Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 51/1977 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 63/1964 Sb., o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa)

Částka 17/1977
Platnost od 05.09.1977
Účinnost od 05.09.1977
Zrušeno k 02.01.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

51

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zemědělství a výživy

ze dne 31. srpna 1977,

kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 63/1964 Sb., o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa)

Federální ministerstvo zemědělství a výživy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy podle § 21 a § 39 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby:


Čl. I

Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 63/1964 Sb., o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa), se mění takto:

1. V § 9 se vypouští odstavec 2 a dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

2. § 10 zní:

"Celnice nesmí propustit zboží, popřípadě předměty bez rostlinolékařské prohlídky s výjimkou případů, kdy se provádí prohlídka namátkově (příloha č. 2) nebo se od prohlídky upouští (příloha č. 3). V silniční dopravě propustí pohraniční celnice zboží a předměty bez rostlinolékařské prohlídky v poukazovacím řízení pouze na nejbližší celnici, která je též místem rostlinolékařských prohlídek při tomto druhu dopravy (příloha č. 7).".

3. § 15 písm. c) zní:

"c) zajistit při vývozu dopravu zboží místy, na nichž se provádí rostlinolékařské prohlídky podle jednotlivých druhů dopravy (příloha č. 7).".

4. § 23 odst. 2 zní:

"(2) Rostlinolékařská prohlídka osiva, sadby včetně chmelové sádě a kořenáčů, školkařských výpěstků, zboží vyváženého v chladírenských nebo mrazírenských vozech, chmele, sladu a veškerého zboží přepravovaného prostředky silniční dopravy podléhajícího rostlinolékařské prohlídce se provádí zpravidla v místě jejich nakládky. Vyžaduje-li to stát, kam se osivo, sadba včetně chmelové sádě a kořenáčů a školkařské výpěstky vyvážejí, provádí se rostlinolékařská prohlídka v porostech. Inspektor, byl-li tuzemským dodavatelem včas vyrozuměn, je povinen tyto prohlídky provést v době stanovené dodavatelem.".

5. § 25 zní:

"Rostlinolékařské prohlídky dováženého, vyváženého a provázeného zboží a předmětů s výjimkou těch, které jsou uvedeny v § 23 odst. 2, se provádějí podle jednotlivých druhů dopravy na místech, jejichž seznam je uveden v příloze č. 7. V cestovním styku se rostlinolékařská prohlídka při dovozu a průvozu provádí u pohraniční celnice.".

6. Pokud se ve vyhlášce užívá výrazů "vstupní a výstupní místa", nahrazují se tyto výrazy výrazem "místa rostlinolékařských prohlídek".

7. Přílohy č. 1 až 7 se nahrazují přílohami připojenými k této vyhlášce.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ing. Nágr v. r.


Příloha 1 k vyhlášce č. 51/1977 Sb.

