Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 49/1977 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských a některých jiných výrobků

Částka 17/1977
Platnost od 05.09.1977
Účinnost od 01.01.1978
Zrušeno k 30.09.1988 (156/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zemědělství a výživy

ze dne 3. srpna 1977,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských a některých jiných výrobků

Federální ministerstvo zemědělství a výživy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. (dále jen "zákon"):


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Tato vyhláška upravuje dodávky potravinářských a některých jiných výrobků vyráběných organizacemi potravinářského průmyslu v působnosti ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky a dodávky minerálních vod.

(2) Vyhláška se nevztahuje na dodávky pro vývoz a z dovozu, na přímé dodávky organizacím státního a družstevního maloobchodu a spotřebitelským organizacím 1) a na dodávky, pro které byly vydány samostatné základní podmínky dodávky.

§ 2

Přípravné smlouvy

(1) V zájmu zlepšení uspokojování potřeb vnitřního trhu a stabilizace dlouhodobých dodavatelsko-odběratelských vztahů uzavírají organizace, popřípadě orgány hospodářského řízení přípravné smlouvy, kterými jsou smlouvy o přípravě dodávek nebo smlouvy o spolupráci. 1)

(2) V přípravných smlouvách organizace zejména

a) uvádějí předpokládaný celkový roční objem dodávek členěný na čtvrtletí a jejich sortimentní skladbu,

b) sjednávají způsob uzavírání smluv o dodávce, případně termíny společných kontraktačních jednání,

c) sjednávají podmínky průzkumu trhu a vzájemné koordinace při jeho provádění,

d) sjednávají podmínky spolupráce na úseku inovace výrobků v souladu se schválenými programy se zvláštním zřetelem na požadavky racionální výživy a rozšiřování sortimentu,

e) sjednávají podmínky spolupráce na úseku propagace, zejména o rozsahu dodávek propagačního materiálu nebo jiných prostředků, které dodavatel poskytuje k propagaci vlastních výrobků zdarma,

f) sjednávají postup při nakládání se zásobami, které vzniknou dodavateli v důsledku toho, že celkový objem dodávek nebo objem dodávek v určitém sortimentu výrobků byl nižší, než bylo dohodnuto v přípravné smlouvě.

(3) V případech, kdy je jmenovitě stanovena nebo uložena povinnost projednat dodavatelsko-odběratelské vztahy 2) a nebyla-li smlouva o přípravě dodávek uzavřena namísto protokolu o projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů, 3) předkládá odběratel návrh smlouvy o přípravě dodávek nejpozději do jednoho měsíce od pořízení protokolu, a pokud došlo k rozporu, od rozhodnutí rozporu nadřízenými orgány hospodářského řízení. V ostatních případech předkládá odběratel návrh smlouvy o přípravě dodávek nejpozději do 30. září roku předcházejícího uskutečnění prvé dodávky.

(4) Smlouva o přípravě dodávek se uzavírá nejméně na dobu jednoho roku.

(5) Nepředložil-li odběratel návrh smlouvy o dodávce ke splnění závazku ze smlouvy o přípravě dodávek na celý předpokládaný rozsah a obsah dodávek výrobků, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 5 % z ceny výrobků, popřípadě průměrné ceny skupin výrobků, u nichž nesplnil povinnost předložit návrh smlouvy. Toto penále nemusí být účtováno a vymáháno.

§ 3

Smlouva o dodávce

(1) Odběratel je povinen předložit návrh smlouvy o dodávce (objednávku) nejpozději do 45 dnů před začátkem čtvrtletí, v němž má být dodávka uskutečněna.

(2) V případě, že se na základě dohody organizací nebo jejich nadřízených orgánů uzavírají u některých výrobků měsíční dodávkové smlouvy, je odběratel povinen předložit návrh smlouvy nejpozději do 12. dne předcházejícího měsíce, pokud si organizace nesjednají jinou lhůtu.

(3) V návrhu smlouvy odběratel vymezí předmět plnění uvedením podrobného sortimentu, včetně balení a čísla jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků. Dodavatel je povinen vyjádřit se k návrhu smlouvy do 10 dnů po jeho obdržení, a to i v případě, že byl návrh smlouvy předložen opožděně.

