přeřazení vědeckého pracovníka do dalšího vědeckého kvalifikačního stupně. Nové skutečnosti je třeba v návrhu zřetelně vyznačit.

(4) Komise ČSAV a komise SAV vedou evidenci o všech projednávaných návrzích a o přiznaných vědeckých kvalifikačních stupních I a IIa jednotlivým vědeckým pracovníkům. Komise SAV oznamuje výsledky projednání jednotlivých návrhů a rozkladů komisi ČSAV, která vede evidenci o přiznaných vědeckých kvalifikačních stupních I a IIa v Československé socialistické republice.

ODDÍL II

Periodické atestace

§ 10

(1) Předsedou atestační komise, která provádí periodické atestace vědeckých pracovníků (§ 41 odst. 2 zákona), je vedoucí organizace nebo jiný jím určený pracovník. Vedoucí organizace jmenuje nejméně čtyři další členy komise, z nich nejméně po jednom členu ze zástupců příbuzných vědeckých nebo výzkumných organizací (např. z vědeckých pracovišť ČSAV, SAV a z vysokých škol) a z organizací z oblasti realizační praxe, a to se souhlasem vedoucích organizací, k nimž jsou jmenovaní členové v pracovním poměru. Přitom aspoň dva členové atestační komise musí být doktory věd, profesory nebo vědeckými pracovníky s přiznaným vědeckým kvalifikačním stupněm I. Dalším členem komise je zástupce odborové organizace na pracovišti, jmenovaný na její návrh. Složení atestační komise schvaluje příslušný ústřední orgán. V jedné organizaci může působit několik atestačních komisí.

(2) Vedoucí hodnoceného vědeckého pracovníka připraví podle pokynů vedoucího organizace k jednání atestační komise potřebné podklady s návrhem závěrů. Hodnocený vědecký pracovník připojí k návrhu závěrů své vyjádření.

(3) Při hodnocení jednotlivých vědeckých pracovníků může předseda atestační komise přizvat k jejímu jednání další odborníky, kteří se ho účastní s hlasem poradním, popř. vyžádat si jejich posudek. Jednání atestační komise se zúčastňuje vedoucí hodnoceného vědeckého pracovníka bez práva hlasovat. Předseda atestační komise může k jednání přizvat hodnoceného vědeckého pracovníka.

§ 11

(1) Atestační komise je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Návrh je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů, nejméně však tři členové. Hlasování je veřejné. O jednání komise se pořizuje zápis. Vedoucí hodnoceného vědeckého pracovníka mu do patnácti dnů písemně oznámí závěry z periodické atestace.

(2) Závěry periodických atestací mají povahu doporučení pro vedoucího organizace. Jejich závazným obsahem je zhodnocení tvůrčí způsobilosti vědeckého pracovníka na základě posouzení výsledků jeho práce a plnění plánu jeho osobního rozvoje, stanovisko k dosavadnímu vědeckému kvalifikačnímu stupni vědeckého pracovníka a dále lhůta pro příští periodickou atestaci. Záznamy o závěrech z periodických atestací se zakládají do osobního spisu vědeckého pracovníka.

(3) Vypracování plánů periodických atestací vědeckých pracovníků je součástí kádrové práce organizace.

(4) Periodické atestace vědeckých pracovníků, kteří jsou vedoucími organizací, provádí atestační komise zřízená příslušným ústředním orgánem na základě podkladů připravených pracovníky, jež tím ústřední orgán pověří. Pro periodické atestace těchto vědeckých pracovníků platí přiměřeně ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 až 3 s tím, že závěry periodických atestací oznámí ústřední orgán hodnoceným vedoucím organizací písemně do třiceti dnů.


ČÁST TŘETÍ

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 12

U návrhů na přiznání vědeckých kvalifikačních stupňů, které byly komisi ČSAV nebo komisi SAV předloženy přede dnem počátku účinnosti této vyhlášky, se nevyžaduje jejich doplnění o stanovisko atestační komise.

§ 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1977.


Předseda: akademik Kožešník v. r.


Příloha

Přesunout nahoru