Seznam škůdců vnější karantény

Skupina A

Mykoplasmy, Rickettsie, Viry
Zlaté žloutnutí révy vinné1)Grapevine flavescence dorée (Mycoplasma)
Maloplodnost jabloně1)Apple chat fruit (Mycoplasma)
Pierceova choroba révy vinné1)Grapevine pierce disease (Rickettsia)
Virus raného hnědnutí hrachu (osivo)Pea early browning virus
Virus kroužkovitosti maliníku1)Raspberry ring spot virus
Virus kroužkovitosti rajčat (osivo)Tomato ring spot virus
Virus černé kroužkovitosti rajčat (osivo rajčat a sazenice maliníku)Tomato black ring virus
Virus maloplodnosti třešně1)Cherry little cherry virus
Virus "moptop" bramborPotato mop top virus
Virus mozaiky broskvoně1) (americký)Peach mosaic virus (american)
Virus proužkové mozaiky švestky (americký)1)Plum line pattern virus (american)
Virus zlatožilkové mozaiky broskvoně1)Peach golden net
Virus proužkovitosti ječmene (osivo)Barley stripe mosaic virus
Virus nekrotické rzivosti třešně1)Cherry necrotic rusty mottle virus
Virus svinutky třešně1)Cherry leaf roll virus
Virus mělké vrásčitosti kmene slivoně1)Prunus stem pitting virus
Vřetenovitost brambor (hlízy)Potato spindle tuber "virus"
Virus zakrslosti chryzantém (rostliny)Chrysanthemum stunt virus
Virus žluté zakrslosti brambor (hlízy)Potato yellow dwarf virus
Virus žloutenky broskvoně1)Peach yellows virus
Virus žloutnutí žilek brambor (hlízy)Potato vein yellowing virus
Infekční vadnutí růže1)Rose wilt disease
Bakterie
Bakterijní kroužkovitost brambor (hlízy)Corynebacterium sepedonicum
Spieck. Et Kotth
Bakterijní rakovina peckovinPseudomonas mors-prunorum
Starr Wormald
Bakterióza pelargonieXanthomonas pelargonii (Brown) - Starr at Burkholder
Bakterijní rakovina topolůAplanobacterium pupuli Ridé Erwinia cancerogena Ur.
Bakterijní skvrnitost rajčat (semena)Xanthomonas vesicatoria (Boidge) Dowson
Bakterijní spála jádrovinErwinia amylovora (Bur.) Win et al
Bakterijní vadnutí kukuřice (osivo)Bacterium stewarti E. F. Smith
Bakterijní vadnutí rajčat (osivo a rostliny)Corynebacterium michiganense(E. F. Smith) Jensen
Mykózy
Askochytóza chryzantémAscochyta chrysanthemi Stev.
Bílá rez chryzantémováPuccinia horriana Henn.
Hnědnutí a lámavost stonků lnuPolyspora lini Laff.
Odumírání dubůEndoconidiophora fagacearum Br.
Odumírání boroviceScleroderris lagerbergii Gremmen
Rakovina bramborSynchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.
Rakovina jedlého kaštanuEndothia parasitica (Murr.) And et And.
Rakovina topolů (řízky)Hypoxylon mammatum (Wahl) Mill.
Skvrnitost listů topoluMarssonina brunnea Magn.
Sněť pšeničná zakrslá (osivo)Tilletia nanifica (Wagner) Sav.
Spála kukuřice (osivo)Helminthosporium maydis Nis. et Miy
Švýcarská sypavka douglaskyPhaeocrypropus gaumanni (Rhode) Petrak
Usychání boroviceScirrhia pini Funk et Parker
Verticiliové vadnutí chryzantémVerticillium alboatrum R. et B.
Phytopthora fragariae Hickmann
Háďátka*)
Háďátko jahodníkové (sazenice) Aphelenchoides fragariae Ritz.
Háďátko na sazenicích jahodníkuAphelenchoides besseyi Christie
Háďátko na sadbě bramborDitylenchus destructor Th.
Háďátko bramborovéHeterodera rostochiensis Woll.
Heterodera pallida Stone
Háďátka kořenová (okrasné rostliny)Meloidogyne spp.

Hmyz

Červotoč tabákovýLasioderma sericorne F.
Korovník obilníRhizopertha dominica F.
Listokaz japonskýPopilia japonica Newm.
Makadlovka bramborováPhthorimaea operculella Zell.
Obaleč hvozdíkovýCacoeciomorpha pronubana (Hbn.)
Obaleč východníLaspeyresia molesta Busk.
Štítenka japonskáLeucaspis japonica Cockll*)
Štítenka zhoubná (vegetativní části rostlin)Quadraspidiotus perniciosus Comst.*)
RušníciTrogoderma spp.
Vrtule jabloňováRhagoletis pomonella Walsch.
ZrnokaziAcanthoscelides spp.
Calosobruchus spp
Bejlomorka chryzantémováDiarthronomyia chrysanthemi Ahlb.
Plevele (v osivu)
Ambrosia pelyňkolistáAmbrosia artemisifolia L.
Ambrosia trojklannáAmbrosia trifida L.
Bér FáberůvSetaria faberi Herr.
Cenchrus.Cenchrus tribuloides L
Čirok halebskýSorgum halepense (L.) Pers.
Hulevník povolžskýSisymbrium volgense MB.
Chrpovec plazivýActroptilon repens (L.) DC.
KokoticeCuscuta spp.
Laskavce (kromě ohnutého)Amaranthus spp. (kromě A. retroflexus)
Locikovník tatarský Lagedium tataricum C. M. A.
Mračňák TeofrastůvAbutilon theophrastii Med.
PouvyIva axillaris Pursh.
Iva xanthifolia Nutt.
Psárka rolníAlopecurus myosuroides Huds.
ZárazyOrobanche spp.

