Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 39/1977 Sb.Zákon o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků

Částka 13/1977
Platnost od 04.07.1977
Účinnost od 01.10.1977
Zrušeno k 31.12.2001 (111/1998 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

39

ZÁKON

ze dne 29. června 1977

o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

Obecná ustanovení

§ 1

Výchova nových vědeckých pracovníků a další zvyšování kvalifikace těch, kteří již vědecky pracují, jsou významným úkolem socialistického státu. Jsou řízeny a uskutečňovány v souladu se státní vědeckou, vědeckotechnickou a hospodářskou politikou.

§ 2

(1) Účelem výchovy nových vědeckých pracovníků je plánovitě připravovat vědecky kvalifikované a morálně vyspělé odborníky, schopné plnit úkoly spojené s všestranným rozvojem socialistické společnosti.

(2) Účelem dalšího zvyšování kvalifikace pracovníků, kteří působí ve funkcích, pro něž se vyžaduje vědecká kvalifikace, je zabezpečovat soustavný a cílevědomý růst jejich tvůrčí způsobilosti v souladu s potřebami plnění úkolů rozvoje vědy a techniky.

ČÁST DRUHÁ

Výchova nových vědeckých pracovníků

§ 3

Obory vědecké výchovy

Výchova nových vědeckých pracovníků (dále jen "vědecká výchova") se uskutečňuje v jednotně stanovených oborech vědecké výchovy. Obory vědecké výchovy stanoví Československá akademie věd v součinnosti se Slovenskou akademií věd a po dohodě s ústředními orgány státní správy, které řídí vysoké školy, s ústředními orgány státní správy, které řídí udělování vědeckých hodností, a s federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj.

Školící pracoviště a školitelé

§ 4

Vědecká výchova se uskutečňuje v socialistických organizacích určených jako školící pracoviště pro jednotlivé obory vědecké výchovy (dále jen "školící pracoviště"). Jako školící pracoviště mohou být určeny organizace, které zaručují komplexní vědeckou výchovu v daném oboru, významnou částí svého zaměření pracují vědecky v tomto oboru a v kterých působí kolektiv vynikajících odborníků z daného oboru, z nichž lze určit pracovníky způsobilé plnit funkce školitelů.

§ 5

(1) Školící pracoviště určují Československá akademie věd na území České socialistické republiky a Slovenská akademie věd na území Slovenské socialistické republiky na návrh ústředního orgánu, do jehož oboru působnosti patří organizace navrhovaná jako školící pracoviště.

(2) Školící pracoviště na vysokých školách určují ústřední orgány státní správy, které řídí vysoké školy. Tyto ústřední orgány státní správy určují jako školící pracoviště též jiné organizace, které řídí.

§ 6

(1) Československá akademie věd vede evidenci všech školících pracovišť v Československé socialistické republice. Orgány oprávněné určovat školící pracoviště jsou povinny oznamovat Československé akademii věd pro účely evidence skutečnosti týkající se školících pracovišť, zejména určení školícího pracoviště, jeho zrušení a obory, v nichž uskutečňuje vědeckou výchovu.

(2) Slovenská akademie věd vede evidenci všech školících pracovišť na území Slovenské socialistické republiky. Orgány oprávněné určovat školící pracoviště jsou povinny oznamovat Slovenské akademii věd pro účely evidence skutečnosti týkající se školících pracovišť na území Slovenské socialistické republiky, zejména určení školícího pracoviště, jeho zrušení a obory, v nichž uskutečňuje vědeckou výchovu.

§ 7

(1) Školící pracoviště určí pracovníku přijatému k vědecké výchově (dále jen "účastník vědecké výchovy") školitele, který odpovídá za všestranné vedení svěřeného pracovníka.

(2) Školící pracoviště je povinno vytvořit nezbytné podmínky pro plnění úkolů školitelů a výsledky jejich práce pravidelně hodnotit.

§ 8

Mateřské pracoviště

(1) Mateřským pracovištěm účastníka vědecké výchovy je organizace, k níž je po dobu vědecké výchovy v pracovním poměru, v pracovním vztahu vyplývajícím z členského poměru k jednotnému zemědělskému družstvu nebo k výrobnímu družstvu, popř. v jiném obdobném vztahu (dále jen "pracovní poměr"), nebo organizace, pro jejíž potřebu je vychováván.

(2) Mateřské pracoviště úzce spolupracuje při vědecké výchově se školícím pracovištěm.