(4) Dohodnou-li se organizace nebo jejich nadřízené orgány, že množství a podrobný sortiment výrobků se sjednává na společných kontraktačních jednáních, která se konají nejpozději 35 dnů před počátkem čtvrtletí, v němž mají být dodávky uskutečněny, je zápis z těchto jednání smlouvou, pokud obsahuje náležitosti hospodářské smlouvy a je podepsaný odběratelem a dodavatelem.

(5) V případech, kdy množství a sortiment výrobků jsou určovány na jednotlivá čtvrtletí nebo měsíce operativními rozpisy prováděnými nadřízenými orgány, jsou těmito rozpisy uloženy dodavatelům a odběratelům závazky ve smyslu § 118 zákona.

§ 4

Množství

(1) Množství se určuje v jednotkách podle jednotné klasifikace. Dodávaná množství pro jednotlivé příjemce se mohou odchylovat nejvýše o 5 % od množství stanovených v odvolávce nebo v přepravní dispozici.

(2) Minimální expediční množství činí jednu vozovou jednotku, avšak nejméně 10 tun; u organizací vnitřního obchodu také měsíční potřebu závodu odběratele, pokud v příloze k této vyhlášce není jinak stanoveno.

(3) Při dodávkách výrobků po železnici je odběratel povinen předkládat odvolávky dodavateli v rámci stanoveného minimálního množství pro jednotlivé odběratelské závody tak, aby dodavateli bylo umožněno sdružování zásilek a využití ložné plochy nebo hmotnosti železničních vagónů. Případy, kdy na základě odvolávky odběratele není možno dodržet stanovené minimální expediční množství, se řeší dohodou organizací.

§ 5

Dodací lhůty

U minerálních vod je odběratel oprávněn stanovit v přepravní dispozici dodací lhůty pro jednotlivé příjemce tak, že 50 % celkového měsíčního množství výrobků musí být dodáno do 15. dne měsíce a zbytek do konce měsíce; odběratel je přitom povinen dodržet stanovená minimální expediční množství.

§ 6

Přepravní dispozice

Odběratel je povinen doručit dodavateli přepravní dispozici ve dvou vyhotoveních, a to u potravin, minerálních vod a tabákových výrobků nejpozději 12. dne měsíce předcházejícího měsíci dodávky a u ostatních výrobků 5. dne měsíce předcházejícího čtvrtletí, v němž má být dodávka uskutečněna.

§ 7

Průvodní doklady

(1) Dodavatel je povinen připojit ke každé zásilce, s výjimkou vagónových, dodací list nebo doklad jej nahrazující; u vagónových zásilek je povinen připojit ložní list.

(2) V dodacím listě nebo dokladu jej nahrazujícím musí být uvedeny zejména tyto náležitosti: označení hospodářské smlouvy nebo závazku na základě operativního rozpisu, popřípadě objednávky, dále číslo jednotné klasifikace, množství, označení výrobku a počet obalových jednotek.

§ 8

Přeprava

(1) Přepravu výrobků do místa určení zajišťuje dodavatel. V případě, že odběratel zajistí na svůj náklad odvoz výrobků ze závodu (skladu) dodavatele, přičemž náklady dopravy jsou zahrnuty v ceně, je dodavatel povinen poskytnout srážku z velkoobchodní ceny (odbytové přirážky) podle zvláštních předpisů. 2a)

(2) Zásilky přepravované dopravními prostředky dodavatele je dodavatel povinen složit na vstupní rampu nebo na připravený vozík ke vchodu skladiště, je-li k němu způsobilý příjezd dopravním prostředkem. Při přepravě dopravními prostředky zajištěnými odběratelem je dodavatel povinen zásilku předat na vstupní rampu nebo ji naložit bez urovnání na dopravní prostředek. Výrobky mohou být dodávány na paletách, jen když se na tom organizace dohodnou; jestliže dodávky jsou takto uskutečňovány dopravním prostředkem dodavatele, je odběratel povinen poskytnout dodavateli na vykládku výrobků paletovací vozík, včetně obsluhy. Odběratel je povinen umožnit dodavateli vyložení nákladu bez zbytečného čekání.