Skupina B

Mykoplasmy, Rickettsie, Viry
Proliferace jabloně1)Apple proliferation (Mycoplasma)
Odumírání hrušně1)Pear decline (Mycoplasma)
Zvrat černého rybízu1)Currant reversion disease (Mycoplasma)
Nekróza révy vinné1)Grapevine necrosis (Rickettsia)
Virus lemování žilek révy vinné1)Grapevine veinbanding virus
Virus zelenoskvrnité mozaiky okurky (osivo)Cucumber green mottle mosaic virus
Virová mozaika topolu na řízcíchPoplar mosaic virus
Virus svinutky révy vinné1)Grapevine leaf roll virus
Virus šarky švestky1)Plum pox virus
Virus roncetu révy vinné1)Grapevine fan-leaf virus
Virus vrásčitosti dřeva révy vinné1)Grapevine rugose wood virus
Virus zakrslosti maliníku1)Raspberry bushy stunt virus
Virus kadeřavosti listů maliníkuRaspberry leaf curl virus (american)
Zelenokvětost jahodníku (sazenice)Strawberry green petal
Virus lemování žilek jahodníku (sazenice)Strawberry veinbanding virus
Bakterie
Bakterijní spála soji (osivo)Pseudomonas glycinae Coerper
Žlutá hniloba hyacintůXanthomonas hyacinthi (Wakker, Dow.)
Mykózy
Ouškatost azalekExobasidium japonicum Shir.
Septorióza lnu (osivo)Mycosphaerella linorum (Wr.)
Háďátka*)
Háďátka na kořenech sazenic jahodníku Longidorus elongatus (De Man)
Xyphinema diversicaudatum (Mikol.)
Xyphinema americanum Cobb.
Háďátko zhoubné (osivo, sadba)Ditylenchus dipsaci Kühn
Háďátka na sazenicích révy vinnéXyphinema index Thorne ot Allen
Roztoči
Roztočík jahodníkový (sazenice, sadbový materiál)Steneotarsonemus pallidus (Banks)
RoztočiAcarus spp., Tyroglyphus spp.,
Tyrophagus spp.,
Glyciphagus spp.
Hmyz
KožojedovitíDermestidae
LesáciCryptolectes spp.
Oryzaephilus spp.
LesknáčciCarpophilus spp.
Mravenec faraoMonomorium pharaonis L.
Mšička révokazViteus vitifolii Fitsch
PotemníciTribolium spp.
Přástevníček americký (lesní a ovocné stromy) Hyphantria cunea Drury
Štítenka zhoubná (plody)Quadraspidiotus perniciosus Comst.
Vrtule ovocnáCeratitis capitata Wiedmann
Zavíječ paprikovýPlodia interpunctella Hbn.
ZavíječiEphestia spp.

a) Posuzují se živí škůdci ve všech vývojových stadiích. U škůdců označených v textu*) se posuzují živí i mrtví škůdci ve všech vývojových stádiích.

b) Při zjištění škůdců skupiny A nedá inspektor souhlas k celnímu projednání.

c) Při zjištění škůdců skupiny B uvede inspektor na přepravním dokladu podmínky, po jejichž splnění mohou být zboží a předměty propuštěny do distribuce v tuzemsku bez další kontroly, a to asanaci, přečištění nebo oddělené skladování a přednostní zpracování.

1) U škůdců označených v textu 1) se posuzuje výskyt na školkařském materiálu (výpěstky, sazenice, rouby, řízky, očka).

Příloha 2 k vyhlášce č. 51/1977 Sb.

