Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 54/1977 Sb.Vyhláška Československé akademie věd, kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií

Částka 18/1977
Platnost od 19.09.1977
Účinnost od 01.10.1977
Zrušeno k 31.12.2001 (111/1998 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

54

VYHLÁŠKA

Československé akademie věd

ze dne 9. září 1977,

kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií

Československá akademie věd v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ústřední radou odborů stanoví podle § 52 odst. 1 a 2 zákona č. 39/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

Interní vědecká aspirantura

§ 1

(1) Organizace, k níž je pracovník přijatý do interní vědecké aspirantury (dále jen "interní aspirantura") dosud v pracovním poměru, v pracovním vztahu vyplývajícím z členského poměru k jednotnému zemědělskému družstvu nebo k výrobnímu družstvu, popř. v jiném obdobném vztahu (dále jen "pracovní poměr"), rozváže s ním na jeho žádost pracovní poměr dohodou ke dni předcházejícímu dni vzniku interní aspirantury (§ 20 zákona).

(2) Interní vědecký aspirant (dále jen "interní aspirant") není v pracovním poměru ke školícímu pracovišti (§ 14 odst. 3 zákona) ani k mateřskému pracovišti (§ 20 zákona) a nesmí být v pracovním poměru ani k jiné organizaci.

§ 2

(1) Pracovněprávní vztahy mezi interním aspirantem a školícím pracovištěm se řídí zákoníkem práce a ostatními pracovněprávními předpisy s výjimkou těchto ustanovení:

a) § 27 až 47, § 49 až 60, § 65 až 71, § 74 a 75, § 96 až 99a, § 111 až 119, § 122 a 123, § 129, 137, § 142 až 144, § 147, 155, § 163 až 168, § 227 a 227a, § 267 až 269 zákoníku práce; ustanovení § 61 až 64 zákoníku práce se použije přiměřeně,

b) § 1, 3, 6, 15, 35, 39, § 40 odst. 2 a 3 a § 47 odst. 2 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Pro pracovněprávní vztahy mezi interním aspirantem a školícím pracovištěm platí dále tyto odchylky:

a) místo náhrady mzdy za dovolenou, za nevyčerpanou dovolenou, za pracovní volno při překážkách v práci a za svátky přísluší internímu aspirantu stipendium;

b) při záznamu o pracovním vztahu podle ustanovení § 1-3 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 54/1975 Sb. se v občanském průkazu interního aspiranta vyznačí, že jde o interní aspiranturu;

c) u interního aspiranta, který v době interní aspirantury utrpěl pracovní úraz nebo onemocněl nemocí z povolání, se po skončení interní aspirantury za průměrný výdělek před vznikem škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání považuje průměrný výdělek, kterého dosahují kvalifikovaní pracovníci v povolání, pro něž se interní aspirant připravoval.

§ 3

(1) Internímu aspirantu náleží po dobu interní aspirantury stipendium, které se posuzuje jako mzda. Stipendium nesmí být nižší než minimální mzda pracovníků v pracovním poměru odměňovaných měsíční mzdou.15)

(2) Internímu aspirantu při jeho přijetí přizná vedoucí školicího pracoviště stipendium do výše 4 500 Kčs měsíčně. Přitom přihlédne zejména k dosaženým studijním výsledkům, umístění v soutěžích studentské vědecké a odborné činnosti, využitelnosti předchozí odborné praxe (včetně studijního pobytu) a výsledku přijímací zkoušky.

(3) Výši stipendia v průběhu interní aspirantury do výše uvedené v odstavci 2 přizná vedoucí školicího pracoviště na návrh školitele podle výsledků dosažených interním aspirantem, přitom přihlédne zejména k plnění studijního plánu, výsledkům zapojení do vědeckovýzkumné práce, publikační činnosti a jejímu ohlasu a k jiné odborné činnosti.