Výběr a přijímání uchazečů k vědecké výchově

§ 9

Výběr osob vhodných k vědecké výchově zabezpečují vysoké školy a všechny organizace, v nichž pracují absolventi vysokých škol. 1) Při výběru osob k vědecké výchově se hodnotí jejich způsobilost komplexně.

§ 10

K vědecké výchově se uchazeči přihlašují na školícím pracovišti přímo nebo prostřednictvím organizace, pro jejíž potřebu mají být vědecky vychováváni.

§ 11

K vědecké výchově mohou být přijati absolventi vysokých škol

a) s předchozí praxí, během níž získali zkušenosti z účasti na řešení nebo realizaci úkolů rozvoje vědy a techniky,

b) bez předchozí praxe, pokud již v průběhu studia na vysoké škole prokázali výjimečné předpoklady pro vědeckou práci,

kteří po všech stránkách splňují předpoklady pro tvůrčí práci v daném oboru.

§ 12

O přijetí uchazeče rozhoduje školící pracoviště na základě výsledků přijímacího řízení, včetně přijímací zkoušky, a v rozsahu míst stanovených plánem výchovy vědeckých pracovníků. Rozhodnutí školícího pracoviště je konečné.

Formy vědecké výchovy

§ 13

Vědecká výchova se uskutečňuje v těchto formách:

a) interní vědecká aspirantura,

b) účelová vědecká aspirantura,

c) externí vědecká aspirantura,

d) vědecká aspirantura pracovníků školících pracovišť.

§ 14

Interní vědecká aspirantura

(1) Interní vědecká aspirantura je forma vědecké výchovy, v níž hlavní činností interního vědeckého aspiranta je na školícím pracovišti organizovaná příprava k vědecké práci.

(2) Interní vědecká aspirantura trvá tři roky; ve výjimečných případech ji může školící pracoviště prodloužit nejvýše o jeden rok.

(3) Interní vědecký aspirant není ke školícímu pracovišti v pracovním poměru. Pracovněprávní vztahy mezi ním a školícím pracovištěm se řídí zákoníkem práce, pokud v tomto zákoně nebo v předpisech vydaných k jeho provedení není stanoveno jinak.

§ 15

Účelová vědecká aspirantura

(1) Účelová vědecká aspirantura je forma vědecké výchovy, do níž je její účastník vyslán svým mateřským pracovištěm. Účastník účelové vědecké aspirantury zůstává v pracovním poměru k mateřskému pracovišti a jeho vědecká výchova na školícím pracovišti probíhá při řešení úkolu významného pro jeho mateřské pracoviště.

(2) Dobu účelové vědecké aspirantury stanoví školící pracoviště v dohodě s mateřským pracovištěm nejdéle na tři roky.

§ 16

Externí vědecká aspirantura

(1) Externí vědecká aspirantura je forma vědecké výchovy, při níž je externí vědecký aspirant v pracovním poměru k mateřskému pracovišti a jeho vědecká výchova na školícím pracovišti probíhá při současném plnění pracovních povinností na mateřském pracovišti.

(2) Dobu externí vědecké aspirantury stanoví školící pracoviště nejdéle na pět let.

§ 17

Vědecká aspirantura pracovníků školících pracovišť

(1) Vědecká aspirantura pracovníků školících pracovišť je forma vědecké výchovy, při níž je její účastník v pracovním poměru k organizaci, která je školícím pracovištěm v daném oboru; uskutečňuje se jako součást pracovních povinností jejího účastníka.

(2) Dobu vědecké aspirantury pracovníků školících pracovišť stanoví školící pracoviště nejdéle na pět let.

Obsah vědecké výchovy

§ 18

Vědecká výchova ve všech formách obsahuje studium odborné, studium marxismu-leninismu, studium jazyků a řešení výzkumného tématu. Výsledky řešení výzkumného tématu zpracuje účastník vědecké výchovy ve formě závěrečné vědecké práce; tato práce má povahu kandidátské disertační práce podle zvláštních předpisů. 2)

§ 19

(1) Výsledky studia ve vědecké výchově se ověřují těmito zkouškami:

a) zkouškou odbornou,

b) zkouškou z marxismu-leninismu,

c) zkouškou z ruského jazyka,

d) zkouškou z dalšího světového jazyka.