Seznam zboží a předmětů, jejichž dovoz není podmíněn souhlasem ministerstva zemědělství a výživy ČSR nebo ministerstva zemědělství a výživy SSR, které nemusí být opatřeny rostlinolékařským osvědčením a u nichž se rostlinolékařská prohlídka provádí namátkově

1. Africká tráva, angrešt-plody, artičok, borůvky-plody, bramborová moučka, brusinky-plody, čekankové puky, fazole-lusky, chmelové hlávky sušené, jalovec-plody, korek a korkový odpad, mrtví živočišní škůdci ve všech vývojových stádiích s výjimkou škůdců uvedených v příloze 1, kůže surová, květy řezané (kromě chryzantém, růží a karafiátů) dovážené v cestovním styku, lufa, lýko, maliny-plody, okurky-plody, orobinec, odkorněné dřevo a řezivo, ostružiny-plody, pažitka řezaná, piasava, rákos, reveň-stonky listů, rostlinné zboží fermentované s výjimkou tabáků, rybíz-plody, rýžové kořínky, řepné řízky, seno, sláma, stelivo a krmivo při dopravě zvířat, šípky-sušené plody, tříslo, třtina, vlákna rostlinná (bavlna, fibr, juta, kenaf, kokos, konopí, len, sisal aj.), jedlé houby, dále užitkové části kapusty, brukve, chřestu, květáku, salátu, špenátu, zelí.

2. Zásoby potravin rostlinného původu cestujících a posádek dopravních prostředků v cestovním styku v množství povoleném pro dovoz bez cla s výjimkou rostlin a jejich částí, určených k dalšímu pěstování. Namátkovým prohlídkám podléhají také dopravní prostředky všech druhů a obalový materiál rostlinného původu.

Příloha 3 k vyhlášce č. 51/1977 Sb.

Seznam zboží a předmětů, jejichž dovoz není podmíněn souhlasem ministerstva zemědělství a výživy ČSR nebo ministerstva zemědělství a výživy SSR, které nemusí být opatřeny rostlinolékařským osvědčením a u nichž se od rostlinolékařské prohlídky upouští

Rostlinné zboží překvašené, kandované ovoce, ovoce a zelenina v konzervovaném a zmrazeném stavu a výrobky z rašeliny. Dále sláma, dřevo, kořeny, proutěné zboží, pokud jsou konzervovány barvou, lakem nebo jiným obdobným způsobem.

Příloha 4 k vyhlášce č. 51/1977 Sb.

Seznam zboží a předmětů, jejichž dovoz do ČSSR se zásadně nepovoluje

1. živé rostliny dubů s výjimkou žaludů;

2. živé rostliny jedlého kaštanu s výjimkou semen;

3. živé rostliny tabáku všech druhů (Nicotiana spp.) mimo semen;

4. živé chmelové rostliny a jejich živé části včetně semen;

5. zemina a kompost s výjimkou

a) hlíny ulpělé na bramborách, a to do 1 % váhy u sadbových brambor, 2 % váhy u ostatních brambor,

b) hlíny v hrnkovaných okrasných rostlinách;

6. živé rostliny topolů (s výjimkou řízků) a konifer (s výjimkou okrasných);

7. sadba maliníku a broskvoní z Ameriky;

8. hostitelské rostliny Ervinia amylovora a Grapevine flavescence dorée ze států, kde byl zjištěn výskyt těchto chorob.

Příloha 5 k vyhlášce č. 51/1977 Sb.

Seznam zboží a předmětů, jejichž dovoz je vázán na zvláštní podmínky

I. Rostliny s kořeny, hlízy a cibule rostlin (s výjimkou konzumní zeleniny a drog)

1. musí pocházet od pěstitelů, jejichž pozemky jsou prosty bakteriální kroužkovitosti brambor (Corynebacterium sepedonicum), háďátka (Ditylenchus destructor), háďátek rodu Meloidogyne a rakoviny brambor (Synchytrium endobioticum);

2. musí pocházet od pěstitelů, jejichž pozemky jsou prosty háďátek druhů Heterodera rostochiensis a Heterodera pallida, což musí být prověřeno rozborem vzorků zeminy odebraných nejdříve 30 dní před hromadnou sklizní porostu, nejpozději v době sklizně;

3. musí pocházet od pěstitelů, na jejichž pozemcích nebyl zjištěn výskyt rakoviny brambor a pozemky nejsou v areálu výskytu agresívních biotipů.