(4) Internímu aspirantu může vedoucí školicího pracoviště na návrh školitele přiznat odměnu obdobně jako pracovníkům v pracovním poměru v rozsahu a za podmínek daných obecně závazným mzdovým předpisem.16)

(5) Internímu aspirantu, který plní úkoly studijního plánu ve vědecké výchově ve zdraví škodlivém prostředí, se stipendium zvýší o částku odpovídající příplatku, který náleží pracovníkům v pracovním poměru, pokud interní aspirant plní své úkoly za stejných podmínek.13)

(6) Internímu aspirantu, kterému jsou po dobu vyslání do zahraničí poskytovány československou organizací náhrady výdajů podle příslušných předpisů,14) popřípadě zahraniční organizací ekvivalent těchto náhrad na základě dohody o bezdevizovém styku, náleží stipendium určené v nezměněné výši.

(7) Internímu aspirantu vyslanému do zahraničí ke studijnímu pobytu se upraví stipendium vyplácené v Československé socialistické republice podle zásad platných pro pracovníky v pracovním poměru, kteří si v zahraničí zvyšují kvalifikaci. V případech, kdy se internímu aspirantu poskytuje v Československé socialistické republice vyrovnání stipendia, a v případech, kdy se mu poskytuje v Československé socialistické republice průměrná část stipendia vzhledem k jeho osobním a rodinným poměrům, tvoří základ pro výpočet vyrovnání a pro výpočet poměrné části stipendium, vyplacené bezprostředně před vysláním do zahraničí, bez zvýšení podle odstavce 5. V jednotlivých odůvodněných případech, v nichž by vznikly nebo vzniknou tvrdosti při realizaci ustanovení tohoto odstavce, může orgán uvedený v § 44 odst. 1 a 2 zákona na návrh příslušného vedoucího školícího pracoviště a po projednání s federálním ministerstvem financí nebo ministerstvem financí, cen a mezd republiky povolit výjimku z ustanovení tohoto odstavce.

§ 4

Nemocenské pojištění a důchodové zabezpečení interních aspirantů upravují zvláštní předpisy. 3)

ČÁST DRUHÁ

Účelová vědecká aspirantura

§ 5

(1) Před vysláním pracovníka do účelové vědecké aspirantury (dále jen "účelová aspirantura") uzavře s ním mateřské pracoviště dohodu podle § 143 zákoníku práce.

(2) Po dobu trvání účelové aspirantury poskytuje mateřské pracoviště účelovému vědeckému aspirantu pracovní volno a stipendium.

(3) Stipendium se určí ve výši průměrného výdělku, 4) zjištěného ke dni předcházejícímu vzniku účelové aspirantury. 5) Pokud účelovému vědeckému aspirantu náležely v rozhodném období podle mzdových předpisů, popř. podle kolektivní smlouvy podíly na hospodářských výsledcích nebo roční odměny poskytované vedoucím pracovníkům, započtou se do hrubého výdělku i tyto částky.

(4) Pro pracovněprávní vztahy mezi účelovým vědeckým aspirantem a školícím pracovištěm platí obdobně ustanovení § 2 s tím, že účelová aspirantura se do občanského průkazu nezaznamenává.

(5) Mateřské ani školící pracoviště nezapočítává účelové vědecké aspiranty do evidenčního počtu pracovníků a v tomto počtu je nevykazuje.

(6) Školící pracoviště uzavře s mateřským pracovištěm dohodu o zabezpečení účelové aspirantury přijatého pracovníka. V dohodě se stanoví zejména:

a) výzkumné téma, které bude účelový aspirant řešit, popř. bližší podrobnosti týkající se jeho řešení;

b) den vzniku účelové aspirantury;

c) stanovená délka doby účelové aspirantury;

d) v případě potřeby též, kdo a jakým způsobem zajistí ubytování účelového vědeckého aspiranta;

e) další důležité podmínky, např. materiální zabezpečení účelové aspirantury, potřebná kapacita v dílnách, ve výpočetním středisku apod., které se zavazuje zajistit mateřské pracoviště, popř. vyslání účelového vědeckého aspiranta během účelové aspirantury ke studijním pobytům na pracoviště v Československé socialistické republice nebo do zahraničí.