(2) Zkoušky uvedené v odstavci 1 mají povahu kandidátských zkoušek podle zvláštních předpisů. 2)

Vznik, přerušení a změna vědecké výchovy

§ 20

Vědecká výchova vzniká dnem uvedeným v oznámení o přijetí uchazeče. Podmínkou vzniku interní vědecké aspirantury je skončení dosavadního pracovního poměru.

§ 21

Školící pracoviště může ze závažných důvodů vědeckou výchovu přerušit. Doba přerušení vědecké výchovy se nezapočítává do celkové doby jejího trvání. Po dobu přerušení interní vědecké aspirantury trvá pracovněprávní vztah ke školícímu pracovišti.

§ 22

Změny ve formě, oboru nebo místě výkonu vědecké výchovy může školící pracoviště provést jen v dohodě s účastníkem vědecké výchovy.

Skončení vědecké výchovy

§ 23

(1) Vědecká výchova končí uplynutím doby pro ni stanovené nebo před uplynutím této doby, pokud účastník vědecké výchovy vykonal předepsané zkoušky a vypracoval závěrečnou vědeckou práci.

(2) V průběhu trvání vědecké výchovy lze skončit vědeckou výchovu dohodou, oznámením účastníka vědecké výchovy nebo zrušením vědecké výchovy školícím pracovištěm.

(3) Školící pracoviště může zrušit vědeckou výchovu účastníka,

a) který soustavně neplní studijní povinnosti,

b) který porušil závažné povinnosti stanovené zákony a jinými předpisy,

c) jestliže školící pracoviště nadále nemůže plnit povinnosti spojené s vědeckou výchovou a nedošlo k dohodě podle § 22; školící pracoviště je však povinno účastníkovi zajistit pokračování vědecké výchovy na jiném školícím pracovišti.

§ 24

(1) Vědecká výchova končí dnem stanoveným dohodou anebo posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni doručení oznámení účastníka nebo sdělení o zrušení vědecké výchovy školícím pracovištěm (§ 23 odst. 2). Školící pracoviště nesmí zrušit interní vědeckou aspiranturu v ochranné době (§ 48 odst. 1 zákoníku práce), s výjimkou případů zrušení z důvodů uvedených v § 23 odst. 3 písm. b).

(2) Dohoda o skončení vědecké výchovy, oznámení účastníka o skončení vědecké výchovy a zrušení vědecké výchovy školícím pracovištěm musí být provedeny písemně; jinak jsou neplatné.

(3) Školící pracoviště vydá účastníku vědecké výchovy potvrzení o jejím skončení a o dosažených výsledcích.

Finanční a věcné zabezpečení vědecké výchovy

§ 25

(1) Interní vědečtí aspiranti jsou hospodářsky zabezpečeni stipendiem.

(2) Interním vědeckým aspirantům vychovávaným pro potřebu mateřského pracoviště poskytuje stipendium toto pracoviště, v ostatních případech školící pracoviště.

(3) Školící a mateřské pracoviště se mohou o finanční účasti při poskytování stipendia dohodnout jinak.

§ 26

Účastníci účelové vědecké aspirantury jsou po dobu trvání účelové vědecké aspirantury hospodářsky zabezpečeni stipendiem, které jim poskytuje mateřské pracoviště.

§ 27

Externím vědeckým aspirantům poskytne mateřské pracoviště pracovní volno s náhradou mzdy k výkonu úkolů ve vědecké výchově v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem.

§ 28

(1) Ostatní náklady spojené s vědeckou výchovou hradí u účastníků vychovávaných pro potřebu mateřského pracoviště toto pracoviště, v ostatních případech školící pracoviště.

(2) Školící a mateřské pracoviště se mohou o úhradě ostatních nákladů při vědecké výchově dohodnout jinak.

§ 29

(1) Pro vědeckou výchovu se využívá věcného vybavení školícího pracoviště, popřípadě mateřského pracoviště.

(2) Organizace, které mají ve správě, užívání, popř. ve vlastnictví speciální zařízení, jsou povinny umožnit jejich používání pro účely vědecké výchovy a tak pomáhat školícím pracovištím při zabezpečování vědecké výchovy.

§ 30

Nároky na náhradu škody, způsobené při vědecké výchově nebo v přímé souvislosti s ní účastníkem účelové nebo externí vědecké aspirantury školícímu pracovišti nebo naopak, se řídí ustanoveními části druhé, hlavy osmé zákoníku práce.