II. Školkařské výpěstky (sazenice, podnože, rouby, očka, řízky)

1. musí pocházet ze školek pravidelně kontrolovaných rostlinolékařskou službou, v nichž nebyl po dvě vegetační období zjištěn v bezprostřední blízkosti výskyt štítenky japonské (Leucapsis japonica) a štítenky zhoubné (Quadraspidiotus perniciosus);

2. musí pocházet z kultur, v nichž nebyl v posledních dvou letech zjištěn rostlinolékařskou službou výskyt virových chorob, mykoplasmóz a rickettsií uvedených v příloze č. 1;

3. musí pocházet z areálu, kde nebyl zjištěn výskyt listokaza japonského (Popilia japonica).

III. Sazenice jahod musí být získány z meristémových kultur nebo musí být otestovány podle schválené metodiky a zjištěno, že jsou prosty choroby Phytopthora fragariae.

IV. Reprodukční materiál rostlin rodu Dianthus, Chrysanthemum, Pelargonium, Rosa musí pocházet od pěstitelů, u nichž nebyl zjištěn rostlinolékařskou službou v průběhu vegetace výskyt škůdců uvedených v příloze č. 1 skupina A.

V. Osivo a sadba musí pocházet z porostů kontrolovaných v průběhu vegetace rostlinolékařskou službou a prostých škůdců přenosných osivem a sadbou uvedených v příloze č. 1.

VI. Brambory (hlízy Solanum tuberosum) a osiva trav lze dovážet jen do míst, s nimiž vyslovilo souhlas ministerstvo zemědělství a výživy ČSR nebo ministerstvo zemědělství a výživy SSR.

VII. Dovážet živé škůdce a mrtvé škůdce uvedené v příloze č. 1 skupiny A (ve všech vývojových stádiích) může pouze organizace určená federálním ministerstvem zemědělství a výživy, a to pouze k vědeckým účelům a se souhlasem ministerstva zemědělství a výživy ČSR nebo ministerstva zemědělství a výživy SSR.

VIII. Ovoce a zeleninu napadenou

1. vrtulí ovocnou (Ceratitis capitata) lze zužitkovat jen konzervárenským zpracováním v závodech určených k tomu generálním ředitelstvím Konzervárenského průmyslu se souhlasem ministerstva zemědělství a výživy ČSR nebo ministerstva zemědělství a výživy SSR;

2. bakterijní skvrnitostí rajčat (Xanthomonas vesicatoria), bakterijním vadnutím rajčat (Corynebacterium michiganense) lze zužitkovat jen v místech, s nimiž vyslovilo souhlas ministerstvo zemědělství a výživy ČSR nebo ministerstvo zemědělství a výživy SSR;

3. štítenkou zhoubnou (Quadraspidiotus perniciosus) lze dovážet bez omezení jen v období od 15. listopadu do 1. března. Mimo toto období je lze zužitkovat jen v místech, s nimiž vyslovilo ministerstvo zemědělství a výživy ČSR nebo ministerstvo zemědělství a výživy SSR souhlas.

IX. V případě, že zvláštní podmínky uvedené pod bodem I-V nebudou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení, nedá inspektor souhlas k celnímu projednání.

Příloha 6 k vyhlášce č. 51/1977 Sb.

Seznam zboží a předmětů podléhajících pravidelným rostlinolékařským prohlídkám při dovozu

1. veškeré živé rostliny a jejich části včetně plodů a semen, hlíz a cibulí s výjimkou zboží uvedeného v příloze č. 2;

2. veškeré zboží sušené;

3. neodkorněné dřevo, kůra a rašelina;

4. výrobky a suroviny rostlinného původu určené k potravinářským nebo krmným účelům nebo k jinému použití, s výjimkou zboží uvedeného v příloze č. 3.

Příloha 7 k vyhlášce č. 51/1977 Sb.