(3) Dodávky výrobků přepravovaných dopravními prostředky dodavatele se uskutečňují v pracovní době odběratele.

(4) Výrobky, které si odběratel neodebere, ač byl k tomu podle smlouvy povinen, může dodavatel po předchozím upozornění dodat odběrateli dopravním prostředkem podle své volby.

§ 9

Vzorky

(1) Dodavatel je povinen předložit odběrateli jako podklad pro posouzení jakosti vzorky v případech, kdy si je odběratel v návrhu smlouvy vyžádá, a to v množství, na kterém se organizace dohodnou. Dodavatel je povinen zaslat odběrateli vzorek do 5 dnů po vzniku smlouvy. Odběratel je povinen se k němu vyjádřit do 15 dnů po jeho doručení; neučiní-li tak, platí vzorek za schválený.

(2) Jestliže u dodávek výrobků pro obchod si vyžádá vzorky nadřízený orgán odběratele, zasílají se tomuto orgánu. Nadřízený orgán odběratele schválí vzorky v množství odpovídajícím počtu odběratelů. Schválené vzorky zasílá odběratelům dodavatel.

§ 10

Prověřování plnění

(1) Zjistí-li odběratel vady množství nebo jakosti a není přítomen pracovník dodavatele, je povinen o nich bez zbytečného odkladu telegraficky nebo telefonicky vyrozumět dodavatele a současně ho vyzvat k účasti na sestavení zápisu a odebrání vzorků. Nevyjádří-li se dodavatel k výzvě odběratele bez zbytečného odkladu, přizve odběratel k sestavení zápisu a odebrání vzorků orgán společenské kontroly nebo jinou nestrannou osobu. Organizace se mohou dohodnout, koho budou shodně považovat za nestrannou osobu.

(2) Zjistí-li se vady jakosti, je příjemce povinen ihned odebrat tři vzorky způsobem stanoveným v příslušné technické normě a není-li jí, způsobem obvyklým. Tyto vzorky podepíší osoby, které se zúčastnily jejich odběru. Jeden ze vzorků si ponechá odběratel a dva odevzdá dodavateli současně s reklamací. V reklamaci odběratel také uvede jakým způsobem a v jakém množství byly vzorky odebrány. Nedojde-li mezi organizacemi k dohodě o vyřízení reklamace, zašle dodavatel jeden vzorek se zápisem a osvědčením o jakosti inspektorátu Státní inspekce jakosti výrobků potravinářského průmyslu, Praha nebo inspektorátu Státní inspekce jakosti výrobků potravinářského průmyslu, Bratislava a u minerálních vod Výzkumnému ústavu balneologickému v Mariánských Lázních nebo laboratoři, na níž se organizace dohodly; současně vyrozumí odběratele. Výsledek zkoušky je závazný pro obě organizace. O výsledku rozboru dodavatel vyrozumí odběratele bez zbytečného odkladu. Náklady posudku hradí organizace, v jejíž neprospěch posudek (rozbor) vyzněl.

(3) Při dodávkách a odběru lihu se postupuje podle zvláštních předpisů. 3) Dojde-li při zásilkách lihu k poškození (k úbytkům), musí být poškození potvrzeno zápisem s přesným popisem, jak k němu došlo. Opisy zápisů zašle odběratel odesilateli. Pozastavená zásilka lihu musí být ponechána v úředně zajištěných nádobách, ve kterých byla dopravena, do doby, než se dodavatel dostaví k sestavení zápisu a odběru vzorků.

(4) Dodavatel je povinen umožnit odběrateli provést jeho vstupní kontrolu v závodě dodavatele před splněním dodávky. K provedení vstupní kontroly odběratele jsou oprávněny odborně způsobilí pracovníci, které pověří nadřízený orgán odběratele, pokud se organizace nedohodnou jinak. V případech, kdy při takto prováděné kontrole se zjistí, že výrobky jsou vadné, je pracovník odběratele provádějící vstupní kontrolu oprávněn k ověření jakosti výrobků i během výrobního procesu.