(7) Ubytování, které je popřípadě nutno účelovému vědeckému aspirantu poskytnout, se mu poskytuje bezplatně. Výše nákladů na ubytování se nezapočítává do základu pro zdanění jeho stipendia.

ČÁST TŘETÍ

Externí vědecká aspirantura

§ 6

(1) Mateřské pracoviště při stanovení úkolů externího vědeckého aspiranta přihlíží k jeho úkolům v externí vědecké aspirantuře.

(2) K výkonu nezbytných experimentálních, popř. jiných studijních prací a k vykonání předepsaných zkoušek poskytne mateřské pracoviště externímu vědeckému aspirantu pracovní volno s náhradou mzdy v délce třiceti pracovních dnů za každý rok trvání externí vědecké aspirantury. Termín nástupu tohoto pracovního volna navrhuje školitel externího vědeckého aspiranta. Pracovní volno s náhradou mzdy, které externí vědecký aspirant nevyčerpal, nelze poskytovat v následujícím roce trvání externí vědecké aspirantury. Mateřské pracoviště může na doporučení školitele podle svých možností poskytnout externímu vědeckému aspirantu další pracovní volno bez náhrady mzdy.

ČÁST ČTVRTÁ

Vědecká aspirantura pracovníků školících pracovišť

§ 7

Účastníci vědecké aspirantury pracovníků školících pracovišť plní veškeré úkoly, jež jim vyplývají z této formy vědecké výchovy, jako jednu ze svých základních povinností na školícím pracovišti, které k tomu přihlíží při stanovení pracovních úkolů těmto pracovníkům.

ČÁST PÁTÁ

Studijní pobyty

§ 8

Studijní pobyty v rámci přípravy k vědecké výchově

(1) Pokud je absolvent vysoké školy přijatý školícím pracovištěm ke studijnímu pobytu v rámci přípravy k vědecké výchově (§ 32 odst. 1 zákona) v pracovním poměru k jiné organizaci, rozváže s ním tato organizace na jeho žádost pracovní poměr dohodou ke dni předcházejícímu dni nástupu k tomuto studijnímu pobytu.

(2) Vedoucí školícího pracoviště přizná účastníkům studijních pobytů v rámci přípravy k vědecké výchově (§ 32 odst. 1 zákona) po dobu tohoto studijního pobytu stipendium v rozpětí 1 700 až 2 700 Kčs měsíčně.

(3) Absolventům vysokých škol přijatým ke studijním pobytům v rámci přípravy k vědecké výchově bezprostředně po ukončení studia přizná vedoucí školícího pracoviště stipendium po dobu prvních šesti měsíců tohoto studijního pobytu v rámci rozpětí nástupních platů absolventů vysokých škol; přitom přihlédne k dosaženým studijním výsledkům, umístění v soutěžích studentské vědecké a odborné činnosti, využitelnosti předchozí praxe, výsledkům přijímacího řízení a k odborné praxi.

(4) Pokud byl účastník studijního pobytu v rámci přípravy k vědecké výchově v době přijetí k tomuto studijnímu pobytu v pracovním poměru k jiné organizaci, poskytuje mu školící pracoviště po dobu studijního pobytu stipendium ve výši stanovené v odstavci 2, nejvýše však 4 200 Kčs měsíčně.

(5) Úpravy stipendia v průběhu studijního pobytu v rámci přípravy k vědecké výchově v rozpětí stanoveném v odstavci 2 přizná vedoucí školícího pracoviště podle dosažených výsledků účastníka studijního pobytu; přitom se přihlíží zejména k plnění studijního plánu, výsledkům zapojení do vědeckovýzkumné práce, publikační činnosti a jejímu ohlasu a k odborné praxi.

§ 9

Studijní pobyty externích vědeckých aspirantů a pracovníků mimo organizovanou vědeckou výchovu

(1) Pracovní poměr externích vědeckých aspirantů a pracovníků připravujících se k získání vědecké hodnosti mimo organizovanou vědeckou výchovu (§ 32 odst. 2 zákona) po dobu studijního pobytu trvá. Organizace, k níž jsou v pracovním poměru, jim po dobu tohoto studijního pobytu poskytuje pracovní volno a stipendium.