Seznam míst, na nichž se provádějí rostlinolékařské prohlídky

Kraj Místo rostlinolékařské prohlídkyDruh dopravy Pracovní doba Poznámka
1.Praha
Ruzyně - letiště letecká 6.30-15.00v prac. dny
pošta 121poštovní6.30-15.00v prac. dny
2.Horní Dvořiště
nádraží ČSDželezniční6.00-18.00denně
České Budějovice
nácestné středisko ČSADsilniční7.00-15.30v prac. dny
pošta 2poštovní 7.00-15.30v prac. dny
3.Domažlice
nádraží ČSDželezniční7.30-16.00v prac. dny
jinak jen na vyzvání orgánu ČSD
silniční7.30-16.00 v prac. dny
jinak jen na vyzvání orgánu ČSD
Cheb
nádraží ČSDželezničnínepřetržitádenně
silniční nepřetržitádenně
pošta 2poštovní nepřetržitádenně
Karlovy Vary
poštapoštovní7.00-8.00v prac. dny
Plzeň
pošta 2poštovní6.30-15.00v prac. dny
nácestné středisko ČSAD silniční 6.30-15.00v prac. dny
4.Děčín
hlavní nádraží ČSDželezničnínepřetržitádenně
silničnínepřetržitádenně
pošta 2 poštovní6.30-15.00v prac. dny
Rumburk
nácestné středisko ČSAD2)silniční7.30-16.00v prac. dny
Hřensko
přístavříční7.30-16.00denně
Teplice - Dubí
nácestné středisko ČSADsilniční8.00-16.30 v prac. dny
Ústí nad Labem
pošta 2poštovní7.00-8.00v prac. dny
Liberec
pošta 2 poštovní7.00-8.00v prac. dny
5.Miedzylesie (PLR)
nádraží železniční na vyzvání orgánu ČSD
Meziměstí
nádraží ČSD železničnína vyzvání orgánu ČSD
Hradec Králové
pošta 2 poštovní 7.00-8.00v prac. dny
Náchod
nácestné středisko ČSADsilniční7.00-8.00 v prac. dny
6.Brno
letiště - Tuřany letecká7.00-15.30v prac. dny
pošta 200poštovní 7.00-15.30 v prac. dny
Břeclav
nádraží ČSDželezniční7.00-19.00denně
silniční 7.00-19.00 denně
pošta 2 poštovní 7.00-8.00v prac. dny
Znojmo
nácestné středisko ČSADsilniční 6.00-20.00 v prac. dny
7.Petrovice u Karviné3)
nádraží ČSD železniční 7.00-15.00 denně
silniční 7.00-15.00 denně
Ostrava
pošta 2poštovní7.00-8.00 v prac. dny
Olomouc
pošta 2 poštovní7.00-8.00v prac. dny
8. Bratislava
nácestné středisko ČSADsilniční 6.00-22.00 v prac. dny
letiště - Ivankaletecká 9.00-17.00v prac. dny
přístavříční9.00-17.00 v prac. dny
pošta 2poštovní 9.00-14.00v prac. dny
Děvínská Nová Ves
nádraží ČSDželezniční9.00-17.00 denně
Rajka (MLR)
nádraží železniční nepřetržitá denně
Komárom (MLR)
nádraží železniční nepřetržitádenně
Komárno
přístav říční 8.00-16.00denně
Štúrovo
nádraží ČSDželezničnínepřetržitá denně
9. Somosköújfalu (MLR)
nádraží železniční6.00-18.00denně
Veľký Krtíš
nácestné středisko ČSADsilniční 8.00-16.00jen na vyzvání orgánu ČSAD
Žilina
pošta 2poštovní 7.00-8.00 v prac. dny
10. Hidasnémethi (MLR)
nádraží železniční 8.00-16.00denně
Čierna nad Tisou
nádraží ČSD železniční nepřetržitá denně
Košice
pošta 2 poštovní 7.00-8.00 v prac. dny
nácestné středisko ČSADsilniční 8.00-16.00v prac. dny

Podle dohody Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Praze nebo Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Bratislavě s dovozcem se u rychle zkazitelného zboží rostlinolékařská prohlídka provede i mimo stanovenou pracovní dobu.

Přístavy Polské lidové republiky

Gdaňsk vodní nepřetržitá denně
Gdyně vodní nepřetržitá denně
Štětín vodní nepřetržitá denně.

Zboží rostlinného původu, jehož rostlinolékařská prohlídka byla provedena československými orgány rostlinolékařské služby na území cizího státu s příslušným vyznačením na dopravním dokladu (§ 21 vyhlášky), může být do ČSSR dopravováno přes kterýkoliv hraniční přechod bez další rostlinolékařské prohlídky.

2) po otevření.

3) V případě dodávek více než 5 vagónových jednotek brambor se tyto brambory odbavují na nádraží v Czernolesie (PLR).

Přesunout nahoru