§ 11

Záruční doba a reklamace

(1) Záruční doba je stanovena v příslušných technických normách; není-li takto stanovena, činí 6 měsíců od splnění dodávky. U masových konzerv a polokonzerv platí záruční doba stanovená zvláštním předpisem. 4)

(2) U výrobků rychle se kazících lze prokázat vady, které jsou zřejmé již při odběru od předávající organizace, zpravidla jen tehdy, prokáže-li odběratel vadnost dodávky zápisem podle § 194 zákona.

(3) Kopii reklamace zašle odběratel též odesilateli zásilky (závodu, provozovně); nesplnění této povinnosti nemá za následek ztrátu práv z odpovědnosti za vady.

(4) Za úbytky na hmotnosti do výše přípustného výtratku, stanoveného v železničním přepravním řádu u volně ložených výrobků, dodavatel neodpovídá.

§ 12

Obaly

(1) Dodavatel je povinen používat k dodávkám výrobků hygienicky bezvadných a transportu způsobilých přepravních obalů tak, aby při obvyklém způsobu přepravy a skladování nebyla narušena úplnost a jakost dodaných výrobků.

(2) Hmotnost skupinového obalu spolu s výrobky ve spotřebitelském balení určenými pro přímý prodej v maloobchodě nesmí přesahovat 15 kg, pokud mezi nadřízenými orgány dodavatele a odběratele nebylo jinak dohodnuto. Toto omezení hmotnosti se netýká výrobků ve volném balení a výrobků dopravovaných v přepravkách; dodavatelé i odběratelé jsou povinni vytvářet podmínky pro snižování hmotnosti výrobků dopravovaných tímto způsobem.

(3) Pro vyúčtování penále za opožděné vrácení obalů se stanoví tyto evidenční ceny a lhůty k jejich vrácení:

Evidenční cena v Kčs Lhůta k vrácení
hliníková konev o obsahu 50 l 150,- 65 dnů
konev z PE o obsahu 50 l 136,- 90 dnů
soudek z PE o obsahu 40 l 87,40 90 dnů.

(4) Odběratel je povinen vracet dodavateli plynule během čtvrtletí prázdné typizované lahve, a to ve stejných typech, v jakých byly dodány lahve plné a dodavatel je povinen tyto prázdné lahve převzít. Lahve s korkem uvnitř nebo se zbytkem uzávěru na hrdle anebo lahve nevytříděné podle druhů nemusí dodavatel od odběratele převzít; převezme-li je, snižuje se cena lahve o 10 haléřů.

(5) Každá zásilka vrácených obalů (včetně lahví) musí být předem oznámena příjemci a musí k ní být připojen doklad, v němž se uvede adresa odesilatele a počet obalů podle druhů; nesplní-li odesilatel tuto povinnost, považuje se za vrácené množství obalů zjištěné příjemcem.

(6) Zásilky volně ložené opatří dodavatel podle potřeby zahrážkami. Při použití zahrážek dodavatele je odběratel povinen zahrážky vrátit vyplaceně dodavateli do 20 dnů ode dne předání výrobků k přepravě.

(7) Použije-li dodavatel minerálních vod při expedici ochranných prostředků, je odběratel povinen vrátit je dodavateli na svůj náklad nejpozději do tří dnů po převzetí zásilky. Lhůta k vrácení je dodržena, budou-li tyto vráceny nebo ohlášeny k podeji veřejnému dopravci nejpozději posledního dne lhůty. Datum ohlášení k prodeji uvede odběratel v přepravním dokladu.

(8) U minerálních vod hradí náklady na dopravu lahví každá z organizací vždy jedním směrem.

(9) Jinak platí o hospodaření s obaly zvláštní předpis. 5)

§ 13

Označování výrobků

Dojde-li ke změně maloobchodní ceny, postupuje se při označování výrobků podle zvláštních předpisů. 5a)

§ 14

Zvláštní ustanovení

V případech, kde jsou pro to podmínky, zejména u mouky, cukru, těstovin, vína apod. budou dodávky prováděny z výrobních závodů dodavatele přímo do prodejen odběratele. Organizace dohodnou určení prodejen, do nichž budou výrobky dodávány, množství těchto výrobků, rozvozní plány, úhradu vyšších nákladů s tím spojených, popřípadě další podmínky.