(2) Výši stipendia určí organizace, k níž jsou pracovníci přijatí ke studijnímu pobytu podle § 32 odst. 2 zákona v pracovním poměru, podle ustanovení § 5 odst. 3. 8)

(3) Ubytování, které je v případě potřeby nutno v době studijního pobytu pracovníku poskytnout, se mu poskytuje bezplatně. Výše nákladů na ubytování se nezapočítává do základu pro zdanění jeho stipendia.


ČÁST ŠESTÁ

Společná a závěrečná ustanovení

§ 10

Uchazečům, kteří byli pozváni k přijímací zkoušce do některé z forem vědecké výchovy nebo k přijímacímu pohovoru ke studijnímu pobytu, poskytne organizace, k níž jsou v pracovním poměru, k vykonání přijímací zkoušky pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na tři pracovní dny.

§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1977.


Předseda: akademik Kožešník v. r.

Poznámky pod čarou

1) Stipendium poskytované internímu aspirantu je částečně osvobozeno od daně ze mzdy podle ustanovení § 4 bod 4 písm. j) vyhlášky č. 161/1976 Sb.

2) Vedoucí školicího pracoviště přizná účastníkům studijních pobytů v rámci přípravy k vědecké výchově (§ 32 odst. 1 zákona č. 39/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků) po dobu studijního pobytu stipendium do výše 4 200 Kčs měsíčně.

3) Nemocenské pojištění interních aspirantů se řídí vyhláškou č. 102/1957 Ú.l. Důchodové zabezpečení interních aspirantů se řídí zákonem č. 121/1975 Sb. a § 62 vyhlášky č. 128/1975 Sb.

4) Zejména § 275 zákoníku práce, § 30-33 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 54/1975 Sb. a vyhláška č. 112/1975 Sb.

5)  Stipendium poskytované účelovému vědeckému aspirantu má charakter náhrady mzdy a jeho celková výše podléhá dani ze mzdy podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 161/1976 Sb.

6) Stipendium poskytované v průběhu studijního pobytu má charakter náhrady mzdy a jeho celková výše podléhá dani ze mzdy podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 161/1976 Sb.

7) Podle opatření federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 14. listopadu. 1974 čj. II/5-8506/74-7310 činí rozpětí nástupních platů absolventů vysokých škol Kčs 1 550 - 1 950.

8) Stipendium poskytované v průběhu studijního pobytu má charakter náhrady mzdy a jeho celková výše podléhá dani ze mzdy podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 161/1976 Sb.

9) Stipendium poskytované internímu aspirantu je částečně osvobozeno od daně ze mzdy podle ustanovení § 4 bod 4 písm. j) vyhlášky č. 161/1976 Sb.

10) § 11 odst. a) zákona.

11) Pro rozpočtové organizace je poskytování příplatků za práci ve zdraví škodlivém prostředí upraveno směrnicemi ministerstva zdravotnictví č. 20/1967 Věstníku ministerstva zdravotnictví, o poskytování příplatků za práci ve zdraví škodlivém prostředí pracovníkům zdravotnických zařízení a některých rozpočtových organizací.

12) Úprava platů pracovníků vyslaných do zahraničí v souvislosti se zvyšováním jejich kvalifikace se řídí § 4 a 5 výnosu federálního ministerstva financí ze dne 20. března 1978 čj. II/6000/78, o odměňování a hmotném zabezpečení některých pracovníků po dobu jejich pobytu v zahraničí.

13) Směrnice FMPSV ze dne 29. 12. 1984 č.j. 51-13824-3115, 281284 pro hodnocení a odměňování ztíženého a zdraví škodlivého pracovního prostředí v rozpočtových a příspěvkových organizacích (reg. v částce 7/1985 Sb.).

14) Například vyhláška FMPSV č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění vyhlášky č. 81/1988 Sb.

15) § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 53/1992 Sb., o minimální mzdě.

16) Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, a předpisy vydané k jeho provedení.

Přesunout nahoru