§ 31

Péče o absolventy vědecké výchovy

(1) Školící pracoviště účinně napomáhá absolventům interní vědecké aspirantury, kteří nebyli vychováváni pro potřebu mateřského pracoviště, při umístění odpovídajícím jejich kvalifikaci.

(2) Organizace, u nichž vědecká, výzkumná a vývojová činnost je jejich hlavní činností, a organizace, jejichž organizační složky mají takové hlavní zaměření, obsazují pracovní místa vědeckých pracovníků v organizacích, resp. v jejich organizačních složkách, především z řad absolventů vědecké výchovy.

ČÁST TŘETÍ

Studijní pobyty

§ 32

(1) V rámci zkvalitnění výběru a přípravy k vědecké výchově mohou organizace určené jako školící pracoviště přijímat na základě konkursu k čtvrtletním až tříletým studijním pobytům absolventy vysokých škol mladší třiceti let, kteří splňují všechny předpoklady pro tvůrčí práci v daném oboru na příslušném školícím pracovišti a prošli úspěšně přijímacím řízením. Školící pracoviště sjednávají na dobu trvání studijního pobytu s přijatými absolventy pracovní poměr. Po dobu studijního pobytu jim poskytují stipendium.

(2) Organizace určené jako školící pracoviště, popř. jiné organizace mohou přijímat k čtvrtletním až tříletým studijním pobytům pracovníky jiných organizací po dobu jejich externí vědecké aspirantury nebo přípravy k získání vědecké hodnosti mimo organizovanou vědeckou výchovu; přitom s nimi nesjednávají pracovní poměr. Po dobu studijního pobytu jim poskytuje organizace, ke které jsou v pracovním poměru, stipendium a hradí jim cestovní, stěhovací a jiné výdaje.

ČÁST ČTVRTÁzrušeno

§ 33zrušeno

Další zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníkůzrušeno

§ 34 – § 36zrušeno

Vědecké kvalifikační stupnězrušeno

§ 37 – § 41zrušeno

ČÁST PÁTÁ

Řízení vědecké výchovy a dalšího zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků

§ 42

(1) Plánovité zvyšování účinnosti vědeckotechnického rozvoje a jeho společenského přínosu vyžaduje ústřední řízení vědecké výchovy a dalšího zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků, zajišťující jejich jednotné uskutečňování a koordinaci v souladu se zásadami státní politiky a kontrolu jejich provádění.

(2) Ústřední řízení vědecké výchovy a dalšího zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků přísluší Československé akademii věd spolu se Slovenskou akademií věd ve spolupráci s ústředními orgány státní správy, které řídí vysoké školy, s ústředními orgány státní správy, které řídí udělování vědeckých hodností, a s federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj.

§ 43zrušeno

§ 44

(1) Vědeckou výchovu kromě vědecké výchovy uvedené v odstavci 2 řídí Československá akademie věd a Slovenská akademie věd.

(2) Ústřední orgány státní správy, do jejichž působnosti patří vysoké školy, řídí vědeckou výchovu na vysokých školách a v organizacích řízených těmito ústředními orgány státní správy.

(3) Ústřední orgány státní správy a organizace zúčastněné na procesu vědecké výchovy plní úkoly spojené se zajišťováním vědecké výchovy.

(4) Plán výchovy vědeckých pracovníků je součástí jednotného plánu rozvoje vědy a techniky.

§ 45zrušeno

ČÁST ŠESTÁ

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 46

Ústřední orgány státní správy, které řídí školy a organizace spolupůsobící při výchově a vzdělávání mládeže, pečují o to, aby se vytvářely předpoklady pro budoucí vědeckou výchovu, vzbuzoval zájem o vědeckou a odbornou práci a rozvíjely tvůrčí schopnosti mládeže, aby zejména vysoké školy umožňovaly studentům nadaným k vědecké práci účast při řešení výzkumných úkolů a též jiným způsobem podporovaly růst jejich tvůrčí způsobilosti.

§ 47

Stipendia vyplácená podle ustanovení tohoto zákona se financují v rámci neinvestičních výdajů podle zvláštních předpisů.

§ 48

Na rozhodování ve věcech vědecké výchovy a studijních pobytů podle části druhé a třetí tohoto zákona se nevztahují ustanovení zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

§ 49

Mezinárodní spolupráce ve vědecké výchově

(1) Při vědecké výchově se využívají všechny možnosti dané vzájemnou spoluprací s jinými státy.