§ 15

Majetkové sankce

Nevrátí-li odběratel zahrážky ve stanovené lhůtě, je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli majetkovou sankci 20 Kčs za kus a den, nejvýše však 200 Kčs.


Společná a závěrečná ustanovení

§ 16

Organizace se nemohou dohodnout ve smlouvě odchylně od ustanovení této vyhlášky, s výjimkou § 4 odst. 2, § 5, § 8 odst. 4, § 9 odst. 1 a § 10 odst. 2 a 4.

§ 17

Zrušuje se vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu č. 129/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských a některých jiných výrobků.

§ 18

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1978.


Ministr: Ing. Nágr v. r.

Poznámky pod čarou

1) Dodávky výrobků organizacím státního a družstevního maloobchodu a spotřebitelským organizacím upravuje vyhláška č. 50/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských výrobků dodávaných organizacím státního a družstevního maloobchodu a spotřebitelským organizacím.

2) § 4 odst. 5 vyhlášky Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 48/1980 Sb., o hmotném bilancování a projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu.

2a) § 24 odst. 7 vyhlášky Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 113/1985 Sb., o cenách.

3) § 7 odst. 6 vyhlášky č. 48/1980 Sb.

4) Vyhláška č. 50/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských výrobků dodávaných organizacím státního a družstevního maloobchodu a spotřebitelským organizacím.

5) Vyhláška č. 11/1965 Sb., o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků.

5a) Výnos Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu ze dne 29. 11. 1985 č. V-3/86 o cenících a označování výrobků maloobchodními cenami, registrovaný v částce 32/1985 Sb.


Příloha

MINIMÁLNÍ EXPEDIČNÍ MNOŽSTVÍ dodávané jedním závodem nebo provozovnou jednomu příjemci (závodu odběratele) u některých druhů výrobků