(2) Pokud uzavřené mezinárodní dohody obsahují ustanovení o spolupráci ve vědecké výchově, vysílají se její účastníci do zahraničí a přijímají se její účastníci ze zahraničí podle těchto dohod a podle prováděcích plánů k těmto dohodám. Podmínky vysílání stanoví orgány provádějící příslušné dohody.

Prováděcí předpisy

§ 50

Československá akademie věd spolu se Slovenskou akademií věd po dohodě s ústředními orgány státní správy, které řídí vysoké školy, s ústředními orgány státní správy, které řídí udělování vědeckých hodností, a s federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj stanoví podrobnosti

a) o vědecké výchově, a to o určování školících pracovišť a školitelů, o přijímání uchazečů do vědecké výchovy, o vedení pracovníků ve vědecké výchově, o průběhu studia ve vědecké výchově, o jeho ukončení a přerušení, o předepsaných zkouškách, o výběru a postupu při zpracování řešeného tématu a o evidenci ve vědecké výchově;

b) o studijních pobytech;

c) o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků a o hodnocení tvůrčí způsobilosti vědeckých pracovníků.

§ 51

Československá akademie věd spolu se Slovenskou akademií věd a po dohodě s ústředními orgány státní správy, které řídí vysoké školy, a s ústředními orgány státní správy, které řídí udělování vědeckých hodností, může pro cizí státní příslušníky upravit odchylně přijímací řízení do vědecké výchovy a zkoušky ve vědecké výchově, s výjimkou zkoušky odborné.

§ 52

(1) Československá akademie věd v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí upraví podle zásad stanovených vládou Československé socialistické republiky podmínky poskytování a výši stipendií interních vědeckých aspirantů, účelových vědeckých aspirantů a pracovníků přijatých ke studijním pobytům.

(2) Československá akademie věd v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a po dohodě s Ústřední radou odborů upraví podrobněji pracovněprávní vztahy účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů.

(3) Československá akademie věd v dohodě s federálním ministerstvem zemědělství a výživy a s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí může podrobněji upravit pracovní vztahy a finanční zabezpečení členů jednotných zemědělských družstev v průběhu vědecké výchovy, při studijních pobytech a při dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků.

§ 53

Ministr národní obrany Československé socialistické republiky a ministr vnitra Československé socialistické republiky v dohodě s předsedou Československé akademie věd upraví podrobnosti týkající se určování oborů, určování školitelů, výběru a schvalování řešených temat, odborných zkoušek, evidence ve vědecké výchově a postupu při hodnocení tvůrčí způsobilosti vědeckých pracovníků ve zvláštních oborech.

§ 54

Služební poměry vojáků z povolání, příslušníků Sboru národní bezpečnosti a příslušníků Sboru nápravné výchovy a jejich zabezpečování v průběhu vědecké výchovy, při studijních pobytech a při dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků se řídí zvláštními předpisy.


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 55

(1) Obory vědecké výchovy určené podle dosavadní právní úpravy se považují za stanovené podle tohoto zákona.

(2) Školící pracoviště určená podle dosavadní právní úpravy se považují za určená podle tohoto zákona.

(3) Přijímací zkoušky a rozhodnutí o přijetí do vědecké výchovy, jakož i zkoušky vykonané v rámci vědecké výchovy přede dnem počátku účinnosti tohoto zákona zůstávají nedotčeny.

(4) Vědecké kvalifikační stupně přiznané přede dnem počátku účinnosti tohoto zákona zůstávají nedotčeny.

§ 56

Ustanovení tohoto zákona se vztahují i na vědeckou výchovu zahájenou přede dnem počátku účinnosti tohoto zákona.

§ 57

Zrušují se

a) vyhláška č. 199/1964 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků,

b) zásady řízení a provádění účelové vědecké aspirantury uveřejněné pod č. 59/1975 Sb.

§ 58

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1977.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 13 zákona č. 19/1966 Sb.

2) § 5 zákona č. 53/1964 Sb.

3) Zvyšování kvalifikace je pro vědeckopedagogické pracovníky upraveno zákonem č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, a předpisy vydanými k jeho provedení, pro vědeckotechnické pracovníky vyhláškou federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 32/1976 Sb., ve znění předpisů ji měnících.

4) § 6 zákona č. 53/1964 Sb.

5) § 11 zákona č. 53/1964 Sb.

Přesunout nahoru