1. U jednotlivých druhů výrobků se stanoví minimální expediční množství takto:
a) u výrobků tukového průmyslu, včetně kosmetických:
pro obchod10 t
pro ostatní odběratele15 t
Jestliže měsíční potřeba jednotlivého druhu výrobku nedosahuje stanoveného minimálního množství, expeduje se menší množství jednou za čtvrtletí; u kosmetických výrobků 1 přepravní skříň, pokud není jiné dohody:
b) u spotřebního lihu a lihovarské přiboudliny:
u lihu obecně denaturovaného se stupňovitostí 92° obj. 281 l alkoholu, u ostatních druhů lihu 25 l alkoholu, není-li roční plánované množství nižší, u přiboudliny 1 hl alkoholu, není-li roční plánované množství nižší;
c) u lihovin, kvasného octa lihového, droždí a výrobků škrobárenských:
1. u lihovin a octa kvasného lihového
lihoviny konzumní, pokud jsou dodávány od téhož výrobního závodu nebo provozovny5 hl
lihoviny značkové, exportní a pravé destiláty balené do kartónů 1 přepravní originální balení (1 kartón)
ostatní lihoviny značkové, ostatní pravé destiláty a řezané destiláty balené do přepravek2 hl
ocet kvasný lihový10 hl
2. u droždí25 kg
3. u škrobárenských výrobků:
škrob suchý (bramborový, pšeničný, bobtnavý a všechny modifikované škroby)100 kg
škrobový sirup 1 sud cca280 kg
nebo 1 konev30 kg
dextrin100 kg
všechny druhy balených škrobů a škrobových poživatin100 kg
lepidla dextrinová kancelářská, lepidla z rybího klihu, lepidla průmyslová z rostlinných gum, ředidla obuvnických cementů a tmelů, lihové barvy na kůže a obuvnické smoly
100 kg
lepidla dextrinová průmyslová tekutá a suchá, lepidla škrobová tekutá, suchý malířský škrobový klíh, syntetický tmel, kaučukové obuvnické tmely, tužidlo do špiček, tmel na řemeny, dextrinový obuvnický maz
100 kg
výrobky z brambor:
bramborové vdolečky, krekery, bramborka, bramborák
50 kg
bramborové knedlíky, směs na těsto100 kg
d) u cukrovinek, kakaového prášku, cukrářských polotovarů, sojových výrobků a trvanlivého pečiva:
kakaový prášek ve spotřebitelském balení100 kg
tabulková čokoláda200 kg
čokoládové cukrovinky400 kg
nečokoládové cukrovinky400 kg
nápojové prášky150 kg
lázeňské oplatky175 kg
trvanlivé pečivo ostatní400 kg
dětská výživa uhlohydrátová100 kg
sojové výrobky200 kg
vánoční kolekce400 kg
sezónní perník200 kg
e) u konzervárenských výrobků:
kysané zelí3 t
okurky sterilované, nakládané a rychlokvašené1 t
zelenina sterilovaná, nakládaná1 t
sirupy konzumní a limonádové1 t
hotová jídla včetně cestovního občerstvení500 kg
masové konzervy500 kg
kompoty1 t
džemy, marmelády, povidla1 t
džusy1 t
hořčice300 kg
rajčatový protlak500 kg
ovocné protlaky500 kg
Deko, Nova, Kopro, Zelko300 kg
ovocné mošty a šťávy500 kg
ovocná vína5 hl
ovocné rosoly300 kg
sušená zelenina100 kg
kečup200 kg
rajčatová šťáva200 kg
dětská výživa ovocná200 kg
tekuté ovoce a zelenina200 kg
Karotela200 kg
zelenina v soli, sušené ovoce100 kg
dietní hotová jídla100 kg
dětská výživa zeleninová a masozeleninová100 kg
kandované a proslazené ovoce100 kg
houby sterilované a nakládané100 kg
šípkový čaj100 kg
kojenecké polévky50 kg
pomazánky z telecího masa50 kg
houby sušené50 kg
koření - sdružená zásilka50 kg
pektin tekutý a práškový1 orig. balení
Petosa tekutá a prášková1 orig. balení
f) u vína:
hroznové víno přírodní500 l
hroznové víno desertní500 l
hroznové víno šumivé50 lahví
sladové víno300 l
V menším množství se expeduje jen víno sladové pro podniky ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky, jde-li o dodávku vína na celé čtvrtletí;
g) u sušených a zahuštěných mlék, výrobků z nich a sušených vajec:
minimální množství je 10 originálních balení (kartóny, bedny nebo konve); jinak měsíční potřeba jednoho příjemce, nejméně 1 originální balení;
h) u těstovin, strouhanky, kostek do knedlíků, vodových sucharů a dětské krupičky:
u vaječných těstovin a nevaječných těstovin500 kg
u strouhané housky500 kg
u dětské krupičky, vodových sucharů a kostek do knedlíků100 kg
Odvolá-li odběratel (příjemce) výrobek v několika druhových sortimentech nebo baleních, musí být množství u jednotlivých druhových sortimentů zaokrouhleno tak, aby bylo vždy násobkem přepravního balení nebo aby činilo alespoň jedno přepravní balení používané dodavatelem;
i) u mlýnských výrobkůložná plocha
přistaveného
vagónu
u rýže
u mouk jedlých a krmných
u otrub a ostatních mlýnských výrobků
při kusových zásilkách:
kroupy, krupky, mouka pro technické účely1 t
ovesné vločky500 kg
dětská krupička, jáhly k jídlu, pohanková krupice100 kg
obilní klíčky nepražené2 t
loupané luštěniny (fazole, hrách, čočka)500 kg
j) u cukru15 t
k) u minerálních vod dodávaných železnicí jednomu příjemci:
1. u přírodních minerálních vod stolních a u přírodních minerálních vod s přísadou sirupů12 t (56 hl)
2. u přírodních minerálních vod léčivých:
pro organizace spotřebního družstevnictví5 hl
pro ostatní organizace15 hl
Dodávky přírodních minerálních vod mohou být sdruženy v jednu zásilku o celkové minimální váze 12 t, pokud jsou odesílány z jednoho expedičního místa jednomu příjemci. U zásilek dodávaných auty odpovídá minimální množství velikosti a nosnosti auta
2. Pro dodávky do prodejen prostřednictvím velkoobchodu stanoví se minimální expediční množství takto:
čokoládové a nečokoládové cukrovinky200 kg
tabulková čokoláda, kakaový prášek30 kg
hroznové víno přírodní300 l
hroznové víno desertní100 l
trvanlivé pečivo200 kg .
Přesunout nahoru